Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Ing. Miroslav Šelleng, narodený 22.07.1963.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

05.03.2019 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský 
úrad Prešov, odbor vnútornej správy 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa 
§ 7 ods. l písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri 
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
05.03.2019 trvalý pobyt 
Ing. Miroslav Šelleng, narodený 22.07.1963 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: 05.03.2019 
/' 
............................................................... ~ .. a.:.<. ... ·?:_~~=~·······················"'''" 
Mgr. Ľudmila Halečkovl 
vedúca oddelenia klientskeho centra 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)