Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov: Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov na 19. júna 2019.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov

03.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        VYHLÁSENIE 
voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov 
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov v zmysle§ 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon o obecnom zriadení") uznesením 
Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov č. 66/2019 zo dňa 03.04.2019, 
vyhlasuje 
voľbu hlavného kontrolóra mesta Prešov a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov 
na 19. júna 2019 
1. Deň nástupu hlavného kontrolóra do práce je od 1.7.2019 so 100% pracovným úväzkom. 
2. Voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov 
Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov (ďalej len "mestské zastupiteľstvo") na zasadnutí 
mestského 
zastupiteľstva. 
3. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: ukončené minimálne 
úplné stredné vzdelanie. 
4. Náležitosti písomnej prihlášky: 
-profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície, 
-úradne 
osvedčenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
-kópie dokladov o absolvovaní prípadného 
ďalšieho vzdelávania, 
-osobné údaje podľa § 10 ods. 4 písm. 
a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe 
§ 18a ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení, 
-
čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
-súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania voľby v mestskom 
zastupiteľstve. 
S. Termín ukončenia doručenia prihlášok: do 05.06.2019 do 16.00 hod. 
6. Miesto a spôsob doručenia prihlášok: Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov 
musí písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu odovzdať na 
Mestský úrad v 
Prešove. Pri osobnom odovzdávaní -do podateľne Mestského úradu v Prešove, 
Hlavná 73, prízemie, č. dv. S. Pri odovzdávaní poštou na adresu -Primátor mesta Prešov, 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov. Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum 
poštovej podacej 
pečiatky. Zalepenú obálku je potrebné označiť: "Voľba 
hlavného kontrolóra mesta-neotvárať". 
7. Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, 
ktorá najneskôr do 07.06.2019 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov. 
8. Iba uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady, náležitosti prihlášky a včas podá prihlášku, 
bude zaradený ako kandidát na 
voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a zákona o obecnom 
zriadení. Úspešným uchádzačom bude Mestským úradom v Prešove zaslaná poštou pozvánka na 
voľbu hlavného kontrolóra najmenej 9 dní pred jej konaním. 
9. Každý kandidát/kandidátka má právo v deň konania voľby na vystúpenie pred poslancami 
mestského 
zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne S minút. 
10. Plat hlavného kontrolóra je určený podľa§ 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení. 
8 
Strana 
Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 
l/3 
Mesto Prešov 
UZNESENIE 
zo 4. zasadnutia 
Mestského zastupitel'stva mesta 
Prešov 
dňa: 3.4.2019 číslo: 66/2019 
K materiálu: Návrh na vyhlásenie vol'by hlavného kontrolóra mesta Prešov 
Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 
A. v y h l a s u j e 
vol'bu hlavného kontro 1 óra mesta Prešov v súlade s ustanovením § 18a zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), ktorá 
sa bude konať dna 19. júna 2019; 
B. s ch v a l' u j c 
l . deň nástupu hlavného kontrolóra do práce od l. 7.20 19 so 1 OO % pracovným úväzkom, 
2. spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Presov a náležitosti prihlášky 
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra takto: 
a) Voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov 
Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta 
Prešov. 
b) 
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra: 
-ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. 
c) Náležitosti písomnej prihlášky: 
-profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície, 
-úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 
-kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania, 
-osobné údaje 
podľa § lO ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov 
a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe 
§ 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení, 
Mestské zastupitel'stvo mesta Prešov 
.Mesto Prešov 
Strana 
2/3 
'---··-----,L......--·-----------------------~----1 
čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom 
rozsahu, 
-· súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov na 
účel 
vykonania voľby v mestskom zastupiteľstve. 
d) Termín ukončenia doručenia prihlášok: do 05.06.2019 do 16.00 hod. 
e) Miesto a spôsob 
doručenia prihlášok: 
Uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra mesta Prešov musí písomnú prihlášku spolu 
s 
požadovanými dokladmi do stanoveného termínu odovzdať na Mestský úrad v Prešove. 
Pri 
osobnom odovzdávaní -do podateľne Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, 
prízemie, 
č. dv. 5. Pri odovzdávaní poštou na adresu -Primátor mesta Prešov, Mestský 
úrad, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. Zalepenú obálku je potrebné označiť: "Voľba hlavného 
kontrolóra 
mesta-neotvárat"'. 
f) Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia zložená z poslancov MsZ, ktorá n~jneskôr 
do 07.06.2019 vyhodnot[ splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov. 
g) Iba uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady, náležitosti prihlášky a včas podä 
prihlášku, 
bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a 
zákona o obecnom 
zriadení. Úspešným uchádzačom bude Mestským úradom v Prešove 
zaslaná poštou pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 9 dní pred jej konaním. 
h) Každý kandidát/kandidátka má právo v deň konania voľby na vystúpenie pred poslancami 
mestského 
zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne 5 minút. 
i) V súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení na zvolenie hlavného 
kontrolóra mesta 
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MsZ. Ak 
ani jeden z kandidátov takúto 
väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej 
schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali 
v prvom kole volieb 
najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hla'iov do druhého 
kola 
volieb 
postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole 
volieb 
je zvolený ten kandidát, ktorý· získal n~jväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti 
hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. 
j) Plat hlavného kontrolóra je určený podľa § 18c ods. l zákona o obecnom zriadení. 
r·J 
Strana 
Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 
3/3 
___ ...../ 
Mesto Prešov 
C. ž i ad a 
m:iJnátorku mesta Prešov 
zabezpečiť vyhlásenie dňa konania voľby na úradnej tabuli mesta Prešov a spôsobom v mieste 
obvyklým -zverejnením na internetovej stránke mesta Prešov a minimálne v jednom 
regionálnom a v jednom celoštátnom denníku v termíne 
podľa § 18a ods. 2 zákona o obecnom 
zriadení. 
Overovatelia: 
Mgr. Michal Džupin, 
v. r. 
Igor Kivader, v.r. 
PhDr. Mikuláš Komanický, v. r. 
1 O. 04. Z019 
Ing. Andrea Turčanová, v. r. 
primátorka mesta 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)