Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.05.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Emília Lejková, naposledy bytom 080 01 Prešov

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

29.05.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Sabinovská párne č.d. 116 až 134, nepárne č.d. 91 až 163, č.d. 175, 125A, 121A; ul. Jánošíkova č.d. 3; ul. Jesenského č.d. 55, 57, 59, 62, 64 v termíne 8. jún 2018 od 07:10 h do 17:30 h.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

29.05.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: čast mesta Prešov - ul. Sabinovská párne č.d. 116 až 134; ul. Jánošíkova nepárne č.d. 1 až 17, párne č.d. 2 až 18 v termíne 11. jún 2018 od 07:30 h do 17:10 hčasť mesta Prešov - ul. Sabinovská nepárne č.d. 91 až 163, č.d. 175, 125A, 121A; celá ul. Jesenského; ul. Mičurinova č.d. 6; ul. Jazdecká č.d. S, 7, 9. v termíne 11. jún 2018 od 07:20 h do 17:10 h.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

29.05.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Sabinovská párne č.d. 116 až 134, nepárne č.d. 147 až 163; ul. Jánošíkova č.d. 3; ul. Jesenského č.d. 55, 57, 59, 62, 62A, 64. v termíne 12. jún 2018 od 07:20 h do 17:30 h.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

29.05.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sabinovská nepárne č.d. 14 7 až 163, ul. Jesenského č.d. 55, 57, 59, 62, 62A, 64 v termínoch 13. jún 2018 od 07:20 h do 17:30 h, 14. jún 2018 od 07:20 h do 17:30 h.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

29.05.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - osada Surdok, ul. Pri kostole v termíne 14.jún 2018 od 08:00 h do 13:30 h.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

30.05.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Miroslav Jurčenko bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

31.05.2018 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - jún 2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

31.05.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Bratislava: Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava- mestská časť Staré Mesto.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: František Katriňák, naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Mestský úrad Veľký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Roman Dužda, naposledy bytom Špitálska 5, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o opakovanej dražbe

04.06.2018 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dražbe: Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 12695, Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor, okres: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov. Miesto konania dražby: Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov- "Salónik 1." Dátum konania dražby: 29.06.2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

04.06.2018 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Mesto Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci oddelenia investičnej činnosti (odbor strategického rozvoja).

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Mrúz naposledy bytom 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

05.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 2. polrok 2018.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

13.06.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Tarasa Ševčenka č. 23, 25, 27, 29,31 v termíne 2. júl 2018 od 07:50 h do 14:30 h.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Veronika Pohlodková bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

13.06.2018 / Výberové konania

Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: sociálny pracovník v dennom stacionári Slánska 25 Prešov - Nižná Šebastová.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

12.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Matúš Janovčík naposledy bytom Prešov, Karol Holub naposledy bytom 08001 Prešov, Tarasa Ševčenka 23, Ľudmila Holubová naposledy bytom 08001 Prešov, Tarasa Ševčenka 23, Júlia Humeňajová naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Kolaudačné rozhodnutie

12.06.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "Dial'nica Dl Svinia- Prešov, západ- dobudovanie križovatky Prešovzápad". Stavebné objekty: SO 103-00.2 Mimoúrovňová križovatka Svinia, úprava cesty 1/18, - SO 102 - 00 Úprava cesty 1/18 s okružnou križovatkou -vetva č. 5, - SO 107- 00 Vetva č. 3 križovatky Prešov západ.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marcela Kravcová bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mariana Kovačičová, naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Image media, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Námestie mieru 1, 080 01 Prešov, INEXTER PO s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Sabinovská 87, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

11.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 13.6.2018 (streda) o 16.00 hod.

[stiahnúť prílohu]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

08.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 25. 5. 2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Anton Hrin, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018

08.06.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov číslo 8/2017.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Roman Dužda, naposledy bytom Špitálska 5, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Baláž, naposledy bytom 080 01 Prešov, Pavlovičovo námestie 22, Martina Piateková, naposledy bytom 08001 Prešov, Magurská 10.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov: Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Anton Bandy, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 2x, Róbert Oračko, naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov - 3x, Ing. Peter Kováč, naposledy sídlo/pobyt: Karpatská 6592 /1, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Zuzana Jackaninová naposledy bytom 080 01 Prešov, Vihorlatská 14, Marcela Makulová naposledy bytom 080 01 Prešov, Zápotockého 20, Jozef Duda naposledy bytom 080 01 Prešov, Vihorlatská 17, Matúš Janovčík naposledy bytom 080 01 Prešov, Lucia Goč Engelsova 10 080 01 Prešov, Andrii Lendel Nábrežná 13 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dušan Kažimír, naposledy bytom 08001 Prešov, Mirka Nešpora 59.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie

18.06.2018 / Dražby

Oznámenie o neplatnosti dobrovoľnej dražby.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

19.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Vladimír Benk, bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie

25.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a o nastúpení jeho náhradníka.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o opakovanej dražbe

25.06.2018 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dražbe: salónik č. 202 na 2. poschodí hotela Dukla Prešov, a.s., Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov. Dátum opakovanej dražby: 17.07.2018.

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie

25.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Rozhodnutie: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - povoľuje zmenu stavby pred dokončením na stavbu: „Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh“, stavebný objekt: 111-00 Prístupová cesta v km 98,51 D1 vľavo.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

22.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 27.6.2018 (streda) o 10.00 hod.

[stiahnúť prílohu]


Doručenie rozhodnutia o zrušení colného záložného práva

22.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Doručenie rozhodnutia o zrušení colného záložného práva: Jozef Štíeber, 080 01 Prešov, trvalý pobyt od 26.04.2007 - Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

21.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Janka Zubnárová naposledy bytom 08221 Vel'ký Šariš, Hlavná 279/27, Katarína Buzgová naposledy bytom 08001 Prešov, Marka Čulena 48, Ivana Priščaková naposledy bytom 08001 Prešov, Bohuslav Brendza naposledy bytom 08001 Prešov, Sídlisko duklianskych hrdinov 19, Bibiana Englerová naposledy bytom 08001 Prešov, Prostějovská 3, Jakub Volovár naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Vaňo naposledy bytom 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Vladimír Špyrka, naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: W A W E s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

26.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - júl 2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mária Stankovičová naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

26.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Patrik Stredňák bytom Prešov, Jozef Serafíín bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: W A W E s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Natália Mitrová, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

27.06.2018 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí stavebného konania

28.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania: "Projekt obnovy bytového domu na Ul. Vlada Clementisa 10-14 Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

28.06.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Rychtárik, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.06.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Silvia Jankovičová, naposledy bytom 08001 Prešov, Emília Lej ková naposledy bytom Prešov, Metod Sykora naposledy bytom 08001 Prešov, Magurská 2.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomností

02.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomností - Peter Lejko

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Imrich Weber

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

03.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti - Jozef Duplinský

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie

03.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia OU-PO-OSZP3-2017/017880-04/PG

[stiahnúť prílohu]


Stavebné povolenie

04.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Stavebné povolenie: "Ill/3445 Prešov - Petrovany".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: František Katriňák naposledy bytom 08001 Prešov, Jozef Duda naposledy bytom 08001 Prešov, Vihorlatská 17, Zuzana Jackaninová naposledy bytom 08001 Prešov, Vihorlatská 14, Marcela Makulová naposledy bytom 08001 Prešov, Zápotockého 20, Peter Verešpej naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejr'lým poskytovatel'om

04.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejr'lým poskytovatel'om.

