Zámer dlhodobého prenájmu nehnutel'ností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu uloženia stojanov na zdieľané bicykle v rámci sociálno-komunitného projektu Bicykel za dobré skutky so zretel'om na verejnoprospešný účel.

Zámer dlhodobého prenájmu

28.02.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia z 3. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 54/2019 zo dňa 13.2.2019 
zverejňuje 
podľa 
ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov ZÁMER DLHODOBÉHO PRENÁJMU: 
-nehnutel'ností 
spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
uloženia stojanov na zdieľané bicykle v 
rámci sociálno-komunitného 
projektu Bicykel za dobré skutky so zretel'om na verejnoprospešný účel, 
a to: 
-časť pozemku parc. č. KNC 5661, o výmere 6 mz, ostatné plochy, ktorý je 
zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov na Ulici 17. novembra, 
-
časť pozemku parc. č. KNC 9716/1, o výmere 6 m
2, 
ostatné plochy, ktorý je 
zapísaný na LV 
č. 6492, k. 
ú. Prešov na Košickej ulici, 
-
časf pozemku parc. č. KNC 9783, o výmere 6 m
2, 
zastavané plochy a 
nádvoria, ktorý je zapísaný na LV 
č. 6492, k. ú. Prešov na Hlavnej ulici 
(medzi severným parkom a budovou Kolégia), časf pozemku parc. č. KNC 9783, o výmere 6 mz, zastavané plochy a 
nádvoria, ktorý je zapísaný na LV 
č. 6492, k. ú. Prešov na Hlavnej ulici (na 
chodníku oproti predajni STAR BIKE na Hlavnej ulici č. 71), 
o celkovej výmere 24 m
2, 
na dobu neurčitú pre GREEN CUBATOR, n.o., 
Jilemnického 2, 080 01 Prešov, IČO: 
51 183 595. 
-za cenu 1 EUR/m
2
/rok. 
A 
' 'Í) ' 
(
·'. ! 
JUDr. Ľudmila ~Jgová 
poverená riadením odboru správy majetku mesta 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)