Vyhlásenie výberového konania na bsadenie funkcie riaditeľa/ky: Základnej umeleckej školy, Baštová 23, 080 01 Prešov, Základnej umeleckej školy, Prostějovská 36, 080 01 Prešov, Základnej umeleckej školy, Októbrová 32, 080 01 Prešov.

Vyhlásenie výberového konania

02.04.2019 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
OZNÁMENIE O
 VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 1/3 
 
 
MESTO PREŠOV 
 
 
SRGĐD † ods. 1 ]iNRQD þ = ] R štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a
 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v spojení V†]iNRQDþ=]RYêNRQHSUiFHYRYHUHMQRP]iXMPH v znení 
nes
k
or
š
í
c
h pr
ed
pi
s
ov 
 
 Y\KODVXMHYêEHURYpNRQDQLHQDREVDGHQLHIXQNFLHULDGLWHĐDN\ 
 
 
x
 Základnej umeleckej školy, Baštová 23, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Základná umelecká škola, Baštová 23, 080 01 Prešov 
 
x
 Základnej umeleckej školy, 3URVWČMRYVNi, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Základná umelecká škola, 3URVWČMRYVNi, 080 01 Prešov 
 
x
 Základnej umeleckej školy, Októbrová 32, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Základná umelecká škola, Októbrová 32, 080 01 Prešov 
 
 
. 1. .YDOLILNDþQpSUHGSRNODG\DRVRELWQpNYDOLILNDþQpSUHGSRNODG\ 
 
x
 Odborná a SHGDJRJLFNi VS{VRELORVĢ SUH GDQê GUXK ãNRO\ SRGĐD zákona 
þ=]R
 pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a SRGĐD
Y\KOiãN\0â65þ=]NWRURXVDXVWDQRYXM~NYDOLILNDþQpSUHGSRNODG\
a RVRELWQp NYDOLILNDþQp SRåLDGDYN\ SUH MHGQRWOLYp NDWHJyULH SHGDJRJLFNêFK
zamestnancov a
 odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, 
x
 QDMPHQHM SlĢ URNRY SHGDJRJLFNHM þLQQRVWL NX GĖX XVNXWRþQHQLD YêEHURYpKRNRQDQLDSRGĐD†RGV]iNRQDþ596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 
x
 GRVLDKQXWLH NDULpURYpKR VWXSĖD SHGDJRJLFNê ]DPHVWQDQHF V prvou atestáciou 
SRGĐD†RGVDOHER†RGV]iNRQDþ=]R
 pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
OZNÁMENIE O
 VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 2/3 
 
2. Iné kritériá a požiadavky: 
 
x
 ovládanie štátneho jazyka, 
x
 VS{VRELORVĢQDSUiYQH~NRQ\Y plnom rozsahu, 
x
 ]GUDYRWQiVS{VRELORVĢ 
x
 EH]~KRQQRVĢúdaje potrebné na vyžiadanie výpisu z UHJLVWUDWUHVWRYSRGĐD†
RGVStVPD]iNRQDþ=]
 o registri trestov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v ]QHQt QHVNRUãtFK SUHGSLVRY QD ~þHO SUHXNi]DQLD
bezúhonnosti SRGĐD † RGV ]iNRQD þ = ] R výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov poskytne fyzická osoba 
]DPHVWQiYDWHĐRYLSUHGX]DWYRUHQtPSUDFRYQRSUiYQHKRY]ĢDKX 
x
 RUJDQL]DþQpD riadiace schopnosti, 
x
 ]QDORVĢ ãNROVNHM OHJLVODWtY\ D ]iNODGQi ]QDORVĢ SUREOHPDWLN\ ULDGHQLD ]iNODGnej 
umeleckej školy a legislatívy v oblasti pracovno-právnych a HNRQRPLFNêFKY]ĢDKRY 
 
3. Zoznam požadovaných dokladov: 
 
x
 StVRPQiYODVWQRUXþQHSRGStVDQiåLDGRVĢR]DUDGHQLHGRYêEHURYpKRNRQDQLD 
x
 profesijný životopis v štruktúrovanej forme, 
x
 ~UDGQH RVYHGþHQikópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom 
vzdelaní, 
x
 ~UDGQHRVYHGþHQiIRWRkópia dokladu o dosiahnutí kariéURYpKRVWXSĖDSHGDJRJLFNê
zamestnanec s SUYRX DWHVWiFLRX SRGĐD † 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona 
þ=]R
 pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
x
 potvrdenie o požadovanej GĎåNHYêNRQXSHGDJRJLFNHMþLQQRVWL 
x
 YODVWQRUXþQHSRGStVDQpþHVWQpY\KOiVHQLHRRYOiGDQtãWiWQHKRMD]\ND 
x
 YODVWQRUXþQHSRGStVDQpþestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom 
rozsahu, 
x
 lekárske potvrdenie o telesnej a GXãHYQHM VS{VRELORVWL SUH YêNRQ XþLWHĐD
a vedúceho pedagogického zamestnanca, 
x
 písomný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy, 
x
 V~KODV XFKiG]DþDso spracovaním osobných údajov pre potreby výberového 
NRQDQLD SRGĐD ]iNRQD þ18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
4. Platové podmienky: 
 
V ]P\VOH ]iNRQD þ 2003 Z. z. o RGPHĖRYDQt QLHNWRUêFK ]DPHVWQDQFRY SUL
výkone práce vo verejnom záujme a
 o zmene a doplnení niektorých zákonov 
od 927,50 EUR. 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
OZNÁMENIE O
 VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 3/3 
 
5. Dátum a miesto podania žiadosti o ~þDVĢ na výberovom konaní: 
Uzávierka prijímania žiadosti je 
16.04.2019 (utorok) o 15,45 hod. 
 
Upozornenie: rozhodujúcim je dátum a KRGLQDGRUXþHQLDQLHGiWXPSRãWRYHMSRGDFHM
SHþLDWN\ 
 
äLDGRVĢR
 ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQtVSROXV požadovanými dokladmi je potrebné 
GRUXþLĢ v ]DOHSHQHM REiONH R]QDþHQHM KHVORPVýberové konanie - ZUŠ, (adresa 
sídla) - 1(279È5$ġQDDGUHVX 
 
Mestský úrad v Prešove 
odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 
 
DOHERGRUXþLĢRVREQHY ]DOHSHQHMREiONHGRSRGDWHĐQH0HVWVNpKR~UDGXY Prešove, 
Hlavná 73, Prešov. 
 
1DRQHVNRUHQHGRUXþHQp a neúplné žiadosti o ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQtVD
QHEXGHSULKOLDGDĢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)