[stiahnúť prílohu]


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2018

04.07.2018 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešovčíslo 8/2017.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

09.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: František Katriňák, naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

10.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.

[stiahnúť prílohu]


Voľby do orgánov samosprávy obcí

11.07.2018 / Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

11.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: informatik (oddelenie podporných činností).

[stiahnúť prílohu]


Zverejnenie počtu obyvatel'ov mesta Prešov

12.07.2018 / Voľby

Počet obyvatel'ov mesta Prešov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie

12.07.2018 / Voľby

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre volby do orgánov samosprávy obcí.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Tomášovi Tatarkovi bytom Prešov, Nikolasovi Gavaľovi bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

16.07.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

18.07.2018 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Materská škola F. Kráľa

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

18.07.2018 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Materská škola Mukačevská

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

18.07.2018 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

[stiahnúť prílohu]


Upovedomenie o podaní odvolania

19.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Upovedomenie o podaní odvolania proti vydanému rozhodnutiu SÚ 2764/113186/2018-Se

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní

20.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin Štofko bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sládek, naposledy bytom Červenica č.132, Anna Ferková, naposledy bytom Tarasa Ševčenka 44, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sirotník, naposledy bytom 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

18.07.2018 / Výberové konania

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: odborný referent (oddelenie rozpočtu a účtovníctva MsÚ Prešov).

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

24.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti - Marcela Kravcová

[stiahnúť prílohu]


Stavebné povolenie

25.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Stavebné povolenie: "Zateplenie štítovej steny Sibírska 33-35, Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

24.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti - Marcela Kravcová

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Natália Mitrová naposledy sídlo/pobyt: 080 01Prešov

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Katarína Telehaničová bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Výzva na odstránenie vozidla

27.07.2018 / Oznámenia samosprávy

Mesto Košice - Mestská polícia Košice - Výzva na odstránenie vozidla: Citroen Xsara sivej farby, bez tabuliek s evidenčným číslom, predtým P0-897ET.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018 / Dražby

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 12:00.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018 / Dražby

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 13:00.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

31.07.2018 / Dražby

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnost' č.4, dátum konania dražby: 06.09.2018, čas otvorenia dražby: 14:00.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

31.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ivan Fenyeš, naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Vladimír Špyrka, naposledy bytom 08001 Prešov, Ivana Priščaková, naposledy bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie

02.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zámere prevyhlásenia chráneného stromu "Prešovský platan".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Renáta Rusňáková, naposledy bytom 080 01 Prešov, Magdaléna Stredňáková naposledy bytom 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Amfiteátr Prešov, Floriánova 6, 080 01 Prešov, DALICON s.r.o., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Renáta Rusňáková, naposledy bytom 080 01 Prešov, Magdaléna Stredňáková naposledy bytom 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Vladimír Špyrka, naposledy bytom 08001 Prešov, Ivana Priščaková, naposledy bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

31.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ivan Fenyeš, naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Natália Mitrová naposledy sídlo/pobyt: 080 01Prešov

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Katarína Telehaničová bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

24.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti - Marcela Kravcová

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin Štofko bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

[stiahnúť prílohu]


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

09.08.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018 o pridel'ovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mária Balunová naposledy bytom 08001 Prešov, Ing. Zuzana Buranovská naposledy bytom 08001 Prešov, Lenka Čániová naposledy bytom 08001 Prešov, Mirka Nešpora 53, Veronika Dlugošová naposledy bytom08001 Prešov, Zdeno Baláž naposledy bytom 08001 Prešov, Anna Pavlíková naposledy bytom 08001 Prešov, Viliam Val'ovský naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Amfiteáter Prešov, Floriánova 6, 080 01 Prešov, DALICON s.r.o., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mária Balunová naposledy bytom 08001 Prešov, Ing. Zuzana Buranovská naposledy bytom 08001 Prešov, Lenka Čániová naposledy bytom 08001 Prešov, Mirka Nešpora 53, Veronika Dlugošová naposledy bytom08001 Prešov, Zdeno Baláž naposledy bytom 08001 Prešov, Anna Pavlíková naposledy bytom 08001 Prešov, Viliam Val'ovský naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Amfiteáter Prešov, Floriánova 6, 080 01 Prešov, DALICON s.r.o., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Mesto Vel'ký Šariš - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Šándor, naposledy bytom ul. Lesík delostrelcov č. 5, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Renáta Rusňáková, naposledy bytom 080 01 Prešov, Magdaléna Stredňáková naposledy bytom 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

02.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Vladimír Špyrka, naposledy bytom 08001 Prešov, Ivana Priščaková, naposledy bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MABART, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 90, 080 01 Prešov, Team Mi3k SBO s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 36, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

31.07.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ivan Fenyeš, naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2018

15.08.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2018 o čistote mesta a verejnom poriadku.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Márii Gregorovej bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Vymenovanie za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie

17.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Vymenovanie za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Balog naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 40, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Babinčák naposledy bytom 08001 Prešov, Engelsova 14, Mgr. Júlia Novotná Labudová naposledy bytom 08001 Prešov, Baštová 35, Jaroslav Špireng naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 95, Mgr. Janka Nižníková naposledy bytom 08005 Prešov, Švábska 57, Ingrid Jankurová naposledy bytom 08001 Prešov, Mirka Nešpora 34, Lívia Timková naposledy bytom 08005 Prešov, Ľ. Podjavorinskej 3.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Žaneta Petiková naposledy bytom 08001 Prešov, Ján Kažik naposledy bytom Prešov, Žaneta Balogová naposledy bytom 08001 Prešov, Gejza Petík naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Koščová naposledy bytom08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ingrid Holubová, naposledy bytom 08001 Prešov, Wolkerova 13, Dominika Dubiaková naposledy bytom 05801 Poprad, Pavol Kubica, naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

22.08.2018 / Voľby

Vol'by do orgánov samosprávy mesta Prešov: zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií.

