Rozhodnutie: "Obchodné centrum FORUM PREŠOV" pozostávajúcu z nasledovných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 - OC FORUM, SO 03 - Príprava územia - stavebná jama, SO 15 - Drobná architektúra, SO 16 - Sadové úpravy, PS 01 - trafostanica, PS 02 - Záložný zdroj, PS 03 - Výt'ahy a eskalátory.

Rozhodnutie

19.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
19.G2.znVyvesenédňa_
OKRESNÝ
ÚRAD
PREŠOV7,,('~~,,~dňa_
odborvýstavbyabytovejpolitikyNámestiemieru3,080OlPrešov
mi]WZ5DI(ED(DJ8E-(-+,4*30/-*,3+2,*rGG(<7JE\PsZ`P,3)+-)-+,4
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
gdoT
u
dOcjiUP 
OkresnýúradPrešov,odborvýstavbyabytovejpolitiky,oddelenieštátnejstavebnej
správy,akoorgánštátnejsprávy,príslušnýpodľa§58ods.1zákonaČ.71/1967Zb.
osprávnomkonaní(správnyporiadok)vzneníneskoršíchpredpisovaustanovenia§4ods.l
písm
.b)zákonaČ.60812003Z.z.oštátnejsprávepreúzemnéplánovanie,stavebnýporiadok
abývanieaozmeneadoplnenízákonaČ.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnom
poriadku(stavebnýzákon)vzneníneskoršíchpredpisov,nazákladeodvolaníM
K,bytom;MF,bytom
spoločnéhoodvolaniaVB,bytomaM
N,bytom,právnezastúpenýchJUDr.MartinomSalokom
-advokátom,advokátskakanceláriaSITÁR&SALOKA,sosídlomZvonárska8,04001
Košice(ďalejlen"odvolatelia"),preskúmalrozhodnutiemestaPrešov
Č.SÚI117701136100/20l8-Tuzodňa29.11.2018arozhodoltakto:
EZOpL§59ods.2zákonaČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)
vzneníneskoršíchpredpisov
zamieta
odvolaniaarozhodnutiemestaPrešovČ.SÚ/l17701l36100/2018-Tuzodňa29.11.2018
potvrdzuje.
Odôvodnenie
MestoPrešov,akopríslušnýstavebnýúrad(ďalejlen"stavebnýúrad"),vydalodňa
29.11.2018rozhodnutieČ.SÚ/11770/136100/2018-Tu,ktorýmpodľa§66zákonaČ.50/1976
Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(stavebnýzákon)vzneníneskorších
predpisov(d'alejlen"stavebnýzákon")apodľa§10vyhláškyMŽPSRč.453/2000Z.z.,
ktorousavykonávajúniektoréustanoveniastavebnéhozákona,povolilostavbu:"Obchodné
centrumFORUMPREŠOV"pozostávajúcuznasledovnýchobjektovaprevádzkových
súborov:SO01-OCFORUM,SO03-Prípravaúzemia-stavebnájama,SO15-
Drobnáarchitektúra,SO16-Sadovéúpravy,PS01-trafostanica,PS02-Záložný
zdroj,PS03-Výt'ahyaeskalátory,napozemkochparc.Č.KN-C3648/1,KN-C366811,
KN-C3802/1,KN-C3802/2,KN-C3802/3,KN-C3802/6,KN-C3802/9,KN-C3802110,
KN-C3802/12,KN-C3802/14,KN-C3802/15,KN-C9518,KN-C9546/11,KN-C9527,
KN-C9528/1,KN-C9528/2,KN-C9528/4,KN-C9546/1,KN-C9546/11,KN-C9783,k.ú.
Prešov
,prestavebníka:OCPrešov,s.r.o.,Gorkého205/3,81101Bratislava-mestskáčasť


StaréMesto,IČO:36731765(ďalejako"stavebník").vzastúpeníJANJU,spol.sr.o..
Hviezdoslavova270,05921Svit,IČO:36490512.
E\Z^T^ZX_^Z\ZbSZOY_^T_[ZOLWTZO`ZWL^PWTL'`bgVZYZX]^LYZ`PYPUWPSZ^P'podľa§54
ods.1,2zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)vzneníneskorších
predpisov(ďalejlen"správnyporiadok")odvolania,vktorýchuvádzajú:
MFvsamostatnomodvolanínamieta,žestavebnýúradnapadnutým
rozhodnutímpovolilzemnépráceastavebnújamusozáporovýmpaženírn,pričomtietopráce
súužzväčšejčastistavebníkomzrealizované,žemiestnezisťovaniesanamiestesamom
neuskutočnilo,inakbysprávnyorgánskonštatoval,žestavbajeužzačatáapostupovalby
podľa§88a88astavebnéhozákona.Napreukázanietejtoskutočnostiodvolateľpriložil
fotodokumentáciuzostaveniska.
Spoukazomna§7a§9vyhláškyMŽPSRč.532/2002Z.Z.,ktorousaustanovujú
podrobnostiovšeobecnýchtechnickýchpožiadavkáchnavýstavbuaovšeobecných
technickýchpožiadavkáchnastavbyužívanéosobamisobmedzenouschopnosťoupohybu
aorientácie(ďalejlen"vyhláškaČ.532/2002Z.z.")a§9vyhláškyMŽPSR
Č.453/2000Z.Z.,ktorousavykonávajúniektoréustanoveniastavebnéhozákona(ďalejlen
"vyhlášk
aČ.453/2000Z.z.")uvádza,žestavebnépovolenienahlavnústavbuSO01-oeFORUMjemožnévydaťažpovydaníprávoplatnýchstavebnýchpovolenínapodmieiíujúcc
investície,t.j.naprípojkytechnickejinfraštruktúry,verejnéosvetlenie,plyn,vodnéstavebné
objektyadopravnénapojenie,ktorýmistavebníknedisponujeažehlavnástavbabeztýchto
stavebnýchpovolenínemôžebyťužívaniaschopnáanemôžebyťnaňuvydanékolaudačné
rozhodnutie.
Odvolateľďalejuvádza,'žeOkresnýúradPrešov,akoodvolacíorgánviných
prípadochzamietolpredlženieplatnostistavebnéhopovoleniaprehlavnústavbuzdôvodu,že
medzičasomuplynulaplatnosťstavebnéhopovoleniaprevodné,resp.dopravnéstavebné
objektyvrámcipovol'ovanejstavbyspoukazomnarozhodnutieOkresnéhoúraduSvidník
č.OU-SK-OCDPK-2018/000087-009zodňa05.04.2018.
Vzhľadomnauvedenéskutočnosti,odvolateľnamietarozpornapadnutého
rozhodnutias§62ods.1písm.c)stavebnéhozákonaasúčasnepoukazujenanesprávny
postupstavebnéhoúraduvovecinámietkyrozporustanoviskaKrajskéhopamiatkovéhoúradu
vPrešovezodňa04.06.2018,č.KPUPO-2018/8396-4/4367/0nfaMsÚPrešov,odboru
hlavnéhoarchitektač.8579/2018zodňa28.06.2018.Podľajehonázorumalstavebnýúrad
postupovaťpodľa§140bstavebnéhozákona,stavebnékonanieprerušiť,vyžiadaťod
uv
e
denýchdotknutýchorgánovichstanoviskáknámietkamvznesenýmúčastníkomkonaniaa
vprípade,akbydotknutéorgányzmenilisvojezáväznéstanoviská,stavebnýúradbytakto
zmenenéstanoviskápremietoldopodmienokstavebnéhopovolenia.Akbydotknutéorgány
pôvodnézáväznéstanoviskánazákladenámietoknezmenili,stavebnýúradbybolpovinný
vyžiadaťsivyjadrenienadriadenéhoorgánustým,žetentonamietanézáväznéstanovisko
dotknutéhoorgánubuďpotvrdí,alebohozmení.Následnejestavebnýúradpovinný
zapracovaťnadriadenýmorgánompotvrdené/zmenenézáväznéstanoviskodostavebného
povolenia.
Odvolateľuvádza,ženesprávnymprocesnýmpostupomboliporušenéprocesnépráva
účastníkakonaniaažiadaodvolacíorgán,abynapadnutérozhodnutiezrušilavrátilvec
správnemuorgánu,ktorýhovydal,nanovékonanie.
MKpodaldňa31.12.2018nastavebnýúradodvolanieobsahovozhodné
sodvolanímodvolateľaMF
VBaMN,obajaprávnezastúpeníJUDr.Martinom
Salokom-advokátom,advokátskakanceláriaSITÁR&SALOKA,sosídlomZvonárska8,
Strana2z15 


