Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Oznámenie o začatí stavebného konania

28.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania: "Projekt obnovy bytového domu na Ul. Vlada Clementisa 10-14 Prešov".

done Vlada Clementisa,Bajkalská,Nová,Jarková

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Upovedomenie o podaní odvolania

19.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Upovedomenie o podaní odvolania proti vydanému rozhodnutiu SÚ 2764/113186/2018-Se

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o umiestnení stavby

11.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o umiestnení inžinierskej stavby: "Výstavba VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča".

done Biskupa Gojdiča

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o doplnení podkladov pre vydanie rozhodnutia

13.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o doplnení podkladov pre vydanie rozhodnutia o využití územia pre inžiniersku stavbu: "Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29 - 49".

done Marka Čulena,Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti

22.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti stavebného povolenia: "Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Jazdecká - Prešov".

done Mukačevská,Vlada Clementisa,Volgogradská,Engelsova,Fraňa Kráľa,Levočská,Marka Čulena,Nábrežná,Októbrová,Jazdecká,Matice slovenskej,Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster R0-2".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster SD-3".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster PT -3".

done Kollárova,Nová,Pri ihrisku

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oboznámenie účastníkov konania

29.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu: OC FORUM Prešov, stavebné objekty: SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 -Svetelná križovatka, Posun prechodu pre chodcov a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania.

done Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oboznámenie účastníkov konania

29.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oboznámenie účastníkov konania podkladmi pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu "OBCHODNÉ CENTRUM FORUM PREŠOV", stavebné objekty: SO 01 OC FORUM, SO 03 Príprava územia - stavebná jama, SO 15 Drobná architektúra- viď SO 01 OC FORUM, SO 16 Sadové úpravy a prevádzkové súbory: PS 01 Trafostanica, PS 02 Záložný zdroj, PS 03 Výťahy a eskalátory - vid' SO 01 stavebné konštrukcie a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania.

done Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí územného konania

31.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania: Prešov-Vranovská-0031KO.

done Vranovská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

13.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinuierskú stavbu: "Prešov- Solivar- Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete".

done Gápľová,Komenského,Nová,Slovenská,Vodárenská,Jesenná,Na brehu,Pionierska,Zlatobanská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

15.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: "Predajňa - svet podláh".

done Duklianska,Komenského,Nová,Vodná,Kamenná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí územného konania o predÍžení rozhodnutia

30.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania o predÍžení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR pod projekt 3 Prešov Aktivita 1".

done Nová,Ďumbierska

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj- klaster R0-2".

done Kollárova,Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj- klaster PT-3".

done Kollárova,Nová,Pri ihrisku

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster SD-3".

done Kollárova,Nová,K potoku

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam : Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní voči vydanému stavebnému povoleniu. SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy a SO 14.1- Svetelná križovatka, posun prechodu pre chodcov, v rámci hlavnej stavby ,Obchodné centrum FORUM Prešov, vydaného pod spis. č. SÚ/10850/2018 - Mkzo dňa 27.11. 2018 a výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam.

done Letná,Nová,Hlavná,Slovenská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia: Rekonštrukcia primárneho vykurovacíeho okruhu CK Jazdecká - Prešov, Rekonštrukcia prímárneho okruhu CK Jazdecká, Prešov - II. etapa.

done Volgogradská,Levočská,Marka Čulena,Októbrová,Engelsova,Fraňa Kráľa,Nábrežná,Vlada Clementisa,Matice slovenskej,Mukačevská,Jazdecká,Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia: Rekonštrukcia primárneho vykurovacíeho okruhu CK Jazdecká - Prešov, Rekonštrukcia prímárneho okruhu CK Jazdecká, Prešov - II. etapa.

