Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: pozemku parc.č. KNC 3269/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 144 m2 vytvorený GP č. 79/2014 zo dňa 8.7.2014, vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, odčlenením z pozemku parc.č. KNC 3269/11,zastavaná plocha a nádvorie, LV Č. 2065, k. ú. Solivar, lokalita Ul. Zlatobanská.

Zámer na priamiy predaj nehnuteľnosti

18.04.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MESTOPREŠOV
J?RTGH?BCPRJCNCJE?RK)+#R?N?BJPOE?4CNONGUDKR?NOPLEOCH"NOQ?ICNO?
7MC[KQč.1035/2018zodňa25.9.2018
RQCMCFXPFC
LKBY?PNO?JKQCJE?§9aanasl.zák.Č.138/1991Zb.omajetkuobcívznení
neskoršíchzmienadoplnkov
>S4085.782.4=780/.35015;:0!569:2-
zámerpredajapozemkuparc.č.KNC3269/18,zastavanáplochaanádvorieovýmere144
m
2vytvorenýGPČ.79/2014zodňa8.7.2014,vyhotovenýmGEOPLANPrešov,s.r.o.,
Konštantínova3,08001Prešov,odčlenenímzpozemkuparc.Č.KNC3269/11,
zastavanáplochaanádvorie,LVČ.2065,k.ú.Solivar,lokalitaUl.Zlatobanská,
spósobompriamehopredaja(majetkovoprávneusporiadaniepozemku)
ZáujemcajepovinnýpredložiťcenovúponukuzapredmetpredajanaadresuMesta
Prešov,Hlavná73,08001Prešov,Odborsprávymajetkumesta,Majetkovo-právne
oddelenievzalepenejobálkesoznačením"Neotvárat'-priamypredajpozemkupor.č.
3/2019"
[YKWSbTKJU
*/JTbUJUJhG[\[KXKTOG
CYeS%kKVUTdQGT`QdVTGIKTGTKXSOKH\jTOkiOGGQUIKTGZWgKT`[]S\XRK
]TGRKIQaNUVUXZJQZČ.313/2018zodňa26.12.2018,vyhotovenýmIng.Milanom
Vinklerom,VladaClementisa4,08001Prešov,t.j.4430€.
5ROkiOKinformácieohl'adompredajanehnutel'nostibudúposkytnutéprostredníctvomMsÚv
Prešove,Odborusprávymajetkumesta,Majetkovo-právnehooddelenia,
Č.tel.:051/3100228).
<D7W'8ZJSORGEGWMU[`
VU[KWKT`WOGJKTbSUJHUWZXVW`[\SGPKYQZSKXYG

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)