Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Kolaudačné rozhodnutie

12.06.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "Dial'nica Dl Svinia- Prešov, západ- dobudovanie križovatky Prešovzápad". Stavebné objekty: SO 103-00.2 Mimoúrovňová križovatka Svinia, úprava cesty 1/18, - SO 102 - 00 Úprava cesty 1/18 s okružnou križovatkou -vetva č. 5, - SO 107- 00 Vetva č. 3 križovatky Prešov západ.

done Komenského,Nová,Hlavná,Jarková,Kúpeľná,Požiarnická,Štefánikova,Kutuzovova,Pionierska,Ďumbierska,Námestie mieru,Námestie mládeže

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

03.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia OU-PO-OSZP3-2017/017880-04/PG

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Stavebné povolenie

04.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Stavebné povolenie: "Ill/3445 Prešov - Petrovany".

done Tomášikova,Dúbravská,Mlynská,Nová,Hlavná,Kúpeľná,Požiarnická,Slovenská,Vodárenská,Jesenná,Pionierska,Keratsinské námestie

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

10.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní

20.07.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

23.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka"

done Bajkalská,Nová,Severná,Strojnícka,Hlavná,Kováčska,Požiarnická,Slovenská,Štúrova,Okružná,Jesenná,Pionierska,Solivarská,Námestie mieru,Pribinova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Upovedomenie o začatí konania

23.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Upovedomenie o začatí konania: "Stavebné úpravy odstavných stání Solivar a Šváby, Parkovisko vnútroblok ul.Lomnická- Švábska 39".

done Hlavná,Lomnická,Švábska,Námestie mieru

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Upovedomenie o začatí konania

29.10.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Upovedomenie o začatí konania: "Úprava plochy na ul.Exnárovej".

done Exnárova,Hlavná,Námestie mieru

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia

05.11.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania - výzva na vyjadrenie sa k podkladom.

done Bajkalská,Gorkého,Nová,Strojnícka,Vodná,Baštová,Hlavná,Kováčska,Požiarnická,Štefánikova,Pionierska

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania

07.11.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania stavebného povolenia a pozvanie na ústne pojednávanie: "Obytná zástavba Surdok".

done K Surdoku,Surdok,Terchovská,Kúty,Nová,Strojnícka

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

17.12.2018 / Oznámenia Okresného úradu

Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor - ustanovenie opatrovníka.

done Nová,Školská,Hlavná,Slovenská,Bernolákova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozsah hodnotenia k navrhovanému strategickému dokumentu

04.01.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozsah hodnotenia k navrhovanému strategickému dokumentu: Stratégia udržatel'ného rozvoj a dopravy mesta Prešov.

done Nová,Vranovská,Baštová,Slovenská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov

25.01.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Preskúmanie rozhodnutia Okresného úradu Prešov: "Obchodné centrum Fórum Prešov, SO 04.3 Zrušenie vodovodu DN 150, SO 4.4 Prekládka vodovodu, SO 05 Prípojka vody, SO 07 Splašková kanalizácia, SO 08 Dažďová kanalizácia".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí vyvastňovacích konaní - informácia

07.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvastňovacích konaní - informácia: "1971- R4 Prešov- Severný obchvat".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia

11.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia: "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

done Levočská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Správa o hodnotení strategického dokumentu

14.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Správa o hodnotení strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

19.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie: "Obchodné centrum FORUM PREŠOV" pozostávajúcu z nasledovných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 - OC FORUM, SO 03 - Príprava územia - stavebná jama, SO 15 - Drobná architektúra, SO 16 - Sadové úpravy, PS 01 - trafostanica, PS 02 - Záložný zdroj, PS 03 - Výt'ahy a eskalátory.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Kolaudačné rozhodnutie

07.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia

08.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia: zmena termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Kolaudačné rozhodnutie

11.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia

11.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia: "1971 - R4 Prešov- Severný obchvat".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia

13.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia: v zmene termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

02.04.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "I/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most", stavebné objekty: SO 701-00 Uprava VTL plynovodu, SO 702-00 Úprava STL plynovodu, SO 703-00 Úprava NTL plynovodu.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie

10.04.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (EZ) podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach, evidovanej v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri environmentálnych záťaží- časť B: P0/008/Prešov- rušňové depo (SK/EZ/P0/692).

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Kolaudačné rozhodnutie

07.05.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní - informácia

24.05.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní - informácia: "1971- R4 Prešov- Severný obchvat".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

18.06.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu ,,1971 - R4 Prešov - Severný obchvat".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

18.06.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu

24.06.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o zverejnení rozdeľovacieho plánu oroiektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. úz. Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav

09.07.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Šalgovík, lokalita Chraste.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

04.09.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie - rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu pre projekt Jednoduchých pozemkových úprav Prešov, lokalita Hnevlivá dolina (ďalej iba ,,rozdeľovací plán“) a plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v obvode JPÚ Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí kolaudačného konania

24.09.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "1/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

02.10.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní: „Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na ulici Ul.17.novembra 11 Prešov“.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie

31.10.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne rokovanie: Prešov, ulica Sol'nobanská - Rozšírenie vodovodu.

done Soľnobanská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Kolaudačné rozhodnutie

21.11.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Kolaudačné rozhodnutie: "I/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

03.12.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie: Vodovodná, kanalizačná a plynová prípojka pre IBV 13 RD Šalgovík - Prešov, SO 01 Rozšírenie vodovodnej siete.

done Pod Šalgovíkom

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

19.12.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Rozhodnutie v rámci konania o pozemkových úpravách vykonávaných v katastrálnom území Prešov, lokalita Hnevlivá dolina.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)