[stiahnúť prílohu]


Vymenovanie za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie

17.08.2018 / Voľby

Vymenovanie za zapisovateľa Mestskej volebnej komisie.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti : WAWE s.r.o., 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga, 080 01 Prešov, Alžbeta Brodzáková, 080 01 Prešov, Budovateľská 6, Peter Chmeľovský, 080 01 Prešov, Arm.gen.Svobodu 26, Júlia Balogová, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí

24.08.2018 / Voľby

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018 na podmienky mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslav Imrich? 080 01 Prešov, WELEK s.r.o., 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu

27.08.2018 / Oznámenia samosprávy

Zápisnica z verejného žrebovania uchádzačov o pridelenie nájomného bytu

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Mariana Kovačičová

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Mária Žigová

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Miroslav Bušek

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Emiliána Marta Jecušková naposledy bytom 080 01 Prešov, Jana Makulová naposledy bytom 080 01 Prešov, Ingrid Holbová naposledy bytom 080 01 Prešov, Pavol Hnidka naposledy bytom 080 01 Prešov, Mikuláš Geczi naposledy bytom 080 01 Prešov, Žaneta Dunková naposledy bytom 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

30.08.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Budovateľská č. 9, 11 v termíne 17. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h, časť mesta Prešov- ul. Budovaterská č.d. 17, 19, 21, 23 v termíne 19. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h, Budovateľská 17 Prešov, Budovateľská 23 Prešov v termíne 19. september 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.08.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Bedaj naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Peter Balog naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 40, 080 01 Prešov, BARIMPEX, s.r.o. naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 6, 080 01 Prešov, BIZNIS-TRADE s.r.o. naposledy sídlo/pobyt: Strojnícka 1, 080 66 Prešov, Pavol Baláž naposledy sídlo/pobyt: Slánska 2482 /123, 080 06 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

31.08.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ...../2018 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Michaela Brišková

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Ľubomír Huľa

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

04.09.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Potočná č.d. 1, 3, 5, 77, 79, 103; ul. Vodná - párne č.d. 2 až 26, nepárne č.d. 1 až 9 + 3 novostavby; ul. Fintická - nepárne č.d. domov 97 až B3, 75 až 47, č.d. 97A, BSA, párne č.d. 1B až 12, č.d. 14A, 12A, BA, BB, BC v termíne 20. september 201B od 07:10 h do 15:50 h.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: ZATEL, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Weberova 12220, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

05.09.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová - celá ul, Haburská v termíne 21.september 2018 od 07:10 h do 17:00 h.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: UNIREAL s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Jána Kostru 6343 /37, 080 06 Ľubotice.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marcela Kravcová bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie primátorky mesta Prešov

11.09.2018 / Voľby

Rozhodnutie primátorky mesta Prešov o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností v meste Prešov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa vykonajú dňa 10.novembra 2018.

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie o umiestnení stavby

11.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o umiestnení inžinierskej stavby: "Výstavba VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

12.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Božena Makulová naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

12.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 8. 8. 2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Anton Hrin, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doplnení podkladov pre vydanie rozhodnutia

13.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o doplnení podkladov pre vydanie rozhodnutia o využití územia pre inžiniersku stavbu: "Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29 - 49".

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny Prešov

14.09.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny Prešov: časť mesta Prešov - ul. Požiarnická č.d. 1. 5, 7, 7 A, 9, 9A, 11. 11A, 2, 4, 6, 10, ul. Okružná č.d. 17, 17 A, 19, 21, 23, 25 v termíne 4. október 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

14.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

14.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radatice na roky 2018- 2024".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jaroslav Bandy, Prešov, Martin Pribula, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

18.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Ladislavovi Šarinovi bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

18.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Nikolasovi Gavaľovi bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

19.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ingrid Olejárová naposledy bytom 08001 Prešov, Anna Holubová naposledy bytom 08001 Prešov, Tomášikova 44, Eduard Klein naposledy bytom 08001 Prešov, Požiarnická 16.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

19.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

20.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva: dňa 25.9.2018 (utorok) o 10.00 hod.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

20.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 – 2020“.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnost

20.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnost: Iveta Angelovičová naposledy bytom 08005 Prešov, Važecká 16, Martina Oravcová naposledy bytom 08001 Prešov, Sibírska 35, Peter Rozman naposledy bytom 08001 Prešov, Zimná 4, Žaneta Petiková naposledy bytom 08001 Prešov, Miloslav Olejár naposledy bytom 08005 Prešov, Kraskova 12, Gabriela Chaľová naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 5, Zuzana Berko naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 7, Jozef Petrovský naposledy bytom 08001 Prešov, Marka Čulena 34, Silvia Malešová naposledy bytom 08001 Prešov, Arm. gen. Svobodu 28, Ing. Róbert Prečuch naposledy bytom 08001 Prešov, Mirka Nešpora 35, Zdeno Baláž naposledy bytom 08001 Prešov, Mária Balunová naposledy bytom 08001 Prešov, Viliam Vaľovský naposledy bytom 08001 Prešov, Ing. Zuzana Buranovská naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov

21.09.2018 / Oznámenia samosprávy

Termíny zasadnutí výborov v mestských častiach mesta Prešov - október 2018.

[stiahnúť prílohu]


Dražobná vyhláška

21.09.2018 / Dražby

Dražobná vyhláška: dňa 30. októbra 2018 o 11.00 hod. v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

[stiahnúť prílohu]


Výzva na prevzatie písomnosti

25.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: Tomáš Šurina, Prešov, Dušan Petrík, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ivan Fenyeš, naposledy bytom 08001 Prešov, Magdaléna Stredňáková naposledy bytom 08001 Prešov, Renáta Rusňáková naposledy bytom 08001 Prešov, Ján Kažik naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Mesto Sabinov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: ELEMY, s.r.o. Lastovičia 2, 080 01 Prešov, DRAVE COMPANY, s.r.o. Bardejovská 25 080 06 Prešov, PJ Motosport s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov, ALKRES, sk, s.r.o. Prešov, Hlavná 62, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Zoznam zaregistrovaných kandidátov

25.09.2018 / Voľby

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Prešov, zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Prešove.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Mäsiar naposledy bytom 08001 Prešov, Požiarnická 16, Anton Mikša naposledy bytom 08001 Prešov, Višňová 9, Jolana Balážová naposledy bytom 08001 Prešov, Karpatská 18, Justína Rovňákovánaposledy bytom 08001 Prešov, Exnárova 36B, Pavol Balík naposledy bytom 08001 Prešov, Pavla Horova 4.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: 4V GROUP s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 20, 080 01 Prešov, SA&MA s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, TJL Company, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Vranovská 425 l 5, 082 12 Kapušany, MARFI PLUS s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 1, 080 01 Prešov, Magnat, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Námestie slobody 4 7, 083 01 Sabinov, MPV Auto s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šebastovská 4, 080 06 Prešov, M.I.M. Energy Slovakia s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 13, 080 01 Prešov, LEYA s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 14, 080 01 Prešov, TOBA s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Sekčovská 54, 080 01 Prešov, Tagart Slovakia s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, MADA, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Tkáčska 3, 080 01 Prešov, MR INTERNATIONAL TRADE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 50, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: GALPTEX, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Radlinského 13, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Informácia pre voliča

27.09.2018 / Voľby

Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, MVDr. Vladimír Vargečko Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.09.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dominika Dubiaková naposledy bytom 058 01 Poprad, Pavol Kubica naposledy bytom 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2018

28.09.2018 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2018 o čistote mesta a verejnom poriadku.

