Oznámenie o opakovanej dražbe - Miesto konania dražby: Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj, Dátum a čas konania dražby: 22.05.2019 o 09,30 hod.

Oznámenie o opakovanej dražbe

02.05.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        
 
KEDE/K OPAKOVANEJ Z 
 
Zn. 096/2018 
 
ǀĞƌĞũŶĞŶĠ ǀ njŵLJƐůĞ Α ϭϳ njĄŬŽŶĂ ē͘ ϱϮϳͬϮϬϬϮ ͘ nj͘ Ž ĚŽďƌŽǀŽűŶljĐŚ ĚƌĂǎďĄĐŚ Ă o ĚŽƉůŶĞŶş njĄŬŽŶĂ
X???l????X} ŶŽƚĄƌŽĐŚĂ ŶŽƚĄƌƐŬĞũēŝŶŶŽƐƚŝ;EŽƚĄƌƐŬLJƉŽƌŝĂĚŽŬͿǀ njŶĞŶşŶĞƐŬŽƌƓşĐŚƉƌĞĚƉŝƐŽǀ;ěĂůej 
ůĞŶͣnjĄŬŽŶŽ ĚŽďƌŽǀŽűŶljĐŚĚƌĂǎďĄĐŚ͞Ϳ 
 
ƌĂǎŽďŶşŬ͗ ZKE1<͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ 
ƐşĚůŽ͗ ,ǀŝĞnjĚŽƐůĂǀŽǀĂϲ͕ϬϰϬϬϭ<ŽƓŝĐĞ 
  /K͗ 36 764 281 
  njĂƉşƐĂŶljǀ ŽďĐŚ͘ƌĞŐŝƐƚƌŝK^<ŽƓŝĐĞ/͕ŽĚĚ͗͘^ƌŽ͕ǀůŽǎŬĂē͗͘ϭϵϲϲϵͬs 
  zast.: PhDr. Alexandra Pech, prokurista 
  drazobnik@drazobnik.sk, 055/671 0001 
 
EĂǀƌŚŽǀĂƚĞűĚƌĂǎďLJ͗ Tatra banka, a.s. 
  ƐşĚůŽ͗ ,ŽĚǎŽǀŽŶĄŵĞƐƚŝĞϯ͕ϴϭϭϬϲƌĂƚŝƐůĂǀĂϭ 
  /K͗ 00 686 930 
  njĂƉşƐĂŶljǀ ŽďĐŚ͘ƌĞŐŝƐƚƌŝK^ƌĂƚŝƐůĂǀĂ/͕ŽĚĚ͗͘^Ă͕ǀůŽǎŬĂē͗͘ϳϭͬ 
zast.: <ƌŝƐƚşŶĂsĂƌŐŽǀĄ͕D͘͘͘, ŶĂnjĄŬlade Dohody o ƉůŶŽŵŽĐĞŶƐƚǀĞnjŽĚŸĂ
16.10.2014 
 DŐƌ͘>ƵĐŝĂ,ĂēƵŶĚŽǀĄ͕tŽƌŬŽƵƚƓƉĞĐŝĂůŝƐƚĂt senior 
   
Miesto konania 
ĚƌĂǎďLJ͗ ,ŽƚĞůĠůŝĞƌ͕<ŽŶĨĞƌĞŶēŶĄŵŝĞƐƚŶŽƐƛ͕ƐƵƚĞƌĠŶ 
:ĂƌŬŽǀĄϭ͕ϬϴϬϬϭWƌĞƓŽǀ͕ŽŬƌĞƐWƌĞƓŽǀ͕WƌĞƓŽǀƐŬljŬƌĂũ 
 
ĄƚƵŵĂ ēĂƐ 
konania drĂǎďLJ͗ 22.05.2019 o 09,30 hod. 
  ǀƐƚƵƉŶĂĚƌĂǎďƵŽ 09,00 hod.
 
