Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ľubomír Huľa, Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, Ing. Anton Hrin Naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Jaroslav Imrich, Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 00701851/2019 
Dátum: 20.03.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta 
uloženia písomnosti Adresát písomností: Ľubomír Huľa 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100692475/2019 zo dňa 20.03.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov, 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa 
písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100692475/2019 zo dňa 20.03.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. 
z. o 
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
st môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov, v kancelárii č. 307 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... 
.. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: l 00702260/2019 
Dátum: 20.03.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Ing. Anton Hrin 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. 100692024/2019 zo dňa 20.03.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov, 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100692024/2019 zo dňa 20.03.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov, v kancelárii č. 307 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Ing. 
Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ................... 
.-....................................................................... 
. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
~ 
~ 
Číslo: l 00701866/2019 
Dátum: 20.03.2019 
i 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Jaroslav Imrich 
Naposledy sídlo/pobyt: . 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 0070 ll 03/2019 zo dňa 20.03.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu. že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100701103/2019 zo dňa 20.03.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňov)· poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
Sl môže uloženú písomnosť prevziať \. lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámen~a na Daňovom úrade Prešov Hviezdosla\ o\·a 7. U80 O l PrcšC'\ \ 1-..an.:~lári i ( .::u-+ 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu I 5 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov 
posledn)~ deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
l', 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
(' '' v 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ............................. 
.' ............................................................ .. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ....................... 
" ... : ..... do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)