[stiahnúť prílohu]


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2018

28.09.2018 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2018 o pridel'ovaní nájomných bytov vlastníctve mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

28.09.2018 / Voľby

Oznámenie mesta Prešov o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Prešov pre voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

01.10.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Solivar- ul. Palárikova č.d. 1, 10; ul. Lesnícka č.d. 52, 54; ul. Kutuzovova nepárne č.d. 7 až 31, párne č.d. 6 až 16; ul. Smetanova nepárne č.d. 45 až 65, č.d. 41, párne č.d. 4 až 18; ul. Pri majáku celá.v termínoch 17. október 2018 od 07:10 h do 17:00 h, 19. október 2018 od 07:10 h do 17:00 h.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Július Čepela Naposledy sídlo/pobyt: , 080 00 Prešov, Rastislav Torma Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

01.10.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Holländerova a ul. Ku Kráľovej hore v termíne 16. október 2018 od 07:00 h do 17:30 h.

[stiahnúť prílohu]


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018

01.10.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Angelika Balážová naposledy bytom 080 01 Prešov, Jana Makulová naposledy bytom 080 01 Prešov, Ladislav Rezsnák naposledy bytom 080 01 Prešov, Jarmila Fejová naposledy bytom 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: René Makula, nar. 1990, bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Olejár naposledy sídlo/pobyt: Októbrová 67, 080 01 Prešov, GERA Trade s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Obrancov mieru 60, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Alžbeta Čapl'ová naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Eštočaková naposledy bytom 08001 Prešov, Jarmila Fejová naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie

05.10.2018 / Voľby

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - pre voličov s trvalým pobytom "Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Huľa, naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Gazdačko naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

09.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: František Priščák, Lesnícka 22 080 O5 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Juraj Feč, naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 22, Katarína Kaščáková naposledy bytom 08001 Prešov, Vihorlatská 17, Katarína Sopková naposledy bytom 08001 Prešov, Sládkovičova 38, Martina Balogovánaposledy bytom 0800 l Prešov, Sibírska 7.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Patrik Viktora Naposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov, WMnet s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Masarykova 7/B /12347,080 01 Prešov, ASERIO s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov, Art EUROPA, s.r.o. v likvidácii Naposledy sídlo/pobyt: 17. novembra 122,080 01 Prešov, DALI CON s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, DARUK s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Janouškova 5007/14,080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Zámer na priamy predaj pozemku

11.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy predaj pozemku: parc. č. KNC 9546/39 o výmere 17m2, zastavané plochy a nádvoria, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Weberova.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Juraj Feč, naposledy bytom 08001 Prešov, Ďumbierska 22, Katarína Kaščáková naposledy bytom 08001 Prešov, Vihorlatská 17, Katarína Sopková naposledy bytom 08001 Prešov, Sládkovičova 38, Martina Balogová naposledy bytom 080 01 Prešov, Sibírska 7.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Petrovi Angušovi bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mária Žigová naposledy bytom 08001 Prešov, Beáta Grešš Halász naposledy bytom 08001 Prešov, Slovenská 75, Viera Dolná naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 7, Jaroslav Fecko naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 43, Ján Čech naposledy bytom 08001 Prešov, Martina Benku 1.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: COM DC s.r.o. PrešovNaposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Výzva na prevzatie písomnosti

15.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: Tomáš Šurina, Prešov, Jozef Daňo, Prešov, Jozef Obcovič, Prešov, Igor Gregor, Prešov, Jaroslav Sopko, Prešov, Štefan Balog, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o zmarení dobrovoľnej dražby

15.10.2018 / Dražby

Oznámenie o zmarení dobrovoľnej dražby.

[stiahnúť prílohu]


Pozvánka

16.10.2018 / Voľby

Pozvánka - prvé zasadnutie orskovej volebnej komisie v meste Prešov

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

16.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Lipták

[stiahnúť prílohu]


Verejná vyhláška

16.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Verejná vyhláška: vyplácanie nájmu vlastníkom poľovných pozemkov

[stiahnúť prílohu]


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu - Sociálno-terapeutické centrum pre deti a mládež

[stiahnúť prílohu]


Pozvánka

16.10.2018 / Voľby

Pozvánka - prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie v meste Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Verejná vyhláška

16.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Verejná vyhláška: Poľnohospodárske družstvo Kapušany pri Prešove - vyplácanie nájmu vlastníkom poľovných pozemkov.

[stiahnúť prílohu]


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z důvodu sociálnej, zdravotnej pomoci a podpory pre deti a mládež s hendikepom (vybudovanie Sociálno-terapeutického centra pre deti a mládež s hendikepom).

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia

17.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Rýchlostná cesta R4 Prešov- severný obchvat".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jana Bandiová naposledy bytom 08001 Prešov, Miroslav Zahuranec naposledy bytom 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Grzegorz Piatek naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Peter Olejár naposledy sídlo/pobyt: Októbrová 67, 080 01 Prešov, Gass BP, s.r.o. naposledy sídlo/pobyt: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

19.10.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - cintorín na ul. Krátka v termíne 6. november 2018 od 08:00 h do 15:00 h.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Božena Makulová naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Informácia o začatí konania

19.10.2018 / Výrub drevín / krovia

Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na súkromnom pozemku. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 6992 v k. ú. Prešov.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti

22.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti stavebného povolenia: "Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Jazdecká - Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

22.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Mesto Prešov v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

23.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka"

[stiahnúť prílohu]


Upovedomenie o začatí konania

23.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Upovedomenie o začatí konania: "Stavebné úpravy odstavných stání Solivar a Šváby, Parkovisko vnútroblok ul.Lomnická- Švábska 39".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ingrid Olejárová naposledy bytom 08001 Prešov, Peter Krajňák naposledy bytom 08001 Prešov, Ľubica Húsková naposledy bytom 08001 Prešov, Kamila Kopčiková naposledy bytom 08001 Prešov, Mirka Nešpora 49, Ing. Dušan Pastír naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 5, Pavol Demjanovič naposledy bytom 08221 Vel'ký Šariš, Jarková 333/25, Atila Evelley naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

24.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, na ul. Arm. gen. Svobodu, K Starej tehelni k 24.10.2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: J.P.Group SK, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 49, 080 01 Prešov, Róbert Rečičár Naposledy sídlo/pobyt: Martina Benku 6437/1, 080 01 Prešov, JUNIK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Medzinárodného Dňa Žien 3, 080 01 Prešov, RALLY RACING SLOVAKIA, družstvo Naposledy sídlo/pobyt: Lipová 1, 080 01 Prešov, Ľubomír Ragulský Naposledy sídlo/pobyt: 81,080 05 Teriakovce, BIZNIS-TRADE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Strojnícka 1, 080 66 Prešov, Peter Balog Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 40, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

25.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Pavlovi Fiedorovi bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o. miestnosť č.4, 05.12.2018 - 13:00.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4, 05.12.2018 - 12:00.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

26.10.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Pod Kalváriou č. d. 49, 51, 73, 75, 77, 77A v termíne 21. november 2018 od 07:30 h do 16:30 h.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Oračko, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 3x, Jozef Obcovič naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Július Petik naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Verešpej naposledy bytom 08001 Prešov, Jaroslav Musil naposledy bytom 08001 Prešov, Pavlovičovo námestie 39, Pavel Jacák naposledy bytom 03101 Liptovský Mikuláš, Belanská 537/64.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster R0-2".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster SD-3".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster PT -3".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

26.10.2018 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe: Miesto konania dražby: Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3.poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4 - 05.12.2018 -14:00.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Patrik Viktora Naposledy sídlo/pobyt: . 080 01 Prešov, Róbert Lehocký Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Miroslav Boháč Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, MVDr. Vladimir Vargečko Naposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov, Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

29.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Bohušovi Bandymu bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jana Kaminská, Marka Čulena 36, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Upovedomenie o začatí konania

29.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Upovedomenie o začatí konania: "Úprava plochy na ul.Exnárovej".

