Vyhlásenie výberoveho konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Materskej školy A. Prídavka 1, 080 01 Prešov, Materskej školy Bernolákova 19, 080 01 Prešov, Materskej školy Bratislavská 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Čsl. armády 20, 080 01 Prešov, Materskej školy Fraňa Kráľa 11, 080 01 Prešov, Materskej školy Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov, Materskej školy Sabinovská 22/A, 080 01 Prešov, Materskej školy Sládkovičova 3, 080 01 Prešov, Materskej školy Volgogradská, 080 01 Prešov u zamestnávateľa: Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

Vyhlásenie výberoveho konania

02.04.2019 / Výrub drevín / krovia

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
 
 
 Mesto Prešov 
OZNÁMENIE O
 VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 1/4 
 
MESTO PREŠOV 
 
 
 
3RGĐD † ods.1 ]iNRQD þ = ] R štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a
 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v VSRMHQtV†]iNRQDþ=]R výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov 
 
 Y\KODVXMHYêEHURYpNRQDQLHQDREVDGHQLHIXQNFLHULDGLWHĐDN\
 
x
 Materskej školy A. Prídavka 1, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Materskej školy A. Prídavka 1, 080 01 Prešov 
 
x
 Materskej školy Bernolákova 19, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Materskej školy 
Bernolákova 19, 080 01 Prešov 
 
x
 Materskej školy Bratislavská 3, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Mesto Prešov, 080 01 Prešov 
 
x
 Materskej školy ýVODUPiG\, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
0DWHUVNHMãNRO\ýVODUPiG\3UHãRY 
 
x
 Materskej školy )UDĖD .UiĐD, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Mesto Prešov, 080 01 Prešov 
 
x
 Materskej školy Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Materskej školy Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov 
 
x
 Materskej školy Sabinovská 22/A, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Materskej školy Sabinovská 22/A, 080 01 Prešov 
 
x
 Materskej školy 6OiGNRYLþRYD, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Mesto Prešov, 080 01 Prešov 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
OZNÁMENIE O
 VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 2/4 
 
x
 Materskej školy Volgogradská, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Mesto Prešov, 080 01 Prešov 
 
 
1. .YDOLILNDþQpSUHGSRNODG\D RVRELWQêNYDOLILNDþQêSUHGSRNODG 
x
 Y\VRNRãNROVNpY]GHODQLHGUXKpKRVWXSĖDSRåDGRYDQpKRãWXGLMQpKRRGERUXSUH
PDWHUVNp ãNRO\ DOHER Y\VRNRãNROVNp Y]GHODQLH SUYpKR VWXSĖD DOHER ~SOQp
stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské 
školy v ]P\VOH ]iNRQD þ = ] R pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a
 SRGĐD Y\KOiãN\ 0â 65 þ = ] NWRURX VD
XVWDQRYXM~ NYDOLILNDþQp SUHGSRNODG\ D
 RVRELWQp NYDOLILNDþQp SRåLDGDYN\ SUH
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
v znení neskorších predpisov, absolvovanie prvej atestácie, 
x
 QDMPHQHM SlĢ URNRY SHGDJRJLFNHM SUD[H NX GĖX XVNXWRþQHQLD YêEHURYpKR
NRQDQLDSRGĐD†RGV]iNRQDþ=]R
 štátnej správe a školskej 
samospráve a
 o doplnení niektorých zákonov 
x
 GRVLDKQXWLHNDULpURYpKRVWXSĖDSHGDJRJLFNê]DPHVWQDQHFV prvou atestáciou 
SRGĐD†RGVDOHER†RGV]iNRQDþ=]R
 pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
2. Iné kritéria a požiadavky: 
x
 ovládanie štátneho jazyka, 
x
 VS{VRELORVĢQDSUiYQH~NRQ\Y plnom rozsahu, 
x
 ]GUDYRWQiVS{VRELORVĢ 
x
 EH]~KRQQRVĢ (údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra WUHVWRYSRGĐD†
RGVStVPD]iNRQDþ=]
 o registri trestov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v ]QHQt QHVNRUãtFK SUHGSLVRY QD ~þHO SUHXNi]DQLD
bezúhonnosti SRGĐD † RGV ]iNRQD þ = ] R výkone práce vo 
verejnom záujme
 v znení neskorších predpisov poskytne fyzická osoba 
]DPHVWQiYDWHĐRYLSUHGX]DWYRUHQtPSUDFRYQRSUiYQHKRY]ĢDKX 
x
 RUJDQL]DþQpD riadiace schopnosti, 
x
 ]QDORVĢ OHJLVODWtYy v oblasti pracovno-právnych Y]ĢDKRY, HNRQRPLFNêFK Y]ĢDKRY 
a riadenia materskej školy. 
 