<ŽůŽĚƌĂǎďLJ͗ ŽƉĂŬŽǀĂŶĠ 
 
WƌĞĚŵĞƚĚƌĂǎďLJ͗ WƌĞĚŵĞƚŽŵĚƌĂǎďLJƐƷŶĞŚŶƵƚĞűŶŽƐƚŝ͕Ă to: 
 
 Parcela ƌĞŐŝƐƚƌĂͣ͞ĞǀŝĚŽǀĂŶĄŶĂŬĂƚĂƐƚƌĄůŶĞũŵĂƉĞ͗ 
 ƉĂƌĐ͘ē͘ϲϱϬ njĂƐƚĂǀĂŶĄƉůŽĐŚĂĂŶĄĚǀŽƌŝĞ o ǀljŵĞƌĞϭ06 m2 Stavba 
 ƐƷƉ͘ē͘ϯϯϱϮ ƉŽůLJĨƵŶŬēŶljŽďũĞŬƚ  ŶĂƉĂƌĐ͘ē͘ϲϱϬ 
 ƐƉŽůƵǀůĂƐƚŶşĐŬLJƉŽĚŝĞů͗ϭͬϭ 
 
 /ĚĞŶƚŝĨŝŬŽǀĂŶĠ ŶĞŚŶƵƚĞűŶŽƐƚŝ ƐƷ njĂƉşƐĂŶĠ ŶĂ ůŝƐƚĞ ǀůĂƐƚŶşĐƚǀĂ KŬƌĞƐŶĠŚŽ
???W??}?Ul????ov?}}?U>sX????U}l??WW??}?U}WWZaKsU
l????ov??u]WW??}?X 
 
Opis predmetu 
ĚƌĂǎďLJ͗  Popis ƉŽůLJĨƵŶŬēŶĞũďƵĚŽǀLJƐŽ ƐƷƉ͘ē͘ϯϯϱϮ 
KŚŽĚŶŽĐŽǀĂŶĄWŽůLJĨƵŶŬēŶĄďƵĚŽǀĂē͘ Ɛ͘ϯϯϱϮũĞǀƵůŝēŶĞũƌĄĚŽǀĞũnjĄƐƚĂǀďĞ
stojaca na parc. ē͘ϲϱϬǀƓŝƌƓŽŵĐĞŶƚƌĞŵĞƐƚĂWƌĞƓŽǀŶĂŵŝĞƐƚŶĞũŬŽŵƵŶŝŬĄĐŝş
 
