Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky: Základnej školy, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov, Základnej školy, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov, Základnej školy, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov, Základnej školy, Prostějovská 38, 080 01 Prešov, Základnej školy, Šmeralova 25, 080 01 Prešov, Základnej školy, Šrobárova 20, 080 01 Prešov.

Vyhlásenie výberového konania

02.04.2019 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
OZNÁMENIE O
 VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 1/3 
 
 
MESTO PREŠOV 
 
SRGĐD † ods. 1 ]iNRQD þ = ] R štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a
 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v spojení V†]iNRQDþ=]RYêNRQHSUiFHYRYHUHMQRP]iXMPH
 v znení 
neskorších predpisov 
 Y\KODVXMHYêEHURYpNRQDQLHQDREVDGHQLHIXQNFLHULDGLWHĐDN\ 
 
x
 Základnej školy, .~SHĐQi, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Základná škola, 
.~SHĐQi, 080 01 Prešov 
 
x
 Základnej školy, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Základná škola, 
Matice slovenskej 13
, 080 01 Prešov 
 
x
 Základnej školy, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Základná škola, 
Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov 
 
x
 Základnej školy, 3URVWČMRYVNi, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Základná škola, 
3URVWČMRYVNi
, 080 01 Prešov 
 
x
 Základnej školy, Šmeralova 25, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Základná škola, 
Šmeralova 25
, 080 01 Prešov 
 
x
 Základnej školy, Šrobárova 20, 080 01 Prešov 
u ]DPHVWQiYDWHĐD 
Základná škola, 
Šrobárova 20, 080 01 Prešov 
 
. 1. .YDOLILNDþQpSUHGSRNODG\DRVRELWQpNYDOLILNDþQpSUHGSRNODG\ 
x
 Y\VRNRãNROVNp Y]GHODQLH GUXKpKR VWXSĖD SRåDGRYDQpKR ãWXGLMQpKR RGERUX SUH
základné školy v ]P\VOH ]iNRQD þ Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a SRGĐDY\KOiãN\0â65þ=]
NWRURXVDXVWDQRYXM~NYDOLILNDþQpSUHGSRNODG\D
 RVRELWQpNYDOLILNDþQpSRåLDGDYN\
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 
v znení neskorších predpisov, 
 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
OZNÁMENIE O
 VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 2/3 
 
x
 QDMPHQHM SlĢ URNRY SHGDJRJLFNHM þLQQRVWL NX GĖX XVNXWRþQHQLD YêEHURYpKR
NRQDQLDSRGĐD†RGV]iNRQDþ596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 
x
 dosiahnutie kDULpURYpKR VWXSĖD SHGDJRJLFNê ]DPHVWQDQHF V prvou atestáciou 
SRGĐD†RGVDOHER†RGV]iNRQDþ=]R
 pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
2. Iné kritériá a požiadavky: 
x
 ovládanie štátneho jazyka, 
x
 VS{VRELORVĢQDSUiYQH~NRQ\Y plnom rozsahu, 
x
 ]GUDYRWQiVS{VRELORVĢ 
x
 EH]~KRQQRVĢ (údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z UHJLVWUDWUHVWRYSRGĐD†
RGVStVPD]iNRQDþ=]
 o registri trestov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v ]QHQt QHVNRUãtFK SUHGSLVRY QD ~þHO SUHXNi]DQLD
bezúhonnosti SRGĐD † RGV ]iNRQD þ = ] R výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov poskytne fyzická osoba 
]DPHVWQiYDWHĐRYLSUHGX]D
WYRUHQtPSUDFRYQRSUiYQHKRY]ĢDKX 
x
 RUJDQL]DþQpD riadiace schopnosti, 
x
 ]QDORVĢ ãNROVNHM OHJLVODWtY\ D ]iNODGQi ]QDORVĢ SUREOHPDWLN\ ULDGHQLD ]iNODGQHM
školy, 
x
 ]QDORVĢOHJLVODWtY\Y oblasti pracovno-právnych a HNRQRPLFNêFKY]ĢDKRY 
 
3. Zoznam požadovaných dokladov: 
 
x
 StVRPQiYODVWQRUXþQHSRGStVDQiåLDGRVĢR]DUDGHQLHGRYêEHURYpKRNRQDQLD 
x
 profesijný životopis v štruktúrovanej forme, 
x
 ~UDGQH RVYHGþHQi NySLD GRNODGX R najvyššom dosiahnutom požadovanom 
vzdelaní, 
x
 ~UDGQHRVYHGþHQiIRWRkópia dokladu o dosiahnutí kariéURYpKRVWXSĖDSHGDJRJLFNê
zamestnanec s SUYRX DWHVWiFLRX SRGĐD † 27 ods. 5 alebo § 61 ods. 7 zákona 
þ=]R
 pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
x
 potvrdenie o požadovanej GĎåNHYêNRQXSHGDJRJLFNHMþLQQRVWL 
x
 YODVWQRUXþQHSRGStVDQpþHVWQpY\KOiVHQLHRRYOiGDQtãWiWQHKRMD]\ND 
x
 YODVWQRUXþQHSRGStVDQpþHVWQpY\KOiVHQLHRVS{VRELORVWLQDSUiYQH~NRQ\YSOQRProzsahu, 
x
 lekárske potvrdenie o telesnej a dušeYQHM VS{VRELORVWL SUH YêNRQ XþLWHĐD
a vedúceho pedagogického zamestnanca, 
x
 písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy, 
 
 
 
 
 
 
 Mesto Prešov 
OZNÁMENIE O
 VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA 3/3 
 
x
 V~KODV XFKiG]DþDso spracovaním osobných údajov pre potreby výberového 
NRQDQLD SRGĐD ]iNRQD þ18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Platové podmienky: 
V ]P\VOH]iNRQDþ2003 Z. z. o RGPHĖRYDQtQLHNWRUêFK]DPestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a
 o zmene a doplnení niektorých zákonov MHIXQNþQêSODW 
od 927,50 EUR. 
 
Dátum a miesto podania žiadosti o ~þDVĢ na výberovom konaní: 
Uzávierka prijímania žiadosti je 
16.04.2019 (utorok) o 15,45 hod. 
 
Upozornenie: rozhodujúcim je dátum a KRGLQDGRUXþHQLDQLHGiWXPSRãWRYHMSRGDFHM
SHþLDWN\ 
 
äLDGRVĢR
 ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQtVSROXV požadovanými dokladmi je potrebné 
GRUXþLĢ v ]DOHSHQHM REiONH R]QDþHQHM KHVORPVýberové konanie - ZŠ, (adresa 
sídla) - 1(279È5$ġQDDGUHVX 
 
Mestský úrad v Prešove 
odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 
 
DOHERGRUXþLĢRVREQHY ]DOHSHQHMREiONHGRSRGDWHĐQH0HVWVNpKR~UDGXY Prešove, 
Hlavná 73, Prešov. 
 
1DRQHVNRUHQHGRUXþHQp
 a neúplné žiadosti o ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQtVD
QHEXGHSULKOLDGDĢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)