04001Košicevspoločnomodvolanínamietajúzrnätočnosťnapadnutéhorozhodnutia
sodôvodnením,žestavebnýúradv110mduplicitneuvádzapozemokparc.KN-CČ.9546/11,
k.Ú.Prešov.
Uvádz
a
júvýznampojmuarbitrárnchorozhodnutiasprávnehoorgánuapojmu
nedostatočnéhoodôvodneniavzmyslejudikatúryNajvyššiehosúduSRaÚstavnéhosúduSR
apoukazujúnarozhodnutieÚstavnéhosúdusp.zn.l.(JS243/07:7.
Namietajúnedostatočnéodôvodnenienapadnutéhorozhodnutiastým,žejeho
dôsledkomjeskutočnosť,ženemajúmožnosťobjektívneposúdiťsprávnosť,resp.
nesprávnosťjehovýrokuanásledneodôvodniťpodanéodvolanietak,abymohlibyť
vodvolacomkonaníúspešní.
Zároveňnamietajúzákonnosťnapadnutéhorozhodnutiaajvovzťahuk§47ods.3
správnehoporiadkusodôvodnením,žepodanýminámietkamiodvolatcľov,akoúčastníkov
konania,sastavebnýúradvkonanívysporiadalpovrchne,nedostatočne,vzásadeichiba
uviedolanáslednekonštatoval,žeimnevyhovel,avšakabsentujeakákol'vckbližšiazmienka,
nazákladeakýchskutočnostínámietkamnevyhovel,akýmiúvahamisariadilprihodnotení
dôkazovaakosameritórnevyrovnalspredrnetnýminárnietkami.Podl'aichnázoru,tieto
pochybenianapadnutéhorozhodnutiaspôsobujújehoneurčitosťarozhodnutienesieznaky
svojvôleprirozhodovacejčinnostisprávnehoorgánu.
Odvolateliaďalejnamietajúporušenieichprávanaspravodlivékonanievzmyslečl.
46ods.lÚstavySR,čl,36ods.lListinyzákladnýchprávaslobôdačl.6ods.1Dohovoru
oochranel'udskýchprávazákladnýchslobôd(OznámenieMinisterstvazahraničnýchvecí
ČSFRČ.209/1992Zb.).Podl'aichnázoru,obsahomuvedenéhoprávajeajprávonataké
odôvodnenierozhodnutia,ktoréjasneazrozumiteľnedávaodpovedenavšetkyprávnea
skutkovorelevantnéotázkysúvisiacespredmetomochranyažetátopožiadavkajevprávnom
poriadkuSlovenskejrepublikykonkretizovanáv§47ods.3správnehoporiadku.
Ďalšienámietkyuvedenévpredmetnomodvolanísúobsahovototožnésnámietkami
odvolateľovMFaMK
Odvolateliavzávereodvolaniažiadajú,abyodvolacíorgánpodľa§59/ods.3
správnehoporiadkuzrušilnapadnutérozhodnutieavecvrátilstavebnémuúradunanové
prej
e
dnaniearozhodnutie.
G^
L
`PMYlk\LO`]kWLOP]c01][\g`YPSZ[Z\TLOV__[Z`POZXTWknL]^YiVZ`VZYLYTL
ZZM]LS_[ZOLYlNSZO`ZWLYi_[Z`POZXPYiXČ.SÚ/90/2019zodňa02.01.2019avyzvalich,
a
bysaknimvyjadrilivlehotedo7dníododňadoručeniatohtoupovedomenia.
@ZM]LS_ZO`ZWLYi]LUPOYZ^WT`Z`aULO\TW]^L`PMYiV`aULO\PYTLXTbZOqL-.)+,)-+,4'
`V^Z\lNS_`gObL'vPO_[WTNT^YP_`POPYl[ZbPXZV[L\N)@C(9Č.9546/11,k.Ú.Prešov
vnapadnutomrozhodnutíjechybavpísaní,ktoránemávplyvnaobsahrozhodnutiaasprávny
orgánjumôževzmysle§47ods.6správnehoporiadkukedykoľvekopraviť.Ďalejpoukazuje
naskutočnosť,žesprávnyorgánvodôvodnenínapadnutéhorozhodnutiauvádza,čobolo
podkladomrozhodnutia(akédôkazy),žesasovšetkýminámietkamiúčastníkovkonania
riadnevyrovnal,žestavebníkstavbunezačal,čokonštatovalajstavebnýúrad,ktorývykonal
štátnystavebnýdohľadnamieste,žestavebnýzákon,anivyhláškaČ.453/2000Z.z.neukladá
stavebnémuúraduvyžadovaťodstavebníkapredloženieprávoplatnýchstavebnýchpovolení
napodmieňujúceinvestície,žeust.§7a§9vyhláškyč.532/2002Z.z.a§9vyhlášky
č.453/2000Z.z.lenbližšiedefinujepripojeniestavbynapozemnékomunikácieapripojenie
stavbynamiestnyrozvodtechnickéhovybaveniaúzemiastým,žetietoustanovenia
neuklad
a
júpovinnosťstavebnémuúraduvyžadovaťodstavebníkapredchádzajúcestavebné
po
v
olenienainéstavbyaževyžadovanietýchtodokumentovzostranystavebnéhoúraduby
Strana3z15 


b
olovrozpores§3ods.4správnehoporiadku,podľaktoréhosprávneorgánydbajúnato.
abykonanieprebiehalohospodárneabezzbytočnéhozaťažovaniaúčastníkovkonaniaainých
osôb
.Stavebníkuvádza,žeakbystavebn)'úradvykonávalúkony,ktorénicsúúčelnéaktoré
žiadenprávnypredpisnevyžaduje,dochádzalobykncprirueranémupredlžovaniustavebných
konaní,čobymalozanásledokokreminéhozvyšovanienákladovnaceléstavebnékonanie.
KnamietanémurozhodnutiuOkresnéhoúraduSvidníkČ.OU-SK-OCDPK-
2018/000087-009zodňa05.04.2018stavebníkuvádza,ževtomtoprípadebolopodstatným
dôvodomnepredÍženiapovolenianeplneniezmluvyzostranystavebníkovzhľadiskazmluvne
dohodnutéhotermínuplnenia.Zuvedenéhodôvoduniejemožnéaplikovaťkonanie,
výsledkomktoréhobolonamietanérozhodnutieOkresnéhoúraduSvidníknakonanievoveci
stavebnéhopovoleniaČ.SÚIl17701l3610012018-Tuzodňa29.11.2018.
KrozporovanýmstanoviskámKPÚPrešovČ.KPUPO-2018/8396-4/43675/0nfzodňa
04.06.2018amestaPrešov-OHAMČ.857912018zodňa28.06.2018stavebníkuvádza,že
stavebnýúradsasuvedenýminámietkarnivysporiadalvcit.:"oznámenístavebného
povolenia
"
,kdeuviedol,žeosúladeúzemnéhoplánumestaPrešov,doktoréhosú
pr
e
mietnutéajzásadyochranypamiatkovéhoúzemiaPRPrešov,stavebnýúradrozhodol
vúzemnomrozhodnutí.
Stavebníkmázato,žesprávnyorgánpostupovalvsúladesostavebnýmzákonom,
spr
áv
nymporiadkomainýmivšeobecnezáväznýmiprávnymipredpismi,najmäsvyhláškou
Č
.453/2000Z.z.avyhláškouČ.532/2002Z.z.,pretonavrhuje,abyodvolacíorgánvsúlade
s§59ods.2správnehoporiadkuodvolaniaodvolateľovzamietolarozhodnutie
prvostupňovéhoorgánupotvrdil.
JbSpLOZXV^ZX_'vP]^L`PMYlk\LOZZO`ZWLYTLNSYP\ZbSZOZW]gX'[\POWZvTWTNS
][ZW_]Z][T]Z`lXXL^P\TgWZXZO`ZWLNTPX_Z\RgY_[ZOpL§57ods.2správnehoporiadku
listomČ.SU/90/2018-Tuzodňa21.01.2018(údajzlistu),doručenýmodvolaciemuorgánu
dňa21.01.2019.
DV\P]Ylk\LOE\PsZ`'ZOMZ\`l]^L`MaLMa^Z`PU[ZWT^TVa'ZOOPWPYTPs^g^YPU]^L`PMYPU
][\g`a
'LVZ[\i]W_sYlZO`ZWLNiZ\RgY'[\P]VkXLW`]kWLOP]c04ZO]),][\g`YPSZ[Z\TLOV_
ZO`ZWLY
i
XYL[LOY_^h\ZbSZOY_^TPL][T]Z`lXL^P\TgW^lVLUkNT]L`PNT`NPWZX\Zb]LS_'
[Z\Z`YLWUPSZ`l\ZVLUZOj`ZOYPYTP]Z`sPZMPNYPbg`xbYlXTL`^PU^Z`PNTL[WTVZ`L^PW$YlXT
[\g`YaXT[\PO[T]XT'YLUXx][\i]W_sYlXT_]^LYZ`PYTLXT]^L`PMYhSZbgVZYLL][\g`YPSZ
[Z\TLOV_LbT]^TWYL]WPOZ`Yh5
G^L`PMYiV[ZOLWOqL-.)+2)-+,3YL]^L`PMYl'k\LOvTLOZ]tZ`aOLYTP]^L`PMYhSZ
)[Z`ZWPYTL[\P]^L`M_5"DMNSZOYhNPY^\_X<DFIBEF;rDJ"[ZbZ]^g`LUkN_bYL]WPOZ`YlNS
ZMUPV^Z`L[\P`gObVZ`lNS]kMZ\Z`5GD+,(D9<DFIB'GD+.(E\i[\L`LkbPXTL(
]^L`PMYgULXL'GD,0(:\ZMYgL\NST^PV^k\L'GD,1()GLOZ`hk[\L`a'EG+,(^\LQZ]^LYTNL'
EG+-(KgWZvYlbO\ZU'EG+.(JltLSaLP]VLWg^Z\a)
G^L`PMYlk\LO[Z[Z]kOPYivTLOZ]^TZbYgXTW[ZOpLc1,ZO]),L/]^L`PMYhSZVZYLYTL
ZbYgXPYiXČ.SÚ/1l7701136100/2018-Tuzodňa20.08.2018začatiestavebnéhokonania
dotknutýmorgánomaúčastníkomstavebnéhokonaniaazároveií.nariadilústnepojednávanie
nadeň21.09.2018sostretnutímnaMestskomúradevPrešove.Účastníkovkonania
adotknutéorgánystavebnýúradupozornil,žedopodkladovrozhodnutiamožnonahliadnuť
vpracovnýchdňochpreddňomústnehopojednávaniaapriústnompojednávaní,ženámietky
astanoviskámôžuuplatniťnajneskôrpritomtoústnompojednávaní,inaksanane
Strana4z15