[stiahnúť prílohu]


Oboznámenie účastníkov konania

29.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu: OC FORUM Prešov, stavebné objekty: SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 -Svetelná križovatka, Posun prechodu pre chodcov a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania.

[stiahnúť prílohu]


Oboznámenie účastníkov konania

29.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oboznámenie účastníkov konania podkladmi pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu "OBCHODNÉ CENTRUM FORUM PREŠOV", stavebné objekty: SO 01 OC FORUM, SO 03 Príprava územia - stavebná jama, SO 15 Drobná architektúra- viď SO 01 OC FORUM, SO 16 Sadové úpravy a prevádzkové súbory: PS 01 Trafostanica, PS 02 Záložný zdroj, PS 03 Výťahy a eskalátory - vid' SO 01 stavebné konštrukcie a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania.

[stiahnúť prílohu]


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

29.10.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu na ulici Antona Prídavka k 29.10.2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí územného konania

31.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania: Prešov-Vranovská-0031KO.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

31.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Grzegorz Piatek, Prešov, Ján Gazdačko, Prešov, Peter Kollár, Prešov, MARFI, s.r.o., Jesenná 1, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Výberové konanie: odborný referent

31.10.2018 / Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent /pre úsek školstva - základné umelecké školy/.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

31.10.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marián Slanina, Obrancov mieru 17, Prešov, Pavol Kušnír, 17. novembra 138, Prešov, Jozef Struhala, Čergovská 2, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia

05.11.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania - výzva na vyjadrenie sa k podkladom.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

05.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Nikolas Gavaľ bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Anna Mikšíková naposledy bytom 08001 Prešov, L. Novomeského 22, Peter Mruz naposledy bytom 08001 Prešov, Magurská 11.

[stiahnúť prílohu]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

06.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov, Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 10.10. 2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Bc. Jozef Nováček naposledy bytom 08001 Prešov, Pavol Šuťak naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

07.11.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia a pozvanie na ústne pojednávanie: "Obytná zástavba Surdok".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Marián Sladkovský, Antona Prídavka 18, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

09.11.2018 / Voľby

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

09.11.2018 / Voľby

Oznámenie mesta Prešov o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 a o utvorení volebných obvodov a volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

12.11.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - Osada Surdok, celá ul. Pri Kostole v termíne 30. november 2018 od 08:00 h do 13:30 h.

[stiahnúť prílohu]


Zápisnica mestskej volebnej komisie

12.11.2018 / Voľby

Zápisnica mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v meste vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

13.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinuierskú stavbu: "Prešov- Solivar- Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jarmila Fejová naposledy bytom 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva - dňa 19.11.2018 (pondelok) o 10.00 hod.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

14.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o 1. zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 21.11.2018 (streda) o 10.00 hod.

[stiahnúť prílohu]


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

14.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni , Sabinovskej, Majakovského, Antona Prídavka, Arm.gen.Svobodu k 14.11.2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: SINAB, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Mukačevská 4807/43, 080 01 Prešov, MARFI, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 1, 080 05 Prešov - 2x, Róbert Stupjanský Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o dražbe

15.11.2018 / Dražby

Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí: Termín konania dražby: 04.12.2018, Čas konania dražby: 09:30 hod., Miesto konania dražby: Kancelária Exekútorského úradu Prešov, JUDr. Radovan Ferenc, Slovenská 13, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

15.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Milanovi Malackaničovi bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

15.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: "Predajňa - svet podláh".

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

16.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sirotník Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, COM DC s.r.o. Prešov Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Grand Repair Building s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Karpatská 6593/6, 080 01 Prešov .

[stiahnúť prílohu]


Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov

19.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Prešov na 1. polrok 2019.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o dražbe

19.11.2018 / Dražby

Oznámenie o dražbe: Nehnuternosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV Č. 1013, okres: Prešov, obec: PREŠOV, katastrálne územie: Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Attila Evelley, Hollého 15, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Veronika Pohlodková, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Výzva na prevzatie písomnosti

19.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: Emiliána Marta Jecušková, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Eve Hirkovej bytom Prešov, Štefanovi Štefulovi bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Imrich Hesteréni naposledy bytom 080 01 Prešov, Dagmar Belyová naposledy bytom 080 01 Prešov, Kristián Sabol naposledy bytom 080 01 Prešov, Natália Pohlodková naposledy bytom 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

21.11.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Pod Táborom párne č.d.18 až 28, č.d. 27,29 v termínoch 10. december 2018 od 07:20 h do 16:00 h, 11. december 2018 od 07:20 h do 16:00 h.

[stiahnúť prílohu]


Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

21.11.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.


Oznámenie mesta Prešov

21.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: „Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov – Haniska“.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

22.11.2018 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Mesto Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: • Materskej školy Jurkovičova 17, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Materská škola, Jurkovičova 17, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

23.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "OBAĽOVAČKA ASFALTOVÝCH ZMESÍ PREŠOV- HANISKA".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti. Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresátov naposledy bytom Prešov, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov zo dňa 20.11.2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[stiahnúť prílohu]


Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti

23.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti: "Obal'ovačka asfaltových zmesí Prešov - Haniska" - dňa 17.12.2018 (pondelok) o 10:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Bratislava - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava- mestská časť Staré Mesto, MARGOT TATRY, s.r.o. , naposledy bytom: Jesenná 18, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Návrh ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 a 2021

26.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Návrh ROZPOČTU MESTA PREŠOV NA ROK 2019 S VÝHĽADOM NA ROKY 2020 a 2021.

[stiahnúť prílohu]


Zámer predaja nehnuteľnosti

27.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, dodatočného majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby"l/68 Prešov odbočka Škultétyho- ZVL.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

27.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNE 422 o výmere 38 m2, trvalý trávnatý porast, zapísaného na LV č. 1523, k. ú. Ľubotice za účelom realizácie stavby dial'nice R4 PrešovSeverný obchvat, ll. etapa.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Bratislava - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MHM SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 31 699 375, naposledy sídlom: Levočská 5, 080 00 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: JUDr. Ingrid Škrabská naposledy bytom 08001 Prešov, Sibírska 37.

[stiahnúť prílohu]


Vyhlásenie výberového konania

28.11.2018 / Výberové konania

MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: hovorca mesta u zamestnávateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti pre: Stanislava Fottu, nar. 1991, bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dávid Evan VrbovskýNaposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

29.11.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu: na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 30.11.2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

30.11.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jane Makulovej bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí územného konania o predÍžení rozhodnutia

30.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania o predÍžení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR pod projekt 3 Prešov Aktivita 1".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj- klaster R0-2".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj- klaster PT-3".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster SD-3".

