Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Kolaudačné rozhodnutie

12.06.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "Dial'nica Dl Svinia- Prešov, západ- dobudovanie križovatky Prešovzápad". Stavebné objekty: SO 103-00.2 Mimoúrovňová križovatka Svinia, úprava cesty 1/18, - SO 102 - 00 Úprava cesty 1/18 s okružnou križovatkou -vetva č. 5, - SO 107- 00 Vetva č. 3 križovatky Prešov západ.

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie

03.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia OU-PO-OSZP3-2017/017880-04/PG

[stiahnúť prílohu]


Stavebné povolenie

04.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Stavebné povolenie: "Ill/3445 Prešov - Petrovany".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

10.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní

20.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

23.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka"

[stiahnúť prílohu]


Upovedomenie o začatí konania

23.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Upovedomenie o začatí konania: "Stavebné úpravy odstavných stání Solivar a Šváby, Parkovisko vnútroblok ul.Lomnická- Švábska 39".

[stiahnúť prílohu]


Upovedomenie o začatí konania

29.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Upovedomenie o začatí konania: "Úprava plochy na ul.Exnárovej".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia

05.11.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania - výzva na vyjadrenie sa k podkladom.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

07.11.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia a pozvanie na ústne pojednávanie: "Obytná zástavba Surdok".

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie

17.12.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor - ustanovenie opatrovníka.

[stiahnúť prílohu]


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)