 - 2 - 
- aƉŝƚĄůƐŬĞũ ƵůŝĐŝ ē͘?X ?}? u ? v?uv ?}o?] ?}l?}?]U
???}v}o?}???v??X????U????}??l}v????l]}???X????U?o?}?
?l}v????l]}? ? ?X ????X W?}il?}? }l?uv?] } iv}?o]??Z
?l}v????l]_ v}o znalcovi ƉƌĞĚůŽǎĞŶĄ͘ ^ƚĂǀďĂ ũĞ ŶĂƉŽũĞŶĄ ŶĂ ǀ??l?
]v?]v]??l ?]?- ǀĞƌĞũŶlj ǀŽĚŽǀŽĚ͕ ŬĂŶĂůŝnjĄĐŝƵ͕ ĞůĞŬƚƌŽ Ă njĞŵŶlj ƉůLJŶ͘
W}o?(?vlv?}?il}??}i?}o?v?????}?]?v]v]??}u
v?uv?u] ?}o?]u] ? iv?u ?}l?}?v?u ?}o?_uX W}?]?
l}v????lv Z}??Z}?}?v]????W ĄŬůĂĚLJǀƌĄƚX?uv?Z??- ďĞƚſŶŽǀĠ
?????}}?}?v}?]?}o]}?X?]?o l}v????l]- ŵƵƌŽǀĂŶĠnjƚĞŚĄůŚƌ͘ϰϬ-50 
Đŵ ƐŽ njĂƚĞƉůĞŶşŵ͘ ^ƚƌŽƉLJ- ŶĂĚ /͘ Ă //͘EW ǎĞůĞnjŽďĞƚſŶŽǀlj͕ ŶĂĚ ƉŽĚƌǀşŵ
??v? ? ?}?v?u ?}Zq}u ?} ???ov_uX ????v] ? l???]v?- 
ĚƌĞǀĞŶĄ ƉƌŝĞŚƌĂ}? l}v????l] ? ??ov}? ]?}o]}?X <???]v ???Z?t 
ƉĄůĞŶĄ͘ <ůĂŵƉŝĂƌƐŬĞ ŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĞ- nj ƉŽƉůĂƐƚŽǀĂŶĠŚŽ ƉůĞĐŚƵ͘ jƉƌĂǀLJ
?v??}?v?Z ?}??Z}?- ǀĄƉĞŶŶŽĐĞŵĞŶƚŽǀĠ ŚůĂĚŬĠ ŽŵŝĞƚŬLJ͘ jƉƌĂǀLJ
?}vli?_Z?}??Z}?- ĨĂƌĞďŶĄƐŝůŝŬĄƚŽǀĄƐƚŝĞƌŬĂ͘sŶƷƚŽƌŶĠŬĞƌĂŵŝĐŬĠŽďklady 
- ǀƐŽĐŝĄlŶLJĐŚnjĂƌŝĂĚĞŶŝĂĐŚƓƚĂŶĚĂƌĚŶĠ͘^ĐŚŽĚLJ- ǎĞůĞnjŽďĞƚſŶŽǀĠƐĐŚŽĚŝƐŬŽƐ
?}??Z}u ? l?u]li o??X ??- ĚƌĞǀĞŶĠ ĚyŚŽǀĂŶĠ ǀ ŽďůŽǎŬŽǀljĐŚ
???v]ZU?????v ?o??}? Xs??- ŶŝĞƐƷ͘KŬŶĄ- ƉůĂƐƚŽǀĠƐŝnjŽůĂēŶljŵ
?}i?lo}uX W}??Z? ?}oZ- ƉŽĚűĂ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌƵ ŵŝ??v}??_ ou]v?}? 
?o?i?l?u]l o??Xs?l??}?v]- ƷƐƚƌĞĚŶĠŶĂnjĞŵŶljƉůLJŶ͕ŬŽƚŽůŸĂ
v //XEWU ?]?}?? ?oZ}? ?vo}? X ol??}]v??o]- ƐǀĞƚĞůŶĄ Ăũ
u}?}?]lU ?}??? ? ??}u?]l?u ]??v_uX o?l}??}t komplet. 
sŶƷƚŽƌŶlj ǀŽĚŽǀŽĚ- z WWZ ƉŽƚƌƵďŝĂ ƚĞƉůĞũ Ăũ ƐƚƵĚĞŶĞũ ǀŽĚLJ͘ sŶƷƚŽƌŶĄ
lvo]?]- komplet z PVC ƉŽƚƌƵďŝĂĂnjŽƐƚƌŝĞĐŚƐŶĂƉŽũĞŶşŵĚŽǀĞƌĞũŶĞũ
lvo]?]Xsv??}?v??o?v}?}- je do kotolne na II.NP. Ohrev teplej vody - 
njĄƐŽďŶşŬŽǀljŽŚƌŝĞǀĂēǀŬŽƚŽůŶŝƐŬŽŵďŝŶŽǀĂŶljŵŽŚƌĞǀŽŵ͘sLJď?v]l?Z?x
- ŶŝĞ ũĞ͘ ,LJŐŝĞŶŝĐŬĠ njĂƌŝĂĚĞŶŝĂ Ă t- ǀ ƓƚĂŶĚĂƌĚŶŽŵ ƉƌĞǀĞĚĞŶş Ɛ
l?u]l?u]}lou]Xs??Z- ŶŝĞũĞ͘EĂǀŝĂĐŬŽŶƓƚƌƵŬĐŝĞ- ƌŽnjǀŽĚƉŽǎŝĂƌŶĞũ
?}?U^U????l???}?vlo?X 
Popis pozemkov 
>sē͘ϭϬϭϯ͕ƉŽnjĞŵŽŬ͕ƉĂƌĐĞůĂē͗͘- 650 - njĂƐƚĂǀĂŶĠƉo}Z?v?}?]}??u?
106 m2 ƚǀŽƌşƉŽnjĞŵŽŬǀĐĞůĞũƉůŽĐŚĞnjĂƐƚĂǀĂŶljŽŚŽĚŶŽĐŽǀĂŶŽƵƐƚĂǀďŽƵǀ
]v???]ovu??W??}?Uv}l?i]v??u??va?]?o?li?o]]X?U?
u}?v}??}?v?}iv]v???l?]v?]v]??l?]?U?vP?_?v?Z?]vl}?X
Pozemok sĂŶĂĐŚĄĚnjĂǀƚĞƐŶĞũďůşnjŬŽƐƚŝŚŝƐƚŽƌŝĐŬĠŚŽũĂĚƌĂŵĞƐƚĂWƌĞƓŽǀ͘ 
 
Stav predmetu 
ĚƌĂǎďLJ͗  WƌĞĚŵĞƚ ĚƌĂǎďLJ ũĞ ǀ technickom stave primeranom jeho veku a ƐƉƀƐŽďƵ
  ƵǎşǀĂŶŝĂ͘ 
 
