Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (EZ) podľa ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach, evidovanej v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri environmentálnych záťaží- časť B: P0/008/Prešov- rušňové depo (SK/EZ/P0/692).

Oznámenie

10.04.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ~yv~sené óUla 1 O. 04. 2J 3 
OKRESNÝ ÚRAD PREŠQVn~~ňa ______ _ 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja 
Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov 
Císlo: OU-PO-OSZP2-2019/019904-002/BE V Prešove 03. 04. 2019 
Oznámenie 
o začatí konania vo veci schválenia zmeny plánu prác podľa ustanovenia § 8 zákona č.409/20 ll 
Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
Dňa Ol. 04. 2019 bol na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie 
doručený list Ministerstva životného prostredia, Sekcie geológie a prírodných zdrojov zo dňa 
26. 03. 2019, ktorým predkladá na schválenie návrh Zmeny plánu prác na odstránenie 
environmentálnej 
záťaže evidovanej v Informačnom systéme environmentálnych záťaží v Registri 
environmentálnych 
záťaží-časť B: "P0/008/Prešov-rušňové depo (SK/EZ/P0/692)". 
Okresný 
úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 
a vybraných zložiek životného 
prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. l zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods.l písm. e) zákona 
č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, a ako príslušný orgán štátnej správy 
na Óseku environmentálnej 
záťaže podľa § l O písm. b) a § 12 písm. d) zákona číslo 409/20 ll Z.z. o niektorých opatreniach na 
úseku environmentálnej 
záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej len "zákon o environmentálnych záťažiach"), postupujúc v súlade s ustanovením 
§ 
18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) 
oznamuje začatie konania 
vo veci schválenia Zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže (EZ) podľa 
ustanovenia § 8 ods. 5 zákona o environmentálnych záťažiach, evidovanej v Informačnom systéme 
environmentálnych 
záťaží v Registri environmentálnych záťaží-časť B: P0/008/Prešov-rušňové 
depo (SK/EZ/P0/692). 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd 
a" 
vybraných zložiek životného prostredia kraja zároveň 
vyzýva 
združenia s právnou subjektivitou, pôsobiace ku dňu podania písomného oznámenia najmenej 
jeden rok 
na úseku ochrany životného prostredia alebo jeho zložiek, na prihlásenie sa za účastníka 
konania a to podaním písomnej žiadosti v termíne do 15 dní odo dňa zvere· nenia oznámenia. 
l 
OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
Okresný úrad Prešov 
odbor 
starost!ivosti c, ži·.n~tn:~· ;-.:0~:l!·::..-J!e 
Námestie mieru 3, os·i fX.?. Frt:;.iov 
-1 -
Telefón Fax 
E-ma1 
++421-51-7082314 
eva. bryndzova@minv.sk 
Internet IČO 
www.minv.sk 00151866 
Doručí sa: 
l. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, 
Nám. 
Ľ. Štúra l, 812 3 5 Bratislava 
2. Mesto Prešov, Hlavná 72, 080 Ol Prešov 
3. Max Hall s.r.o., Budovateľská 34, 080 Ol Prešov 
4. MP Kanal service s.r.o., Mojmírova 7, 080 Ol Prešov 
5. RH-trans, s.r.o., Švábska 108, 080 05 Prešov 
6. ADICARE, s.r.o., Metodova 2, 080 Ol Prešov 
7. Ing. Jaroščák Štefan, 044 42 Hrašovík č. 134 
8. Ing. Šproch Peter, Šafárikova ll, 080 Ol Prešov 
9. Ing. Šindlery Kamil, Jarná 701/11, 082 52 Dulová Ves 
10. TALO, s.r.o., Strojnícka 5, 080 Ol Prešov 
ll. SVP, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice 
12. Okresný úrad Prešov, OSZP 3 
Toto oznámenie bude zverejnené po dobu 15 dni na úradnej tabuli alebo webovom sídle 
Mesta Prešov alebo iným spôsobom v mieste obvyklým a na webovej stránke Okresného úradu 
Prešov. 
2 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)