Oznámenie vydania rozhodnutia pre dodatočné povolenie stavby: "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch KN-C-6517/1, 6517/2, 6518, 6574/13, k. ú. Prešov".

Oznámenie vydania rozhodnutia pre dodatočné povolenie stavby

22.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 
·z 11~.. ·z 1., ·J 
Vyvesené dňa_--::;;.;----'---'-----
Zvesené dňa----------
v 
MESTO 
PRESOV Hlavná ul. č. 73, Prešov 
PSČ 080 Ol 
Císlo: SÚ/2060/10591/2019-Mk V 
Prešove 09. 05. 2018 
Oznámenie vydania rozhodnutia pre dodatočné povolenie stavby: 
"Zmena v 
užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou baňou č. 81 s 
odstavnou plochou 
na pozemkoch KN-C-6517/1, 6517/2, 6518, 6574/13, k. ú. 
Prešov" podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súbehu s ustanovením § 26 
zákona 
č. 71/1967 ) Zb. o správnom konaní 
verejnou vyhláškou 
ROZHODNUTIE 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa§ 117 ods. l zákona č. 5011976 Zb. o 
územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení 
neskorších predpisov postupom 
podľa § 88 ods. l písm. b) a § 88a ods. 4 vvdáva pre 
stavebníka, ktorým je spoločnosť: ELAZ, s.r.o, IČO 47418044, Pod Kamennou baňou 81, 
080 Ol Prešov (d'alej v texte len "stavebník") 
dodatočné povolenie stavby pod názvom: "Zmena v užívaní časti rodinného 
domu Pod 
Kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch KN-C-6517/1, 6517/2, 6518, 
6574/13, k. 
ú. Prešov (ďalej v texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare)"-na 
ul. Pod Kamennou baňou 
č. 81 v Prešove. 
Predmetná stavba obsahuje tieto objekty: 
• SO Ol Hlavný objekt 
• SO 03 Spevnené plochy 
• SO 04 Dažd'ová kanalizácia -vsakovačka 
Na dokončenie stavby tunajší stavebný úrad primerane podl'a ustanovenia§ 66 
v súbehu s § 88a ods. 4 stavebného zákona 
určuje tieto d'alšie podmienky: 
l. Stručný popis rozostavanosti stavby: Na samotnej budove boli zrealizované opravy 
poškodených a neestetických konštrukcií stavby a to: na strope sa zrealizoval kazetový 
strop; poškodená pochôdzna vrstva podlahy sa vymenila za novú plávajúcu podlahu; v 
chodbovom priestore sa vymenili 2 poškodené zatekajúce okná; zrealizovala sa nová 
kábelová prípojka NN zo vzdušného 
nosiča. Na pozemku stavby bola zrealizovaná 
vsakovacia jímka pre záchyt 
dažďovej vody zo strechy objektu a boli vykopané prívodné 
potrubia pre túto vodu zo strechy. Jímka pre 
dažďovú vodu bola zrealizovaná v zmysle 
regulatívu územného plánu mesta 
Prešov. Na zadnom pozemku-s prístupom z obslužnej 
komunikácie boli zrealizované nasledovné práce: odstránená vrstva odpadu a 
to 
biologického a komunálneho; odstránené koreňové systémy invazívnych rastlín v zmysle 
požiadavky MÚ 
Prešov; na vyčistenú plochu bola osadená geotextília, aby nepokračoval 
rast invazívnych rastlín a buriny; na plochu bola rozsypaná vrstva štrku v dvoch frakciách 
kvôli ochrane a 
zaťaženiu geotextílie; na pozemku boli osadené chráničky kvôli kabeláži 
pre elektrické ovládanie brán oplotenia a osvetlenie pozemku a monitorovanie pozemku 
kamerovým systémom; (oplotenie 
je povolené oznámením k ohláseniu drobnej stavby 
pod 
číslom SÚ/12360/2018-Rá.) 
