Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

08.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 25. 5. 2018.

[stiahnúť prílohu]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

16.07.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

[stiahnúť prílohu]


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

21.08.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti - časti pozemku parc. č. KNC 3248/14 o výmere 19m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite ul. Levočskej.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

22.08.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemok parc. č. KNC 3248/14 o výmere 19m2, zastavané plochy a nádvoria, vytvorený GP č. 31688560-70/2017 zo dňa 12.12.2017 z pozemku parc. č. KNC 3248/1, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite ul. Levočskej.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer dlhodobého prenájmu pozemku

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu sociálnej, zdravotnej pomoci a podpory pre deti a mládež s hendikepom pre Viera-Láska-Nádej, o.z., Pri hati 18, 080 05 Prešov.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer predaja nehnuteľností

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 1".

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer dlhoobého prenájmu nehnuteľností

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhoobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory športu pre mládež a investovania do vybudovania futbalového ihriska s umelou trávou v areáli školy ZŠ Prostějovská.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer predaja nehnutel'nosti

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, dodatočného majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby" 1/68 Prešov odbočka Škultétyho- ZVL".

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu poskytovania sociálnej, zdravotnej a právno-poradenskej pomoci a podpory seniorom - pre Jednotu dôchodcov na Slovensku - Okresná organizácia JDS Prešov, Haburská 9, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová.

[stiahnúť prílohu]


Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory organizácie vykonávajúcej verejno-prospešnú spoločenskú činnosť, a to nebytových priestorov o výmere 42,56 m2, nachádzajúcich sa na l. NP v objekte so súp. č. 3967 na Ul. Požiarnickej 17, LV č. 6492, k. ú. Prešov, na dobu neurčitú pre Občianske združenie Podaj ďalej, Lesná 5432/42, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Zámer predaja nehnuteľností

07.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu verejného záujmu, týkajúci sa pozemkov: - parc. č. KNE 167/15 o výmere 271 m2, ostatná plocha a KNE 167/115, ostatná plocha o výmere 2 485 m2, L V č. 426, k. ú. Lipovce, pre Obec Lipovce, 082 36 Lipovce č. 92.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

12.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 8. 8. 2018.

[stiahnúť prílohu]


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

17.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy predaj pozemku parc. č. KNC 5198/12 o výmere 633 m2, ostatná plocha, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 076/2018, vyhotoveným spoločnosťou GEODAT REAL s.r.o., Stará Ľubovňa, úradne overeným dňa 12. 9. 2018 pod č. G1 1792/18, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 5198/9 o výmere 1149m2, ostatná plocha, L V č. 6492, lokalita Ul. Radlinského.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

18.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - časti pozemku parc. č. KNC 9673/4 o výmere 75 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania 6 parkovacích miest pre 3 bytové jednotky, ktoré budú riešené formou nadstavby bytového domu Požiarnická č.14, 16,18 v lokalite Ul. Požiarnická v Prešove.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

19.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: 1. časti pozemku parc. č. KNC 9658/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Ku Surdoku, 2. časti pozemku parc. č. KNC 9643/6, ostatná plocha o výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Severná ulica, 3. časti pozemku parc. č. KNC 3954/8, ostatná plocha o výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Plzenská ulica, 4. časti pozemku parc. č. KNC 8599, ostatná plocha o výmere 1 m2, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov, Levočská ulica, za účelom umiestnenia odkladacej poštovej schránky.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

19.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - časti pozemku parc. č. KNE 1327/1o výmere 50m2, orná pôda, zapísaného na LV č. 2156, k. ú. Solivar za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod parkoviskom v lokalite Ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

24.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - pozemku parc. Č. KNC 9593/27 o výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV Č. 6492, k. Ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite Ul. Tehelná v Prešove.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

27.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 9704/3 o výmere 7,60 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania nehnutel'nosti zabratej realizáciou opatrení na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (zateplením stavby ) v lokalite Ul. Kpt. Nálepku v Prešove.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer predaja

03.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja pozemkov spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu prístupu k nehnutel'nostiam vo vlastníctve žiadatel'ov, a to pozemkov vedených na LV č. 6492, k. ú. Prešov lokalita Ul. Budovateľská.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