Ohodnotenie 
ƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJ͗ WƌĞĚŵĞƚĚƌĂǎďLJďŽůŽŚŽv}?v??vol?u?}??l}uX208/2018 njŽĚŸĂ
16.10.2018͕ ǀLJƉƌĂĐŽǀĂŶljŵ njŶĂůĐŽŵ /ŶŐ͘D]?}?o?}u s?l}u, znalcom 
v ŽĚďŽƌĞ ƐƚĂǀĞďŶşĐƚǀŽ͕ ŽĚǀĞƚǀŝĞ ŽĚŚĂĚ ŚŽĚŶŽƚLJ ŶĞŚŶƵƚĞűŶŽƐƚş͕ ƉŽnjĞŵŶĠ
????U?XX?vo913 731 na hodnotu 279.624,02 Φ. 
 
 
EĂũŶŝǎƓŝĞƉŽĚĂŶŝĞ͗ 140.000,- Φ 
 
DŝŶŝŵĄůŶĞƉƌŝŚŽĚĞnie: 1.000,- Φ 
 
ƌĂǎŽďŶĄnjĄďĞnjƉĞŬĂ͗ 20.000,- Φ 
 
 - 3 - 
^ƉƀƐŽďnjůŽǎĞŶŝĂ 
ĚƌĂǎŽďŶĞũ 
njĄďĞnjƉĞŬLJ͗ ϭ͕ĞnjŚŽƚŽǀŽƐƚŶljŵďĂŶŬŽǀljŵƉƌĞǀŽĚŽŵŶĂƷēĞƚĚƌĂǎŽďŶşŬĂǀĞĚĞŶljǀ Tatra 
ďĂŶŬĂ͕ Ă͘Ɛ͕͘ ē͘ ƷēƚƵ͗ ^<ϰϴϭϭϬϬϬϬϬϬϬϬϮ?????????U ??]]ov? ??u}o
0962018͘ƌĂǎŽďŶĄnjĄďĞnjƉĞŬĂƐĂ ƉŽǀĂǎƵũĞnjĂnjůŽǎĞŶƷ͕ĂŬďŽůĂƉƌŝƉşƐĂŶĄŶĂ
????}v_l}}??}?v]???X 
 Ϯ͕,ŽƚŽǀŽƐƚŶljŵǀŬůĂĚŽŵĚŽƌƷŬĚƌĂǎŽďŶşŬĂǀ ŵŝĞƐƚĞŬŽŶĂŶŝĂĚƌĂǎďLJ͘ 
 ϯ͕&ŽƌŵŽƵďĂŶŬŽǀĞũnjĄƌƵŬLJ͘ 
 ϰ͕ŽŶŽƚĄƌƐŬĞũƷƐĐŚŽǀLJǀŽĨŽƌŵĞƉĞŸĂǎŶĞũƐƵŵLJ͘ 
 ƌĂǎŽďŶƷnjĄďĞnjƉĞŬƵŶŝĞũĞu}?v ?o}?]??o?}v}?l??}?Uv]?l}uX 
 
ŽŬůĂĚƉƌĞƵŬĂnjƵũƷĐŝ 
njůŽǎĞŶŝĞnjĄďĞnjƉĞŬLJ͗ ϭ͕ KƌŝŐŝŶĄů ƉŽƚǀƌĚĞŶĠŚŽ ƉƌşŬĂnjƵ ŶĂ ƷŚƌĂĚƵ ƉĞŸĂǎŶljĐŚ ƉƌŽƐƚƌŝĞĚŬŽǀ
v ƉƌŽƐƉĞĐŚ ĚƌĂǎŽďŶşŬĂ ǀŽ ǀljƓŬĞ ĚƌĂǎŽďŶĞũ njĄďĞnjƉĞŬLJ͕ njĂ ƉƌĞĚƉŽŬůĂĚƵ ŝĐŚ
?]vZ}??]?_?v]v????}v_l}}??}?v]???X 
 Ϯ͕KƌŝŐŝŶĄůďĂŶŬŽǀĞũnjĄƌƵŬLJǀŽǀljƓŬĞĚƌĂǎŽďŶĞũnjĄďĞnjƉĞŬLJ͕njŶĞũƷĐĞũŶĂƷēĞƚ
??}v_lX 
 ϯ͕ KƐǀĞĚēĞŶlj ŽĚƉŝƐ ŶŽƚĄƌƐŬĞũ njĄƉŝƐŶŝĐĞ Ž njůŽǎĞŶş ĚƌĂǎŽďŶĞũ njĄďĞnjƉĞŬLJ ĚŽ
v}???li??Z}??? ƉƌŽƐƉĞĐŚĚƌĂǎŽďŶşŬĂ͘ 
 
