Oznámenie o začatí stavebného konania na stavebnú úpravu dokončenej stavby: Stavebné úpravy v byte panelového domu na ulici ŠVÁBSKA 6797/72- k. ú. Solivar - vyrezanie stavebného otvoru v obvodovej nosnej žb. panelovej stene /medzi obývacou izbou a lóggiou/.

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavebnú úpravu dokončenej stavby

22.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
2Z,p,znVyvesenédila_
MestoPrešov
Stavebnýúrad
9SH\Ub/+$@XLlV\(0(()@XLlV\
@XVZ&Č.:SÚ/16684/2018-Fa
V
y
bavuje:Ing.FrankováMária,Č.tel.051/3100535
e-mail:maria.frankova@presov.skE@XLlV\LKjH2*(&(*&*()1
E7A7;?`EF9=`k<4$
RZVXV[YHV^UHT[QL^HiHZPLYZH\LIUcOVRVUHUPHUHYZH\LIUffWXH\[KVRVUiLULQ
YZH\I]2
!BZH\LIUcfWXH\]\I]ZLWHULSV\cOVKVT[UH[SPJPkE`5B<4./1/'/*%R&f&
BVSP\HX!%\]XL^HUPLYZH\LIUcOVVZ\VX[\VI\VKV\LQUVYULQnI&WHULSV\LQYZLUL
'TLK^PVIg\HJV[P^IV[HSeNNPV['&
?H>LYZV@XLlV\$WXdYS[lUgYZH\LIUgfXHK\YfSHKLY[YZHUV\LUdT_))/VKYZ&)#^bR&Č.
50
/
1976Zb.oúzemnomplánovaní,stavebnomporiadku,vzneníneskoršíchpredpisovbola
podanádňa05.12.2018žiadatel'om-MUDr.DzadíkomMilanom,bytomTeriakovce165,
08005Prešovžiadosťovydaniestavebnéhopovolenianastavebnúúpravudokončenej
stavbypodoznačením:"StavebnéúpravyvbytepanelovéhodomunauliciŠVÁBSKA
6797/72-k.ú.Solivar"-vyrezaniestavebnéhootvoruvobvodovejnosnejžb.panelovej
stene/medziobývacouizboualóggiou/,miestostavebnýchúprav-bytovýdomUl.
Švábska,vchodč.72,bytč.31,7.poschodí,súpisnéč.6797,naparceleč.2861/85,
vkatastrálnomúzemíSolivar.
BZH\LIUgfXHKWVKS"H_*.VKYZ&)#^bR&Č.71/1967Zb.osprávnomkonaníavsúlades
§61odst.4)stavebnéhozákona,vzneníjehonovieloznamujezačatiestavebnéhokonania
všetkýmúčastníkomkonaniaovydaniestavebnéhopovolenianastavebnúúpravudokončenej
stavbypodoznačením:"StavebnéúpravyvbytepanelovéhodomunauliciŠVÁBSKA
6797
/
72-k.Ú.Solivar"-vyrezaniestavebnéhootvoruvobvodovejnosnejžb.panelovejstene
/
medziobývacouizboualóggiou/verejnouvyhláškou.
Pretožestavebnémuúradusúdobreznámepomerynastaveniskuažiadosťposkytuje
dostatočnýpodkladpreposúdenienavrhovanejstavebnejúpravy,upúšťavzmysle§61ods.2
stavebnéhozákonaodmiestnehozisťovaniaaústnehopojednávania.
Ú
častnícikonaniamažusvojenámietkyknavrhovanejstavebnejúpraveuplatnit'
najneskoršiedo7pracovnýchdníododňazveseniaverejnejvyhláškyzúradnejtabulemesta,
inaksananeskoršienámietkyvzmysle§61stavebnéhozákonaneprihliadne.
Podl
'
a§61ods.5stavebnéhozákonasúdotknutéorgánypovinnéoznámiťsvoje
st
a
noviskovrovnakejlehote,vktorejmažuuplatnit'svojenámietkyúčastnícikonania.Do
poklado
vrozhodnutiamožnonahliadnuťnaMsÚvPrešove-stavebnomúrade/Ul.Jarkova
Č.26,2.poschodie,Č.d.302,popredchádzajúcejdohodespracovníkomČ.tel.051/3100535/.
Stavebn
ýúradvsúlades§33ods.2správnehoporiadkuumožňujeúčastníkomkonania,aby
sapredvydanímrozhodnutiamohlivyjadriťkjehopodkladuikspósobujehozistenia,
prípadnenavrhnút'jehodoplnenieauplatniťnámietky.