done Levočská,Marka Čulena,Októbrová,Engelsova,Fraňa Kráľa,Nábrežná,Vlada Clementisa,Matice slovenskej,Volgogradská,Mukačevská,Jazdecká,Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam : Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní voči vydanému stavebnému povoleniu. SO 01 oe FORUM, SO 03 - Príprava územia - stavebná jama, SO 15 - Drobná architektúra, SO 16 - Sadové úpravy a prevádzkové súbory: PS 01 - Trafostanica, PS 02 - Záložný zdroj, PS 03 - Výt'ahy a eskalátory, vydaného pod spis. Č. SÚ/11770/136000/2018 - Tu zo dňa 29. 11. 2018 a výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam.

done Nová,Hlavná,Slovenská,Račia

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí stavebného konania

11.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania: pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov- Solivar- Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete".

done Gápľová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oprava chyby vo vyhotovení rozhodnutia

12.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oprava chyby vo vyhotovení rozhodnutia: ,,Obytný súbor, bývalé hospodárske dvory Malý Šariš- Dopravná infraštruktúra verejnoprospešná stavba".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí územného konania

06.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov, Pod WilecHôrkou- kanalizácia; SO 01-Tlaková kanalizácia HDPE DN50celk. dl. 1923m".

done Pod Wilec hôrkou

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí územného konania

08.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú stavbu: "Prešov, ul. Sol'nobanská- rozšírenie vodovodu".

done Soľnobanská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí územného konania

08.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS_FTTH_PO_Prešov_Jarkova_Telco, s.r.o."

done Jarková,Baštová,Weberova,Tkáčska,Floriánova,Šarišská,Suchomlynská

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh na vydanie územného rozhodnutia

11.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Návrh na vydanie územného rozhodnutia: EPERIA, Prešov, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Rusínska cesta.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby

24.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby: "Prešov, Pod Wilec Hôrkou- kanalizácia; SO 01-Tlaková kanalizácia HDPE DNSO celk. dl. 1923m".

done Pod Wilec hôrkou

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

23.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o predÍžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 1".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí územného konania

02.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "VTS- ul Jilemnického, ul Košická l Rušňové depo".

done Jilemnického,Košická

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o umiestnení stavby

08.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o umiestnení stavby: " EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie pre stavbu "EPERIA -II. etapa"

22.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavebníka VSV Consulting a.s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava zastúpená spoločnosťou ENTO spol. s.r.o. Košice so sídlom Jesenského 6, 040 01 Košice pre stavbu EPERIA -II. etapa, Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov zo dňa 29.07.2019 doručená na Mesto Prešov 20.08.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie

23.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavebníka VSV Consulting a.s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava zastúpená spoločnost'ou ENTO spol. s.r.o. Košice so sídlom Jesenského 6, 040 01 Košice pre stavbu: "EPERIA II. etapa, Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov; SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli - II. etapa a podobjekty" zo dňa 19. 08. 2019 doručená na Mesto Prešov 20.08.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Územné rozhodnutie

23.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Územné rozhodnutie: "Prešov - IBV 82 RD (Král'ova hora) - VN, TS, NN".

done Ku Kráľovej hore

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí stavebného konania

28.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Lomnická 14 Prešov".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

10.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: ,, VTS-Prešov, Haniska, Záborské".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o umiestnení stavby

20.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o umiestnení stavby: " EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov".

done Arm. gen. Svobodu

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí stavebného konania

20.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania: "EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov". SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli - II. etapa a podobjekty“ - SO 0.1 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy-II. etapa; SO 03.2 Svetelné signalizačné zariadenie - zásobovací dvor- II. etapa; SO 03.3 – Mlátový združený cyklochodník – II. etapa.

done Arm. gen. Svobodu

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

20.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia: na inžinierskú líniovú stavbu: "Prepojenie komunikácie a rozšírenie odstavných plôch na ul. Šrobárovej."

done Šrobárova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí stavebného konania

20.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania: EPERIA-II. Etapa , ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov, pre stavebné objekty: SO 01 Obchodno zábavné centrum hlavný objekt, SO 02 Príprava územia, SO 04 Areálový vodovod, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 09 Areálové osvetlenie, SO 11 Sadové úpravy, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 16 Ochrana vedenia PTZ Orange.

done Arm. gen. Svobodu

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o pokračovaní územného konania