>ĞŚŽƚĂŶĂnjůŽǎĞŶŝĞ 
njĄďĞnjƉĞŬLJ͗ ŽŽƚǀŽƌĞŶŝĂĚƌĂǎďLJ͘ 
 
sƌĄƚĞŶŝĞĚƌĂǎŽďŶĞũ 
njĄďĞnjƉĞŬLJ͗ ĞnjnjďLJƚŽēŶĠŚŽŽĚŬůĂĚƵƉŽƐŬŽŶēĞŶşĚƌĂǎďLJ͘ 
 
Obhliadka 
ƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJ͗ KďŚůŝĂĚŬĂƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJƐĂƵƐŬƵƚŽēŶşǀ ƚĞƌŵşŶŽĐŚ͗ 
 1, 15.05.2019 o 09,00 hod. 
2, 21.05.2019 o 09,00 hod. 
 Miesto konania obhliadky je pred ƉŽůLJĨƵŶŬēŶŽƵ budovou ƐŽƐƷƉ͘ē͘3352, na 
ulici aƉŝƚĄůƐŬĂē͘ϲ v WƌĞƓŽǀĞ. 
 KďŚůŝĂĚŬĂ ƐĂ ƵƐŬƵƚŽēŶş ƉŽ ƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŽŵ ƚĞůĞĨŽŶŝĐŬŽŵ ĚŽŚŽǀŽƌĞ
s ĚƌĂǎŽďŶşŬŽŵ͕ŶĂũŵĞŶĞũϮϰŚŽĚşŶǀŽƉƌĞĚ͕ŶĂƚ͘ē͗͘нϰϮϭϵϭϭ 755 528 alebo 
elektronicky: info@drazobnik.sk. 
 
WƌĄǀĂĂnjĄǀćnjŬLJ 
viaznuce na 
ƉƌĞĚŵĞƚĞĚƌĂǎďLJ͗ eZ,z͗ 
1, V 1684/2016-ŵůƵǀĂ Ž njĄůŽǎŶŽŵ ƉƌĄǀĞ ƉƌĞ dĂƚƌĂ ďĂŶŬĂ͕Ă͘Ɛ͘,ŽĚǎŽǀŽ
vuX?U???????]?o?l????????lv??X<E????}o?(?vlv?}il?
?????v??X<E 650; -3067/2016 
2, Z 5887/2018 - ƌŽnjŚŽĚŶƵƚŝĞŽnjĂďĞnjƉĞēĞŶşĚĂŸŽǀĠŚŽŶĞĚŽƉůĂƚŬƵnjƌŝĂĚ͘njĄů͘
???XlX????l?????}x??X?X??????D??}W??}?v??X<EX???- 
ēşƐůŽnjŵĞŶLJϴϯϰϬͬϭϴ 
WKED<z: 
1, P 261/2018 - KnjŶĄŵĞŶŝĞ Ž njĂēĂƚş ǀljŬŽŶƵ njĄůŽǎŶĠŚŽ ƉƌĄǀĂ?} x
17.07.2018, pre: Tatra ďĂŶŬĂ͕Ă͘Ɛ͕͘/K͗ϬϬϲϴϲϵϯϬ͕,ŽĚǎŽǀŽŶĄŵĞƐƚŝĞϯ , na 
parcelu CKN 650,stavbu- Ɛ͘ē͘ϯϯϱϮƉŽůLJĨƵŶŬēŶljŽďũĞŬƚŶĂƉĂƌĐĞůĞ<EϲϱϬ͕
?}qs????l??- ēşƐůŽnjŵĞŶLJϱϮϴϮͬϮϬϭϴ 
 
 
 
 - 4 - 
EŽƚĄƌŽƐǀĞĚēƵũƷĐŝ 
ƉƌŝĞďĞŚĚƌĂǎďLJ͗ DŐƌ͘sŽũƚĞĐŚ<ĂǀĞēĂŶƐŬljʹ ŶŽƚĄƌ 
 ƐşĚůŽ͗ <ŵĞƛŽǀĂϭϯ͕ 040 01 <ŽƓŝĐe 
 
