Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Kolaudačné rozhodnutie

12.06.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "Dial'nica Dl Svinia- Prešov, západ- dobudovanie križovatky Prešovzápad". Stavebné objekty: SO 103-00.2 Mimoúrovňová križovatka Svinia, úprava cesty 1/18, - SO 102 - 00 Úprava cesty 1/18 s okružnou križovatkou -vetva č. 5, - SO 107- 00 Vetva č. 3 križovatky Prešov západ.

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie

03.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia OU-PO-OSZP3-2017/017880-04/PG

[stiahnúť prílohu]


Stavebné povolenie

04.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Stavebné povolenie: "Ill/3445 Prešov - Petrovany".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

10.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní

20.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

23.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka"

[stiahnúť prílohu]


Upovedomenie o začatí konania

23.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Upovedomenie o začatí konania: "Stavebné úpravy odstavných stání Solivar a Šváby, Parkovisko vnútroblok ul.Lomnická- Švábska 39".

[stiahnúť prílohu]


Upovedomenie o začatí konania

29.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Upovedomenie o začatí konania: "Úprava plochy na ul.Exnárovej".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia

05.11.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania - výzva na vyjadrenie sa k podkladom.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

07.11.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia a pozvanie na ústne pojednávanie: "Obytná zástavba Surdok".

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie

17.12.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor - ustanovenie opatrovníka.

[stiahnúť prílohu]


Rozsah hodnotenia k navrhovanému strategickému dokumentu

04.01.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozsah hodnotenia k navrhovanému strategickému dokumentu: Stratégia udržatel'ného rozvoj a dopravy mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov

25.01.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov: "Obchodné centrum Fórum Prešov, SO 04.3 Zrušenie vodovodu DN 150, SO 4.4 Prekládka vodovodu, SO 05 Prípojka vody, SO 07 Splašková kanalizácia, SO 08 Dažďová kanalizácia".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí vyvastňovacích konaní - informácia

07.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvastňovacích konaní - informácia: "1971- R4 Prešov- Severný obchvat".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia

11.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia: "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

[stiahnúť prílohu]


Správa o hodnotení strategického dokumentu

14.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Správa o hodnotení strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie

19.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie: "Obchodné centrum FORUM PREŠOV" pozostávajúcu z nasledovných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 - OC FORUM, SO 03 - Príprava územia - stavebná jama, SO 15 - Drobná architektúra, SO 16 - Sadové úpravy, PS 01 - trafostanica, PS 02 - Záložný zdroj, PS 03 - Výt'ahy a eskalátory.

[stiahnúť prílohu]


Kolaudačné rozhodnutie

07.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka".

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia

08.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia: zmena termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

[stiahnúť prílohu]


Kolaudačné rozhodnutie

11.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia

11.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia: "1971 - R4 Prešov- Severný obchvat".

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia

13.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia: v zmene termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

02.04.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "I/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most", stavebné objekty: SO 701-00 Uprava VTL plynovodu, SO 702-00 Úprava STL plynovodu, SO 703-00 Úprava NTL plynovodu.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie

10.04.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (EZ) podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach, evidovanej v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri environmentálnych záťaží- časť B: P0/008/Prešov- rušňové depo (SK/EZ/P0/692).

[stiahnúť prílohu]


Kolaudačné rozhodnutie

07.05.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní - informácia

24.05.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní - informácia: "1971- R4 Prešov- Severný obchvat".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

18.06.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu ,,1971 - R4 Prešov - Severný obchvat".

[stiahnúť prílohu]


Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

18.06.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu

24.06.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu oroiektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

[stiahnúť prílohu]


Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav

09.07.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Šalgovík, lokalita Chraste.

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie

04.09.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie - rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre projekt Jednoduchých pozemkových úprav Prešov, lokalita Hnevlivá dolina (ďalej iba ,,rozdeľovací plán“) a plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v obvode JPÚ Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

[stiahnúť prílohu]


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)