Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: BAK Slovensko, a. s. Naposledy sídlo/pobyt: Metodova 2, 080 01 Prešov, BENEL s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 2, 080 05 Prešov, Sokol Jakupi Naposledy sídlo/pobyt: E. Antiča 52, 512 66 Selce, REAL - PO, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Budovateľská l 45, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 100561663/2019 
Dátum: 05.03.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: BAK Slovensko, a. s. 
Naposledy sídlo/pobyt: Metodova 2, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100426355/2019 zo dňa 11.02.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100426355/2019 zo dňa 11.02.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 
35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si 
moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. 
z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: 100561412/2019 
Dátum: 05.03.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
1 :1. 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: BENEL s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Jesenná 2, 
080 05 Prešov 
Písomnosť č. 100434662/2019 zo dňa 12.02.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
l 00434662/2019 zo dňa 12.02.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
• • • o •••• o •••• ~ ,~-., t-......•• -•• o •••• o ••••••••• o ••• o o •••• o •••• 
....._,--c"Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: I 00567102/2019 
Dátum: 05.03.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Sokol Jakupi 
Naposledy sídlo/pobyt: 
E. Antiča 52, 512 66 Selce 
Písomnosť č. 100507528/2019 zo dňa 25.02.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100507528/2019 zo dňa 25.02.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote I 5 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. v kancelárii č.513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
........................................................... 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: 100546128/2019 
Dátum: 
01.03.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
1 
. ~ ' 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: REAL -PO, s. r. o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Budovateľská l 45, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100507748/2019 zo dňa 25.02.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100507748/2019 zo dňa 25.02.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
..... ...:-· < c cc. c-c::ť:-c-· 
;:.:-"..!.Jt-0"0~::::-: .... o ••••••••••••••• o ••• o •• o •• oo •••••• 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)