Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Babušák, Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, WAWE s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Web-Taxi, s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Hapákova 2279/11, 080 06 Ľubotice, Jozef Varga, Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 00672890/2019 
Dátum: 19.03.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení 
miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: Miroslav Babušák 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 00665777/2019 zo dňa 18.03.2019 je 
uložená na Daňovom úrade Prešov na 
Daňovom úrade Prešov, Hviezdoslavova 7 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu číslo 
100665777/2019 zo dňa 18.03.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe 
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote I 5 dní odo dňa vyvesenia tohto 
·-'Z!1ámenia na Daňc)\om úrade Prešo\ na Daňovom úrade PrešovLJ:Ivi-e_zdoslavova 7 v kancelárii 
č.205 v uradn)·ch hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci 
oddelenia správy daní 2 
Táto 
vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: l 00648608/2019 
Dátum: 18.03.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: W A WE s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100647074/2019 zo dňa 18.03.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu , 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov číslo 100647074/2019 zo dňa 18.03.2019 verejnou vyhláškou 
podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 214 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
c ___ "c_ 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: 100665821/2019 
Dátum: 18.03.2019 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Web-Taxi, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Hapákova 2279 
l ll, 080 06 Ľubotice 
Písomnosť č. 100543216/2019 zo dňa 01.03.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100543216/2019 zo dňa 01.03.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, v kancelárii č.509 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
. ~
/.{.;::·,: 
.............. /. ................................. . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ................ ; ........................................................................
.. . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: l 00661820/2019 
Dátum: 18.03.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Jozef Varga 
Naposledy sídlo/pobyt: 
O, 080 O 1 Prešov 
Písomnosť č. 100652771/2019 zo dňa 18.03.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100652771/2019 zo dňa 18.03.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(dai'lový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Dai'lovom úrade Prešov Hviezdoslavova 7. 080 Ol Prešov v kancelárii č.216 v úradn~'ch 
-noamác-rr.------
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
Táto vyhláška bola vyvesená ....................................................... 
: ................................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)