Oznámenie o dražbe: predmet dražby: - byt č. 38 na 7. posch.v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostějovská 93, Prešov, LV č. 10781 k.ú. Prešov - spoluvlastnícky podiel 60/2520 na pozemku - parc. 9310/308CKN- zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2, zapísaný na LV č. 10954 k.ú. Prešov.

Oznámenie o dražbe

17.04.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Oznámenie o dražbe 
JUDr.JozefTarabčák,sosídlomHlavná13,Prešov,správcaúpadcuFrantišekBača,
Prostejovská6323/93,08001Prešov,vkonanívedenomnaOkresnomsúdePrešov,č.k.10dK
105/2017,vyhlasujepodl'a§1670,ods.1ZKRČ.7/2005Z.z.zaprimeranéhopoužitiaZoDDč.
527/2002Z.z.,speňaženiemajetkuúpadcuformoudražby.
5VGjTHS`P2:D5V&:T\KLCGVGHe^P$8QGZS^)+$@VKhTZ
WUV^ZIGSG\^PQGJKY\SKWKSNG?B@VKhTZ$e&P&)(J;)(-'*()/\T/&1&*()/
\ZKVKOSKS_Z?EČ.174/2017dňa12.9.2017
>GZVMTZGXKQ!JVGjH[2:D5V&:T\KLCGVGHe^P$8QGZS^)+$@VKhTZ
WUV^ZIGbUGJIY
7VGSXNhKP3GeG$@VTWXKOTZWP^.+*+'1+$(0(()@VKhTZ
?\SGeKSNKJVGjH[2hNKWXGJVGjHG
=NKWXTPTSGSNGJVGjH[2PGSIKQ^VNGWUV^ZIY%8QGZS^)+$(0(()@VKhTZ
5^XYRPTSGSNGJVGjH[2
dGWTXZTVKSNGJVGjH[2
EWXYUSGJVGjHY2+(&-&*()1
)(&((MTJ&
(1&+(MTJ
@VNKHKMJVGjH[HYJKTZKVTZGi2:D5V&:^S=GVYhNS$STX^V$-(W`JQTRBQTZKSWP^.1$
(0(()@VKhTZ
?\SGeKSNKUVKJRKXYJVGjH[2
WbU&UGQ&)H[XČ.38na7.poschodívbytovomdomesúp.Č.6323naul.ProstějovskáČ.93,
Prešov,k.ú.Prešovnaparc.9310/308CKNaspoluvlastníckypodie160/2520na
spoločnýchčastiachazariadeniachdomu,zapísanýnaLVČ.10781k.ú.Prešov
súp.pal.2spoluvlastníckypodiel60/2520napozemku-parc.9310/308CKN-zastavané
plochyanádvoriaovýmere375m2,zapísanýnaLVČ.10954k.ú.Prešov
=GOKXTPWGWUKgGjYOKGPTIKQTP
?UNWUVKJRKXYJVGjH[2
9JKTH[XSG/&UTWIMTJ`H[XTZ_MTJTRYWbU&Č.6323,naProstejovskejulicinasídliskuIII,
katastrálneúzemiePrešov,postavenýnaparceleČ.9310/308.Bytovýdommá10nadzemnýchpodlaží
a1samostatnývchod(vežiak).Vprízemísanachádzajúpivničnépriestory,spoločnépriestorya
zariadeniadomu.Nakaždomd'alšomnadzemnompodlažísanachádza6bytov.Domjezopanelovej
konštrukčnejsústavy.Založenýjenaželezobetónovýchzákladoch.Zvislékonštrukciesúpanelové,
stropyželezobetónové,strechaplochásPVCfóliou.Klampiarskekonštrukciezpozinkovanéhoplechu.
Vnútornéúpravypovrchovspoločnýchpriestorovsúzvápennýchomietok.Vstupnédveredobytového
domusúplastovéspresklením.Vykurovaniebytovéhodomuaohrevteplejvodyjezcentrálnej
kotolne.Elektroinštaláciaje380Va220V.Dommábleskozvod.Bytovýdomjenapojenýnaverejné
rozvodyinžinierskychsieti,vrátanekáblovejtelevízie.Rozvodyjednotlivýchstúpačieksúv šachtách.
RozvodytelefónovakáblovejtelevíziesúvlištáchzPVc.Jednotlivépodlažiasúkomunikačne
prepojenéželezobetónovýmschodiskoma2výťahmi.Bytovýdombolvroku2014rekonštruovaný-
boliosadenénové plastovéoknáv spoločnýchpriestoroch,novévstupnéplastovédvere,keramické
dlažbyvspoločnýchpriestoroch,nové výťahy,novéinštalačnérozvody(vodovod, kanalizácia,plyn),
novástrešnákrytinasklampiarskymikonštrukciamiazatepleniefasádybytovéhodomu.Bytovýdam
boldanýdoužívaniavroku1977.


