Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti - pozemku parc. č. KNC 9662115, ostatná plocha o výmere 248 m2, vytvoreného z pozemku parc. č. KNC 9662/5 o výmere 2309 m2, ostatná plocha, LV 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Duklianska.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

04.04.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 48. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta 
Prešov č. 1036/2018 zo dňa 25. 9. 2018 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI: 
zámer predaja pozemku parc. č. KNC 9662115, ostatná plocha o výmere 248 m
2, vytvoreného z pozemku parc. č. KNC 9662/5 o výmere 2309 m
2, 
ostatná plocha, L V 
6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Duklianska v zmysle GP č. 219/2017 zo dňa 22. 2. 2017 
vyhotoveného spoločnosťou GEOPLAN, Konštantínova č. 3, 080 Ol Prešov, spôsobom 
priameho 
predaja s vecným bremenom strpenia inžinierskych sietí. (majetkovoprávne 
usporiadanie pozemku) 
Záujemca 
je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet predaja na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo -právne 
oddelenie v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať-priamy predaj pozemku por. č. 2/2019" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
S tým, že ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako cena určená v zmysle 
znaleckého posudku 
č. 312/2018 zo dňa 26. 12 .. 2018, vyhotoveným Ing. 
Milanom Vinklerom, Vlada Clementisa 4, 080 01 Prešov, t.j. 15 500 €. 
Bližšie informácie ohl'adom predaja nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v 
Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia, 
č. tel.: 051/3100228). 
l 
11
/, ,, ' 
c·• , 
JUDr. Ľudmila V J.gová 
poverená riadením odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)