Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Oznámenie o začatí stavebného konania

28.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania: "Projekt obnovy bytového domu na Ul. Vlada Clementisa 10-14 Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Upovedomenie o podaní odvolania

19.07.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Upovedomenie o podaní odvolania proti vydanému rozhodnutiu SÚ 2764/113186/2018-Se

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie o umiestnení stavby

11.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o umiestnení inžinierskej stavby: "Výstavba VNR rozvádzača, ul. B. Gojdiča".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o doplnení podkladov pre vydanie rozhodnutia

13.09.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o doplnení podkladov pre vydanie rozhodnutia o využití územia pre inžiniersku stavbu: "Revitalizácia vnútroblokového priestoru na ul. M. Čulena č. 29 - 49".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti

22.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predlžení platnosti stavebného povolenia: "Rekonštrukcia primárneho vykurovacieho okruhu CK Jazdecká - Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster R0-2".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster SD-3".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

26.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na inžinierskú líniovú stavbu "Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster PT -3".

[stiahnúť prílohu]


Oboznámenie účastníkov konania

29.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu: OC FORUM Prešov, stavebné objekty: SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy, SO 14.1 -Svetelná križovatka, Posun prechodu pre chodcov a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania.

[stiahnúť prílohu]


Oboznámenie účastníkov konania

29.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oboznámenie účastníkov konania podkladmi pred vydaním stavebného povolenia pre stavbu "OBCHODNÉ CENTRUM FORUM PREŠOV", stavebné objekty: SO 01 OC FORUM, SO 03 Príprava územia - stavebná jama, SO 15 Drobná architektúra- viď SO 01 OC FORUM, SO 16 Sadové úpravy a prevádzkové súbory: PS 01 Trafostanica, PS 02 Záložný zdroj, PS 03 Výťahy a eskalátory - vid' SO 01 stavebné konštrukcie a nariadenie opakovaného ústneho pojednávania.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí územného konania

31.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania: Prešov-Vranovská-0031KO.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

13.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinuierskú stavbu: "Prešov- Solivar- Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

15.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia: "Predajňa - svet podláh".

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Oznámenie o začatí územného konania o predÍžení rozhodnutia

30.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania o predÍžení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR pod projekt 3 Prešov Aktivita 1".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj- klaster R0-2".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj- klaster PT-3".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia

03.12.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu:"Realizácia optických sietí: Prešovský kraj - klaster SD-3".

[stiahnúť prílohu]


Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam : Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní voči vydanému stavebnému povoleniu. SO 14 - Komunikácie a spevnené plochy a SO 14.1- Svetelná križovatka, posun prechodu pre chodcov, v rámci hlavnej stavby ,Obchodné centrum FORUM Prešov, vydaného pod spis. č. SÚ/10850/2018 - Mkzo dňa 27.11. 2018 a výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam.

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia: Rekonštrukcia primárneho vykurovacíeho okruhu CK Jazdecká - Prešov, Rekonštrukcia prímárneho okruhu CK Jazdecká, Prešov - II. etapa.

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o predlžení stavebného povolenia: Rekonštrukcia primárneho vykurovacíeho okruhu CK Jazdecká - Prešov, Rekonštrukcia prímárneho okruhu CK Jazdecká, Prešov - II. etapa.

[stiahnúť prílohu]


Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam

02.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam : Verejná vyhláška, ktorou sa doručuje upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaných odvolaní voči vydanému stavebnému povoleniu. SO 01 oe FORUM, SO 03 - Príprava územia - stavebná jama, SO 15 - Drobná architektúra, SO 16 - Sadové úpravy a prevádzkové súbory: PS 01 - Trafostanica, PS 02 - Záložný zdroj, PS 03 - Výt'ahy a eskalátory, vydaného pod spis. Č. SÚ/11770/136000/2018 - Tu zo dňa 29. 11. 2018 a výzva na vyjadrenie sa k predmetným odvolaniam.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí stavebného konania

11.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania: pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov- Solivar- Gápl'ová ulica - úprava TS, VN a NN siete".

[stiahnúť prílohu]


Oprava chyby vo vyhotovení rozhodnutia

12.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oprava chyby vo vyhotovení rozhodnutia: ,,Obytný súbor, bývalé hospodárske dvory Malý Šariš- Dopravná infraštruktúra verejnoprospešná stavba".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí územného konania

06.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov, Pod WilecHôrkou- kanalizácia; SO 01-Tlaková kanalizácia HDPE DN50celk. dl. 1923m".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí územného konania

08.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú stavbu: "Prešov, ul. Sol'nobanská- rozšírenie vodovodu".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí územného konania

08.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "INS_FTTH_PO_Prešov_Jarkova_Telco, s.r.o."

[stiahnúť prílohu]


Návrh na vydanie územného rozhodnutia

11.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Návrh na vydanie územného rozhodnutia: EPERIA, Prešov, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Rusínska cesta.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby

24.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby: "Prešov, Pod Wilec Hôrkou- kanalizácia; SO 01-Tlaková kanalizácia HDPE DNSO celk. dl. 1923m".

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie

23.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o predÍžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 1".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí územného konania

02.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "VTS- ul Jilemnického, ul Košická l Rušňové depo".

[stiahnúť prílohu]


Rozhodnutie o umiestnení stavby

08.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Rozhodnutie o umiestnení stavby: " EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov".

[stiahnúť prílohu]


Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie pre stavbu "EPERIA -II. etapa"

22.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavebníka VSV Consulting a.s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava zastúpená spoločnosťou ENTO spol. s.r.o. Košice so sídlom Jesenského 6, 040 01 Košice pre stavbu EPERIA -II. etapa, Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov zo dňa 29.07.2019 doručená na Mesto Prešov 20.08.2019.

[stiahnúť prílohu]


Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie

23.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavebníka VSV Consulting a.s. Karloveská 34, 841 04 Bratislava zastúpená spoločnost'ou ENTO spol. s.r.o. Košice so sídlom Jesenského 6, 040 01 Košice pre stavbu: "EPERIA II. etapa, Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov; SO 03 Komunikácie a spevnené plochy v areáli - II. etapa a podobjekty" zo dňa 19. 08. 2019 doručená na Mesto Prešov 20.08.2019.

[stiahnúť prílohu]


Územné rozhodnutie

23.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Územné rozhodnutie: "Prešov - IBV 82 RD (Král'ova hora) - VN, TS, NN".

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o začatí stavebného konania

28.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Lomnická 14 Prešov".

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)