Samotnýohodnocovanýbytbolpostupnerekonštruovanýamodernizovaný-novéplastové
okná,čiastočnenovépovrchovéúpravypodláh,astien,novévybaveniekúpetne,WC(2011)a
kuchyne(2012).Bytmápanelovéjadrososamostatnoukúpel'ňouaWC.Vkúpel'nijeocelovásmaltovanávaňaakeramickéumývadlospákovýminerezavýmivodovodnýmibatériami,keramický
obkladstienakeramickádlažba.VoWCjekombizáchodovámisaaPVCpodlaha.Vkuchynije
plynovýsporákselektrickourúrouadlqestororn,nerezovýdrezspákovouvodovodnoubatérioua
keramickýobkladstienokolokuchynskejlinky.Vnajvačše]izbejeplávajúcalaminátovápodlaha,v
ostatnýchizbách,vkuchyniavpredsienisúPVCpodlahy.Bytmástierkovéomietky.Vbytejeústredné
vykurovaniespanelovýmiradiátormi.Plastovéoknáshorizontálnymižalúziamisúorientovanéna
juhozápad(2izby),resp.naseverozápad(1izbaakuchyňa).Vpredsienijevstavanáskriňa.
Bytpozostávaz3iziebapríslušenstva,ktorétvoríkuchyňa,predsieň,kúpel'ňa,WC,apivnica
nachádzajúcasavprízemíobjektu,ktorejvýmerajezapočítanádovýmerypodlahovejplochybytu.Byt
nemáloggiu.Vypočítanápodlahováplochabytuje60,00m",Dispozičnériešeniebytuajehovybavenie
jezrejméajzaschematickéhopódorysuazfotodokumentácievpríloheznaleckéhoposudku.
Svlastníctvombytujespojenéajspoluvlastníctvonaspoločnýchčastiachaspoločných
zariadeniachbytovéhodomuatovpodiele60/2520.Bytjedobreudržiavanýajevdobromtechnickom
stave.
Práva a závazky viaznuce na predmete dražby: 
•PodřaLVČ.10781k.ú.PrešovaLVČ.10954k.ú.Prešovsúnapredmetedražbyevidované
ťarchy-záložněprávovprospechVšeobecnejúverovejbanky-zmluvaozriadenízáložného
právač.Z1488215,V6085/2014anaLVČ.10781k.ú.Prešovajzáložněprávopodl'a§15
ods.1zák.182/93Z.z.
•vbytebývaúpadcasmanželkouadcéra5vnučkouúpadcu
Cena predmetu dražby: 70.200,00€UVNeTRIKSGSKMSYXKQ!STWXNOKYVeKS^F@
Č.50/2017znalcaIng.VladimíraVal'a,zapísaný
vzoznameznalcovMSSR,evidenčnéčíslo
znalca913670
Najnižšie podanie : 52.650,00€
Minimálne prihodenie : 1.000,00€
Dražobná zábezpeka : 7.000,00€
Sposob zloženia dražobnej zábezpeky : 
NabankovýúčetČ.Ú.SK1211110000001480743018vUniCreditBankpob,Prešov,
najneskórvdeňpreddňomkonaniadražby.Dokladomozloženídražobnejzábezpekyjeoriginál
príkazunaúhraduvovýškedražobnejzábezpeky,pričomsumamusíbyťpripísanánaúčetdražobníka
najneskórdeňpreddňomkonaniadražby.Dražobnúzábezpekuniejemožnézložiťvhotovostido
pokladneaniinýmspósobom(platobnoukartouašekom).
Lehota na zloženie dražobne]zábezpeky: najneskórvdeňpreddňomkonaniadražby
Vrátenie dražobnej zábezpeky : do5pracovnýchdníposkončenídražby.Vydražitel'ovisa
dražobnázábezpekanevracia,alesazapočítanaúhradu
cenydosíahnute]dražbou.
Sposob úhrady ceny dosiahnutej vydražením : 
Najneskórdo10dníododňakonaniadražbynaúčetdražobníka
Obhliadka predmetu dražby: 
dňa:21.5.2019o15.00hod.
Dňa:24.5.2019o15.00hod.
podohodesdražobníkom,pooznámeníozáujmeoobhliadkudražobníkovinaelektronickúadresu
tarabcak@centrum.sk,vktoromuvedieajtelefónnečíslonaspatnýkontaktalebona
č.t.051/7598331-2.


