Oznamy ktoré niesú zaznačené na mape (týkajú sa celého mesta, alebo celej ulice):

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018

08.06.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov číslo 8/2017.

done Nová

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2018

04.07.2018 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešovčíslo 8/2017.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

09.08.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018 o pridel'ovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

done Antona Prídavka,Majakovského,Nová,Sabinovská,Slanská,Arm. gen. Svobodu,K Starej tehelni

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2018

15.08.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2018 o čistote mesta a verejnom poriadku.

done Nová,Kamenná,Zimná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

31.08.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ...../2018 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

done Antona Prídavka,Majakovského,Nová,Sabinovská,Slanská,Arm. gen. Svobodu,K Starej tehelni

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2018

28.09.2018 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2018 o čistote mesta a verejnom poriadku.

done Nová,Kamenná,Zimná

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2018

28.09.2018 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2018 o pridel'ovaní nájomných bytov vlastníctve mesta Prešov.

done Antona Prídavka,Majakovského,Nová,Sabinovská,Slanská,Arm. gen. Svobodu,K Starej tehelni

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018

01.10.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.

done

Otvoriť celý oznam


Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

21.11.2018 / VZN mesta Prešov

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.

done

Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2018

21.12.2018 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2019

24.01.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ... ./2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2019

22.02.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

14.03.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. XX/2019 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda a zhromaždeniach obyvateľov mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV

15.03.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV Č.... /2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pósobnostl mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV

15.03.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV Č... ./2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a školských zariadení na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../ 2019

28.03.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../ 2019 o poskytovaní jednorázovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2019

10.04.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 3/2019 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda a zhromaždeniach obyvateľov mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019

10.04.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 2/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2019

10.04.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

16.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

16.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

16.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

16.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

21.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

21.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa ustanovujú dátumy dní, poč0

21.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa ustanovujú dátumy dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry počas kalendárneho roka 2020.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov

29.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov č. .../2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

29.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov

29.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov

29.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

30.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č......../2019

31.05.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č......../2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 5/2019, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2019, ktorým sa ustanovujú dátumy dní, počas ktorých bude zakázané prevádzkovať hazardné hry počas kalendárneho roka 2020.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 7/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 7/2019, ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11/2019 o prideľovaní nájomných bytov Mesto Prešov vo vlastníctve mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019

28.08.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2012 o peších zónach na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019

28.08.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2019

27.09.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2012 o peších zónach na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 14/2019,

27.09.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 14/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

21.10.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019 o určení názvu novej ulice a o zmene názvu časti ulice v meste Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

12.11.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019

12.11.2019 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 16/2019

14.11.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 16/2019 o určení názvu novej ulice a o zmene názvu časti ulice v meste Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2019

13.12.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2019, ktorým sa meníí Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 18/2019

13.12.2019 / VZN mesta Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 18/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov Č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ....... ./2020

03.01.2020 / VZN mesta Prešov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č ....... ./2020, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov.

done

[stiahnúť prílohu] Otvoriť celý oznam


Odber úradných oznamov

Zapíšte sa

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)