Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Kpt. Nálepku č. 7, 9, 11, ul. Lesík delostrelcov č. 4, ul. Bayerova č. 9 v terminoch 6. máj 2019 od 08:10 h do 14:30 h - 14. máj 2019 od 08:10 h do 16:30 h.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

18.04.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vášlistčíslo/zodňa:
Našečíslo:
Vybavuje:
Telefón/E-mail:
Miesto/Dátum:1 
3/237559/2019 
LinkaVSD
0850123312l<ošice/17.04.2019 :69:B@@D6978D 
MESTOPREŠOVHlavná73Prešov
08001
Váženýzákazník,
\UHYSLK[QfJPJOZLXTdUVJOHiHYVJOQLUHWSbUV\HUcprerušeniedistribúcieelektriny
vlokalite,ktorásanachádzanaúzemíVášhomestaresp.obce:
časťmestaPrešov-ul.Kpt.Nálepkuč.d.7,9,11,ul.Lesíkdelostrelcovč.d.4,ul.
Bayerovač.d.9
vterminoch
6.máj2019od08:10hdo14:30h
14.máj2019od08:10hdo16:30h
Jenámřúto,žepráce,ktorébezprostrednesúvisiasopravouapravidelnou
údržboudistribučnejsústavy,obmedziananevyhnutnýčasvyužívanieelektrinyvo
vašejobci.Údržbajevšakkl'účováprezabezpečeniespol'ahlivejabezpečnej
distribučnejsústavy.Jezároveňúčinnouprevencioupredneplánovanými
poruchaminaktoré,narozdielodplánovanejodstávky,Vásnedokážemevopred
upozornit.
ZároveňsanaVásobraciamesprosbouospoluprácupriinformovaníobčanovo
plánovanejodstávkemiestneobvyklýmspósoborn(napr.vyhlásenímvmiestnom
rozhlase,umiestnenímoznamunainformačnejtabuli,zverejnenímoznamuna
Vašomwebovomsídleapod.).Totooznámenievzhl'adomnajehocharakter
považujemezaoznámenievoverejnomzáujme.
Urobímevšetkopreto,abyboladistribúciaelektrinyvtejtooblastiobnovenáČO
najsk6r.Poldal'tookolnostiumožnia,budemesasnažiťskrátitplánované
prerušeniananevyhnutnéminimum.Aktuálneinformácieoprípadnomskoršom
ukončeníprácnájdetenaportálieVSD(www.vsds.skvčastiPlánovanéodstávky).
Akpreferujteelektronickúformukomunikácie,dávamevámdopozornostiportál
eVSD.PozaregistrovaníbudetemaťviaceréinformácieoVašomodbernom
miestekdispozíciiajzpohodliaVášhodomova.Zároveňsiakoužívatel'portálu
mažetenastaviťel<omunikáciusVSD.Informácieoplánovanomprerušení
distribúcie,čijehozrušeníakoajďalšiedóležitéinformácietýkajúcesaVášho
odbernéhomiestabudedostávaťe-mailom.ČlenO
oinnogy
Kontakty
TLinkaVSD:
0850123312
Einfo@vsds.sk
Iwww.vsds.sk
F+42155678-6516
CVX[JOV\bSPURHFD93
)1))*+,,,+
6KXLYHWXYWdYVTUgRVUZHRZ3
FgJOVKVYSV\LUYRb
KPYZXPI[iUb%H'Y'
@S^UYRb,*%)-+2**4)mPJL
DSV\LUYRbXLW[ISPRH
SpoločnosťjezapísanávObchodnom
registr!OkresnéhosúduKošiceI,
oddieJSe,vložka1411/V
IČO,365993611OIČ,202208Z997
IČDPH:SI<2022082997
Bankovéspojenie:CitibankEur-cpepic,
pobočkazahraničnejbanky,
Č.ú:2008480108/8130
IBAN:S"0781300000002008480108
BICClTISI(BA

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)