2
Tátoverejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatiestavebnéhokonaniana
stavebnúúpravudokončenejstavby:"Stavebnéúpravyvbytepanelovéhodomunaulici
ŠVÁBSKA6797/72-k.ú.Solivar"-vyrezaniestavebnéhootvoruvobvodovejnosnejžb.
panelovejstene/medziobývacouizboualóggiou/spolusprojektovoudokumentáciou
musíbyťvyvesenávsúladesustanovením§26odst.2)zák.č.71/1967Zb.osprávnom
konaníapodl'a§61odst.4)stavebnéhozákonapodobu15dnínaúradnejtabuli
azverejnenánaelektronickejúradnejtabuliMestaPrešov,ktorásanachádzana
stránkewww.presov.sk.
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniaoznámeniaozačatístavebného
konania.
Dolehotysanezapočitávavsúlades§27odst.2zákonač.71/1967Zb.
osprávnomkonanívzneníjehonovieldeň,keďdošlokuskutočnostiurčujúcejzačiatok
lehoty.
Akkonieclehotypripadnenadeňpracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomlehoty
najbližšíbudúcipracovnýdeň.
:UN&;V^LMC[RH
\L
KfJPYZH\LIUcOVfXHK[


3
Úradnýzáznam:
ELXLQUb\]OSblRH$RZVXV[YHV^UHT[QL^HiHZPLYZH\LIUcOVRVUHUPHUHYZH\LIUffWXH\[
KVRVUiLULQYZH\I]WVKV^UHiLUdT2!BZH\LIUcfWXH\]\I]ZLWHULSV\cOVKVT[UH[SPJP
k
E`5B<4./1/'/*%R&f&BVSP\HX!%\]XL^HUPLYZH\LIUcOVVZ\VX[\VI\VKV\LQUVYULQnI&
WHU
L
SV\LQYZLUL'TLK^PVIg\HJV[P^IV[HSeNNPV['
2Z.L:!.7J')dňa
•••
•
••••••
••••••.•••'1'··..····,,·•••
!
Pe
č
iatkaa-podpis
Ve
rejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatiestavebnéhokonanianastavebnúúpravu
dokončenejstavbypodoznačením:"Stavebnéúpravyvbytepanelovéhodomunaulici
ŠVÁBSKA6797/72-k.ú.Solivar"-vyrezaniestavebnéhootvoruvobvodovejnosnejžb.
panelo
ve
jstene/medziobývacouizboualóggiou/
dň
a.
@
Li
P
HZRHHWVKWPY


P
O
DOR
YS 
NÁVR
HOV
AN
1
"STAVbytna7.I2-
M
=1
:
50
LEGENDA MURIVA: 
-OBVODOVYPLÁŠŤPREFABRIKOVANÝ(SENDVIČOVÝPANEL)
-ŽELEZOBETÓNOVÉNOSNÉDELlACEPRIEČKY
hr.:150mm
-ŽELEZOBETÓNOVÉNENOSNÉDELlACEPRIEČKY
hr
.
:80mm
-UMAKARTOVÉPRIEČKYTVORIACEBYTOVÉJADROhr.:40mm
-STROPNÉPZOPANELYhr.:150mm
LEGENDA BYTOV~HO JADRA 
01Kúpelňa
02WC
03ŠachtaZTI
@
&
v@:
Ba@A4E2,
155
0
1
5
0
I
E
L)IBALKONc
"ac- 
I
-~
-
O
"
__
_
,,
-~
-Ir
o~
)o.....•....~
L_
.
.
.
--
-
r-/600
O
B
1VA
C
IAlZEAOOO'>r0
-
C
u~
C
D-Navrhovanémurovanébytovéjadrosnenosnýchpórobetónových
tv
ar
oviekhr.:50mm,75mm,100mm,150mmnalepiacumaltu,
nalepiacumaltu.
®-navrhovanýdvernýotvorsvetlejšírky800mmasvetlejvýšky2030mm
vobvodovejžb.panelovejstenehr.:150mmmedziobývacouizbou
alóggiou.
~-vyrezanáčestnenosnejdeliacejžb.stenyhr.:80mmmedzipredsieňou
aobývacouizbou.


>
.
o
s
chod
í
,
[S
&k\b
IYRH./*.',-PREŠOV 
)
o2~
4500 
,
l
Bo 4950 -
o
L{
)
coN
IZ
B
AIZBA
~
v
- 
~v- 
I-
~
~~O>o
~
I
I
I
I,II
o
C
H
ODBAo
80 1780 o1,90 1900 1.,50, o2440 5350 OJCJ)
o
ocpl-
Rt2o~'"7/7/.7/.;::
-
@L{)
,[C1KUCHYŇA~
·
z
ýJ
0
1
' ,
o
f:3U")oU")
'"CI:lor0
QN
~
1~~--=--oo
C
Drw]~r-o~NN
r-
-
-
-
-
-
.L{)r-,
~
~
~:
"
,.
".,...,...."......
02
'
cq
J
L..,.........,....,.,.,,,,.......,...,o'"'03'''......~r--
I\~....".r--'''''"....."o~O>00"'"...,./"")....,,.
~..
I'II
10
0 
1
2
0
0 5g 650 150 //;r ;( ,,Susednýbyt
~
V
S
T
UPDOBYTUI
I
III
I
IIII
II
II
!
~-NAVRHOVANtNENOSNtDELlACEPRIEČKY

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)