Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Kolaudačné rozhodnutie

12.06.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "Dial'nica Dl Svinia- Prešov, západ- dobudovanie križovatky Prešovzápad". Stavebné objekty: SO 103-00.2 Mimoúrovňová križovatka Svinia, úprava cesty 1/18, - SO 102 - 00 Úprava cesty 1/18 s okružnou križovatkou -vetva č. 5, - SO 107- 00 Vetva č. 3 križovatky Prešov západ.

done Komenského,Nová,Hlavná,Jarková,Kúpeľná,Požiarnická,Štefánikova,Kutuzovova,Pionierska,Ďumbierska,Námestie mieru,Námestie mládeže

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

03.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia OU-PO-OSZP3-2017/017880-04/PG

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Stavebné povolenie

04.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Stavebné povolenie: "Ill/3445 Prešov - Petrovany".

done Tomášikova,Dúbravská,Mlynská,Nová,Hlavná,Kúpeľná,Požiarnická,Slovenská,Vodárenská,Jesenná,Pionierska,Keratsinské námestie

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

10.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní

20.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

23.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka"

done Bajkalská,Nová,Severná,Strojnícka,Hlavná,Kováčska,Požiarnická,Slovenská,Štúrova,Okružná,Jesenná,Pionierska,Solivarská,Námestie mieru,Pribinova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Upovedomenie o začatí konania

23.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Upovedomenie o začatí konania: "Stavebné úpravy odstavných stání Solivar a Šváby, Parkovisko vnútroblok ul.Lomnická- Švábska 39".

done Hlavná,Lomnická,Švábska,Námestie mieru

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Upovedomenie o začatí konania

29.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Upovedomenie o začatí konania: "Úprava plochy na ul.Exnárovej".

done Exnárova,Hlavná,Námestie mieru

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia

05.11.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania - výzva na vyjadrenie sa k podkladom.

done Bajkalská,Gorkého,Nová,Strojnícka,Vodná,Baštová,Hlavná,Kováčska,Požiarnická,Štefánikova,Pionierska

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

07.11.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia a pozvanie na ústne pojednávanie: "Obytná zástavba Surdok".

done K Surdoku,Surdok,Terchovská,Kúty,Nová,Strojnícka

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

17.12.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor - ustanovenie opatrovníka.

done Nová,Školská,Hlavná,Slovenská,Bernolákova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)