2. Stavba bude upravená a dokončená podľa overenej projektovej dokumentácie 
vyhotovenej Architektonickým 
ateliérom-Ing. arch. Ján Katuščák-autorizovaný 
architekt, M. Nešpora 
č. 39, 080 Ol Prešov; Ateliér: Moyzesova 55, 080 Ol Prešov, 
vrátane prepracovaného výkresu č. Ol D -KOORDINAČNÁ SITUÁCIA -
NÁVRH. 
3. Nový spôsob užívania stavby: Po dokončení stavby sa v l. PP (suteréne) budú 
nachádzať tieto priestory: schodisko, chodba, kotolňa, WC, archív fy ELAZ, 2 x sklad 
byty, kancelária ELAZ, kancelária ELAZ, dvojgaráž; v 
l. NP (na prízemí) bude 
schodisko, chodba, 
kúpeľňa, schodisko, izba, izba, kuchyňa, sklad potravín; v 2. NP (na 
poschodí) bude schodisko, chodba, 
kúpeľňa, izba, loggia, kuchyňa, izba, izba. Pozemok 
KN-C parc. 
č. 6574/13 k. ú. Prešov vo vlastníctve fy ELAZ s.r.o., ktorý je na LV č. 
16949 evidovaný ako "Zastavaná plocha a nádvorie" so spôsobom využívania 
"pozemok, na ktorom je dvor" sa jeho využitie (účel) de iure nemení. V skutočnosti 
na tomto pozemku došlo k stavebným úpravám pozostávajúcich z odstránenia vrstvy 
odpadu s vrchnou vrstvou zeminy a následne k nasypaniu vrstvy štrku v dvoch frakciách 
kvôli ochrane a 
zaťaženiu geotextílie. Tieto stavebné práce smerovali k adekvátnej 
stavebnej úprave nádvoria pre potreby firmy, 
t. j. pre krátkodobé státie osobných 
a dodávkových vozidiel firmy, ako 
aj vozidiel jej zamestnancov počas pracovnej doby. 
Toto nádvorie zadefinované ako 
"Odstavná plocha" má štrkový kryt. Výhodou tohto 
krytu 
je odvádzanie povrchových vôd priamo do podložia. Odstavná plocha nádvoria 
bude využívaná 
aj pre uloženie mobilného kontajnera slúžiaceho ako príručný sklad. 
Odstavná plocha bude po dolmnčení ohraničená obrubníkmi, prístupná bude z obslužnej 
verejnej komunikácie cez posuvnú bránu. 
Odstavná plocha bude z troch strán (severná, 
západná, južná 
-po obvode) upravená kamenivom ako spevnená časť nádvoria, ktorá 
bude lemovaná v šírke cca 
2,0m nespevnenou časťou -trávnikom. Predmetné nádvorie 
bude 
ďalej opatrené oplotením, vlastným osvetlením a monitorovacím systémom kvôli 
zvýšeniu 
bezpečnosti a ochrany majetku. 
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona 
osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 
5. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním; stavebník preukáže zhotoviteľovi 
stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú zo stavebného povolenia; stavebník oznámi 
stavebnému úradu 
do 15 dní od určenia zhotoviteľa jeho meno (názov) a sídlo. 
6. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané 
písomnou formou. 
7. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, 
a to od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle 
ustanovení 
§ 46d stavebného zákona a § 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
8. Stavebník je povinný vhodným spôsobom stavbu označiť; na označení bude uvedené, 
ktorý orgán, kedy a pod akým 
číslom stavbu povolil; predpokladaný termín začatia 
a ukončenia stavby; meno zhotoviteľa stavby s telef. kontaktom na stavbyvedúceho. 
9. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný počas výstavby dodržiavať ustanovenie § 13 
Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických 
požiadavkách na výstavbu a 
ďalšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických 
zariadení a 
dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných 
ustanovení Nariadenia vlády 
SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
10. V prípade zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie 
existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovat' tak, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
ll. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných 
objektov sa nesmie 
používať vibračný valec, ryhy sa musia kopat' ručne. 
12. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému 
zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotoviteľ, bude prizývat' aj zodpovedných 
pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia 
majú byt' zasypané, 
o 
čom bude vyhotovený písomný záznam. 
13. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných 
objektov sa nesmie používat' 
vibračný valec, ryhy sa musia kopat' ručne. 
14. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o 
všeobecnotechnických technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou 
pohybu a orientácie a ďalšie príslušné technické normy. 
15. Stavebník je povinný dbat' na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k 
spôsobeniu 
škôd na cudzích nehnutel'nostiach a majetku a zabezpečí, aby výstavbou 
nebola 
narušená stabilita iných budov a zariadení. 
16. Stavebník je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3 stavebného zákona. 
17. Pri stavebných prácach si zhotoviteľ bude počínať tak, aby neohrozoval ani 
neobmedzoval vlastníkov, 
či užívateľov susedných nehnuteľností; nesmú byť spôsobené 
škody na 
vedľajších nehnuteľnostiach alebo majetku iným osobám; prípadné škody bude 
znášať stavebník na vlastné náklady. 
18. Pri výstavbe sa zakazuje poškodzovať koreňovú sústavu stromov a drevín. 
19. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú 
technicky spôsobilé. 
20. Stavebník, resp. zhotoviteľ pri nájdení, či poškodení nezakresleného podzemného 
vedenia bude bezodkladne 
informovať jeho prevádzkovateľa; práce zastaví a urobí 
zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu. 
21. Pri stavbe ajej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN. 
22. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov č. 8/2016 o odpadoch. 
23. Stavba bude dokončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
tohto rozhodnutia. 
24. Stavebník bude povinne 
rešpektovať nariadenia odborného dozoru, inšpekčných a 
kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný 
dohľad a orgánov 
povoľujúcich stavbu; zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na 
stavbe, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a zdravie. 
25. 
Na odstavnej ploche patriacej firme ELAZ s.r.o., Prešov-parc. č. 6574/13 a aj pozemku 
6574112 patriaca p. Černickému sa nesmú zriad'ovať sklady, dielne a autoumývame. 
26. Parkovanie vozidiel 
zabezpečovať len v nevyhnutnej miere a len v súvislosti s potrebami 
pre danú 
nehnuteľnosť, súvisiacu so zmenou v užívaní rodinného domu. 
27. 
V rodinnom dome sa nesmie zriadiť prevádzka, ktorá by rušila svoje okolie hlukom, 
prachom, zápachom, odpadom a poškodzovala životné prostredie. 
28. 
Okolo plotov susedných nehnuteľnosti zriadiť pás o š. min. 2m so zelene, resp. živý plot 
tak, aby bol 
dostatočne osadený od plota (po dohode 1,2 mod plota), vysoký cca 2m a 
bol vlastníkmi zelene udržiavaní 
aj so strany susedných nehnuteľností. (je to z dôvodu 
zabránenia priamemu 
výhľadu na autá, ich hluku a vysypanie celej plochy kameňom). 
29. Dodržať podmienky platné pre záväznú časť Územného plánu mesta Prešov v znení 
Zmien a doplnkov 
2015. 
30. 
Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovat' stanovisko mesta Prešov, ODaŽP
CSO, ktoré tento cestný správny orgán pre danú stavbu vydal pod č. ODŽP-15962/2018 
dňa 20.12.2018. 
31. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovat' stanovisko OR HaZZ. v Prešove, 
ktoré tento správny orgán pre danú stavbu vydal pod č. ORHZ-P02-2018/000348-002 dňa 
18.12.2018. 
32. Stavebník 
je povinný v plnom rozsahu rešpektovat' konzultačný záznam RÚ VZ v 
Prešove, ktorý tento správny orgán pre danú stavbu vydal dňa 11.04.2019. 