Organizačnéopatreniadražby(§5,§20ods.2zákona):
Účastnícidražbymóžubyťibaosobysplňajúcezákonnépodmienkypodřa§5zákonač.
527/2002Z.z.odobrovol'nýchdražbách,ktorépredzačatímdražbypredložiadražobníkovi:
a)dokladtotožnosti
b)dokladozloženízábezpeky
c)čestnéprehlásenie,ženiejeosobouvylúčenouzdražbyvzmysle§20ods.2zákonač.527/2002
Z.z.odobrovol'nýchdražbách
d)akideoprávnickúosobu-úradnývýpiszregistra,kdejezapísanáazktoréhovyplýva,ktoje
oprávnenýkonat'vjejmene,niestaršíakojedenmesiac,akideofyzickúosobu-podnikatel'a,
výpiszoŽR,niestaršíakojedenmesiac
e)vprípadezastúpeniasplnomocnencom,špeciálnesplnomocneniesúradneoverenýmpodpisom
zastúpenéhoúčastníka,zktoréhobudevýslovnevyplývat'oprávneniesplnomocnencakonat'v
menezastúpenéhonadražbe
f)čísloúčtudražitel'apreprípadneúspešnostivdražbenavráteniezloženejzábezpeky
Zmareniedražby:
Neuhradenímcenyvydraženéhopredmetudražbyvydražitel'omvlehoteurčené]dražobníkom
poudelenípríklepu,dražobnázábezpekazloženátakýmtodražitel'omvcelomrozsahuprepadáv
prospechkonkurznejpodstatyakozmluvnápokutaanevraciasa.
Nadobudnutievlastníckehoprávakpredmetudražby:
Vlastníckeprávokpredmetudražbyprechádzanavydražitel'audelenímpríklepuposucasnom
riadnomuhradenícenydosiahnutejvydražením.Dražobníkzabezpečízápisvlastníckehoprávapre
vydražitel'avpríslušnomkatastrizáznamom.
Podl'a§167r)ods.2ZKRmáoprávnenáosobasúsúhlasomdlžníkaprávovykúpit'majetokz
konkurznejpodstatyzacenudosiahnutúnadražbedo10dníodskončeniadražby.Vtakomprípade
vlastníckeprávovydražitel'nenadobudneazaplatenúzábezpekuacenudosiahnutúvydražením
správcavrátido10dní.
Podmienkyodovzdaniapredmetudražbyvydražitel'ovi:
Dražobníkodovzdávydražitel'ovipoúhradecenydosiahnutejvydraženímosvedčenýodpis
notárskejzápisnice,záznamoodovzdanípredmetudražby,atonajneskórdodesať(10)dníodadňa
úhradycelejcenydosiahnutejvydražením,vsídledražobníka.
Poučenie(podl'a§21ods.2až6zákonač.527/2002Z.z.odobrovol'nýchdražbách):
1.Vzmysle§92óds,6ZKR,podřaktoréhosaprimeranepoužijezák.527/2002Z.z.o
dobrovo!'nýchdražbách,saajust.§21ods.2až6ZoDDpoužijeprimerane,pretoaksa
spochybňujeplatnost'záložnejzmluvyaleboboliporušenéust.tohtozákona,ibaoprávnená
osoba,ktorátvrdí,žetýmboladotknutánasvojichprávach,maže požiadaťsúd,abyurčil
neplatnost'dražby.Právodomáhat'saurčenianeplatnostidražbyzaniká,aksaneuplatnído
trochmesiacovodadňapríklepuokremprípadu,akdůvodyneplatnostidražbysúvisiaso
spáchanímtrestnéhočinuazároveňideodražbudomualebobytu,vktorommá
predchádzajúcivlastníkpredmetudražbyvčasepríklepuhlásenýtrvalýpobytpodl'aosobitného
predpisu;vtomtoprípadejemožnédomáhat'saneplatnostidražbyajpouplynutítejtolehoty.V
prípadespoločnejdražbybudeneplatnálentáčasťdražby,ktorejsatakýtorozsudoktýka.
2.Osoba,ktorápodalanasúdežalobupodl'apredchádzajúcehobodu,jepovinnáoznámit'
príslušnejsprávekatastranehnutel'nostizačatiesúdnehokonania.
3.Účastníkmisúdnehokonaniaoneplatnost'dražbysúnavrhovatel'dražby,dražobník,vydražite!',
predchádzajúcivlastníkadotknutáosoba.
4.Akvydražite!'zmarildražbualeboaksúdurčildražbuzaneplatnú,účinkypríklepuzanikajúku
dňupríklepu.
5.Neplatnost'dražbyniejemožnévyslovit'zdůvoduoneskorenéhozačatiadražby,akbolo
príčinouoneskorenéhozačatiadražbykonanieinejdražbytýmistýmdražobníkomnatomistom
miesteaakneumožnilvlastníkpredmetudražby,akoajosoba,ktorámákpredmetudražbyiné
akovlastníckeprávo,vykonat'riadnuobhliadkupredmetudražby.
E@VKhTZK)(&,&*()1:D5V&:T\KLCGVGHe^P
WUV^ZIG

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)