Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Milada Semanová, narodená 08.08.1988.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

19.04.2018 / Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
Mestský úrad Prešov, odbor vnútornej spráyy. 
ohlasovňa pobytu 
OZNÁMENIE 
O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU 
g 
Ohlasovňa pobytu v Prešove na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. l písm. 
t) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 
19.04.2018 trvalý pobyt 
Milada Semanová, narodená 08.08.1988 
(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený) 
Miestom nového trvalého pobytu je obec Prešov 
Prešove 
Dňa: I 9.04.2018 
Mgr. Ľudmila Halečková 
vedúca 
oddelenia klientskeho centra