PredÍženie lehoty na doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby : EPERIA II: etapa, ul. Arm. generála Ludvíka Svobodu Prešov a doby prerušenia územného konania- upovedomenie.

PredÍženie lehoty na doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia

16.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
stavebný úrad 
Hlavná 
č. 73 
Číslo: SÚ/6307/102587/2019-Hč 
Verejná vyhláška 
ft "', .. l 
·-l J 
Vyvesené dňa-~--------
Zvesené dňa----------080 Ol Prešov 
V Prešove dňa: 15.05.2019 
Vec: 
PredÍženie lehoty na doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie 
stavby : 
EPERIA II: etapa, ul. Arm. generála Ludvíka Svobodu Prešov a doby prerušenia 
územného konania-upovedomenie 
Dňa 10.05.2019 žiadateľ ENTO, spol.s.r.o. Košice, IČO 31656552, Jesenského 6, 040 
Ol Košice v.z. navrhovateľa VSV consulting, a.s., so sídlom Karlovská 34, 841 04 Bratislava 
podalo 
žiadosť o predÍženie lehoty pre doplnenie podkladov z dôvodu právoplatne neukončeného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l 
zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku , v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej len stavebný zákon) na základe žiadosti navrhovateľa-jeho sp l. zástupcu 
ENTO, spol.s.r.o. Košice, IČO 31656552, Jesenského 6, 040 O l Košice 
oznamuje 
že žiadosti žiadateľa -navrhovateľa vyhovuje. 
Stavebný úrad týmto o 
60 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia navrhovateľovi 
-predÍžuje lehotu pre doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia zo dňa 05.04.2019 
a lehotu prerušenie konania stanovenú v rozhodnutí vydanom pod č. SÚ/6307/102587/2019-
Hč zo dňa 09.04.2019. 
Súčasne stavebný úrad v zmysle 35 ods. 3 stavebného zákona upozorňuje žiadateľa
navrhovateľa, že ak v určenej lehote neodstráni nedostatky podania, t.j. nepredloží 
požadované doklady, stavebný úrad v zmysle §35 ods. 3 stavebného zákona a §19 ods. 3 
správneho poriadku konanie zastaví. 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje toto upovedomenie bude 
vyvesená v súlade s ustanovením 
§ 26 ods. 2 zákona o správnom konaní po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli Mesta Prešov a na internete, na internetovej stránke mesta Prešov 
a to 
na úradnej elektronickej tabuli Mesta Prešov. 
~TOO 
vedúci stavebného úradu 
Doručí sa: 
l. ENTO, spol.s.r.o. Košice, IČO 31656552, Jesenského 6, 040 O l Košice 
2. 
VSV consulting, a.s., so sídlom Karlovská 34, 841 04 Bratislava 
CO/ 
Mesto Prešov -spoločný obecný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli M e s t a P r e š o v a zverejnená 
na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov na internetovej stránke www.presov.sk 
' 
dňa ........................... :.:· ................... . 
Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule M 
e s t a 
P r 
e š o v a a stiahnutá 
z úradnej elektronickej tabule Mesta Prešov na internetovej stránke www.presov.sk 
dňa ............................................ . 
MESTO PREŠOV 
................. Mrf!f!:l"#x~. ······_:······ 
08001"~~ .-cE}oy. 
Pecmt -a a podpts 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)