Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová - celá ulica Za traťou, celá ulica Bociania, ulica Fintická úsek od č.d. 40 po č.d. 48, č.d. 248, 40A, 105,107, 107A, 1078, 107C, 109, 46,105 v termíne 16. máj 2019 od 10:30 h do 13:40 h, časť mesta Prešov, Nižná Šebastová - celá ulica Južná, celá ulica Skalská, celá ulica Šebastovská okrem č.d. 5, ulica Slánska párne č.d. 2 až 14, nepárne č.d. 59 až 65, 45 až 55,41 až 43,23 až 29,1 až 19, č.d. 55A, 45A, 35, ulica Vranovská č.d. 20 v termíne 16. máj 2019 od 07:40 h do 17:40 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

30.04.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
15/255412/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/26.04.2019 
,··-:· 
15/255412/2019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov, Nižná Šebastová -celá ulica Za traťou, celá ulica Bociania, ulica 
Fintická úsek od č.d. 40 po č.d. 48, č.d. 248, 40A, 105,107, 107A, 1078, 107C, 109, 
46,105 
v termíne 
16. máj 2019 od 10:30 h do 13:40 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
dis~ribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Udržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel 
od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. 
vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 0850123312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 
55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spoločnosť je zapfsaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Košice l. 
oddiel Sa, vložka 1411/V 
IČO o 36 599 3611 DIČ: 2022082997 
IČ DPH: 51<2022082997 
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. ú.: 2008480108/8130 
IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC: CIT l Sl< BA 
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
38/255269/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/26.04.2019 
38/255269/2019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov, Nižná Sebastová -celá ulica Južná, celá ulica Skalská, celá ulica 
Sebastovská okrem č.d. 5, ulica Slánska párne č.d. 2 až 14, nepárne č.d. 59 až 65, 
45 až 55,41 až 43,23 až 29,1 až 19, č.d. 55A, 45A, 35, ulica Vranovská č.d. 20 
v termíne 
16. máj 2019 od 07:40 h do 17:40 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
dis~ribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Udržba 
je však kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokia!' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia 
na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31. 042 91 Košice 
Slovenská republika 
Spoločnosť je 2apísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Košice l, 
oddiel Sa, vložka 1411/V 
IČO: 36 599 361 l DIČ: 2022082997 
IČ DPH: 51<2022082997 
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. ú.: 2008480108/8130 
IBAN: 51<07 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC: CITI Sl< BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)