neprihliadneaženapripomienkyanámietky,ktorébolialebomohlibyťuplatncué
vúzemnomkonanísaneprihliada.
ÚčastnícikonaniaMKlistomzodňa03.09.20lR,MFlistom
zodňa04.09.2018,VBaMN,obajaprávnezastúpeníJUDr.
MartinomSalokom-advokátom,spoločnýmpodanímzodňa04.09.2018,zhodnepožiadali
stavebnýúradosprístupnenienasledovnýchpodkladovprestavebnépovolenie:stanoviská
avyjadreniadotknutýchorgánovaorganizáciíkpredmetnejDSP,predovšetkýmstanovisko
KRHaZZ,Technickejinšpekcie,vrátaneposúdeniavýťahov,odbornéstanoviskoku
konštrukčnejdokumentáciivýhradnéhotechnickéhozariadenia,kompletnútextovúčasť
kprojektuprestavebnépovolenie,najmäsúhrnnútechnickúasprievodnúsprávu,
koordinačnúacelkovúsituáciustavby,pohl'ady,rezyapôdorysy,
l.1B,MPLReals.r.o.,Jarkovál,080OlPrešov,akovlastníksusediacich
nehnuteľnostílistomzodňa14.09.2018podalkuvedenémukonaniunámietky,kdeuvádza,
žeprojektprestavebnépovolenieniejevsúladesozáväznoučasťouúzemnéhoplánumesta
Prešov-RLC.3písm.d),podľaktorejpodielplôchzelenevnezastavanejčastimusíbyť
minimálne30%.Dotýchtoplôchzeleneniejemožnézahrnúťexistujúcuzeleň,ktorása
nachádzanamestskýchpozemkoch.ajkeďsúvprenájmeinvestora.Keďžedošlokzmene
projektovejdokumentáciepredloženejnastavebnékonanieoprotidokumentáciipreúzemné
rozhodnutie
,žiadaoopätovnésvetelno-technicképosúdenieprcslneniabytovnachádzajúcich
sana3.NPa2.NPvPolyfunkčnomsúboreJarková1,Prešov.Ďalejžiadaostanovenie
pracovnéhočasuprivýstavbevpondelokažvpiatokod7.30hoddo21.00hod,vsobotu
od7.30do14.00hodažiadazaviazaťstavebníka,abyzabezpečiltrvalémeraniehladiny
hlukuvovzdialenosti1,50modfasádyPolyfunkčnéhosúboru,Jarková1,Prešov.Poukazuje
naskutočnosť,ževdokumentáciiprestavebnépovolenieniejejednoznačnezadefinovaný
povrchchodníkanaul.BiskupaGojdiča-odHlavnejul.povstupdoHotelaBélieražeby
malbyťnavrhnutýrovnakýdruhkamennejdlažby-porfýrtak,akobolpoužitýajnaHlavnej
ul.apredvstupomdoHotelaBélier.
enL]^YiNTVZYLYTLB@'B<'J8LB
C`[ZOLYTLNSbZOqL-+)+4)-+,3bSZOYP_`gObLUk'vPYP]kSWL]TL]`aOLYiX
]^L`PMYhSZ[Z`ZWPYTLYL[\POXP^Yk]^L`M_'vPOqL+/)+4)-+,3[ZvTLOLWT]^L`PMYlk\LO
Z[Z]Va^Y_^TP[ZOVWLOZ`LOZVWLOZ`'V^Z\hTXMZWT][\i]^_[YPYhLvOqL,3)+4)-+,3'[\i[)
,4)+4)-+,3'\P][)`jMPNYPMZWT[Z]Va^Y_^h'[\P^ZYPXLWTOZ]^L^ZnYinL]Z`l[\TP]^Z\YLTNS
ZOMZ\Yh[Z]kOPYTPLbL_UL^TPV`LWTQTVZ`LYhSZ]^LYZ`T]VLLvP]`ZUPYgXTP^VaOZ[WYTL
`^P\XiYPOZ-3)+4)-+,3)Kg\Z`Pq_[ZbZ\q_Uk]^L`PMYlk\LOYL]V_^ZnYZ]t'vP]^L`PMYiV
YPOT][ZY_UP[Z^\PMYlX[\g`Z[WL^YlX]^L`PMYlX[Z`ZWPYiXYLGD,/LGD,/),LvPYL
@\LU]VZX]kOP`E\PsZ`PUP[ZOLYg][\g`YLvLWZML`ZnT\ZbSZOY_^T_DV\P]YhSZk\LO_
`E\PsZ`P'ZOMZ\_`l]^L`MaLMa^Z`PUpolitiky.č.OU-PO-OVBP2-2018116043/34386/ŠSS-KK
zodňa03.04.2018podsp.zn.5S50/2018.Žiadajústavebnýúrd,abystavebnékonanie
prerušildodobyprávoplatnéhorozhodnutiaKrajskéhosúduvPrešove.
enL]^YiNTVZYLYTL;G'Ma^ZXLJF
Ma^ZX]LXZ]^L^YlXTWT]^LXTbZOqL-,)+4)-+,3OZ\_nTWT
]^L`PMYhX_k\LO_^Z^ZvYhYgXTP^Va`[\POXP^YZX]^L`PMYZXVZYLYi'V^Z\lXTvTLOLWT
Z[\P\_sPYTPVZYLYTLOZ[\g`Z[WL^YhSZ_VZYnPYTL]kOYPSZVZYLYTLYL@\LU]VZX]kOP
`E\PsZ`P][)bY)0G5012018týkajúcehosadoterajšiehopostupuarozhodovaniastavebného
úraduvúzemnomkonaní.Ďalejnamietajú,ženávrhnastavebnépovoleniejevrozpore
súzemnýmrozhodnutímpreObchodnécentrumFORUM,žežiadosťovydaniestavebného
Strana5z15 


po
v
oleniajevrozporeprojektom,ktorýbolposudzovanývrámciposudzovaniavplyvovna
životnéprostredieasozákonnoupožiadavkounaznižovanieenergetickejnáročnostibudov,
keďžecelkováspotrebaenergiepresahujezákonomdovolenéúrovnevporovnanísozákonom
Č.300/2012Z.z..Podľaichnázorujemožnétentonesúladodstrániťúpravounávrhutak,aby
bolvsúladesopísanýmirozhodnutiamiaprebchnutýrniprocesmi,požiadavkouna
energetickénáročnosťaodporúčajúprerušiťstavebnékonaniealebozamietnuťvydanie
stavebnéhopovolenia.
:qL-,)+4)-+,3]L_]V_^ZnYTWZk]^YP[ZUPOYg`LYTPYLBP]^]VZXk\LOP`E\PsZ`P'
bV^Z\hSZ][i]LW]^L`PMYlk\LObg[T]YTN_'VOPZV\PXTYhSZ_`TPOZW'vP[\POk]^YaX
[ZUPOYg`LYiX]L]ZvTLOZ]tZ_Z`aOLYTP]^L`PMYhSZ[Z`ZWPYTLLOZVWLOXT[\PUPSZ`aOLYTP
ZMZbYgXTWTknL]^YiNTVZYLYTLJ8'BC'B<'B
@LW)?8LvP[\POXP^ZXk]^YPSZ[ZUPOYg`LYTLUPZMZbYgXPYTPknL]^YiVZ`
VZYLYTL][\ZUPV^Z`Z_OZV_XPY^gNTZ_[\P]^L`PMYhVZYLYTPL]ZbS\ZXLvOPYlXT[ZOVWLOXT
[\P`aOLYTP]^L`PMYhSZ[Z`ZWPYTL'OLtTXXZvYZ]t`aULO\Tt]LVYTXLV][j]ZM_TNSbT]^PYTL
[ZOpLc..ZO])-][\g`YPSZ[Z\TLOV_)GknL]tZ_bg[T]YTNPUP[\PbPYnYgWT]^TYLbZOqL
-,)+4)-+,3'UPOYZ^WT`h`aULO\PYTLknL]^YiVZ`VZYLYTLL]^LYZ`T]VgOZ^VY_^lNSZ\RgYZ`)
CLbgVWLOP[ZOLYlNSYgXTP^ZV]^L`PMYlk\LOvTLOZ]tZ_Č.SUI11770/13112018-Tu
zodňa24.09.2018požiadalKrajskýsúdvPrešoveoposkytnutieinformácie,čivovecisp.zn.
5S50/2018začalkonanie,resp.čionejprávoplatnerozhodol.
KrajskýsúdvPrešovelistomČ.5S/5012018zodňa03.10.2018oznámilstavebnému
úradu,žeuvedenékonanieprebiehaadodnešnéhodňanebolovovecirozhodnuté,
ÚčastnícikonaniaMF,MK,VBaM
N,obajazast.JUDr.MartinomSalokom-advokátomdoručilistavebnémuúradudňa
28
.
09.2018totožnédoplňujúcenámietkykstavebnémukonaniu,ktorýmižiadajústavebný
úrad
,abyprerušilstavebnékonaniedodobyprávoplatnéhorozhodnutiaKrajskéhosúdu
vPrešovevkonanísp.zn.5S50/2018vovecižalobyprotirozhodnutiuOkresnéhoúradu
PrešovČ.OU-PO-OVBP2-2018/16043/34386/ŠSS-KKzodňa03.04.2018,abyvyzval
stavebníkanapreukázanieinéhovzťahúkpozemkom,naktorýchmábyťstavbapostavenáa
ktoréniesúvjehovlastníctve,napredloženieDodatkuČ.3kukúpnymzmluvámzodňa
30.11.2006,04.04.2007a24.07.2007,ktorýbudeschválenýMsZvPrešovesodôvodnením,
žepodľaDodatkuČ.2zodňa27.06.2014malabyťstavbaukončenávsúlade
spodnikateľskýmzámerompredloženýmmestuPrešovdo30.11.2018,ďalejnapredloženie
odsúhlasenéhoprojektuprestavebnépovolenieTechnickouinšpekciou,právoplatného
stavebnéhopovolenianapodmieňujúceinvestície,t.j.prípojkytechnickejinfraštruktúry
(ELI,plyn,vodykanál)adopravnúčasť(komunikácie,parkoviská,chodníky)-stavebné
objektySO14aSO14.1,vyjadreniaVSDa.s.Košicekdokumentáciiprestavebné
povolenie,zmluvuopripojenídodistribučnejsústavy,zmluvynaodberplynuastanovisko
SPPkprojektuprestavebnépovolenie.
ÚčastnícikonaniazároveňrozporovalizáväznéstanoviskoKPÚPrešovč.KPUPO-
2018/8396-4/43675/0nfzodňa04.06.2018astanoviskomestaPrešov,OHAMČ.8579/2018
zodňa28.06.2018zdôvodu,ženezohľadňujúzáväznépodmienkyplatnéhoúzemnéhoplánu
mestaPrešov,akoajzásadyochranypamiatkovéhoúzemiaPRPrešov,Prešov2006.
Namietajú
,žerealizovanímpredloženéhoprojektuOCFORUMdôjdekvýraznému
porušeniukúpnejzmluvyČ.126/2006medzimestomPrešov,akopredávajúcimaMultiveste
CzechRepublic4,s.r.o.Praha,akokupujúcimstým,žeotýchtoskutočnostiachjesprávny
orgánpovinnýpredvydanímstavebnéhopovoleniainformovaťposlancovMsZvPrešove.
Strana6z15 


