Oznámenie miesta uloženia písomnosti: KARISSTRANS s.r.o., Jesenná 26, 080 05 Prešov, ENIKY BENIKY s.r.o. v likvidácii, Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, YES MILE s.r.o., Tkáčska 2, 080 01 Prešov, ARMY Service, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov, AVV, s.r.o., Konštantínova 6, 080 01 Prešov, Alojs Trade s.r.o., Lomnická 10, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

18.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
18.U3.LJ'jVyvesenedňa_
Zve"~n
órlfh _ 
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
Číslo:10062450112019
Dátum:13.03.2019
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:KARISSTRANSs.r.o.
Naposledysídlo/pobyt:Jesenná26,08005Prešov
:ZPMKLMPbČ.100546946/2019zodňa01.03.2019jeuloženánaDaňovomúradePrešov,
Hurbanistov3,08001Prešov
@D[SMDR%dEPZDJMADOEPXQALGEHEVLXKE%DMOR_RHEPANZPMKLMPb4A`MSYFM\OADR:OEaMS_ZPJM
)((-,.1,.
'
*()1VMD`A()&(+&*()1SEOEHLMRSUFJXaIMRNMDJA§35ods.2zákonaČ.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
3DOEPXQPGKMVERJMdEL\NZPMKLMPbNOESVGAbSJEFMQE)-DLZMDMD`ASUSEPELGAQMFQM
MVLXKELGALA4A`MSMK\OADE:OEaMS%5ROBALGPQMS+%(0(():OEaMSSIALCEJXOGGČ.509vúradných
hodinách
.
=M
Q
MMVLXKELGEPASUSEPRHENMDMBR)-DLZ&:MDJA§35ods.2zákonaČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
///
~#
.
........../..:..~.
JUDr
.ValériaŽabecká
vedúcioddeleniadaňovej
exekúcie2


1B.C3.~J)
Vyvesenédňa_
'
Z
'
J
esel'
l
é dňa~
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
Číslo:100583869/2019
Dátum
:07.03.2019
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:ENIKYBENIKYs.r.o.vlikvidácii
Naposled
ysídlo/pobyt:Lubochnianska2,08006Lubotice
:ZPMKLMPbČ.100531352/2019zodňa27.02.2019jeuloženánaDaňovomúradePrešov,
Hurbanistov3,08001Prešov
@D[SMDR%dEPZDJMADOEPXQALGEHEVLXKE%DMOR_RHEPANZPMKLMPb4A`MSYFM\OADR_ZPJM
)((-+)+-*
'
*()1VMD`A*/&(*&*()1SEOEHLMRSUFJXaIMRNMDbA§35ods.2zákonaČ.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
3DOEPXQPGKMVERJMdEL\NZPMKLMPbNOESVGAbSJEFMQE)-DLZMDMD`ASUSEPELGAQMFQM
MVLXKELGALA4A`MSMK\OADE:OEaMS%5ROBALGPQMS+%(0(():OEaMSSIALCEJXOGGČ.509vúradných
hodinách.
=MQMMVLXKELGEPASUSEPRHENMDMBR)-DLZ&:MDJA§35ods.2zákonaČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
-14/
/ 
.
.
.
.
....
.
...
.
... e.::.::. . JUDr.ValériaŽabecká
vedúcioddeleniadaňovej
exekúcie2


1B.C..7))
vy\.'e~er.wc.r.a-------
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
Číslo:100616145/2019
Dátum:12.03.2019
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adre
s
átpísomností:VESMILEs.r.o.
Napo
s
l
e
d
ysídlo/pobyt:Tkáčska6507/2,08001Prešov
:Z
P
MKLM
P
bČ.100506538/2019zodňa25.02.2019jeuloženánaDaňovornúradePrešov
@D[SMDR%dENMBUQADOEPXQALGEHEVLXKU%DMOR_RHEPANZPMKLMPb4A`MSYFM\OADR:OEaMS_ZPJM
)((-(.-+0
'
*()1VMD`A*-&(*&*()1SEOEHLMRSUFJXaIMRNMDJA§35ods.2zákonaČ.563/2009Z.z.o
správ
edaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršich
predpi
s
ov
.
3DOEPXQPGKMVERJMdEL\NZPMKLMPbNOESVGAbSJEFMQE)-DLZMDMD`ASUSEPELGAQMFQM
MVLXKELGALA4A`MSMK\OADE:OEaMS%5ROBALGPQMS+%SIALCEJXOGG_&-(1&S\OADL]CFFMDGLXCF&
=MQMMVLXKELGEPASUSEPRHENMDMBR)-DLZ&:MDJA§35ods.2zákonaČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
~\
/
//
Potvrdenieodobevyvesenia:vV ·····~~~:·R~d;if·~~~f~~k··········vedúcioddeleniadaňovej
exekúcie1
=XQMSUFJXaIABMJASUSEPELX&
#RSGE
P
bKGEPQMSUSEPELGA$
MDJ.O:..U:~.l.Ldo.