3. Zoznam požadovaných dokladov: 
x
 StVRPQiYODVWQRUXþQHSRGStVDQiåLDGRVĢR]DUDGHQLHGRYêEHURYpKRNRQDQLD 
x
 profesijný životopis v štruktúrovanej forme, 
x
 ~UDGQH RVYHGþHQi NySLD GRNODGX R najvyššom dosiahnutom požadovanom 
vzdelaní, 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
OZNÁMENIE O
 VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 3/4 
 
x
 ~UDGQH RVYHGþHQi IRWRkópia dokladu o dosiahnutí kariéURYpKR VWXSĖD
pedagogický zamestnanec s SUYRXDWHVWiFLRXSRGĐD† 27 ods. 5 alebo § 61 
RGV]iNRQDþ=]R
 pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a
 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
x
 potvrdenie o požadovanej GĎåNHYêNRQXSHGDJRJLFNHMþLQQRVWL 
x
 YODVWQRUXþQHSRGStVDQpþHVWQpY\KOiVHQLHRRYOiGDQtãWiWQHKRMD]\ND 
x
 YODVWQRUXþQHSRGStVDQpþHVWQpY\KOiVHQLHR spôsobilosti na právne úkony v 
plnom rozsahu, 
x
 lekárske potvrdenie o telesnej a GXãHYQHM VS{VRELORVWL SUH YêNRQ XþLWHĐD
a vedúceho pedagogického zamestnanca, 
x
 písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy, 
x
 V~KODVXFKiG]DþDso spracovaním osobných údajov pre potreby výberového 
NRQDQLDSRGĐD]iNRQDþ18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
4. Platové podmienky: 
 
V ]P\VOH ]iNRQD þ = ] R RGPHĖRYDQt QLHNWRUêFK ]DPHVWQDQFRY SUL
výkone práce vo verejnom záujme a
 o zmene a doplnení niektorých zákonov je 
IXQNþQêSODWRG759,00 Eur. 
 
5. Dátum a miesto podanie žiadosti o ~þDVWLQDYêEHURYRPNRQDQt 
 
Uzávierka prijímania žiadosti je 15. 04. 2019 (pondelok) o 15,45 hod. 
 
Upozornenie: rozhodujúcim je dátum a KRGLQDGRUXþHQLDQLHGiWXPSRãWRYHMSRGDFHM
SHþLDWN\ 
 
 
äLDGRVĢR
 ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQtVSROXV požadovanými dokladmi je potrebné 
GRUXþLĢ Y ]DOHSHQHM REiONH R]QDþHQHM KHVORPVýberové konanie - MŠ, (adresa 
sídla) - 1(279È5$ġQDDGUHVX 
 
 
Mestský úrad v Prešove 
odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 
 
alebo 
 
GRUXþLĢ RVREQH Y ]DOHSHQHM REiONH GR SRGDWHĐQH 0HVWVNpKR ~UDGX Y Prešove, 
Hlavná 73, Prešov. 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
OZNÁMENIE O
 VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 4/4 
 
Na oneskorene doUXþHQpa neúplné žiadosti o ~þDVĢQDYêEHURYRP konaní sa 
QHEXGHSULKOLDGDĢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)