Podľaichnázomsarealizácioutohtoprojektustavebníkvýrazneodchýliodurbanisticko
architektonickejštúdiezr.2006,čímbydošlokporušeniupovinnostikupujúceho.
G^L`PMYlk\LOWT]^ZXn)Ge*,,22+,W.1,++*-+,3(H_bZOqL-1),+)-+,3YL\TLOTW
Z[LVZ`LYhk]^YP[ZUPOYg`LYPYLdeň23.11.2018sostretnutímnastavebnomúrade,za
účelomoboznámeniaúčastníkovkonaniaspodkladmiprevydaniestavebnéhopovolenia
vzmysle§33ods.2správnehoporiadkuasúčasneúčastníkovkonaniaupozornil,žesvoje
námietkyapripomienkymôžuuplatniťnajneskôrpritomtoústnompojednávaní,žena
námietkyvznesenépoústnompojednávanísaneprihliadnevzmysle§61ods.1stavebného
zákona,ženanámietkyapripomienky,ktorébolialebomohlibyťuplatnenévúzemnom
konanísaneprihliada,žedopodkladovprevydaniestavebnéhopovoleniamôžuúčastníci
konanianahliadnuťnastavebnomúrade,žedotknutéorgánysvojestanoviskáoznámia
vrovnakejlehoteakoúčastnícikonania,najneskôrnaústnompojednávaníaženastanoviská
doručenédotknutýmiorgánmipoústnompojednávanístavebnýúradneprihliadne.
Kk]^YPSZ[ZUPOYg`LYTL_]V_^ZnYPYhSZOqL-.),,)-+,3][i]LW]^L`PMYlk\LO
bg[T]YTN_'OZV^Z\PU_`TPOZW'vP[\POXP^ZXZ[LVZ`LYhSZk]^YPSZ[ZUPOYg`LYTLMZWZ
ZMZbYgXPYTPknL]^YiVZ`]^L`PMYhSZVZYLYTL]OZ[WYPYlXT[ZOVWLOXT[\P`aOLYTP
]^L`PMYhSZ[Z`ZWPYTLYL]^L`M_oeFORUMPrešov,ktoréstavebnýúradzabezpečilna
základevýsledkovvykonanéhostavebnéhokonania,ústnehopojednávaniauskutočneného
dňa21.09.2018ažestavebnýúradnazákladezáväznýchstanovískdotknutýchorgánov,
zhromaždenýchpodkladov,vyjadreníúčastníkovkonaniatietoposúdi,vyhodnotíaotýchto
rozhodne.
Súčasťouzápisnicejeprezenčnálistinazodňa23.11.2018avyjadreniaúčastníkov
konania.
enL]^YiNTVZYLYTLB@'B<'J8LB
C'ZMLULbL]^)?I:\)BL\^TYZXGLWZVZX(LO`ZVg^ZXOZ\_nTWT]^L`PMYhX_k\LO_OqL
--),,)-+,3L-1),,)-+,3^Z^ZvYhYgXTP^VaV]^L`PMYhX_VZYLYT_'V^Z\lXT[Z_VLb_UkYL
]V_^ZnYZ]t'vP]^L`PMYh[Z`ZWPYTPYLSWL`Yl]^L`PMYlZMUPV^%GDDW&YTPUPXZvYh`aOLt'
YLVZpVZ]^L`PMYiVYPOT][ZY_UP[\g`Z[WL^YlXT]^L`PMYlXT[Z`ZWPYTLXTYLYP`aSY_^Yh
[ZOXTPq_UkNP]^L`PMYhZMUPV^a'V^Z\h]L^lVLUkTYvTYTP\]VaNS]TP^iLOZ[\L`YhSZYL[ZUPYTL)
CLXTP^LUk'vPOZ[\L`YhYL[ZUPYTPoeFORUMjekapacitnenevhodnébezrešpektovania
príslušnejlegislatívy,najmäSTN736110/Z2aSTN736102,načopoukázall.PT
vosvojom.Dopravno-inžinierskornposúdenídopravnéhoriešeniaoeFORUMPrešov"
vmesiacijún2017.Namietajú,ženakoľkosavkonanívyskytlidveodlišnédopravno
inžinierskeposúdenia,správnyorgánmalzabezpečiťtretínezávislýdopravno-inžiniersky
posudok,ktorýbypotvrdilalebovyvrátilzáveryl.T,žestavebnýúrad,aniodbor
dopravytakýmitoodbornespôsobilýmiosobamivoblastidopravnýchstaviebnedisponujú,
pretonegovanieDopravno-inžinierskehoposúdeniadopravnéhoriešeniaoeFORUModl
Tpovažujúzaneodbornéanekorektnéažestavebnémuúradubezkontrolného
dokazovanianeprináležívyhodnocovaťvyššiespomínanéposúdeniedopravnéhoriešenia
spracovanéhol.T
Zároveňžiadajú,abypredvydanímstavebnéhopovoleniabolanavrhovanástavba,
predovšetkýmjejdopravnáčasť,posúdenásMASTERPLÁNOMmestaPrešov,aby
stavebnýúradvyzvalstavebníkanapredloženieDodatkuČ.3kukúpnymzmluvámzodňa
30
.
11.2006,04.04.2007a24.07.2007,ktorýbudeschválenýMsZvPrešove,nakoľkopodľa
DodatkuČ.2zodňa27.06.2014malabyťstavbaukončenávsúladespodnikateľským
zámerompredloženýmmestuPrešovdodňa30.11.2018.
Strana7z15 


