Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Ing. Vladimír Rau naposledy bytom 080 01 Prešov, Peter Pupek naposledy bytom 080 01 Prešov, Zdena Kipikašová naposledy bytom 080 01 Prešov, Vlasta Juričková naposledy bytom 080 01 Prešov, Jozef Juričko naposledy bytom 080 01 Prešov, Bernadeta Hudcovicová naposledy bytom 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.04.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PRE~OV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania Číslo konania: 0501711/2018 V Prešove 19. 4. 2018 
Adresát písomností: 
Ing. Vladimír Rau 
naposledy bytom 
08001 Prešov 
VEREJN Á VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č. k. 0501711/2018 zo dňa 19. 4. 2018 je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73,080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov č. k. 0501711/2018 zo dňa 19. 4. 2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 
35 zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade 
Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak 
si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
ŕ/) 
/t-{ .;;.'ŕ1-~/t~i 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREáOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 050177112018 V Prešove 20. 4. 2018 
Adresát písomností: 
Peter Pupek 
naposledy bytom 
0800 l Prešov 
VEREJN Á VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č. k. 050177112018 zo dňa 20. 4. 2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov č. k. 0501771/2018 zo dňa 20. 4. 2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 
35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
r/ )~i [J1'Z t_/z_~. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia 
daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PRESOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 050176112018 V Prešove 20. 4. 2018 
Adresát písomností: 
Zdena Kipikašová 
naposledy bytom 
0800 l Prešov 
VEREJN Á VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č. k. 050176112018 zo dňa 20. 4. 2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov 
č. k. 050176112018 zo dňa 20. 4. 2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 
35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREäOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 050175112018 V Prešove 20. 4. 2018 
Adresát písomností: 
Vlasta Juričková 
naposledy bytom 
0800 l Prešov 
VEREJN Á VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č. k. 050175112018 zo dňa 20. 4. 2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že správcovi dane nie 
je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov 
č. k. 050175112018 zo dňa 20. 4. 2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 
35 zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
.:' 
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 OJ Prešov 
Odbor 
ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 011038112018 V Prešove 20. 4. 2018 
Adresát písomností: 
Jozef 
Juričko 
naposledy bytom 
0800 l Prešov 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Písomnosť č. k. 011038112018 zo dňa 20. 4. 2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov č. k. 0110381/2018 zo dňa 20. 4. 2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 
35 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
v· 
/íJ 4 ·IA/1 /1/1 4 
./;Vvt-·!, t' v" v 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
MESTO PREáOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: 0501731/2018 V Prešove20. 4. 2018 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: 
Bernadeta Hudcovicová 
naposledy bytom 
0800 l Prešov 
Písomnosť č. k. 0501731/2018 zo dňa 20. 4. 2018 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že správcovi dane nie je známy pobyt adresáta, doručuje sa písomnosť Mesta 
Prešov 
č. k. 0501731/2018 zo dňa 20. 4. 2018 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 
35 zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 303 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
,/ 
.~Vh0V'v 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)