33. Stavebník je povinný dodržat' podmienky KPÚ Prešov, ktoré tento správny orgán pre 
danú stavbu 
určil vo svojom záväaznom stanovisku vydanom pod č. KPUP0-2018/12856-
02/48449/Ul zo dňa 19.06.2018. 
34. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia a dodržať určené podmienky, ktoré pre túto 
stavbu vydal 
Okresný úrad Prešov, OSoŽP pod č. OU-PO-OSZP3-2018/045107-02 zo 
dňa 18.12.2018; OU-PO-OSZP3-2018/045016-02Sa zo dňa 28. ll. 2018; pod č. OU-PO
OSZP3-2018/0450110-02 
zo dňa 22. ll. 2018. 
35. Vlastník je povinný rešpektovať stanovisko VVS a.s; ktoré bolo vydané touto 
organizáciou v rámci Preverenia zmeny 
na odbernom mieste s účinnosťou od 18.10.2018. 
36. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať stanovisko mesta Prešov-OHAM, 
ktoré pre danú stavbu bolo vydané uvedeným orgánom územného plánovania mesta 
v tomto znení: 
Mesto Prešov -Odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania v zmysle § 16, 
ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov, v súlade s 
čl. 9 Prílohy k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prešov č. 5/2017 
a čl. 2 Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove, dáva ku konaniu o dodatočnom 
povolení stavby toto stanovisko: 
l. Podľa Územného plánu mesta Prešov, v znení Zmien a doplnkov 2015, ktorý bol 
schválený Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov dňa 28.06.2017 uznesením 
č.724/2017, jeho záväzná časť bola schválená uznesením č.725/2017 a vyhlásená 
Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov 
č. 5/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 
24.07.2017,sa pozemky parc. č. KN-C 6517/1, parc. č. KN-C 6517/2, parc. č. KN-C 
6518, parc. 
č. KN-C 6574/12, parc. č. KN-C 6574/13 v k. ú. Prešov nachádzajú na 
funkčnej ploche bývania, pre ktorú platí regulatív RL B.l Plochy určené pre bývanie 
v rodinných domoch. 
2. Zmena v užívaní časti rodinného domu je v súlade s prílohou VZN mesta Prešov 
č.5/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu 
mesta Prešov. 
3. Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Odbor hlavného architekta mesta súhlasí 
s vydaním 
dodatočného povolenia stavby s nasledovnými podmienkami: 
a) na pozemkoch stavby sa nebudú zriaďovať sklady, dielne, autoumyvárne a ostatné 
neprípustné funkcie v zmysle regulatívu RL 
B.l, písm. c) záväznej časti Zmien 
a doplnkov 
2017 Územného plánu mesta Prešov 
b) parkovanie a odstavenie vozidiel na pozemku stavby bude len v nevyhnutnej miere 
a 
výlučne v súvislosti s potrebami pre danú nehnuteľnosť, súvisiacu so zmenou 
v užívaní 
časti rodinného domu 
c) podľa regulatívu RL B.l písm. b) záväznej časti Zmien a doplnkov 2017 Územného 
plánu mesta Prešov a bodu 6.2.5 
STN 73 4301 Budovy na bývanie integrovaná 
prípustná funkcia v rodinnom dome bude 
nenáročná na zásobovanie vozidlami do 3,5 
tony, nebude produkovať hluk, zápach, nebezpečný odpad a nebude zdrojom 
zhoršenia pohody bývania v dotknutom území 
d) v okolí oplotenia pozemkov stavby bude v šírke min. 2,0 metra a výške cca 2,0 metra 
vysadená a udržiavaná súvislá 
izolačná vegetácia, brániaca priamym priehľadom na 
susediace 
nehnuteľnosti 
e) podl'a §8 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. odstavná plocha nebude užívaná 
vozidlami nad 3,5 tony 
f) podľa §8 ods. ods.5 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. odstavná plocha bude 
usporiadaná a zrealizovaná tak, aby jej užívanie neškodilo zdraviu 
ľudí a nerušilo 
prácu, bývanie a pokoj v okolí svojím hlukom alebo zápachom. 