Opätovnepoukazujúnaskutočnosť,ženaKrajskomsúdevPrešovejepodanásprávna
žalob
avočirozhodnutiuOkresnéhoúraduvPrešove,odboruvýstavbyabytovejpolitiky
PrešovČ.OU-PO-OVBP2-20181l6043/34386/ŠSS-KKzodňa03.04.20lRpodsp.zn.5S
50/2018ažiadajú,abypríslušnýsprávnyorgánpredmetnéstavebnékonanieprerušildodoby
vyriešeniavyššieuvádzanýchskutočností.
G[T]Z`lXL^P\TgWZM]LS_UP5[\ZUPV^Z`kOZV_XPY^gNT_Č.2843/17zoktóbra2017;
výkresPD"Detailhlavnéhovstupu-vyjadrenieOHAMestoPrešov"z06/2018
sozakreslenímhranicemin.stav.čiary;príjmovýpokladničnýdokladzodňa18.10.2018;
ZmluvuonájmepozemkuČ.17/2018;ŽiadosťJANJUspol.sLO.ovyjadrenie02Slovakia
S.LO
.kexistenciisietíČ.43/2018zodňa14.02.2018;vyjadrenieSlovanet,a.s.Č.326-
16/oDSaTR/Vozodňa10.11.2017;štúdiaEuropeanTransportationConsultancy,S.LO.
z07/2017;stanoviskoMestskéhoúraduvPrešove,odborudopravyaživotnéhoprostredia
č
.ODaŽP-5647/2018zodňa30.05.2018;záväznéstanoviskoOkresnéhoúraduPrešov,
odborukrízovéhoriadeniač.OU-PO-OKRI-2018/011157-03zodňa30.04.2018;stanovisko
KrajskéhoriaditeľstvaHasičskéhoazáchrannéhozboruvPrešoveČ.KRHZ-PO-
2018/000012-008zodňa07.09.2018;vyjadrenieSPPdistribúcie,a..s.
Č.TD/EX/730/2018/Vazodňa05.03.2018aČ.TD/PS/729/2018/Vazodňa09.03.20]8;
v
y
jadrenieCondorNet,s.LO.zodňa15.03.2018;vyjadrenieVýchodoslovenskejvodárenskej
spoločnosti,a.s.Č.17452/2018/0zodňa23.02.2018;vyjadrenieUPCBR.oADBAND
SLOVAKIAS.LO.Č.288/2018zodňa12.02.2018;vyjadreniaOkresnéhoúraduPrešov,
odborustarostlivostioživotnéprostredieČ.OU-PO-OSZP3-2018/019340-02zodňa
19.04
.
2018,Č.OU-PO-OSZP3-2018/014738-02Sazodňa19.03.2018,Č.OU-PO-OSZP3-
2018
/
014794-02/0Hzodňa05.04.2018,Č.OU-PO-OSZP3-2018/014737-02zodňa
19.03
.
2018,Č.OU-PO-OSZP3-2018/019344-02Sazodňa17.05.2018,Č.OU-PO-OSZP3-
2018/019339
-
02zodňa21.05.2018;rozhodnutieOkresnéhoúraduPrešov,odboru
starostlivostioživotnéprostredieČ.OU-PO-OSZP3-2018/019348-06IPGzodňa08.06.2018
arozhodnutievydanévzisťovacomkonaníč.OU-PO-OSZP3-2016/028605-21/ZMzodňa
17.08.2016;stanoviskoMinisterstvaobranySRČ.ASMdpV-9-277/2018zodňa21.03.2018;
zá
v
äznéstanoviskoOkresnéhoúraduPrešov,odborustarostlivostioživotnéprostredieč.OU
PO
-
OSZP3
-
2018/035588-02zodňa16.08.2018;vyjadrenieELTODOSK,a.s.Č.450218/PJ
zodňa22.02.2018aČ.450218/PJ-1zodňa21.08.2018;vyjadrenieZákladnestacionárnych
KISČ.ZaSKIS-1112018-RÚKIS-Vz02/2018;stanoviskoKrajskéhoriaditeľstvaPolicajného
zboruvPrešove,Krajskéhodopravnéhoinšpektorátuč.KRPZ-PO-KDI-55-095/2018zodňa
29
.
05
.
2018;vyjadreniaSPRAVBYTKOMFORT,a.s.PrešovČ.478/EM/18zodňa
22.02.2018;v.yjadrenieSlovakTelekom,a.s.Č.6611824136zodňa22.08.2018a
Č
.2218000053zodňa02.03.2018;Žiadosť/objednávka/vyjadreniaoexistenciipodzemných
telekomunikačnýchzariadeníprevádzkovateľa-ORANGESLOVENSKOa.s.Č.0506/2018
zodňa12.03.2018;záväznéstanoviskoKrajskéhopamiatkovéhoúraduPrešovČ.KPUPO-
2018/8396-4/43675/0nfzodňa04.06.2018;vyjadrenieO.S.V.O.comp,a.s.
č
.28_123/1112017/GKzodňa28.11.2017ač.047/04/2018/ENzodňa03.04.2018;odborné
stanoviskoE.LC.Engineeringinspectioncompanys.r.o.S2018/023841EIClO/SAzodňa
12
.
10
.
2018
;stanoviskoMestskéhoúraduvPrešove,odboruhlavnéhoarchitektamesta
Č
.OHAM/8579/2018zodňa28.06.2018aČ.OHAM/8579/2018zodňa22.10.2018;
vyjadrenieVýchodoslovenskejdistribučnej,a.s.Č.4666/2018zodňa05.03.2018a
Č.21052/2018zodňa25.09.2018;vyjadrenieDopravnéhopodnikumestaPrešov,akciovej
spoločnostiČ.PO-2018/376-DPMPzodňa08.03.2018aČ.PO-20181785-DPMPzodňa
27.04.2018
;vyjadrenieOkresnéhoúraduPrešov,odboruvýstavbyabytovejpolitiky,
Stran
a8z15 


oddeleniaúzemnéhoplánovaniaČ.OlJ-PO-OVBP2-2018116043zodňa26.03.2018a
stanoviskágenerálnehoprojektantazodňa21.09.2018.
Následnestavebnýúradvydaldňa29.11.2018rozhodnutieČ.SľJ/11770/136100/2018-
Tu,ktorýmpodľa§66stavebnéhozákonaa§10vyhláškyČ.453/2000Z.z.,ktorousa
vykonávajúniektoréustanoveniastavebnéhozákona,povolilstavebníkovistavbu:"Obchodné
centrumFORUMPREŠOV"pozostávajúcuznasledovnýchobjektovaprevádzkových
súborov:SOOl-OCFORUM,SO03-Prípravaúzemia-stavebnájama,SO15-Drobná
architektúra,SO16-Sadovéúpravy,PS01-trafostanica,PS02-Záložnýzdroj,PS03-
Výťahyaeskalátory,napozemkochparc.Č.KN-C3648/1,KN-C3668/1,KN-C3802/1,KN
C3802/2,KN-C3802/3,KN-C3802/6,KN-C3802/9,KN-C3802/10,KN-C3802/12,KN-C
3802/14,KN-C3802/15,KN-C9518,KN-C9546/11,KN-C9527,KN-C9528/1,KN-C
9528/2,KN-C9528/4,KN-C9546/1,KN-C9546/11,KN-C9783,k.Ú.Prešov
sodôvodnením,ženazákladevýsledkovvykonanéhostavebnéhokonaniastavebnýúrad
konštatuje,žeuskutočnením(anibudúcimužívaním)stavbynicsúohrozenézáujmy
spoločnostianineprimeraneobmedzenéčiohrozenéprávaaoprávnenézáujmyúčastníkov
konaniaaževpriebehukonanianezistildôvody,ktorébybránilipovoleniustavby.
Stavebnýúraddopodmienokrozhodnutiazapracovalvšetkypožiadavkyapodmienky
vyplývajúcezozáväznýchstanovískdotknutýchorgánov.Nárnictkamiúčastníkovkonaniasa
stavebnýúradvkonanízaoberalavrozhodnutíonichrozhodolsriadnymodôvodnením.
@YgXTP^VLXZO`ZWL^PW$Z`ZO`ZWLNiZ\RgY_`gObL5
EZOpLc1,ZO])W]^L`PMYhSZbgVZYL'stavebnýúradoznámizačatiestavebného
konaniadotknutýmorgánom,všetkýmznámymúčastníkomanariadiústnepojednávanie
spojenésmiestnymzisťovanim.Súčasneichupozorní,žesvojenámietkymôžuuplatniL'
najneskoršiepriústnompojednávaní,inakžesananeneprihliadne.Napripomienkya
námietky
,ktorébolialebomohlibyt'uplatnenévúzemnomkonaníalebopriprerokúvaní
ú
z
emnéhoplánuzóny,saneprihliada.Stavebnýúradoznámizačatiestavebnéhokonaniado7
dníododňa,keďježiadosťostavebnépovolenieúplná.
Podľa§l40aods.lstavebnéhozákona,dotknutýmorgánompodľatohtozákonajea)
orgánverejnejsprávy,ktorýjesprávnymorgánomchrániacimzáujmyuvedenév§126ods.
1,akkonaniepodlaosobitnéhopredpisuupravujúcehojehopôsobnosťjesúčasťoukonania
podlatohtozákona,mánaňnadväzoval'alebosnímsúvisí,b)obec,akniejestavebným
úradompodlatohtozákonaakonaniesatýkapozemkualebostavbynajejúzemí,okrem
st
av
bydiaľnicealeborýchlostnejcesty,c)vlastníksietíazariadenítechnickéhovybavenia
úz
e
miaaináprávnickáosoba,akloustanovujeosobitnýpredpis.
Podľa§140bods.5stavebnéhozákona,pririešenirozporovmedzidotknutými
orgánmivyplývajúcichzozáväznýchstanovísksapostupujepodla:§136.Aknámietky
účastníkovkonaniasmerujúprotiobsahuzáväznéhostanoviska,stavebnýúradkonanie
prerušíavyžiadasioddotknutéhoorgánustanoviskoknámietkam.Akdotknutýorgán
stanoviskonezmení,stavebnýúradsivyžiadapotvrdeniealebozmenuzáväznéhostanoviska
odorgánu,ktorýjenadriadenýmorgánomdotknutéhoorgánu.Počasprerušeniakonania
neplynúlehotynarozhodnutievecistavebnýmúradom.
Právoúčastníkakonaniavurčenejlehoteuplatniťnámietkyjezaloženéna
koncentračnejzásadestavebnéhokonania,podľaktorejnanámietkypodanépolehote
st
a
vebnýúradužneprihliada,otejtoskutočnostijestavebnýúradpovinnýpísomneupozorniť
účastníkovkonania.Vzmysle§61ods.1stavebnéhozákonasaneprihliadaanina
pripomienkyanámietky,ktorébolialebomohlibyťuplatnenévúzemnomkonaní.
Odvolatelia,akoúčastnícikonaniauplatnilinastavebnomúradenámietkydňa
S
t
rana9z15 