^ƉƀƐŽďƷŚƌĂĚLJĐĞŶLJ 
dosiahnutej 
ǀLJĚƌĂǎĞŶşŵ͗ sLJĚƌĂǎŝƚĞűũĞƉŽǀŝŶŶljnjĂƉůĂƚŝƛĐĞŶƵĚŽƐŝĂŚŶƵƚƷǀLJĚƌĂǎĞŶşŵŶĂũŶĞƐŬƀƌĚŽϭϱ
v_ } ?l}vv] ??? v ?? ??}v_l ?v? ? Tatra banka, a.s.,      
ē͘ƷēƚƵ͗^<ϰϴϭϭ000000002ϲϮϳϭϲϲϯϲϭ͕ǀĂƌŝĂďŝůŶljƐLJŵďŽů0962018͘ƌĂǎŽďŶĄ
???l? ǀLJĚƌĂǎŝƚĞűŽǀŝnjĂƉŽēşƚĂǀĂĚŽĐĞŶLJĚŽƐŝĂŚŶƵƚĞũǀLJĚƌĂǎĞŶşŵ͘ 
 
Nadobudnutie 
ǀůĂƐƚŶşĐŬĞŚŽƉƌĄǀĂ 
k ƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJ͗ WŽnjĂƉůĂƚĞŶşĐĞŶLJĚŽƐŝĂŚŶƵƚĞũǀLJĚƌĂǎĞŶşŵǀLJĚƌĂǎŝƚĞűŽŵǀ stanovenej lehote, 
ƉƌĞĐŚĄĚnjĂŶĂǀLJĚƌĂǎŝƚĞűĂǀůĂƐƚŶşĐŬĞƉƌĄǀŽĚŸŽŵƵĚĞůĞŶŝĂƉƌşŬůĞƉƵV?}v?o?_U
li????]?q}u}?}Ul?}?i?}?]vv??_???}?P]??????v?}?
??iv Z} ?l?}? ?}q }?}]?v Z} ???]??U l ? ? ??_lo?? v] i
??_?v ? ?}u?} ?P]???]X WƌĄǀŽ ƵǎşǀĂƛ ƉƌĞĚŵĞƚ ĚƌĂǎďLJ ƉƌĞĐŚĄĚnjĂ ŶĂ
????]?q}}??v_u??u???????]?v]}?} ŽĚŽǀnjĚĂŶş͘WƌĞĚŵĞƚ
???}}????Z?i?]?o??v_l?}??o}?v_}??v Z}}?]??
v}???li ??]?v] ? ĚƌĂǎďLJ ĚŽ ƉŝĂƚŝĐŚ ĚŶş ƉŽ ƵŚƌĂĚĞŶş ĐĞŶLJ ĚŽƐŝĂŚŶƵƚĞj 
ǀLJĚƌĂǎĞŶşŵ͕ Ž ēŽŵ ƐĂ ǀLJŚŽƚŽǀş njĄƉŝƐŶŝĐĂ Ž ŽĚŽǀnjĚĂŶş ƉƌĞĚŵĞƚƵ ĚƌĂǎďLJ͘
s???]?q}??_???Z}?}?v]}??v Z}}?]??v}???li??]?v]
z ĚƌĂǎďLJ͖ ũĞĚŶŽǀLJŚŽƚŽǀĞŶŝĞnjĂƓůĞĚƌĂǎŽďŶşŬƉƌşƐůƵƓŶĠŵƵŽŬƌĞƐŶĠŵƵƷƌĂĚƵ͕
l????ovu?}}??????}v Z}}lladu. 
V njŵLJƐůĞΑϭϱϭŵĂŽĚƐ͘ϯnjĄŬŽŶĂē͘ϰϬͬϭϵϲϰď͘KďēŝĂŶƐŬĞŚŽnjĄŬŽŶŶşŬĂƉƌŝ
??l}v ?o}?v Z} ??? ?o}?v?u ??]?q}uU l?}? Z} ?o}?v ???} i
v ƉŽƌĂĚşƌŽnjŚŽĚƵũƷĐŽŵŶĂƵƐƉŽŬŽũĞŶŝĞnjĄůŽǎŶljĐŚƉƌĄǀƌĞŐŝƐƚƌŽǀĂŶĠĂŬŽƉƌǀĠ͕
? ?o}Z ???? v???v? ?o}?v?u] ???u] }???v?Z ?o}?v?Z
??]?q}?X 
 