25.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o pokračovaní územného konania pre umiestnenie stavby: "2 Viladomy - Pod Šalgovíkom, Prešov".

done Pod Šalgovíkom

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

30.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie: "Obnova obalových konštrukcií domu na Ul. Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č. 1/2019- úprava 5/2019".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Informácia pre verejnosť

07.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Informácia pre verejnosť: EPERIA II. Etapa , ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov, stavebné objekty: SO 01 Obchodno zábavné centrum hlavný objekt, SO 02 Príprava územia, SO 04 Areálový vodovod, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 09 Areálové osvetlenie, SO 11 Sadové úpravy, SO 05 Areálová kanalizácia, SO 16 Ochrana vedenia PTZ Orange - oznámenie o začatí správneho konania - stavebné konanie.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie vydania rozhodnutia o predĺžení platnosti územného rozhodnutia

30.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie vydania rozhodnutia o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu Prepojenia komunikácie a rozšírenie odstavných plôch na ul. Šrobárovej.

done Šrobárova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Stavebné povolenie

31.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou podl'a § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (d'alej v texte len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov: "Parkovisko na Ul. Mirka Nešpora č. 59 - za blokmi kolmé státie po oboch stranách pozdÍžnej cesty".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o umiestnení stavby

06.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "INS_FTTH_PO_IBV _Král'ová Hora I".

done Ku Kráľovej hore

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie o umiestnení stavby

12.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: "Prešov - IBV Král'ova hora, Za židovským cintorínom".

done Ku Kráľovej hore

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie rozhodnutia o obnove konania

14.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie rozhodnutia o obnove konania: "Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte administratívnej budovy 1111KO Gorkého, Prešov".

done Gorkého

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Stavebné povolenie

15.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stavebné povolenie: „EPERIA Prešov, II. etapa , ul. Armadného generála Ludvíka Svobodu“ - „SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli - II. etapa a podobjekty“: SO 0.1 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy - II. etapa; SO 03.2 Svetelné signalizačné zariadenie - zásobovací dvor-II. etapa; SO 03.3 Mlátový združený cyklochodník – II. etapa“.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Stavebné povolenie

15.11.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stavebné povolenie: „EPERIA Prešov, II. etapa , ul. Armadného generála Ludvíka Svobodu“ - SO 01 - Obchodno zábavné centrum hlavný objekt - II. etapa, SO 02 - Príprava územia - II. etapa, SO 04 - Areálový vodovod - II. etapa, SO 05 - Areálová kanalizácia - II. etapa, SO 07 - STL areálový rozvod plynu - II. etapa, SO 09 - Areálové osvetlenie - II. etapa, SO 11 - Sadové úpravy - II. etapa, SO 16 - Ochrana vedenia PTZ ORANGE.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o začatí stavebného konania

05.12.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania: "SO 03.06 Úprava napojenia parkoviska pre OC LIDL a SO 03.07 PredÍženie a úpravajazdných pruhov - v rámci stavby EPERIA II. etapa".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Rozhodnutie

19.12.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o nariadení odstránenia stavby bytového dom súp. č. 4802 v rozsahu po úroveň terénu na náklady Mesta Prešov, z mestu Prešov pridelenej dotácie na základe Uznesenia vlády SR č. 600 zo dňa 7.12.2019 na akciu Riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia

23.12.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou: vydaného pod č. SÚ/12114/161155/2019-Mk zo dňa 06.11.2019, ktorým stavebný úrad povolil inžiniersky dopravný objekt pod názvom: "SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli- II. etapa a podobjekty": • SO 0.1 Vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy- II. etapa; • SO 03.2 Svetelné signalizačné zariadenie -zásobovací dvor-II. etapa; • SO 03.3 Mlátový združený cyklochodník - II. etapa" v rámci stavby EPERIA Prešov, II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu - pre stavebníka VSV consulting, a.s. IČO 31716334, Karloveská 34, 841 04 Bratislava v. z. ENTO, spol. s.r.o. Košice, IČO: 31656552, Jesenského 6, 040 01 Košice".

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)