Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

08.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 25. 5. 2018.

[stiahnúť prílohu]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

16.07.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

[stiahnúť prílohu]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

12.09.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 8. 8. 2018.

[stiahnúť prílohu]


Zámer na priamy predaj pozemku

11.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy predaj pozemku: parc. č. KNC 9546/39 o výmere 17m2, zastavané plochy a nádvoria, L V č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Weberova.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu - Sociálno-terapeutické centrum pre deti a mládež

[stiahnúť prílohu]


Zámer dlhodobého prenájmu

16.10.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer dlhodobého prenájmu pozemku spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z důvodu sociálnej, zdravotnej pomoci a podpory pre deti a mládež s hendikepom (vybudovanie Sociálno-terapeutického centra pre deti a mládež s hendikepom).

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

06.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov, Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 10.10. 2018.

[stiahnúť prílohu]


Zámer predaja nehnuteľnosti

27.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, dodatočného majetkovoprávneho usporiadania verejnoprospešnej stavby"l/68 Prešov odbočka Škultétyho- ZVL.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

27.11.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNE 422 o výmere 38 m2, trvalý trávnatý porast, zapísaného na LV č. 1523, k. ú. Ľubotice za účelom realizácie stavby dial'nice R4 PrešovSeverný obchvat, ll. etapa.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

20.12.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 30. 11. 2018.

[stiahnúť prílohu]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

07.02.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov, Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 14. 1. 2019.

[stiahnúť prílohu]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

25.03.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Obchodná verejná súťaž. Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 4. 3. 2019.

[stiahnúť prílohu]


Zámer na priamiy predaj nehnuteľnosti

18.04.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc.č. KNC 3269/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144 m2 vytvorený GP č. 79/2014 zo dňa 8.7.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, odčlenením z pozemku parc.č. KNC 3269/11,zastavaná plocha a nádvorie, LV Č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Zlatobanská.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

30.04.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov, zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 11. 4. 2019.

[stiahnúť prílohu]


Oznámenie o ponuke prenájmu nebytových priestorov

29.05.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Oznámenie o ponuke prenájmu nebytových priestorov.

[stiahnúť prílohu]


Ponuka prenájmu nebytových priestorov

29.05.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Ponuka prenájmu nebytových priestorov. Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Prešov k 20.05.2019.

[stiahnúť prílohu]


Zámer predaja

04.06.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory rozvoja regiónu a vytvorenia nových pracovných miest, a to novozameraného pozemku parc. č. KNC 1428/45, ostatná plocha o výmere 6725 m2, odčleneného z parc. č. KNC 1428/2 o výmere 6998 m2, ostatná plocha, L V č. 721, k. ú. Záborské.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

24.06.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 2861/65, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom majetkovo-právneho usporiadania pozemku pod obojstranným billboardom o rozmere 5,1 m x 2,4 m v lokalite Ul. Švábska v Prešove.

[stiahnúť prílohu]    [otvoriť na mape]


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)