Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

08.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 25. 5. 2018.

[stiahnúť prílohu]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

16.07.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

[stiahnúť prílohu]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

12.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 8. 8. 2018.

[stiahnúť prílohu]


Zámer na priamy predaj pozemku

11.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy predaj pozemku: parc. č. KNC 9546/39 o výmere 17m2, zastavané plochy a nádvoria, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Weberova.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu - Sociálno-terapeutické centrum pre deti a mládež

[stiahnúť prílohu]


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z důvodu sociálnej, zdravotnej pomoci a podpory pre deti a mládež s hendikepom (vybudovanie Sociálno-terapeutického centra pre deti a mládež s hendikepom).

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

06.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov, Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 10.10. 2018.

[stiahnúť prílohu]


Zámer predaja nehnuteľnosti

27.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, dodatočného majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby"l/68 Prešov odbočka Škultétyho- ZVL.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

27.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNE 422 o výmere 38 m2, trvalý trávnatý porast, zapísaného na LV č. 1523, k. ú. Ľubotice za účelom realizácie stavby dial'nice R4 PrešovSeverný obchvat, ll. etapa.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

20.12.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 30. 11. 2018.

[stiahnúť prílohu]


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)