10.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 8429/38, ostatná plocha o výmere 110 m2, k. ú. Prešov, ktorý bol vytvorený GP č. 46/2017, vyhotoveným spoločnosťou GEO PLAN Prešov s. r. o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, úradne overeným dňa 24. 7. 2018 pod č. GI 1422118, odčlenením z pozemku parc. č. KNC 8429/1 o výmere 6342 m2 , ostatná plocha, LV č. 6492, lokalita Ul. Nábrežná.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer predaja nehnuteľností

11.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetné pozemky sa nachádzajú v areáli Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša a sú využívané žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy predaj pozemku

11.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy predaj pozemku: parc. č. KNC 9546/39 o výmere 17m2, zastavané plochy a nádvoria, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Weberova.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer predaja pozemku

15.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja pozemku: zámer predaja pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu: -parc. č. KNC 6284/6, ostatná plocha o výmere 872 m', LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Pod Wilec hôrkou, pre Mgr. Jozefa Kužmu, Weberova 8, 080 01 Prešov.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

16.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

[stiahnúť prílohu]


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu - Sociálno-terapeutické centrum pre deti a mládež

[stiahnúť prílohu]


Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

16.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dóvodu podpory športu pre mládež a investovania do vybudovania futbalového ihriska s umelou trávou v areáli školy ZŠ Prostějovská.

[stiahnúť prílohu]


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z důvodu sociálnej, zdravotnej pomoci a podpory pre deti a mládež s hendikepom (vybudovanie Sociálno-terapeutického centra pre deti a mládež s hendikepom).

[stiahnúť prílohu]


Zámer predaja

17.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu poskytovania športových aktivít.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

17.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNE 1143/31, orná pôda o výmere 17m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15445/2, záhrady o výmere 17 m2 , bez založeného listu vlastníctva, k. ú. Prešov, lokalita Cemjata, Ul. Srnčia.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

17.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemkov: ·parc. č. KNC 625716 o výmere 44m2 ttp, ktorá vznikla z parcely KNE 3123/3, ·parc. č. KNC 6257/8 o výmere 42m2 , záhrada, ktorá vznikla z parcely KNC 6257/5, parc. č KNC 9502/13 o výmere 15 m2, ttp, ktorá vznikla z parcely KNE 3124/1 v zmysle GP č. 43/2015 zo dňa 04.05.2015 vypracovaným MMERA, s. r. o, LV 6492, k. ú. Prešov,lokalita Pod Wilec hôrkou.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

17.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 9204/15 o výmere 8m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania distribučnej transformačnej stanice DTS v lokalite Ul. Námestie Kráľovnej pokoja v Prešove.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer predaja

22.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu, dodatočného majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby"l/68Prešov odbočka Škultétyho- ZVL" týkajúci sa pozemkov.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

26.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 155/1 o výmere 30m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na L V č. 6492, k. ú. Prešov za účelom úpravy a údržby pozemku pred predajňou kvetín v lokalite Ul. Jarkova v Prešove.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

26.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 5528 o výmere 2 m2, ostatná plocha a časti pozemku parc. č. KNC 5537/1 o výmere 2 m2, zastavané plochy a nádvoria oba pozemky zapísané na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod nástupným schodišťovým stupňom do objektu z východnej strany a pod plochou oceľového (únikového) schodiska zo západnej strany objektu v lokalite Ul. Pavlovičovo námestie v Prešove.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

06.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov, Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 10.10. 2018.

[stiahnúť prílohu]


Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností

13.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu nehnuteľností: spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu podpory športu pre mládež a investovania do vybudovania futbalového ihriska s umelou trávou v areáli školy ZŠ Prosteějovská.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer predaja nehnuteľností

13.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu poskytovania športových aktivít týkajúci sa: časti stavby bývalej materskej školy Bernolákova 17.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer dlhodobého prenájmu

14.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu sociálnej, zdravotnej pomoci a podpory pre deti a mládež s hendikepom (vybudovanie Sociálno-terapeutického centra pre deti a mládež s hendikepom).

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

15.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 14289/16 o výmere 5 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod predajným stánkom so sortimentom noviny, časopisy, tabakové výrobky a doplnkový tovar v lokalite Ul. Jurkovičova v Prešove.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa