Daňový úrad Prešov - Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti. Dátum konania dražby: 09.04.2019, Miesto konania dražby: Hurbanistov 3, 080 01 Prešov, veľká zasadacia miestnosť- č. dverí 104, Čas konania dražby: 10:00 hod.

Dražobná vyhláška

04.03.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -4. 03; · 2YJ 
Vyvesené dňa _____ __;,..;;... __ _ 
Zvesené dňa -----------
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Pre š o v 
.~~;:;.:.-::::.:. • .-:=::--;!::;:!~~:::.::~ 
··'1J· .• -
.. ~-· ................. 
........ .. 
.. ',_,_;:·~'''' 
--
Číslu spisu: 
!".-.!ove l 
. 
2 
"'""'''·"'"\ "''"" 
J RP.gísli. 4Ilílfr.1: 
Číslo daňovéh 
Číslo: 1005292 
Dátum: 27 .02. 
!:na!( a lehota 
o exekučného konania: 110000370508 Došlo: 
-4 
o~ 
-J-2019 
;<L~<mia: 
67/2019 
2019 Prílohy: ·-=r\ly~a~je: 
Eviden
né 
fslo došiel pošty: 
Daňový úrad Prešov na základe zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti 
daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov, zákona 
č. 479/2009 Z. z. o orgánoch 
štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 
a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Daňový poriadok") vydáva 
dražobnú vyhlášku 
na predaj nehnuteľnosti. 
Na základe právoplatného daňového exekučného príkazu na predaj nehnuteľnosti č. 
102251565/2018 zo dňa 14.11.2018 vydaného Daňovým úradom Prešov vykonáva sa predaj 
nehnuteľnosti a to: 
nehnuteľností evidovaných na Katastrálnom odbore Okresného úradu Prešov, Okres Prešov, Obec 
Prešov, katastrálne územie Solivar, na liste vlastníctva č. 3534, 
parcely registra 
"C'', evidované na katastrálnej mape parcelné číslo 2028/2, o výmere 605 m2, 
zastavaná plocha a nádvoria, spoluvlastnícky podiel 
111. 
Dátum konania dražby: 09.04.2019 
Miesto konania dražby: Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov, veľká zasadacia miestnosť-č. dverí 104 
Čas konania dražby: 10:00 hod. 
Vyvolávacia cena: 
53.600,00 EUR, ktorá je najnižším podaním. 
Obhliadka nehnuteľnosti: 19.03.2019 o 10:00 hod po predchádzajúcej dohode so správcom 
dane na tel. 
č. 051/7088250 
Podmienky dražby: 
l. Dražiteľom môže byť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá sa preukáže platným 
dokladom totožnosti a jej účasť na dražbe nevylučuje osobitný predpis, alebo právnická osoba so 
sídlom v SR, v zastúpení štatutárnym orgánom. Tieto osoby môžu byť zastúpené zástupcom, 
ktorý sa musí 
preukázať úradne overeným plnomocenstvom. Záujemca o dražbu sa musí 
zaregistrovať v mieste konania dražby dňa 09.04.2019 v čase od 08:00 hod. najneskôr do 09:00 
hod. 
-
2. Správca dane dražobnú zábezpeku urcuJe vo výške 26.800,00 EUR, slovom 
dvadsaťšesťtisícosemsto eur, ktorú je každý dražiteľ povinný zložiť prevodom na daňový 
exekučný účet č. SK4181805010838130000275, VS SP00000025 vedený v Štátnej pokladnici 
alebo v hotovosti u správcu dane v termíne 
02.04.2019. Dražby sa môže zúčastniť len dražiteľ, 
ktorý sa najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby preukáže správcovi dane dokladom 
preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky a to: 
-výpisom z 
účtu obsahujúcim údaje o odpísaní dražobnej zábezpeky z účtu dražiteľa v prospech 
správcu dane 
-dokladom o zaplatení dražobnej zábezpeky v hotovosti. 
3. 
Dražiteľovi, ktorý bol v dražbe neúspešný, vráti správca dane dražobnú zábezpeku v termíne 
najneskôr do 5 pracovných dní odo 
dňa konania dražby podľa § 136 ods. 5 Daňového poriadku. 
4. Príklep udelí správca dane tomu, kto urobil najvyššie podanie. Ak 
niekoľko dražiteľov urobí 
rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné podanie, rozhodne správca dane o udelení 
príklepu žrebom. Ak 
je medzi dražiteľmi dražiteľ, uplatňujúci si pre~pné právo, udelí správca 
dane príklep prednostne jemu. Ak 
je takýchto osôb viac, rozhodne správca dane o udelení 
príklepu žrebom. 
5. Vydražiteľ je povinný uhradiť vydraženú cenu predmetu dražby (najvyššie podanie), v termíne 
určenom v rozhodnutí o udelení príklepu, a to prevodom na daňový exekučný účet Daňového 
úradu Prešov vedený v Štátnej pokladnici číslo účtu SK02 8180 5009 l 080 2650 9290, variabilný 
symbol 
8770019809, špecifický symbol 19261005, alebo v hotovosti u správcu dane. Úspešnému 
vy~ražitel\)Vi Sl! Z~!P_očJta\'~ __ do _c~_!}ľ __ vy9:r8:Ž~I_!ej _ I_!ehnu_teľ~o~ti _vopred z~pJ'JJe~~ _ dt:~ohná 
zábezpeka. Ak vydražíte!' neuhradí najvyššie podanie v termíne určenom v rozhodnutí o udelení 
. príklepu, správca dane dražobnú zábezpeku-nevráti a použije ju na-úhradu nákladov podľa§ 144 
ods. 2 
Daňového poriadku. V prípade opakovanej a opätovnej dražby tento dražiteľ dražiť 
nemôže. Rovnako sa tento dražiteľ nemôže zúčastniť ani konania o prechode vlastníckeho práva k 
nehnuteľnosti na základe ponuky. 
6. Vydražíte!' musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať závady (nájomné práva, vecné 
bremená, ktoré vznikli na základe osobitného predpisu a zmluvné vecné bremená). Na 
nehnuteľnosti viaznu tieto závady: nie sú známe žiadne závady. Závady a úžitky z nehnuteľnosti 
prechádzajú na vydražiteľa nadobudnutím vlastníckeho práva k nehnutel'nosti. 
7. V zmysle 
§ 142 Daňového poriadku sa udelením príklepu so súhlasom správcu dane môže 
vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda 
vydražiteľ na základe právoplatného rozhodnutia správcu dane o udelení príklepu a zaplatením 
najvyššieho podania v lehote 
určenej v tomto rozhodnutí. Ak sa zruší rozhodnutie o udelení 
príklepu alebo 
vydražiteľ v určenej lehote nezaplatí najvyššie podanie, je povinný vydraženú vec 
vrátiť, vydať všetky prírastky, úžitky a nahradiť škodu, ktorá vznikla na vydraženej nehnuteľnosti. 
8. Ak vydražiteľ neuhradí najvyššie podanie včas alebo dražba sa nekonala z dôvodu nezáujmu 
dražiteľov, v zmysle§ 143 Daňového poriadku správca dane nariadi opakovanú dražbu najneskôr 
do dvoch mesiacov od konania dražby uvedenej v tejto dražobnej vyhláške alebo od termínu 
2 
stanoveného pre konanie dražby. Ak je opakovaná dražba neúspešná, môže správca dane nariadiť 
opätovnú dražbu. 
9. Správca dane 
upozorňuje osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, že toto právo 
preukážu najneskôr pri zložení dražobnej zábezpeky a 
uplatniť si ho môžu len na dražbe ako 
dražitelia. Správca dane udelí prednostne príklep 
dražiteľovi uplatňujúcemu si predkupné právo. 
Ak 
je takýchto osôb viac, rozhodne správca dane o udelení príklepu žrebom. Udelením príklepu 
predkupné právo zaniká. 
l 
O. Správca dane zruší konanie dražby ak: 
a) 
daňový dlžník uhradí daňový nedoplatok najneskôr hodinu pred určeným začiatkom dražby, 
b) spoluvlastník 
nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve poukáže na účet správcu 
dane vyvolávaciu cenu podielu, ktorý sa má 
dražiť a najneskôr hodinu pred určeným začiatkom 
dražby predloží doklad o jeho zaplatení, 
c) iná osoba poukáže na 
účet správcu dane celý daňový nedoplatok bez nároku na prechod 
vlastníckeho práva k veci a najneskôr hodinu pred 
začiatkom dražby predloží doklad o jeho 
zaplatení. 
ll. Ďalšie informácie o predmete, prípadne priebehu dražby môžete získať osobne v kancelárii č. 
509 na Daňovom úrade Prešov alebo telefonicky na t. č. 051/7088250. 
{
---
' .. ' 
.... ~-... , . 
-' 
,. • .. ,l 
\ 
' 
• 3., 
_ __.., 
3 
r va Kučeravá 
riaditeľ odboru daňovej exekúcie 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)