Podmienky 
odovzdania 
ƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJ 
ǀLJĚƌĂǎŝƚĞűŽǀŝ͗ AŬŶĂĚŽďƵĚŽůǀLJĚƌĂǎŝƚĞűǀůĂƐƚŶşĐŬĞƉƌĄǀŽŬ ƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJ͕ƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝ
?o??v_l i ?}?]vv? }}??? ??u? ??? v ?lo ??o}?v]
?_?}uv Z}?}??rdenia o ǀLJĚƌĂǎĞŶşƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJĂ ĚŽůŽǎĞŶŝĂƚŽƚŽǎŶŽƐƚŝ
????]?q}?]?]Zv_}}x??o?v]v?}?]Zv??i????v_uX
??}v_lvu]????_???]?v]?} ŽĚŽǀnjĚĂŶşƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJ͘ĄƉŝƐŶŝĐƵ
o ŽĚŽǀnjĚĂŶş ƉƌĞĚŵĞƚƵ ĚƌĂǎďLJ ƉŽĚƉşƓĞ ƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷ] ?o??v_l ??u??
???U ????]?q ĚƌĂǎŽďŶşŬ͘ :ĞĚŶŽ ǀLJŚŽƚŽǀĞŶŝĞ njĄƉŝƐŶŝĐĞ ŽďĚƌǎş
??Z?i?] ?o??v_l ??u?? ??? ĚǀĞ ǀLJŚŽƚŽǀĞŶŝĂ ǀLJĚƌĂǎŝƚĞű͘ Ŭ
v]l?}? }?} }u]?v ??]?v]? ?}?_?? o} i? ????]?U ??}
?l??}v}??????v_? njĄƉŝsnici a njĄƉŝƐŶŝĐĂƐĂƉŽǀĂǎƵũĞnjĂŽĚŽǀnjĚĂŶƷĂũƚĞũƚŽ
osobe; o ƚŽŵĚƌĂǎŽďŶşŬƚƷƚŽŽƐŽďƵƉŽƵēş͘ 
sƓĞƚŬLJ ŶĄŬůĂĚLJ ƐƉŽũĞŶĠ Ɛ ŽĚŽǀnjĚĂŶşŵ Ă ƉƌĞǀnjĂƚşŵ ƉƌĞĚŵĞƚƵ ĚƌĂǎďLJ njŶĄƓĂ
????]?qXd?}?}?]vv}???v???Z?ivvlo?Ul?}? ?]vlv??v]lo]U
ak ich svojou vŝŶŽƵƐƉƀƐŽďŝůƉƌĞĚĐŚĄĚnjĂũƷĐŝǀůĂƐƚŶşŬĂůĞďŽĚƌĂǎŽďŶşŬ͕ĂůĞďŽ
l ]u ?]?} vlo? ??v]lo] vZ}}?U l?}? ]Z ?}??]ZoX E??v???}
?l}?v??u??????Z?? ŶĂǀƌŚŽǀĂƚĞűĂĚƌĂǎďLJŶĂǀLJĚƌĂǎŝƚĞűĂ
x}u}}??v]??u?????V? ƚĞŶŝƐƚljĚĞŸƉƌĞZ?v????]?q
?}?}?v}?? ? ?l}? ????}v? ? ƐƷǀŝƐůŽƐƚŝ Ɛ ƉƌĞĚŵĞƚŽŵ ĚƌĂǎďLJ͘ Ŭ ũĞ
 
 - 5 - 
ǀLJĚƌĂǎŝƚĞűǀ ŽŵĞƓŬĂŶşƐ ƉƌĞǀnjĂƚşŵƉƌĞĚŵĞƚƵĚƌĂǎďLJ͕njŶĄƓĂŶĞďĞnjƉĞēĞŶƐƚǀŽ
?l}? njŽĚƉŽǀĞĚŶŽƐƛnjĂƓŬŽĚƵ͘ 
 