20.09.2018a21.09.2018vstavebnomkonaní,ktorénesmcrovaliprotiobsahustanoviska
MestskéhoúraduvPrešove,odboruhlavnéhoarchitektamestaČ.OHAM/8579/2018zodňa
28.06
.
2018astanoviskaKrajskéhopamiatkovéhoúraduPrešovč.KPUPO-2018/8396-
4/4367/0nfzodňa04.06.2018.
Ažnáslednedňa28.09.2018,t.j.pouskutočneníÚstnehopojednávania,uplatnilina
stavebnomúradecit.:"doplňujúcenámietkykstavebnémukonaniu",ktorýmirozporovali
uvedenéstanoviskáKrajskéhopamiatkovéhoúraduvPrešoveaMestskéhoúraduPrešov,
odboruhlavnéhoarchitektamesta.
Popreskúmanínapadnutéhorozhodnutiaasnímsúvisiacehospisovéhomateriálu
odvolacíorgánzistil,ževdanomprípadestavebnýúradoznámením
č.SUI117701136100/2018-Tuzodňa20.08.2018oznámilpodľa§61ods.1a4stavebného
konaniazačatiestavebnéhokonaniadotknutýmorgánomaúčastníkomstavebnéhokonania
azároveňnariadilústnepojednávanienadell21.09.2018sostretnutímnaMestskomúrade
vPrešove.Účastníkovkonaniaadotknutéorgánystavebnýúradupozornil,žedopodkladov
rozhodnutiamožnonahliadnuťvpracovnýchdňochpreddňomústnehopojednávaniaapri
ústnompojednávaní,ženámietkyastanoviskámôžuuplatniťnajneskôrpritomtoústnom
pojednávaní,inaksananeneprihliadneaženapripomienkyanámietky,ktorébolialebo
mohlibyťuplatnenévúzemnomkonanísaneprihliada.
Vychádzajúczuvedeného,vzmyslekoncentračnejzásadynatakétonámietkynicje
možnézozákonaprihliadať,pretopostupstavebnéhoúraduvkonanínemôžeodvolacíorgán
posúdiťakonezákonný.
@YgXTP^VP_`POPYPU`VZYLYi'vP[\POXP^Yh]^LYZ`T]VgYPbZSpLOq_Uk[ZOXTPYVa
[WL^YhSZkbPXYhSZ[WgY_XP]^LE\PsZ`UP[Z^\PMYh_`TP]t'vP[ZOVWLOZX[\P`aOLYTP
]^L`PMYhSZ[Z`ZWPYTLUP[\g`Z[WL^YhkbPXYh\ZbSZOY_^TP)EZOpLc.2ZO]),]^L`PMYhSZ
bgVZYL
'[ZOVWLOZX[\P`aOLYTPkbPXYhSZ\ZbSZOY_^TL]kkbPXYh[WgYaZMNiLbyY6^Z^Z
\ZbSZOY_^TPUP`l]WPOVZXkbPXYhSZVZYLYTL'`V^Z\ZX]TXjv_knL]^YiNTVZYLYTL_[WL^YTt
]`ZUPYgXTP^VaL[\T[ZXTPYVa)JOLYZX[\i[LOPMZWL[Z`ZpZ`LYg]^L`Ma_XTP]^YPYgYL
OZ^VY_^lNS[ZbPXVZNS[\g`Z[WL^YlXkbPXYlX\ZbSZOY_^iX]^lX'vPZO`ZWL^PWTL'LVZ
knL]^YiNTVZYLYTL]TXZSWT_[WL^YTtYgXTP^Va`Z`PNT]kWLO_YL`\SZ`LYPU]^L`Ma][WL^YlX
kbPXYlX[WgYZXXP]^LE\PsZ``OLYZXkbPXYZXVZYLYi)JbXa]WPc1,ZO]),]^L`PMYhSZ
bgVZYL]L`]^L`PMYZXVZYLYiYLYgXTP^Va'V^Z\hMZWTLWPMZXZSWTMat_[WL^YPYh`kbPXYZX
VZYLYi'YP[\TSWTLOL'ZnZXMZWTknL]^YiNTVZYLYTL_[Z`POZXPYi)
JaNSgObLUkNb_`POPYhSZ']^L`PMYlk\LO`[\POXP^YZX]^L`PMYZXVZYLYibZbgVZYL
LYTYPXZSZW[\TSWTLOLtYLYgXTP^Va\Zb[Z\_namietanýchstanovískzdôvodunezohľadnenia
záväznýchpodmienokúzemnéhoplánumestaPrešov.
Odvolacíorgánzároveňuvádza,žepozemkydotknutépovoľovanoustavbousa
nachádzajúvochrannompásmePamiatkovejrezerváciePrešov,pretoaninámietka
nezohľadneniazásadochranypamiatkovéhoúzemiaPRPrešov,Prešov2006nemávdanom
prípadesvojeopodstatnenie.
@YgXTP^VLX]XP\_UkNTX[\Z^T]^LYZ`T]V_BP]^]VhSZk\LO_E\PsZ`'ZOMZ\_w7BUP
[Z^\PMYhbg\Z`PTi)[Z_VgbLtYL]V_^ZnYZ]t'vP^PY^ZZ\RgYUP[ZOpLc,1ZO])-]^L`PMYhSZ
bgVZYLZ\RgYZXkbPXYhSZ[WgYZ`LYTL6YTPUPOZ^VY_^lXZ\RgYZX`bXa]WPc,/+LZO]),
]^L`PMYhSZbgVZYL'V^Z\hSZ]^LYZ`T]VZMaMZWZXZvYh[Z]_ObZ`LtLVZbg`xbYh]^LYZ`T]VZ
OZ^VY_^hSZZ\RgY_[ZOpLc,/+MZO]),]^L`PMYhSZbgVZYL)JaNSgObLUkNb_`POPYhSZ'
`OLYZX[\i[LOPMaLYTYPMZWZXZvYhL[WTVZ`Lt[Z]^_[[ZOpLc,/+MZO])0]^L`PMYhSZ
bgVZYL`Z`btLS_V]^LYZ`T]V_XP]^LE\PsZ`'ZOMZ\_SWL`YhSZL\NST^PV^LXP]^L)
Strana10 z 15 


Podľaprvejvety§66ods.1stavebnéhozákona,IIstavebnompovoleniurčístavebný
úradzáväznépodmienkyuskutočnenia(lužlvaniastavbyarozhodneonámietkachúčastnikov
konania.
Podľa§140stavebnéhozákona,akniejevyslovneustanovenéinak.vzťahujúsana
konaniepodlatohtozákonavšeobecnépredpisyosprávnomkonani.
Podľa§47ods.lsprávnehoporiadku,rozhodnutiemusíobsahovaťvýrok,
odôvodnenieapoučenieoodvolaní(rozklade).Odôvodnenieniejepotrebné,aksavšetkým
účastníkomkonaniavyhovujevplnomrozsahu.
Podľa§47ods.3správnehoporiadku,vodôvodnenirozhodnutiasprávnyorgán
uvedie,ktoréskutočnostibolipodkladomnarozhodnutie,akýmiúvahamibolvedenýpri
hodnotenídôkazov,akopouži!správnuúvahupripoužiliprávnychpredpisov,nazáklade
ktorýchrozhodoval,aakosavyrovnalsnávrhmianámietkamiúčastníkovkonaniaclsich
vyjadreniamikpodkladomrozhodnutia.
Stavebnépovoleniezhľadiskaformálno-právnehománáležitostipodľasprávneho
poriadkuazhľadiskahmotno-právnehopodľastavebnéhozákonaastavebnýúradhovydal
popredchádzajúcomstavebnomkonanívykonanomvintenciáchpostupovpodľa§58anasl.
stavebnéhozákona.
Podľasprávnehoporiadku,stavebnépovolenie,akosprávnerozhodnutie,musí
obsahovaťvšetkypredpísanéobsahovénáležitosti-výrok,odôvodnenieapoučenie,ak
správnyporiadokaleboosobitnýzákonneustanovujeinak.Správnyporiadokustanovuje
obsahovénáležitostiodôvodnenia.Správnyorgánjevňompovinnýreagovaťnanávrhy,
námietkyavyjadreniaúčastníkakonaniakpodkladurozhodnutia.Zmyslomaúčelom
odôvodneniajezhrnúťazhodnotiťvšetkyskutočnosti,ktorésúpodkladomprevýrok
rozhodnutia.Pretovňomsprávnyorgánmusíuviesťnielenhodnoteniedôkazov,ktoré
vykonal,alemusíreagovaťajnapripomienky,návrhyavyjadreniaúčastníkovkonania,ikeď
ichprisvojomrozhodovanínebraldoúvahy.Odôvodneniemátedaposkytnúťskutkovú
aprávnuoporuvýrokurozhodnutia.Vkaždomprípadejepotrebné,abysadobrevystihla
podstataveciaabysaodôvodnenienezaťažovalobezvýznamnýmiúdajmiaúvahami,ktoré
byhorobilinezrozumiteľným.
Popreskúmanínapadnutéhorozhodnutiaasnímsúvisiacehospisovéhomateriálu
odvolacíorgánzistil,žestavebnýúradrozhodolonámietkachúčastníkovkonaniaapodrobne
sasnimivysporiadal.
Odvolacíorgánďalejpoukazujenaskutočnosť,ževšeobecnénámietkyodvolateľov
vovecinedostatočnéhoodôvodnenianapadnutéhorozhodnutianeprcukazujúkonkrétnu
dotknutosťprávaprávomchránenýchzáujmovúčastníkovkonaniapovoľovanoustavbouaže
odvolateliavodvolacomkonaníneposudzujúzákonnosťnapadnutéhorozhodnutia;na
preskúmanierozhodnutiajepríslušnýodvolacíorgán(§58ods.lsprávnehoorgánu),ktorý
vzmysle§59ods.1správnehoporiadkupreskúmavanapadnutérozhodnutievcelom
rozsahu,nielennazákladenámietokodvolateľov.
EZOpL§66ods.1stavebnéhozákona,vstavebnompovoleníurčístavebnýúrad
záväznépodmienkyuskutočneniaaužívaniastavbyarozhodneonámietkachúčastníkov
konania.Stavebnýúradzabezpečíurčenýmipodmienkaminajmäochranuzáujmov
spoločnostiprivýstavbeapriužívanístavby,komplexnosťstavby,dodržanievšeobecných
technickýchpožiadavieknavýstavbu,prípadneinýchpredpisovatechnickýchnoriema
dodržani
epožiadaviekurčenýchdotknutýmiorgánmi,predovšetkýmvylúčeniealebo
obmedzenienegatívnychúčinkovstavbyajejužívanianaživotnéprostredie.
Stranattz15 


