Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: JJR trade s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Strojnícka 5, 080 06 Prešov, Stanislav Bosák Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov, Inštitút vzdelávania Prešov s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, Vladimír Martaus Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 3 8, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

03.05.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        l
iii>!!'"'~'' 
. 
. 
' 
Číslo: 101004425/2019 
Dátum: 30.04.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: JJR trade s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Strojnícka 
5, 080 06 Prešov 
Písomnosť č. 100897642/2019 zo dňa 16.04.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov 
Z dôvodu, 
že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100897642/2019 zo dňa 16.04.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe 
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie 
sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 
ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
••••••••••• ~-.~~·-
•• <;. .• ~ •• ~~;~~~·~ •• ~.: •••••••••••• 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: l 00990785/2019 
Dátum: 29.04.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Stanislav Bosák 
Naposledy sídlo/pobyt: 
O, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100978949/2019 zo dňa 26.04.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 
3, Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100978949/2019 zo dňa 26.04.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, Prešov v kancelárii č. 511 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: l 00979991/2019 
Dátum: 26.04.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Inštitút vzdelávania Prešov s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Duchnovičovo námestie l, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100884479/2019 zo dňa 15.04.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 
3, Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100884479/2019 zo dňa 15.04.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, Prešov v kancelárii č. 511 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
~,,~7::':.:~.:.~.--~:~:~~--~-~· ..... . 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: 100873241/2019 
Dátum: 12.04.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Vladimír Martaus 
Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 3 
8, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 100700535/2019 zo dňa 20.03.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100700535/2019 zo dňa 20.03.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/' 
~/ 
............. /..-:. ................................. .. 
JUDr. Valéria Žabec ká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)