PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU, ÚRAD HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE - Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zamestnania - Účastník konania: Ruslan SHANDARIVSKYY.

Rozhodnutie

10.04.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU 
ÚRAD HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE 
RIADITEĽSTVO HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE PREŠOV 
Oddelenie cudzinecl\.ej polície Policajného zboru Prešov 
Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov 
zverejňuje 
prostredníctvom MsÚ Prešov 
a 
prostredníctvom vlastnej úradnej tabule umiestnenej na 
Oddelení cudzineckej polície Policajného zboru Prešov 
VEREJNOU VYHLÁŠKOU 
rozhodnutie číslo PPZ-HCP-POS-1405-025/2019-KP, zo dňa 05.04.2019 
o zamietnutí žiadosti o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky 
na účel zamestnania 
Účastníl\. konania: Ruslan SHANDARIVSKYY, nar. 03.03.1988, štátna príslušnost' 
Ukrajina, adresa na 
doručovanie písomností Vranovská 12912/14, 080 
Ol Prešov 
Rozhodnutie 
Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Prešov (ďalej len "správny orgán") 
príslušné na konanie vo veciach pobytu podľa§ 125 ods. l zákona č. 404/2011 z. z. o pobyte 
cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len 
,,zákon o pobyte 
cudzincov") 
podľa§ 33 ods. 6 písm. c) zákona o pobyte cudzincov zamieta 
žiadosť účastníka konania o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na 
účel zamestnania. 
Odôvodnenie 
Dňa 06.06.2018 účastník konania podal na správnom orgáne žiadosť o udelenie 
prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zamestnania (ďalej len 
"prechodný pobyt na 
účel zamestnania"). 
Účel pobytu podľa § 32 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov účastník konania dokladoval 
pracovnou zmluvou uzatvorenou medzi 
zamestnávateľom Lear Corporation Seating Slovakia, 
s. r. o. odštepný závod Prešov, Solivarská liA, 080 Ol Prešov, IČO: 36 663 662 (ďalej len 
,.spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia"), zo dňa 30.06.2018 a účastníkom konania. 
Dl'ía 04.08.2018 správny orgán vydal rozhodnutie o prerušení konania vo veci žiadosti účastníka konania o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania a vyzval účastníka 
konania na doloženie dokladu preukazujúceho účel pobytu podľa§ 32 ods. 5 písm. b) zákona 
o pobyte cudzincov. Rozhodnutie sa ani po márnej snahe 
účastníkovi konania doručiť 
nepodarilo. 
2 
Dl'ía 08.02.2019 bolo na správny orgán doručené vyjadrenie k zamestnávaniu štátneho 
príslušníka 
tretej krajiny 
spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia v ktorom sa uvádza: 
,. V priebehu apríla 2018 sa uchádzal o zamestnanie na našej spoločnosti štátny príslušník 
Ukrajiny p. Ruslan Shandarivskyy, ktorý si podal 
aj žiadosť aj žiadosť na prácu a pobyt na 
Cudzineckej polícii v Prešove v nadväznosti na svoje kvalifikačné predpoklady a naše 
požiadavky. 
Zároveň naša spoločnosť komunikovala s Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Prešove 
ohľadom schválenia zamestnávania občanov tretích krajín. Vzhľadom na 
zdÍhavosť procesu sme od zámeru odstúpili, pracovnú ponuku stiahli a nedošlo k vzniku 
pracovného 
pomeru s pánom Ruslano Shandarivskyy". 
Podľa§ 33 ods. 6 písm. c) zákona o pobyte cudzincov policajný útvar zamietne žiadosť 
o udelenie prechodného pobytu, štátny príslušník tretej krajiny nespÍňa podmienky na 
udelenie prechodného pobytu. 
Dňa O 1.03.2019 bola telefonicky kontaktovaná pani Mgr. Takáčová-personalistka Lear 
Corporation 
Seating Slovakia s. r. o. ohľadne žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel 
zamestnania účastníka konania. Pani Mgr. Takáčová uviedla, že vzhľadom na náročnosť 
schvaľovacieho procesu od zámeru zamestnať účastníka konania odstúpili. O tom, kde sa 
momentálne 
účastník konania nachádza nevedela. 
D1'í.a 04.03.2019 bola vykonaná kontrola ubytovania na adrese Vranovská 14, Prešov, 
ktorú 
účastník konania dokladoval pri podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel 
zamestnania. V čase kontroly sa na uvedenej adrese nikto nenachádzal. Telefonicky bola 
kontaktovaná 
konateľka spoločnosti Transit Authority, spol. s. r. o., ktorá účastníkovi konania 
poskytla ubytovanie 
pani Iveta Oravcová. Tá uviedla, že účastník konania bol na uvedenej 
adrese iba raz niekedy v 
júni minulého roku, keď podpisovali zmluvu o nájme bytových 
priestorov. 
Od vtedy ho nevidela. O tom, kde sa momentálne účastník konania nachádza 
nevedela. 
Pred vydaním 
rozhodnutia správny orgán podľa§ 26 ods. l, ods. 2 zákona 7111967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") vykonal d1'í.a 
06.03.2019 doručenie verejnou vyhláškou výzvy na vyjadrenie prostredníctvom MsÚ Prešov, 
Hlavná 
73. Prešov a prostredníctvom úradnej tabule umiestnenej na Oddelení cudzineckej 
polície Policajného 
zboru Prešov, v ktorej správny orgán uviedol skutočnosti a podklady na 
základe ktorých rozhoduje a dal účastníkovi konania možnosť, aby sa pred vydaním 
rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o udelenie prechodného 
pobytu na účel zamestnania mohol 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Výzva 
na vyjadrenie bola zvesená z úradnej tabule správneho orgánu a z úradnej tabule MsÚ Prešov, 
Hlavná 73, Prešov dňa 21.03.2019. 
Správny 
orgán určil účastníkovi konania lehotu 3 pracovných dní od doručenia výzvy na 
jeho vyjadrenie a doplnenie dôkazov, pričom ho vo výzve poučil, že ak v určenej lehote svoje 
právo 
na vyjadrenie sa k predmetnej veci nevyužije, správny orgán vydá meritórne 
rozhodnutie 
aj bez jeho vyjadrenia. 
Podľa § 26 ods. 2 zákona správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná 
tak, že 
sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom 
v mieste obvyklým, 
najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli 
správneho orgánu 
na mieste, ktorého sa konanie týka. 
Správny orgán považuje výzvu na vyjadrenie za doručenú formou verejnej vyhlášky 
podľa§ 26 ods. 2 zákona správneho poriadku d1'í.a 21.03.2019. 
3 
Účastník konania možnost' danú mu vo výzve na vyjadrenie pred vydaním rozhodnutia 
k jeho podkladu i k spôsobu 
jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie nevyužil a na 
predmetnú výzvu nereagoval. 
Správny orgán 
podľa ustanovenia § 34 ods. 5 správneho poriadku hodnotil dôkazy 
podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti 
a dospel k záveru, že 
účastníkovi konania prechodný pobyt na území Slovenskej republiky na 
účel zamestnania neudelí a jeho žiadosť vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti zamietne. 
Vychádzajúc z takto zisteného skutkového stavu, podloženého listinnými dôkazmi bolo 
rozhodnuté tak, ako 
je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie 
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Oddelenie cudzineckej polície 
Policajného zboru Prešov, ul. 
Ľubochnianska č. 2, 080 06 Prešov v lehote do 15 dní odo dňa 
jeho doručenia. 
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné 
súdom. 
........... v i 
l ~u.J~-n· 
.. -, 
Ing. Valéria Farkašová 
,, l 
riaditeľ 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)