Podľazáväznejpodmienkyč.31predbodkočiarkounapadnutéhorozhodnutia,stavbII
nemo
ž
nozačat:pokiaľrozhodnutienenadobudneprávoplatnosťl'zmysleustanovenia§52
zákonaČ.7J/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok).
Podľazáväznejpodmienkyč.68napadnutéhorozhodnutia.stavbasabudemôcť
užívaťibanazákladekolaudačnéhorozhodnlitia,ktorénaplsomnynávrhstavebníkavydá
stavebnýúrad;kukolaudačnémukonaniustavebníkpredložikolaudačnérozhodnutiena
nasledovnéstavebnéobjekty:
•SOJ4-Komunikácieaspcvncnéplochy,S'O14.l-Svetelnákrižovatka,Posun
prechoduprechodcov,
•SO04.3-zrušenievodovoduDNJ50;SOO·:/.-I..prckládkavodovodu;SOOj.
Prípojkavody;SO07-Splaškovákanalizácia:SO08·-dažďovákanalizácia,
•SO04.1-PrekládkyademontážeNNaVOvedení:SO04.2-PrekládkaSLP
vedenia;
•SOII-pripojkaplynu:SO12-Prípojkaslaboprúdu;SO13--Verejnéosvetlenie.
Knámietkeodvolateľovtýkajúcejsakomplexnostipovoľovanejvýstavbya
podmienkyprávoplatnostistavebnýchpovolenínaprípojkytechnickejinfraštruktúry
adopravnénapojenieprevydaniestavebnéhopovolenianahlavnústavbuodvolacíorgán
uvádza
,ženapadnutýmrozhodnutímstavebnýúradpodľa§66stavebnéhozákonaa§10
vyhláškyČ.453/2000Z.Z.,povolilstavbu:"ObchodnécentrumFORUMPREŠOV"
pozostávajúcuzobjektovaprevádzkovýchsúborov:SO01-oeFORUM,SO03-Príprava
územia-stavebnájama,SO15-Drobnáarchitektúra,SO16-Sadovéúpravy,PS01-
trafostanica
,PS02-Záložnýzdroj,PS03-Výťahyaeskalátory.Záväznýmipodmienkami
tohtorozhodnutiastavebnýúradzabezpečilnajmäochranuzáujmovspoločnostiprivýstavbe
apriužívanístavby,komplexnosťstavby,dodržanievšeobecnýchtechnickýchpožiadaviekna
výstavbu,prípadneinýchpredpisovatechnickýchnoriemadodržaniepožiadaviekurčených
dotknutýmiorgánmi,predovšetkýmvylúčeniealeboobmedzenienegatívnychúčinkovstavby
ajejužívanianaživotnéprostredie.Povoľovanástavbasabudemôcťužívaťnazáklade
kolaudačnéhorozhodnutiastým,žekukolaudačnémukonaniujestavebníkpovinnýpredložiť
kolaudačnérozhodnutienanamietanéstavebnéobjektySO14,SO14.1,SO04.3,SO04.4,
SO05,SO07,SO08,SO04.1,SO04.2,SOll,SO12aSO13,ktoréniesúpredmetom
rozhodovaniavpredmetnomstavebnomkonaní.
Odvolacíorgánuvádza,že§7vyhláškyČ.532/2002Z.z.pojednávaopripojení
stavbynapozemnékomunikáciea§9tejtovyhláškypojednávaopripojenístavbynamiestny
rozvodtechnickéhovybaveniaúzemia.Ust.§9vyhláškyČ.453/2000Z.z.pojednáva
oobsahových-náležitostiachprojektustavbyprestavebnékonanie.Stavebnýzákon,ani
uvedenévyhláškyneukladajústavebnémuúradupovinnosťvyžadovaťkžiadostiovydanie
stavebnéhopovoleniaprávoplatnéstavebnépovoleniananamietanéstavebnéobjekty,ktorých
povoľovaniejepredmetomsamostatnýchstavebnýchkonaní.
EZOpLc/1OZO]),]^L`PMYhSZbgVZYL'stavebnýdenníkjedokument;ktorýjesúčasťou'
dokumentácieuloženejnastavenisku;zaznamenávajúsavňomvšetkypodstatnéudalosti,
ktorésastalinastavenisku.Dostavebnéhodenníkasazapisujúvšetkydôležitéúdaje
ostavebnýchprácach,ovykonávaníštátnehostavebnéhodohl'adu,štátnehodozoru,dozoru
projektantanadvykonávanímstavbyaautorskéhodozoruaoinýchčinnostiach
ovplyvňujúcichstavebnépráceapriebehvýstavby.
Podľa§46dods.2stavebnéhozákona,stavebnýdenníkvediestavbyvedúcialebo
stavebníkodprvéhodňaprípravnýchprácaždoskončeniastavebnýchprác.
Podľaprvejvety§3ods.5správnehoporiadku,rozhodnutiesprávnychorgánovmusí
vychádzaťzospoľahlivozistenéhostavuveci.
Strana12 z 15 


PoverenípracovníciSlovenskejstavebnejinšpekcie,InšpektorátuKošicevykonalidňa
15.06
.
2018hlavnýštátnystavebnýdohľadnastavbe:"ObchodnécentrumFORUMPrešov",
zktoréhobolspísanýzáznamč.1]I/2018-SSr65/004zodňa02.07.2018,vktoromsa
uvádza,žepovykonaníHŠSDpozostávajúcehozobhliadkystavbyakontrolypredložených
dokladovnebolozistenéporušeniestavebnéhozákona.
Zároveňpoverenízamestnancistavebnéhoúradudňa15.06.2018vykonalištátny
stavebnýdohľadnazákladepodnetuúčastníkovkonaniaVBaM
N,obajazast.JUDr.MartinomSalokom,advokátomzodňa09.05.2018,vktorom
namietalivýraznústavebnúčinnosťnastavbe"ObchodnécentrumFORUMPrešov"stým,že
podľaichnázorunejdeoprácespojenésarcheologickýrnvýskumomaženanestavebník
nemápotrebnéstavebnépovolenia.
VzáznamezvýkonuŠSDČ.SÚ17980/2018zodňa15.06.2018stavebnýúraduviedol,
žeorgánŠSDnezistilzačatieprácnastavbeoeFORUMPrešov,žepráce,ktorésatohočasu
vykonávajú,sarealizujúnazákladerozhodnutiaoodstránenístavby"ObchodnýdomTESCO
Prešov"Č.B/1699/20l7-Tuzodňa25.08.2017arozhodnutiaKrajskéhopamiatkovéhoúradu
PrešovČ.KPUPO-2016/l9572-02176453/UIzodňa10.10.2016aženicjepotrebnéprijať
opatrenia.UvedenýmrozhodnutímKrajskýpamiatkovýúradPrešovurčil,žejenevyhnutné
vykonaťpamiatkový-archeologickývýskumnazáchranuarcheologickýchnálezovna
plochepripravovanejstavby"ObchodnécentrumFORUMPrešov"azároveňurčil
podmienkyvykonávaniavýskumu.
Zaúčelomnáležitéhozisteniaskutočnéhostavuvecinazákladenámietkyodvolateľov,
žestavbaOCFORUMPrešovjeužzačatáažestavebnýúradmalpostupovaťpodľa§88a
§88astavebnéhozákona,zamestnanciOkresnéhoúraduPrešov,odboruvýstavbyabytovej
politikyvykonalimiestnezisťovanienastavbeOCFORUMPrešovdňa13.02.2019.Počas
miestnehozisťovaniastavebnýdozorpredložilzamestnancomOÚPrešov,OVBPstavebné
denníkyč.1,2,3,ktoréjednoznačnepreukazujú,žeprácesastavbesatýkajúrealizácie
archeologickéhovýskumuajehozabezpečenia.Zmiestnehozisťovaniabolazároveň
vyhotovenáfotodokumentácia,ktorápreukazuje,žepovoľovanústavbustavebníknezačal
uskutočňovať.
Vychádzajúczuvedeného,odvolacíorgánuvádza,žepredmetnánámietka
odvolateľovvdanomprípadenemásvojeopodstatnenieastavebnýúradnemaldôvod
postupovaťpodľa§88avoväzbena§88stavebnéhozákona.
EZOW
$
Lc/2ZO])1][\g`YPSZ[Z\TLOV_'chybyvpísaní,vpočtochainézrejme
nesprávnostivpísomnomvyhotovenírozhodnutiasprávnyorgánkedykol'vekajbeznávr/nt
opravíaupovedomíotomúčastníkovkonania.
Pripísomnomvyhotovenírozhodnutiasamôžuvyskytnúťchybyvpísanírôzneho
charakteru
,chyby.vpočtoch,akoajradinýchnepresností,ktorézákonodarcaoznačil
spoločnýmpojmom"inázrejmánesprávnosť".Správnyorgánjeoprávnenýpoďľaodseku6
ust.§47správnehoporiadkutakétochybyalebonesprávnostikedykoľvekajbeznávrhu
opraviť.Opravasavykonávaneformálnebeztoho,abyotombolopotrebnévydávať
rozhodnutiestým,žeonejsprávnyorgánupovedomívšetkyosoby,ktorýmsapísomné
rozhodnutiedoručovalo.
KnámietkepoukazujúcejnaduplicitneuvedenéparcelnéčíslopozemkuKN-C
9546/11,k.Ú.Prešovvnapadnutomrozhodnutíodvolacíorgánuvádza,žetátochybavpísaní
nemázanásledoknezákonnosťnapadnutéhorozhodnutiaaniejedôvodomnajehozrušenie;
stavebnýúradopravÍnamietanúchybuvpísaní,očomúčastníkovkonaniaupovedomí.
Strana13 z 15 