[stiahnúť prílohu]


Dobrovol'ná zbierka

03.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Mesto Prešov vyhlasuje dobrovol'nú zbierku "Primátorsky punč 2018".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Papp Naposledy sídlo/pobyt: . 080 01 Prešov, Jaroslav Imrich Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Chunmei Jia - ZALIXIN naposledy bytom 08001 Prešov, Jurkovičova 18, Ing. Ladislav Vanyó naposledy bytom 08001 Prešov, Matice slovenskej 1, Slavomír Kirnič naposledy bytom 080 01 Prešov, Maroš Eštočák naposledy bytom 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Nikolasovi Gaval'ovi bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva

06.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zasadnutí Mestského zastupiteľstva - dňa 12.12.2018 (streda) o 10.00 hod.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MARFI, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 1, 080 05 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

06.12.2018 / Dražby

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Mestský úrad Prešov- zasadacia miestnosť, Jarková 26, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 10.01.2019, Čas konania dražby 11,00 hod. Predmetom dražby je budova súp. č. 7102 postavená na parc. č. 9310/535 na Prostejovskej ulici 35C na Sídlisku lli B v Prešove.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o dražbe

06.12.2018 / Dražby

Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: kancelária správcu- Hlavná 13, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 14.1 .2019, Čas otvorenia draiby : 10.00 hod, Ide o byt na 7. poschodí bytového domu súp. č. 6323, na Prostějovskej ulici na sldlisku 111, katastrálne územie Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MARFI, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 1, 080 05 Prešov, Alexander Lech Naposledy sídlo/pobyt: Arm. gen. Svobodu 6445/26, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o dražbe

06.12.2018 / Dražby

Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: kancelária správcu- Hlavná 13, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 14.1 .2019, Čas otvorenia draiby : 10.00 hod, Ide o byt na 7. poschodí bytového domu súp. č. 6323, na Prostějovskej ulici na sldlisku III, katastrálne územie Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Lehocký Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Miroslav Záhradník Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Petrovi Žigovi bytom Prešov, Petrovi Poradovi bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: BLUE BUTTERFLY DESIGN, s. r. o., Naposledy sídlo/pobyt: Slovenská 69, 080 01 Prešov, BLUEDRIVE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 2, 080 06 Prešov, Roll-on s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Floriánova 5, 080 01 Prešov, Ľubomír Lacko Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Marián Blaško Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Miroslav Boháč Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, Stanislav Blichár Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 0, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ján Bedaj Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Miroslav Bušek Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Daša Bandyová Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

11.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti Jurajovi Fúsekovi bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným

11.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Dodatok č. 1 k podmienkam poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

[stiahnúť prílohu]


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

12.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej a ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 12.12.2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

13.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti Mikulášovi Géczimu bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dušan Klein naposledy bytom 08001 Prešov, Ľudmila Černá naposledy bytom 08001 Prešov, Tomášikova 14.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert OračkaNaposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 2x.

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie

17.12.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor - ustanovenie opatrovníka.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga Naposledy sídlo/pobyt: O, 080 01 Prešov, Štefan Papp Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Štefan Rychtárik Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Zuzana Repčáková Naposledy sídlo/pobyt: O, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Rastislav Gabák, 080 01 Prešov, Dáša Gregorová, 080 01 Prešov, Štefan Novák, 080 01 Prešov, Robert Gierlasiňski 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Martin Janík, Prešov, Natália Harahonyh, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

19.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Németh, Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

20.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Marcele Kravcovej bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

20.12.2018 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Družstevná v Nižnej Šebastovej nepárne č.d. 1 až 23 v termíne 21. január 2019 od 07:40 h do 14:30 h.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

20.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Repka Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Veronika Palčová Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

20.12.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 30. 11. 2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

21.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Oskarovi Bendíkovi bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Vyhlásenie výberového konania

21.12.2018 / Výberové konania

MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent (pre úsek školstva – základné školy) (oddelenie školstva, mládeže a športu).

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

21.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Papp, Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ing. Vladimír Dzurja Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, Jozef Obcovič Naposledy sídlo/pobyt: . 080 01 Prešov, MARGOT TATRY, s.r.o., naposledy bytom: Jesenná 18, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o zverejnení

21.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Záväzná čast' Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov - oznámenie o zverejnení.

[stiahnúť prílohu]


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2018

21.12.2018 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dávid Evan Vrbovský Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Jozef Juščák Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ľubomír Huľa Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov - 2x.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ivan Červeňák naposledy bytom 080 01 Prešov, Tarasa Ševčenka 3930/27, Pavol Godla naposledy bytom 080 01 Prešov, Tarasa Ševčenka 3930/25, Bado Maximilián naposledy bytom 080 01 Prešov, Tarasa Ševčenka 3930/25, Bohuslav Brendza naposledy bytom Sídlisko duklianskych hrdinov 19,080 01 Prešov, Marián Sladkovský naposledy bytom 080 01 Prešov, Antona Prídavka 18.

[stiahnúť prílohu]


Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om

28.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Podmienky poskytnutia finančného príspevku neverejným poskytovatel'om.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

28.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti Jozefovi Juričkovi bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

31.12.2018 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Územný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2018".

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Oznámenie o doručení písomnosti

31.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Ľubomírovi Huľovi, bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam : Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní voči vydanému stavebnému povoleniu. SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy a SO 14.1- Svetelná križovatka, posun prechodu pre chodcov, v rámci hlavnej stavby ,Obchodné centrum FORUM Prešov, vydaného pod spis. č. SÚ/10850/2018 - Mkzo dňa 27.11. 2018 a výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam.

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia: Rekonštrukcia primárneho vykurovacíeho okruhu CK Jazdecká - Prešov, Rekonštrukcia prímárneho okruhu CK Jazdecká, Prešov - II. etapa.

[stiahnúť prílohu]


Výberové konanie

04.01.2019 / Výberové konania

Výberové konanie na pozíciu - Učiteľ predprimárneho vzdelávania - Materská škola Mukačevská 27, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Rozsah hodnotenia k navrhovanému strategickému dokumentu

04.01.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozsah hodnotenia k navrhovanému strategickému dokumentu: Stratégia udržatel'ného rozvoj a dopravy mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia: Rekonštrukcia primárneho vykurovacíeho okruhu CK Jazdecká - Prešov, Rekonštrukcia prímárneho okruhu CK Jazdecká, Prešov - II. etapa.

[stiahnúť prílohu]


Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam : Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní voči vydanému stavebnému povoleniu. SO 01 oe FORUM, SO 03 - Príprava územia - stavebná jama, SO 15 - Drobná architektúra, SO 16 - Sadové úpravy a prevádzkové súbory: PS 01 - Trafostanica, PS 02 - Záložný zdroj, PS 03 - Výt'ahy a eskalátory, vydaného pod spis. Č. SÚ/11770/136000/2018 - Tu zo dňa 29. 11. 2018 a výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

28.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti Jozefovi Juričkovi bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.12.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dávid Evan Vrbovský Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Jozef Juščák Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Ľubomír Huľa Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov - 2x.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

07.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jozef Varga, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Mesto Banská Bystrica - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Mgr. Pavel Pakoš Prešov, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Polčan Naposledy bytom: 080 01 Prešov, René Jozef s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 41, 080 01 Prešov, Ymanzo, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šebastovská 2563 / 4, 080 06 Prešov, Group Vit&Šku, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Lomnická 10, 080 05 Prešov - 2x, DIFH, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 26, 080 05 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sirotník Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Lucia Šoltisová, naposledy bytom 080 01 Prešov, Mukačevská 12.

