Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

08.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 25. 5. 2018.

done Kollárova,Nová,Budovateľská,Hlavná,Jarková,Kováčska,Požiarnická,Slovenská,Košická,Lesnícka,Švábska,Važecká,Bernolákova,Justičná,Zimná,Májové námestie

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

16.07.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

12.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 8. 8. 2018.

done Nová,Hlavná,Jarková,Kováčska,Raymanova,Slovenská,Lesnícka,Bernolákova,Justičná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy predaj pozemku

11.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy predaj pozemku: parc. č. KNC 9546/39 o výmere 17m2, zastavané plochy a nádvoria, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Weberova.

done Weberova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu - Sociálno-terapeutické centrum pre deti a mládež

done Bendíkova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z důvodu sociálnej, zdravotnej pomoci a podpory pre deti a mládež s hendikepom (vybudovanie Sociálno-terapeutického centra pre deti a mládež s hendikepom).

done Bendíkova

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

06.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov, Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 10.10. 2018.

done Kollárova,Nová,Hlavná,Jarková,Kováčska,Požiarnická,Raymanova,Slovenská,Košická,Lesnícka,Švábska,Važecká,Justičná,Zemplínska

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer predaja nehnuteľnosti

27.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, dodatočného majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby"l/68 Prešov odbočka Škultétyho- ZVL.

done Slovenská,Škultétyho,Košická

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

27.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNE 422 o výmere 38 m2, trvalý trávnatý porast, zapísaného na LV č. 1523, k. ú. Ľubotice za účelom realizácie stavby dial'nice R4 PrešovSeverný obchvat, ll. etapa.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

20.12.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 30. 11. 2018.

done Mirka Nešpora,Kollárova,Nová,Budovateľská,Hlavná,Jarková,Kováčska,Požiarnická,Raymanova,Slovenská,Košická,Lesnícka,Švábska,Važecká,Exnárova,Justičná,Zemplínska

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

07.02.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov, Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 14. 1. 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

25.03.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Obchodná verejná súťaž. Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 4. 3. 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamiy predaj nehnuteľnosti

18.04.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc.č. KNC 3269/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144 m2 vytvorený GP č. 79/2014 zo dňa 8.7.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, odčlenením z pozemku parc.č. KNC 3269/11,zastavaná plocha a nádvorie, LV Č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Zlatobanská.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

30.04.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov, zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 11. 4. 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Oznámenie o ponuke prenájmu nebytových priestorov

29.05.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Oznámenie o ponuke prenájmu nebytových priestorov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

29.05.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov. Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Prešov k 20.05.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer predaja

04.06.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory rozvoja regiónu a vytvorenia nových pracovných miest, a to novozameraného pozemku parc. č. KNC 1428/45, ostatná plocha o výmere 6725 m2, odčleneného z parc. č. KNC 1428/2 o výmere 6998 m2, ostatná plocha, L V č. 721, k. ú. Záborské.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

24.06.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 2861/65, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod obojstranným billboardom o rozmere 5,1 m x 2,4 m v lokalite Ul. Švábska v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

28.08.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov. Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 17. 6. 2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer predaja pozemku

03.09.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja pozemku - parc. č. KNE 1273/241, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100m2, LV č. 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Smetanova.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer predaja nehnuteľnosti

03.09.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu, a to pozemku parc. č. KNE 1273/191, ostatná plocha o výmere 114 m2 , LV 2156, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Zimná.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu: nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu využívania vstupu z dvornej časti k administratívnej budove a za účelom využívania parkoviska pre imobilných klientov Sociálnej poisťovne.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu: nehnutel'nosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu pomoci l'uďom v núdzi, a to nebytových priestorov o výmere 84,62 m2, nachádzajúcich sa na l. NP v stavbe so súp. č. 2907 na Hlavnej ulici č. 73.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu rekonštrukcie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov na vlastné náklady bez nároku na refundáciu.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer predaja

16.10.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu realizácie verejnoprospešnej stavby "III/3440/III068062Prešov- most cez Sekčov ( Ul. Solivarská).

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

18.10.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5704 o výmere 16 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. 17. Novembra v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

18.10.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -pozemok parc. č. KNC 2600/11 o výmere 15,7 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV č . 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovoprávneho usporiadania pod časťou celoročnej terasy na Ul. Švábskej v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemok parc. č. KNC 3220/9 o výmere 12 m2 , zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6377, k. ú. Prešov za účelom zriadenia rampy pre imobilných pacientov pred vchod do lekárne na ul. Levočská 11 v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 3774 o výmere 26m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Štefánikova v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5705 o výmere 16m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na Ul. 17. novembra v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

05.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5391/20 o výmere 18m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Škultétyho v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

20.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov. Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 5.11.2019.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 9157/1 o výmere 38,19 m2 , ostatná plocha, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania bezbariérovej úpravy vstupov do bytového domu na ul. Volgogradská č. 40, 42, 44, 46 v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 6020/4 o výmere 7m2 , zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 359, k. ú. Prešov za účelom úpravy plochy pozemku položením zámkovej dlažby na Ul. 17. novembra v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5769/7 o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Protifašistických bojovníkov v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5537/4 o výmere 19m2 zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Pavlovičovo námestie v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5706 o výmere 22m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. 17. novembra v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 5703 o výmere 16 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na Ul. 17. novembra v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

20.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemok parc. č. KNC 2600/11 o výmere 13,5 m2, ostatná plocha , zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovoprávneho usporiadania pod časťou celoročnej terasy na Ul. Švábskej v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer predaja

22.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja: spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu zosúladenia právneho a užívacieho vzťahu, a to pozemku parc. č. KNC 16191/315, orná pôda o výmere 57m2, LV č. 16508, k. ú. Prešov, lokalita Na Rúrkach, Serafíne Tobiášovej, rod. Priščákovej, Ul. Na Rúrkach 58, 080 01 Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer predaja

25.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa neziskovej organizácii Relevant n.o., Svätoplukova 11, 080 01 Prešov, IČO: 37887483.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

25.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNC 14740/3, ostatná plocha o výmere 133m2.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Obchodná verejná súťaž

25.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností: na Ul. Kúpeľnej, vchod č. 1, s. č. 3912.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností

25.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností v bytovom dome na Ul. 17. novembra, vchod č. 70, s. č. 3736.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Obchodná verejná súťaž

25.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Obchodná verejná súťaž na odpredaj nehnuteľností: nebytového priestoru na Ul. Československej armády.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

26.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 1397 o výmere 24 m2, trvalý trávny porast, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom vybudovania vjazdu k rodinnému domu v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

26.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNC 3831 o výmere 19 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Janka Borodáča v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

28.11.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -pozemku parc. č. KNC 5537/3 o výmere 19m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou na ul. Pavlovičovo námestie v Prešove.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)