Knámietkeodvolateľovpoukazujúce]narozhodnutieOkresnéhoúraduSvidník
Č
.OU-SK-OCDPK-2018/000087-009zodňa05.04.2018odvolacíorgánuvádza,žt:
predmetnérozhodnutieniejepredmetompreskúmavaniavtomtoodvolacomkonanípodľa
§59ods.1správnehoporiadku,pretosaIl0Uodvolacíorgánďalejnezaoberal.Zároveňje
potrebnéuviesť,žeodvolacíorgánnemôžerozhodovaťoveci.ktoránebolapredmetom
rozhodovaniavprvomstupni,pretožepotombyužnešloopreskúmanierozhodnutia,ale
onovérozhodovanievinejveci.
DO`ZWLNiZ\RgY[Z_VLb_UPYL]V_^ZnYZ]t'vPZO`ZWL^PpXjvPknTYYPYLXTP^LtWPY^k
Y
P
bgVZYYZ]t\ZbSZOY_^TL'V^Z\Z_MZW_V\g^PYlYL]`ZUTNS[\g`LNS'[\TnZX_V\g^PYiXna
právachjenutnérozumieťnielenukrátenienaprávachhmotných,aleajnaprávach
procesných.Samotnétvrdenieodvolatel'ovonesprávnostizáverovstavebnéhoúraduaich
rozporesozákonomnestačí.Takémutotvrdeniumusíkorešpondovaťjehosubjektívne
oprávnenie,ktorévychádzazkonkrétnehoprávnehopredpisu.
Vychádzajúczuskutočnenéhostavebnéhokonaniaanámietokodvolateľov,odvolací
orgánuvádza,žežiadnaztýchtonámietokniejedôvodná,nakoľkoodvolatelianešpecifikujú,
n
aakýchsubjektívnychprávachbolinapadnutýmrozhodnutímdotknutíapostupom
s
tave
bnéhoúraduukrátení.Odvolacíorgántedaneviezpredmetnýchodvolaníposúdiť,akým
spôsobombolisubjektívneprávaodvolateľovdotknuténapadnutýmrozhodnutím.
EZOpLc/1][\g`YPSZ[Z\TLOV_'rozhodnutiemusíbyt'vydanévsúladesozákonmia
o
s
tatnýmiprávnymipredpismi,musíhovydal'orgánnatopríslušný,musívychádzal'
z
ospoľahlivozistenéhostavuveciamusíobsahova!'predpísanénáležitosti.
Predmetnérozhodnutievychádzazospoľahlivozistenéhostavuveci,bolovydané
vsúladesozákonomavydalhoorgánnatopríslušný.
DV\P]Ylk\LOE\PsZ`'ZOMZ\`l]^L`MaLMa^Z`PU[ZWT^TVa'ZOOPWPYTPs^g^YPU]^L`PMYPU
][\g
`
aYPbT]^TW`YL[LOY_^ZX\ZbSZOY_^iLYT`VZYLYi'V^Z\hX_[\PONSgObLWZ^LVh
YPOZ]^L^Va
'[\PV^Z\hMa]L\ZbSZOY_^TPX_]PWZ[Z`LvZ`LtbLYP][\g`YPLX_]PWZ]L[\P^Z
bXPYTtLWPMZb\_sTt):Z][PWVbg`P\_'vP[Z`ZWPYTPYL`\SZ`LYPU]^L`MaYTPUP`\Zb[Z\P
][\i]W_sYlXT_]^LYZ`PYTLXT]^L`PMYhSZbgVZYLLZ]^L^YlXT]k`T]TLNTXT[\PO[T]XT)
JaNSgObLUkNb^LV^ZbT]^PYhSZ]^L`_`PNTMZWZ[Z^\PMYh\ZbSZOYkt^LV'LVZUP_`POPYh
`Z`l\ZV_^ZS^Z\ZbSZOY_^TL)
Poučenie:
Totorozhodnutiejevzmysle§59ods.4zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní
vzneníneskoršíchpredpisovkonečnéaniejemožnéprotinemupodaťodvolanie.
Rozhodnutiejepreskúmateľnésúdom.
/
AUUAťAJ.Ing.AndreaMarcinkova
vedúcaodboru
i
i
Str
a
n
a14z15


Totorozhodnutiesadoručíúčastníkomkonaniaformouverejnejvyhlášky
vyvesenímpodobu15dnínaúradnejtabulíOkresnéhoúraduPrešovazároveňbude
zverejnenénawebovomsídleOkresnéhoúraduPrešov.Poslednýdeňvyveseniajedňom
doruč
e
nia
.RozhodnutiesasúčasnezverejnínaúradnejtabulimestaPrešovanawebovom
s
í
dlemestaPrešov,akhomázriadené.
18-02-2019Vyvesenédňa:K`P]PYhOqL5)
EPnTL^VL'[ZO[T]5OkresnýúradPrešov..odborvýstavbyabytovejpolitiky
N
ám
@
s
t
1
emieru3
.
.
..
.ľ08192Prešovh!-·1-/;;~/')I\/l/Pečiatka,podpis:
CL`POZXTP5
+,)?7C?I'][ZW)]\)Z)'w`TPbOZ]WL`Z`L-2+'+04-,G`T^
+-)oePREŠOV,s.r.o.,Gorkého205/3,81101Bratislava
03.TechnickéslužbymestaPrešova.s.,Bajkalská33,08001Prešov
04
.UPCBROADBANDSLOVAKIA,s.r.o.,Ševčenkova36,85101Bratislava
05
.O.S.V.O.comp,a.s.,Strojnícka18,08006Prešov
06.ILPrešov,spol.sr.o.,Strojnícka18,08006Prešov
07
.MsÚPrešov,odborhlavnéhoarchitektamesta,Jarková24,080O1Prešov
08
.Správaazimnáúdržbaprešovskýchciest,s.r.o.,Pionierska24,08005Prešov
09.KRHaZZ,Požiamickál,08001Prešov
10.OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioŽP,Námestiemieru3,080OlPrešov
ll.SANETZdruženiepoužívateľovSlovenskejakademickejdátovejsiete,Vazovova5,
81104Bratislava
12
.SPP-distribúciaa.s.,Mlynskénivy44/b,825IIBratislava
13.DopravnýpodnikmestaPrešov,akciováspoločnosť,Bardejovská7,08006Ľubotice
14.MsÚPrešov,odbordopravy,ŽP,Jarková24,08001Prešov
15.KrajskýpamiatkovýúradPrešov,Hlavná115,080,01Prešov
16
.Východoslovenskádistribučná,a.s.,Mlynská31,04291Košice-Sever
17
.Východoslovenskávodárenskáspoločnosť,a.s.,Komenského50,04001Košice
18.SlovakTelekom,a.s.,Karadžičova10,82513Bratislava-Ružinov
19.CondorNet,s.r.o.,Kováčska1,08001Prešov
20
.PRESNETs.r.o.,Strojnícka2076/1,08006Ľubotice
21.KrajskériaditeľstvoPolicajnéhozboruvPrešove,Krajskýdopravnýinšpektorát,
Pionierska33,08005Prešov
22.OkresnýúradPrešov,odborkrízovéhoriadenia,Námestiemieru3,080O1Prešov
23
.SPRAVBYTKOMFORT,a.s.Prešov,Volgogradská88,08001Prešov
24
.OrangeSlovensko,a.s.,Metodova8,82108Bratislava-Ružinov
25
.Slovanet,a.s.,Záhradnícka151,82108Bratislava2
26.SprávanehnuteľnéhomajetkuavýstavbyMOSR,Komenského39A,04001Košice
27
.MestoPrešov,stavebnýúrad,Hlavná73,08001Prešov-svrátenímspisovéhomateriálu
ponadobudnutíprávoplatnostirozhodnutia
Stra
na15z15

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)