37. Vo výstavbe bude možné pokračovat' v zmysle ustanovenia § 52 zákona č. 7111967 
Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok) až po nadobudnutí právoplatnosti tohto 
rozhodnutia; po uplynutí 
15-dňovej lehoty od doručenia si stavebník zabezpečí 
vyznačenie právoplatnosti predmetného rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby 
na tunajšom stavebnom úrade. 
38. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
• V konaní (resp. v rámci ústneho pojednávania) boli vznesené námietky zo strany 
účastníkov konania menovite od: Ing. Martina Lukačeka, bytom Botanická 7, 080 Ol 
Prešov v tomto znení: cit... 
"Žiadam odstrániť plochu (externé parkovisko-dopravny areál) riešiť cez územné 
rozhodnutie. 
S vydaním stav. povolenia vrátane odstavnej plochy nesúhlasím. 
Žiadam riešit' body na základe pripomienky a žiadosti o 
odpoveď podané dňa 5.03.2019 
v podateľni. 
V deň ústneho pojednávania t. j. 05. 03. 2019 uvedený účastník konania odovzdal do 
podateľne aj pripomienky v tomto znení: cit... 
"Vyjadrenie ku dodatočnému stavebnému povoleniu konaného dňa 5.03.2019 -od f. 
ELAZ s.r.o. Prešov 
Pripomienky a žiadost' o odpoveď 
k dodatočnému povoleniu stavby "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou 
baňou 81 s odstavnou plochou", v súvislosti so záväznou časťou územného plánu mesta 
Prešov v znení zmien a doplnkov 
2015 a stavebným zákonom nasledovne: 
Záväzná čast' územného plánu RL B.l Plochy určené pre bývanie v rodinných domoch. 
l. Medzi prípustné funkcie, viď. bod b, patrí aj zriadenie nevýrobnej prevádzky a 
služieb, alebo výrobnej prevádzky remeselného charakteru, 
nenáročne na zásobovanie, 
neprodukujúce hluk, zápach a 
nebezpečný odpad. Firma ELAZ s.r.o. je výrobnou 
firmou(nie 
je remeselnou firmou) 
-vid'. výpis z obchodného registra. 
NespÍňa danú požiadavku ! 
2 . Medzi neprípustné funkcie podľa územného plánu mesta Prešov patria sklady, 
auto-umývarky, autoservisy, dielne, garáže a dopravné 
areály. 
Daná odstavná plocha je dopravným areálom (rozumej aj externým parkoviskom), 
pretože tam parkujú 
občania svojimi vozidlami zo širokého okolia Prešova, ktorí sa tam 
nezdržujú, nebývajú, presadajú 
do firemných dodávok na prepravu ľudí a odchádzajú za 
prácou mimo danej lokality a opätovne sa vracajú 
počas dňa, resp. po ukončení 
pracovnej doby. Ide zatiaľ denne o cca 10 ale aj viac parkujúcich áut. 
Je porušená Záväzná čast' Územného plánu pod bodom c, -neprípustné 
funkcie( dopravný 
areál, 
resp. externé parkovisko). 
3. Ostatné podmienky, viď. bod d, jednoznačne určujú: Podiel plôch zelene musí byť 
min. 30%. 
Odstavná 
plocha patriaca firme ELAZ s.r.o, Prešov-parc. 6574/13 o výmere 447 
m2 danú požiadavku vôbec nespÍňa. Pozemok p. Čemického danú podmienku spÍňa 
-66m2 (parcela 6574/12). Ale ani spoločne daná plocha podmienku dodržania 
30% zelene nespÍňa. Zlučovat' parcely s rôznymi majiteľmi s úmyslom dodržania 
výmery zelene pokladáme len za špekuláciu. 