[stiahnúť prílohu]


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

11.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, ulici Antona Prídavka, ul. Arm. gen. Svobodu k 11.01.2019.

[stiahnúť prílohu]


Voľby prezidenta Slovenskej republiky

11.01.2019 / Voľby

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Oračko Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, COM DC s.r.o. Prešov, Naposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov COM DC s.r.o. Prešov, Naposledy sídlo/pobyt:. 080 01 Prešov, Šarišska chiža s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 8, 080 01 Prešov, ŠARF, spol. s r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Košická 34, 080 01 Prešov, RN Trade Slovakia s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 5944/30, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Bosák Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Vyhlásenie výberového konania

16.01.2019 / Výberové konania

MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta výkonného riaditeľa spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. spojenej s funkciou konateľa spoločnosti u zakladateľa: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o opakovanej dražbe

17.01.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dražbe: Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, Dátum a čas konania dražby: 20.02.2019 o 10,30 hod.

[stiahnúť prílohu]


Dražobná vyhláška

17.01.2019 / Dražby

Dražobná vyhláška: Exekútorský úrad Prešov, súdny exekútor JUDr. Hildegarda Laclavíková, Slovenská 52, 080 01 Prešov, vyhlasuje dražbu nehnuteľností, ktorá sa bude konať dňa 14.2.2019 o 9:00 hod., v priestoroch Exekútorského úradu Prešov, ul.Slovenská 52.

[stiahnúť prílohu]


Výzva na prevzatie písomnosti

18.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: Adresát písomnosti: Emiliána Marta Jecušková, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Gass BP, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Kúpeľná 6, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o opakovanej dobrovol'nej dražbe

18.01.2019 / Dražby

Oznámenie o opakovanej dobrovol'nej dražbe: Miesto konania dražby Mestský úrad Prešov- zasadacia miestnosť, Jarková 26, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby 07.02.2019, Čas konania dražby 11,00 hod.

[stiahnúť prílohu]


Daňový úrad Prešov

21.01.2019 / Dražby

Daňový úrad Prešov: dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti, dátum konania dražby: 26.02.2019, Miesto konania dražby: Daňový úrad Prešov, Hurbanistov 3, 080 01 Prešov, veľká zasadacia miestnosť - č. dverí 104.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Jánovi Makulovi bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky

24.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky: "Povrchová úprava kovov Prešov", ELZIN, spol. s.r.o., Solivarská 1/B , 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

24.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "EPERIA Prešov ll. etapa".

[stiahnúť prílohu]


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2019

24.01.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

25.01.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov- ul. Arm. gen. Svobodu č. 6 v termíne 15. február 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

[stiahnúť prílohu]


Preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov

25.01.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov: "Obchodné centrum Fórum Prešov, SO 04.3 Zrušenie vodovodu DN 150, SO 4.4 Prekládka vodovodu, SO 05 Prípojka vody, SO 07 Splašková kanalizácia, SO 08 Dažďová kanalizácia".

[stiahnúť prílohu]


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

25.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 25.01.2019.

[stiahnúť prílohu]


Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

28.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu.

[stiahnúť prílohu]


Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky

29.01.2019 / Voľby

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky dňa 16.03.2019 a prípadného druhého kola týchto volieb dňa 30.03.2019 na podmienky mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV

29.01.2019 / Voľby

ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V MESTE PREŠOV PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTORÉ SA VYKONAJÚ DŇA 16. MARCA 2019, A PRÍPADNÉ DRUHÉ KOLO TÝCHTO VOLIEB DŇA 30. MARCA 2019.

[stiahnúť prílohu]


MESTO PREŠOV zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov

29.01.2019 / Voľby

MESTO PREŠOV zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia primátorke mesta Prešov o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 16. marca 2019 a prípadné druhé kolo týchto volieb dňa 30. marca 2019.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

29.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Pavlík, naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 2989/94, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

31.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: Obchodné centrum Hornbach Prešov - rozšírenie.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

31.01.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Peter Kollár Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Orytas, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 50, 080 01 Prešov, Global Invest Corporation s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 50, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Verejná vyhláška o oznámení vyplácania nájomného

31.01.2019 / Oznámenia samosprávy

Poľovnícke združenie DELŇA, Teriakovce 112 ,08005 , Prešov: Verejná vyhláška o oznámení vyplácania nájomného za prenájom poľovných pozemkov drobných vlastníkov v PR Delňa za rok 2019.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

01.02.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Parná a ul. Gaštanová, ul. Strážnická párne č.d. 40 až 28, č.d. 44, 42A, 40A, nepárne č.d. 39 až 21 + č.d. 45, 23A.


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Roll-on s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Floriánova 5, 080 01 Prešov, RENOIR, s.r.o. v likvidácii Naposledy sídlo/pobyt: Požiarnická /17, 080 01 Prešov, Ivana Štieberová Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, JOFAN, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jilemnického 3, 080 01 Prešov, René Jozef s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Prostejovská 41, 080 01 Prešov, JMS TRANS GROUP spol. s r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Konštantínova 3, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Július Petik Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Výzva na prevzatie písomnosti

04.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: Jozef Daňo, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o dražbe

04.02.2019 / Dražby

Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 26.03.2019, Čas konania dražby: 10:30 hod.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

01.02.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - celá ul. Poľná a ul. Gaštanová, ul. Strážnická párne č.d. 40 až 28, č.d. 44, 42A, 40A, nepárne č.d. 39 až 21 + č.d. 45, 23A.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MARFI, s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 1, 080 05 Prešov, 3M-Kos s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: 17.novembra 42, 080 01 Prešov, 3P GROUP s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Matice slovenskej 4772 / 24, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

06.02.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: MESTO PREŠOV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta: odborný referent (stavebný úrad – úsek rozvoja bývania).

[stiahnúť prílohu]


Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

06.02.2019 / Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sirotník, Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

07.02.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - Záhradkárska osada Cemjata 1 a 2, ul. Srnčia, ul. Jelenia, ul. Cemjata - č.d. 16, 18, 22, 7765, 1103 v termíne 25. február 2019 od 07:20 h do 16:40 h.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí vyvastňovacích konaní - informácia

07.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvastňovacích konaní - informácia: "1971- R4 Prešov- Severný obchvat".

[stiahnúť prílohu]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

07.02.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov, Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 14. 1. 2019.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Novák Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Zetcom, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 50, 080 01 Prešov, LA BOOK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 35, 080 01 Prešov, Team Mi3k SBO s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 36, 080 01 Prešov, MABART, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 90, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

08.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, na ul. Sabinovskej- ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 08.02.2019.