WŽƵēĞŶŝĞ͗ sƉƌşƉĂĚĞ͕ĂŬƐĂƐƉŽĐŚLJďŸƵũĞƉůĂƚŶŽƐƛnjĄůŽǎŶĞũnjŵo???o}}o]?}???v 
???v}?v]?l}v} ĚŽďƌŽǀŽűŶljĐŚĚƌĂǎďĄĐŚ͕ŵƀǎĞŽƐŽďĂ͕ŬƚŽƌĄƚǀƌĚş͕ǎĞ
??u }o }?lv?? v ??}i]Z ???ZU ?}?]? ??U ? ??]o v?o?v}??
???XW??}}uZ????v]v?o?v}??]????v]lUl?v??o?v_
do troch mĞƐŝĂĐŽǀŽĚŽĚŸĂƉƌşŬůĞƉƵŽŬƌĞŵƉƌşƉĂĚƵ͕ĂŬĚƀǀŽĚLJŶĞƉůĂƚŶŽƐƚŝ
??????]?]?}??Zv_u????v Z}]v???}?x]}???}u?
o}???U?l?}?}uu??Z?i?]?o??v_l??u???????
??_lo??Zo?v????o??}???}q}?}]?v Z}???]??V??}u?}??_?i
u}?v }uZ??v?o?v}??]???i?}??o?v??_?i?}oZ}??Xs??_?
??}o}vi????v?o?vov??????Ul?}?i??l??}?}???}l
??lX 
 KƐŽďĂ͕ ŬƚŽƌĄ ƉŽĚĂůĂ ŶĂ ƐƷĚĞ ǎĂůŽďƵ Ž ƵƌēĞŶŝĞ ŶĞƉůĂƚŶŽƐƚŝ ĚƌĂǎďLJ ƉŽĚűĂ
preĚĐŚĄĚnjĂũƷĐĞŚŽ ŽĚƐĞŬƵ͕ ũĞ ƉŽǀŝŶŶĄ ŽnjŶĄŵŝƛ??_?o??v u? }l??v u?
???Ul????ovu?}}?? njĂēĂƚŝĞƐƷĚŶĞŚŽŬŽŶĂŶŝĂ͘ 
 jēĂƐƚŶşŬŵŝ ƐƷĚŶĞŚŽ ŬŽŶĂŶŝĂ Ž ŶĞƉůĂƚŶŽƐƛ ĚƌĂǎďLJ ƐƷ ŶĂǀƌŚŽǀĂƚĞű ĚƌĂǎďLJ͕
??}v_lU????]?qU??Z?i?]?o??v_l}?lv??}?}X 
 Ak ǀLJĚƌĂǎŝƚĞűnjŵĂƌŝůĚƌĂǎďƵĂůĞďŽĂŬƐƷĚƵƌēŝůĚƌĂǎďƵnjĂŶĞƉůĂƚŶƷ͕ƷēŝŶŬLJ
??_lo???v]li?l?x???_lo??X 
 EĞƉůĂƚŶŽƐƛ ĚƌĂǎďLJ ŶŝĞ ũĞ ŵŽǎŶĠ ǀLJƐůŽǀŝƛ nj ĚƀǀŽĚƵ ŽŶĞƐŬŽƌĞŶĠŚŽ njĂēĂƚŝĂ
???Ul}o}??_]v}?}v?l}?v Z}??]???l}vv]]vi???
??u ]???u ??}v_l}u v ?}u ]??}u u]?? l v?u}?v]o ?o??v_l
??u?? ???U l} i }?}U l?}? u l ??u?? ??? ]v l}
?o??v_l???}U??l}v??]v?}Zo]l???u?????X 
 
ĂƐƉƌĄǀŶŽƐƛ͗ůĞdžĂŶĚƌĂWĞĐŚ 
 
V Bratislave 26.04.2019 
 
 
 
ĚƌĂǎŽďv_l 
DZKE1<͕Ɛ͘ƌ͘Ž͘ 
 
 
 
PhDr. Alexandra Pech 
prokurista 
 
 
 
 ZŽǀŶŽƉŝƐƚŽŚƚŽŽnjŶĄŵĞŶŝĂŽ ĚƌĂǎďĞ͕Ɛ ƷƌĂĚŶĞŽƐǀĞĚēĞŶljŵƉŽĚƉŝƐŽŵŶĂǀƌŚŽǀĂƚĞűĂĚƌĂǎďLJ͕ũĞƵůŽǎĞŶljƵ ĚƌĂǎŽďŶşŬĂ 
;ΑϭϳŽĚƐ͘ϴnjĄŬŽŶĂŽ dŽďƌŽǀŽűŶljĐŚĚƌĂǎďĄĐŚͿ͘ 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)