Odstavná plocha f. ELAZ s.r.o, podl'a PD nespÍňa plochu zelene 30% -porušenie 
záväznej 
časti Územného plánu. 
4. Ostatné podmienky, viď. bod d, Územného plánu RL B.1 určujú: garážovania 
a parkovanie musí 
byť riešené na pozemku jednotlivých domov v počte podľa 
príslušnej dopravnej normy (STN 73 6110). 
Odstavná plocha patriaca f. ELAZ s.r.o. to nespÍňa, lebo na danej ploche nie 
je žiadna nehnuteľnosť, ku ktorej by parkujúce autá patrili a kde by 
pracovníci pracovali. Ide vyslovene o externé parkovisko 
-dopravný areál. 
S. V stavebnom zákone, § 3 9 b, písmeno 3, v rozhodnutí o využití územia sa 
jednoznačne píše, že zriadenie, alebo zrušenie športovísk, ihrísk, odstavných a 
skladovacích plôch si vyžaduje 
aj územné rozhodnutie. Táto podmienka bez 
riešenia územným rozhodnutím 
je porušená ! 
6. V bode b, Územného plánu RL B.1 sa píše -prevádzka nesmie zaťažovať hlukom 
a zápachom. 
Podmienka nie 
je splnená, lebo štartujúce autá a rozhovory pracovníkov počas rána sú 
veľmi rušivým elementom ako aj zhoršením životného prostredia. Daná podmienka 
nie 
je splnená. Cena blízkych nehnuteľností a záhrad v dôsledku zhoršenia 
životného prostredia pri povolení stavby sa zníži. Túto 
skutočnosť pri prípadnom 
povolení stavby na odstavnej ploche 
je potrebné riešit' znaleckým posudkom · 
a zahrnúť do podmienok pre vydanie stav. povolenia. 
Žiadame mesto Prešov ohl'adom opísaných skutočností o nasledovné: 
a -Urýchlený zákaz parkovania vozidiel externých pracovníkov a 
občanov, ktorý 
tam nemajú trvalé pracovisko, pobyt a využívajú danú plochu na prechodné parkovanie 
svojich vozidiel. 
b -Zákaz 
zriaďovať sklady , dielne, autoumývareň, servis a dopravný areál (externé 
parkovisko). 
c -
Odstavnú plochu riešiť cez územné rozhodnutie + dodržať plochu zelene 30% f. 
ELAZ s.r.o. 
d-Dať do podmienky, že f. ELAZ s.r.o. ako výrobná firma, nesmie zriadit' v 
rodinnom dome a priľahlých plochách výrobnú prevádzku, sklady a dielne súvisiacu s ich 
výrobnou 
činnosťou. 
Prosíme Vás o zohľadnenie našich pripomienok. Riešenie žiadosti f. ELAZ s.r.o. o dodatočne 
povolenie stavby : "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou baňou č.81 
s odstavnou plochou" musí zohľadňovat' uvedené požiadavky a odstavnú plochu riešiť osobitne 
podľa stavebného zákona (vrátane územného konania). Berieme za samozrejmosť, že externé 
parkovanie vozidiel, alebo 
akákoľvek výrobná činnosť a zariadenia s tým súvisiace budú 
Vami v 
PD pre územné rozhodnutie už v samotnom počiatku zamietnuté. 
V Prešove dňa 5.03.2019 
S 
úctou ... koniec cit 
Námietkám sa čiastočne vvhovuje, resp. vzhl'adom na to, že v priebehu času došlo medzi 
účastníkmi konanie k dohode o dodatočných podmienkach, stavebný úrad pokladá tento 
uvedený 
text za bezpredmný, pričom nové dohodnuté podmienky boli akceptované 
a zapracované do podmienkovej časti tohto rozhodnutia (podmienky pod č. 25, 26, 27, 
28, 29)! 
