Prerušenie distribúcie elektriny: Pavlovičovo námestie 37 Prešov, ČOM: 0000192214, EIC: 24ZVS00000214330 v termíne 24. apríl 2019 od 08:00 h do 16:30 h, časť mesta Prešov - Pavlovičovo námestie vchod č. 37 v termíne 24. apríl 2019 od 08:00 h do 16:30 h, časť mesta Prešov- ul. Švábska vchod č. 51 v termíne 24. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

03.04.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                vo 
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
4/199722/2019 
Linka VSO 
0850123 312 
l<ošice/02.04.2019 
4/199722/2019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá súvisí s Vaším 
odberným miestom: 
Pavlovičovo námestie 37 Prešov, ČOM: 0000192214, EIC: 24ZVS00000214330 
v termíne 
24. apríl 2019 od 08:00 h do 16:30 h 
Toto prerušenie nevyvolala spoločnosť 
VSD, ale iný užívate!' distribučnej sústavy. 
Napriek 
tomu je nám rúto, že práce na jeho zariadení, obmedzia na nevyhnutný čas 
využívanie elektriny. Tieto práce sú však kl'účové a majú dopad na zabezpečenie 
spol'ahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Sú zároveň účinnou prevenciou pred 
neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás 
nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú 
formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSO. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 
SS 678-6S16 
Poruchová 
linka 
VSD: 0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spoločnosť je zapisaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Košice l, 
oddiel Sa, vložka 1411/V -
IČO, 36 599 3611 DIČ, 2022082997 
IČ DPH' 51<2022082997 
Bankové spojenie: Citibanl< Europe plc, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. ú.: 2008480108/8130 
/BAN· SKO? 8130 0000 0020 0848 0108 
SfC: CITI SK BA 
vo 
Váš list číslo/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
5/199723/2019 
Linka VSD 
0850123 312 l<ošice/02.04.2019 
5/199723/2019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -Pavlovičovo námestie vchod č. 37 
v termíne 
24. apríl 2019 od 08:00 h do 16:30 h 
Toto prerušenie nevyvolala spoločnosť VSD, ale iný užívate l' distribučnej sústavy. 
Napriek tomu je nám rúto,že práce na jeho zariadení, obmedzia na nevyhnutný čas 
využívanie elektriny vo vašej obci. Tieto práce sú však kl'účové a majú dopad na 
zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Sú zároveň účinnou 
prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej 
odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 
55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spoločnost je zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu l<ošice l, 
oddiel Sa. vložka 1411/V 
IČO: 36 599 3611 DIČ: 2022082997 
IČ DPH: SK2022082997 
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. ú.: 2008480108/8130 
IBAN: SKO? 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC:CJTISJ<BA 
ViD 
' 
' 
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
7/199320/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/02.04.2019 7/199320/2019 
MESTO PRE~OV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov-ul. Švábska vchod č. 51 
v termíne 
24. apríl 2019 od 07:40 h do 15:00 h 
Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky}. 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds,sk 
l 
www.vsds.sk 
F +421 
55 678-6516 
Poruchová 
linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spoločnost je zapísaná v Obchodnom 
registri 
Okresného súdu l<ošice l. 
oddiel Sa, vložka 1411/V 
IČOo 36 599 361 l OIČo 2022082997 
IČ OPHo SI<2022082997 
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. ú.: 2008480108/8130 
IBANo 51<07 8130 0000 0020 0848 0108 
BJC: CITI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)