Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie: "I/18 Prešov, Levočská- Obrancov mieru, križovatka, most", stavebné objekty: SO 701-00 Uprava VTL plynovodu, SO 702-00 Úprava STL plynovodu, SO 703-00 Úprava NTL plynovodu.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

02.04.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
Číslo spisu: OU-PO-OCDPK-2019/019551-02 V Prešove: 29.3.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne rokovanie 
Okresný 
úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a 
miestne príslušný správny orgán podľa § 4 ods.l zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
podľa § 3a ods. 2 zákona 
135/1961 
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 
na základe návrhu investora-Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské nám. 4, 040 Ol Košice zo dňa 26.02.2016 
nariaďuje v zmysle zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov (stavebný zákon), ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním v rámci 
kolaudácie stavby "I/18 Prešov, Levočská-Obrancov mieru, križovatka, most" 
stavebné obje,kty 
SO 701-00 Uprava VTL plynovodu 
SO 702-00 Úprava STL plynovodu 
SO 703-00 Úprava NTL plynovodu 
Objekty SO 701-00, SO 702-00 a SO 703-00 boli 
realizované na základe stavebného povolenia č. OU-PO-OCDPK 2018/009654-03 zo dňa 12.3.2018 vydaného Okresným úradom pre cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie v Prešove a na základe žiadostí boli rozhodnutím 
č. OÚ-PO
OCDPK-2018/041043-03 
zo dňa 18.10.2018 uvedené do skúšobnej prevádzky. 
Ústne konanie sa 
uskutoční 24.04.2019 (streda) o 10:00 hod. 
so stretnutím pozvaných účastníkov zariadení staveniska na ul. Levočská. 
Na ústnom konaní stavebník predloží doklady určen~ v podmienkach stavebného 
povolenia a všetky požadované dokumenty v zmysle vyhlášky 
MZP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona. Účastníci a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť 
najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak sa niektorý z účastníkov konania 
nechá v konaní 
zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomné plnomocenstvo s podpisom 
toho 
účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. OKRES NV 
l 
ÚRAD 
PREŠOV 
Telefón 
051/7082337 
Fax 
051/7082297 
• ,,_..--, v l ./ 
~/l . ' '-~ 
i 
Ing. František Vaško 
vedúci odboru 
E-mail 
vladimir.maco@minv.sk Internet IČO 
www.minv.sk 0015I866 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)