• Eva Lukačeková, bytom Pod kamennou baňou 77, 080 Ol Prešov vzniesla námietku 
v tomto znení: 
"Nesúhlasím s odstavnou plochou a jej už teraz využívaním ako externé parkovisko pre 
cudzie 
autá" ... podpis 
Námietke sa čiastočne vyhovuje. 
• Ing. Ondrej Lukaček, bytom Pod Kamennou baňou 77, 080 Ol Prešov vzniesol 
námietku v tomto znení: 
"Odstavnú plochu riešiť cez územné rozhodnutie. S vydaním stav. povolenia, vrátane 
odstavnej plochy 
nesúhlasím" bez podpisu 
Námietke sa nevyhovuje. 
• Ing. Juliana Bandurová, bytom Botanická 9, 080 Ol Prešov vzniesla námietku v tomto 
znení: 
"Nesúhlasím so zriadením odstavnej plochy a ani z jej doterajším využívaním ako 
dopravného 
dvora" ... podpis 
Námietke sa čiastočne vyhovuje. 
• Antom Kmec, bytom Pod Kamennou baňou 73, 080 Ol Prešov vzniesol námietku 
v tomto znení: 
"Nesúhlasím s odstavnou plochou. Súhlasím s užívaním ako rodinný dom". ...podpis 
Námietke sa nevyhovuje. 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby bola spoplatnená podl'a položky 61 zákona č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 150€. Správny poplatok stavebník uhradil 
v pokladne MsÚ v Prešove, o 
čom stavebnému úradu predložil Príjmový pokladničný doklad 
č. 36/1692/2017 zo dňa 03. ll. 2017 a PPD č. 42/751/2019 zo dňa 09.05.2019. 
Odôvodnenie: 
Na základe podnetu občanov o začatí stavebných prác a následnej výzvy stavebného 
úradu, podala 
spoločnosť ELAZ, s.r.o, IČO 47418044, Pod Kamennou baňou 81, 080 Ol 
Prešov, dňa 02.01.2019 žiadosť o vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby: 
"Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na 
pozemkoch KN-C-651/7/1, 6517/2, 6518, 6574/13, KÚ 
Prešov", na pozemkoch parc. č. KN-C 
6517/1, 6517/2, 6518, 6574/13, katastrálne územie Prešov. 
Na základe žiadosti tunajší 
stavebný úrad listom pod 
č. SÚ/2060/10591/2019-Mk zo dňa 04.02.2019 oznámil začatie 
konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou. Ústne pojednávanie v danej veci 
bolo vykonané 
05. 03. 2019. V predmetnom konaní, resp. v rámci ústneho pojednávania boli 
vznesené námietky zo strany 
účastníkov konania menovite od: 
• Ing. Martina Lukačeka, bytom Botanická 7, 080 Ol Prešov v tomto znení: cit. .. 
"Žiadam odstrániť plochu (externé parkovisko-dopravný areál) riešiť cez územné 
rozhodnutie. 
S vydaním stav. povolenia vrátane odstavnej plochy nesúhlasím. 
Žiadam 
riešiť body na základe pripomienky a žiadosti o odpoved' podané dňa 5.03.2019 
v podateľni. 
V deň ústneho pojednávania t. j. 05. 03. 2019 uvedený účastník konania odovzdal do 
podatel'ne aj pripomienky v tomto znení: cit... 
"Vyjadrenie ku dodatočnému stavebnému povoleniu konaného dňa 5.03.2019 -od f. 
ELAZ s.r.o. Prešov 
Pripomienky a žiadosť o odpoveď 
k dodatočnému povoleniu stavby "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou 
baňou 81 s odstavnou plochou", v súvislosti so záväznou časťou územného plánu mesta 
Prešov v znení zmien a doplnkov 2015 a stavebným zákonom nasledovne: 
Záväzná 
časť územného plánu RL B.l Plochy určené pre bývanie v rodinných domoch. 