[stiahnúť prílohu]


Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

08.02.2019 / Voľby

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky: volby@presov.sk

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie

11.02.2019 / Voľby

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky pre voličov s trvalým pobytom "Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia

11.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia: "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí stavebného konania

11.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania: pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov- Solivar- Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

12.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Marcele Kravcovej bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oprava chyby vo vyhotovení rozhodnutia

12.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oprava chyby vo vyhotovení rozhodnutia: ,,Obytný súbor, bývalé hospodárske dvory Malý Šariš- Dopravná infraštruktúra verejnoprospešná stavba".

[stiahnúť prílohu]


Voľby do európskeho parlamentu

13.02.2019 / Voľby

Voľby do európskeho parlamentu - Informácie pre voličov, ktorí sú občanmi iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom „Prešov“.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

14.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Správa o hodnotení strategického dokumentu

14.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Správa o hodnotení strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Prerušenie distribúcie elektriny

15.02.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová - ul. Vranovská č.d. 32, 34A, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 77, 83, 83A, 69, 67, 57, 53, 55, 51, 49, 63, 456/12, 75, 34, 36, 71,47 a popis. č. 8640; ul. Herlianska č.d. 1; celá ul. Topoľová; ul. Pažica č.d.47.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

15.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Bratislava - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: MARGOT TATRY, s.r.o., naposledy bytom: Jesenná 18, 08001 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Informácia pre voliča

18.02.2019 / Voľby

Informácia pre voliča k stálemu zoznamu voličov a námietkovému konaniu.

[stiahnúť prílohu]


Oznam o konaní prvého zasadania okrskových volebných komisií

18.02.2019 / Voľby

Oznam o konaní prvého zasadania okrskových volebných komisií v meste Prešov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

18.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti pre: Jozefa Bertu, nar. 1963, bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

18.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Petrovi Dudovi bytom Prešov, Ľubomíre Demeterovej bytom Prešov, Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie

19.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie: "Obchodné centrum FORUM PREŠOV" pozostávajúcu z nasledovných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 - OC FORUM, SO 03 - Príprava územia - stavebná jama, SO 15 - Drobná architektúra, SO 16 - Sadové úpravy, PS 01 - trafostanica, PS 02 - Záložný zdroj, PS 03 - Výt'ahy a eskalátory.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti

20.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti: Tomáš Šurina, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti

20.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti: Ľubica Tkáčová, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti

20.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti: Jaroslav Sopko, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti

20.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti: Monika Tulejová, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2019

22.02.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Hamonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu

22.02.2019 / Voľby

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu dňa 25.05.2019 na podmienky mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

22.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu: na ul. K Starej tehelni k 22.02.2019, na ul. Sabinovskej - ul. Majakovského k 22.02.2019, na ul. Antona Prídavka k 22.02.2019, na ul. Arm.gen.Svobodu k 22.2.2019.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti

22.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti: Róbert Bély, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV

22.02.2019 / Voľby

ROZHODNUTIE PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV O UTVORENÍ VOLEBNÝCH OKRSKOV A URČENÍ VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V MESTE PREŠOV PRE VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU, KTORÉ SA VYKONAJÚ DŇA 25. MÁJA 2019.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Bratislava - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, Naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava- mestská časť Staré Mesto.

[stiahnúť prílohu]


Výzva na prevzatie písomnosti

25.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Výzva na prevzatie písomnosti: Milan Medzanský, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

25.02.2019 / Voľby

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - 16. marca 2019.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

26.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Futbal Tatran aréna Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

27.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Východoslovenská distribučná , a.s. - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

27.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Renáte Čapl'ovej bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

27.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Dulová Ves".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

28.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Ladislavovi Némethovi bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie mesta Prešov

28.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Oznámenie mesta Prešov: Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Karin Prešov, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 79, 080 01 Prešov, JLF, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jelšová 24, 080 05 Prešov, RN Trade Slovakia s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 5944/30, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Dražobná vyhláška

04.03.2019 / Dražby

Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti. Dátum konania dražby: 09.04.2019, Miesto konania dražby: Hurbanistov 3, 080 01 Prešov, veľká zasadacia miestnosť- č. dverí 104, Čas konania dražby: 10:00 hod.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

05.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Vlastimilovi Vargovi bytom Prešov, Jánovi Gecimu bytom Prešov, Elene Godlovej bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: VADIA INVEST spol. s r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Sabinovská 1, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí územného konania

06.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov, Pod WilecHôrkou- kanalizácia; SO 01-Tlaková kanalizácia HDPE DN50celk. dl. 1923m".

[stiahnúť prílohu]


Výzva na vyjadrenie číslo PPZ-HCP-POS-1405-017/2019-KP vo veci žiadosti účastníka konania

06.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Výzva na vyjadrenie číslo PPZ-HCP-POS-1405-017/2019-KP vo veci žiadosti účastníka konania o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zamestnania.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vyhlásení výberového konania

06.03.2019 / Výberové konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania: na obsadenie funkcie riaditeľa/ky • Materskej školy Mukačevská 27, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doručení písomnosti

07.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti: Dušanovi Petríkovi bytom Prešov, Martin Pohlod bytom Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Pozvánka na verejné prerokovanie činnosti strategického dokumentu

07.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Pozvánka na verejné prerokovanie činnosti strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Kolaudačné rozhodnutie

07.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: časť mesta Prešov, Šalgovík - ul. Astrová, ul. Muškátová v termíne 26. marec 2019 od 08:10 h do 12:30 h.

[stiahnúť prílohu]


Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu

08.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Poradovník žiadatel'ov o pridelenie nájomného bytu na ulici K Starej tehelni, ul. Sabinovskej -ul. Majakovského, na ulici Antona Prídavka, na ul. Arm. gen. Svobodu k 08.03.2019.

[stiahnúť prílohu]


Výzva na prevzatie písomnosti

08.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Výzva na prevzatie písomnosti: Marián Kováč, Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí územného konania

08.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú stavbu: "Prešov, ul. Sol'nobanská- rozšírenie vodovodu".

[stiahnúť prílohu]


Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti

08.03.2019 / Dražby

Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti : Dátum konania opakovanej dražby: 30.04.2019, Miesto konania opakovanej dražby: Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti : Dátum konania opakovanej dražby: 30.04.2019, Miesto konania opakovanej dražby: Daňový úrad Prešov, Hurbanistov 3, 080 O1 Prešov, zasadacia miestnosť- č. dverí 104.

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia

08.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia: zmena termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

[stiahnúť prílohu]


Dražobná vyhláška

08.03.2019 / Dražby

Exekútorský úrad Prešov - JUDr. Svätoslav Mruškovič, súdny exekútor, Kúpeľná 6, Prešov vyhlasuje termín dražby nehnuteľností dňa 10. apríla 2019 o 11.00 hod. v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Kúpeľná 6 v Prešove.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Nemčík, naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 63.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: BAK Slovensko, a. s. Naposledy sídlo/pobyt: Metodova 2, 080 01 Prešov, BENEL s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 2, 080 05 Prešov, Sokol Jakupi Naposledy sídlo/pobyt: E. Antiča 52, 512 66 Selce, REAL - PO, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Budovateľská l 45, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]