Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNE 1766/5 o výmere 172 m2, orná pôda, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom úpravy a údržby pozemku v lokalite Ul. Kúty v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

13.03.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov 
č. 6/2013 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNE 1766/5 o výmere 172m
2, 
orná pôda, zapísaného na LV 
č. 6492, 
k. ú. Prešov za účelom úpravy a údržby pozemku v lokalite Ul. Kúty v 
Prešove. 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. 
č. 7/2019" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení neskorších predpisov, t.j. 3,20 €/m
2. 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Denisa Končar, č. tel.: 051/31 00229). 
i: J 
il''•: ·:; 
··;_; 
JUDr. Ľudmila Va,· ová 
poverená riadením odboru spr' y majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)