B03.71'j
5651413I07/..EEEEEEEE
~vesenr'r'ňa__-------
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
^ZPJM2)((-..(/)'*()1
4XQRK
2(-&(+&*()1
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:ARMYService,s.r.o.
Naposledysídlo/pobyt:Hlavná50,08001Prešov
:ZPMKLMPbČ.100474352/2019zodňa19.02.2019jeuloženánaDaňovomúradePrešov
@DuSMDR%dENMBUQADOEPXQALGEHEVLXKU%DMOR_RHEPANZPMKLMPb4A`MSYFM\OADR:OEaMS_ZPJM
)((,/,+-*
'
*()1VMD`A)1&(*&*()1SEOEHLMRSUFJXaIMRNMDJlAW+-MDP&*VXIMLAČ.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
3DOEPXQPGKMVERJMdEL\NZPMKLMPbNOESVGAbSJEFMQE)-DLZMDAD`ASUSEPELGAQMFQM
MVLXKELGALA4A`MSMK\OADE:OEaMS%5ROBALGPQMS+%SIALCEJXOGGČ.509vúradnýchhodinách.
=MQMMVLXKELGEPASUSEPRHENMDMBR)-DLZ&:MDJAW+-MDP&*VXIMLAČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
~.
.
..
.
..
.
.
..
.
..
.. r~ . JUDr.ValériaŽabecká
vedúcioddeleniadaňovej
exekúcie2
:MQSODELGEMDMBESUSEPELGA2f<=k:;%tk?jEP!~ÝuradHi<.iV'1iÍČ.73
0
8
0
0
1PRLŠOV
Tátovyhláškabolavyvesená:.~~.
(
u
viesťmiestovyvesenia)
MD..1..~~~:~.!)...do.


Vyvesenédňa_
JL5
1
4MK3I@C7/EEEE
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
^ZPJM
2)((-.-/.('*()1
4XQRK2(-&(+&*()1
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adre
s
átpísomností:AVV,s.r.o.
Naposledysídlo/pobyt:Konštantínova6,08001Prešov
:ZPMKLMPbČ.100474674/2019zodňa19.02.2019jeuloženánaDaňovomúradePrešov
@D[SMDR%dENMBUQADOEPXQALGEHEVLXKU%DMOR_RHEPANZPMKLMPb4A`MSYFM\OADR:OEaMS_ZPJM
)((,/,./,
'
*()1VMD`A)1&(*&*()1SEOEHLMRSUFJXaIMRNMDJAW+-MDP&*VXIMLAČ.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
3DOEPXQPGOL[dERJMdEL\NZPMKLMPbNOESVGAbSJEFMQE)-DLZMDMdňavyveseniatohto
oznámenianaDaňovomúradePrešov,Hurbanistov3,vkanceláriiČ.509vúradnýchhodinách.
=MQMMVLXKELGEPASUSEPRHENMDMBR)-DLZ&:MDJAW+-MDP&*VXIMLAČ.563/2009Z.z.v
z
neníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
_
_...
Potvrdenieodobevyvesenia:MESTOPREŠOVMestskýúradHlavnáČ.73
0
800
1PREŠOVJUDr.ValériaŽabecká
vedúcioddeleniadaňovej
exekúcie2
-.i-
Tátovyhláškabolavyvesená.
(uviesťmiestovyvesenia)
1B.U3."J")
oddo.


B03,7J'jwyvesenedna__~_
7
1!(I
~p
.
nó~ií~ . 
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
Číslo
:100566331/2019
Dátum:05,03,2019
Vere
j
návyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:AlojsTrades.r.o.
Naposledysídlo/pobyt:Lomnická10,08005Prešov
:ZPMKLMPb_&)((,/.1-.'*()1VMD`A*(&(*&*()1HERJMdELXLA4A`MSMK\OADE:OEaMS
@D[SMDR%dENMBUQADOEPXQALGEHEVLXKU%DMOR_RHEPANZPMKLMPb4A`MSYFM\OADR:OEaMS_ZPJM
)((,/.1-.
'
*()1VMD`A*(&(*&*()1SEOEHLMRSUFJXaIMRNMDJA§35ods.2zákonač.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
3DOEPXQPGmóžeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníododňavyveseniatohto
oznámenianaDaňovomúradePrešov,Hurbanistov3,vkanceláriiČ.509vúradnýchhodinách.
=MQMMVLXKELGEPASUSEPRHENMDMBR)-DLZ&:MDJAW+-MDP&*VXIMLA_&-.+'*((1@&V&S
VLELZLEPIMOaZCFNOEDNGPMSNMPJEDL]DE`QEHQMJEFMQUPANMSAdRHEVAdeňdoručenia.
~/
/
.
.
..
...
...... L~ . 
JUDr.ValériaŽabecká
vedúcioddeleniadaňovej
exekúcie2
M
ES
TOPREŠOV
Potvrdenieodobevyvesenia:Mestsk~vúradHlavnác.73
0
800
1PREŠOVTátovyhláškabolavyvesená:.k.
(uviesťmiestovyvesenia)1BQ,~,i Jj
oddo.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)