Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre M&S GLOBWASH a.s. Jesenského 15, 98401 Lučenec. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 631/5 v k. ú. Prešov, Košická ulica.

Informácia o začatí konania

15.04.2019 / Výrub drevín / krovia

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        M(67235(â29 
 
 
+ODYQi3UHãRY 3UHãRY 
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±??????????????????????????????? 
6SLVþOD a ä3/6479/2/2019/ Ba                        v 3UHãRYHGĖD: 12.04.2019 
 
IQIRUPiFLD o ]DþDWtNRQDQLD 
 
0HVWR3UHãRYDNRSUtVOXãQêRUJiQãWiWQHMVSUiY\YSUYRPVWXSQLYRYHFLDFKRFKUDQ\GUHYtQ  
SRGĐD? 69 ods.1 StVP a), d) a f]iNRQDþ=]R RFKUDQHSUtURG\ a krajiny 
v ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRYćDOHMOHQÄ]iNRQ³informuje o ]DþDWt VSUivneho konania vo 
YHFLY\GDQLDV~KODVXQDYêUXEGUHYinyGUHYtQ pre 0	6*/2%:$6+DV-HVHQVNpKR
/X?HQHF. 
 
StrXþQêRSLVSUHGPHWXNRQDQLD 
äLDGDWHĐ YODVWQtN VSUiYFD pozemku, parcely þ C-
KN 631/5 v N~3UH?RY, .RãLFNi ulica. 
 
Druh a SRþHWNXVov dreviny/GUHYtQ : 2 ks DJiW 
 
Obvod/y/ NPHĖD/ov : 57 cm, 78 cm 
 
Pozemok, na ktorom drevina/dreviny 
rastie/UDVW~ par. þ C-KN 631/5v k. ~ 3UHãRY, 
.RãLFNi ulica. 
 
'{YRGYêUXEX: 9êVWDYEDautoumyvirky. 
 
3RGĐD † RGV ]iNRQD VSUiYQ\ RUJiQ XUþXMH OHKRWX QD GRUXþHQLH StVRPQpKR DOHER
HOHNWURQLFNpKRSRWYUGHQLD]iXMPXE\"~?DVWQtNRPY WRPWRVSUiYQRPNRQDQtY ]P\VOH†
RGV]iNRQD? do 5 SUDFRYQêFKGQtRGRGD]YHUHMQHQLDtejto LQIRUPiFLH. 
 
7HUPtQ]YHrejnenia : 16.04.2019 do 25.04.2019 
 
äLDGRVĢE\Ģ~þDVWQtNRPY WRPWRVSUiYQRPNRQDQtMHSRWUHEQpGRUXþLĢ 
3tVRPQHQDDGUHVX 0VÒ Y 3UHãRYH +ODYQi UHVS SURVWUHGQtFWYRP SRGDQLD
v .OLHQWVNRPFHQWUH-DUNRYiþ3UHãRY 
 
alebo elektronicky v V~ODGHV?RGV]iNRQD?=ER VSUiYQRPNRQDQtVSUiYQ\
poriadok) v ]QHQtQHVNRUãtFKSUHGSLVRY 
    
   
           Ing. Stanislav Ondirko 
            YHG~FL odboru 
       dopravy a åLYRWQpKRSURVWUHGLD 
    
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)