2. Medzi prípustné funkcie, viď. bod b, patrí aj zriadenie nevýrobnej prevádzky a 
služieb, alebo výrobnej prevádzky remeselného charaktem, 
nenáročne na zásobovanie, 
neprodukujúce hluk, zápach a 
nebezpečný odpad. Firma ELAZ s.r.o. je výrobnou 
firmou( nie je remeselnou firmou) 
-vid'. výpis z obchodného registra. 
NespÍňa danú požiadavku l 
2 . Medzi neprípustné funkcie 
podľa územného plánu mesta Prešov patria sklady, 
auto-umývarky, autoservisy, dielne, garáže a dopravné areály. 
Daná odstavná plocha 
je dopravným areálom (rozumej aj externým parkoviskom), 
pretože tam parkujú 
občania svojimi vozidlami zo širokého okolia Prešova, ktorí sa tam 
nezdržujú, nebývajú, presadajú 
do firemných dodávok na prepravu ľudí a odchádzajú za 
prácou mimo danej lokality a opätovne sa vracajú 
počas dňa, resp. po ukončení 
pracovnej doby. Ide zatiaľ denne o cca lO ale aj viac parkujúcich áut. 
Je porušená Záväzná čast' Územného plánu pod bodom c, -neprípustné 
funkcie( dopravný 
areál, resp. externé parkovisko). 
7. Ostatné podmienky, viď. bod d, jednoznačne určujú: Podiel plôch zelene musí byť 
min. 30%. 
Odstavná plocha patriaca firme ELAZ s.r.o, Prešov-parc. 6574113 o výmere 447 
m2 danú požiadavku vôbec 
nespÍňa. Pozemok p. Černického danú podmienku spÍňa 
-66m2 (parcela 6574112). Ale ani spoločne daná plocha podmienku dodržania 
30% zelene nespÍňa. Zlučovat' parcely s rôznymi majiteľmi s úmyslom dodržania 
výmery zelene pokladáme len za špekuláciu. 
Odstavná plocha f. ELAZ s.r.o, podl'a PD nespÍňa plochu zelene 30% -porušenie 
záväznej 
časti Územného plánu. 
8. Ostatné podmienky , viď. bod d, Ú zemného plánu RL B.l určujú: garážovania 
a parkovanie musí 
byť riešené na pozemku jednotlivých domov v počte podľa 
príslušnej dopravnej normy (STN 73 6110). 
Odstavná plocha patriaca f. ELAZ s.r.o. to nespÍňa, lebo na danej ploche nie 
je žiadna nehnuteľnosť, ku ktorej by parkujúce autá patrili a kde by 
pracovníci pracovali. Ide vyslovene o externé parkovisko -dopravný areál. 
9. V stavebnom zákone,§ 39 b, písmeno 3, v rozhodnutí o využití územia sa 
jednoznačne píše, že zriadenie, alebo zrušenie športovísk, ihrísk, odstavných a 
skladovacích plôch si vyžaduje 
aj územné rozhodnutie. Táto podmienka bez 
riešenia územným rozhodnutím 
je porušená ! 
10. V bode b, Územného plánu RL B.1 sa píše -prevádzka nesmie zaťažovať hlukom 
a zápachom. 
Podmiellk:a nie je splnená, lebo štartujúce autá a rozhovory pracovníkov počas rána sú 
veľmi rušivým elementom ako aj zhoršením životného prostredia. Daná podmienka 
nie 
je splnená. Cena blízkych nehnuteľností a záhrad v dôsledku zhoršenia 
životného prostredia pri povolení stavby sa zníži. Túto 
skutočnosť pri prípadnom 
povolení stavby na odstavnej ploche 
je potrebné riešiť znaleckým posudkom 
a zahrnút' do podmienok pre vydanie stav. povolenia. 
Žiadame mesto Prešov ohl'adom opísaných skutočností o nasledovné: 
a-Urýchlený zákaz parkovania vozidiel externých pracovníkov a občanov, ktorý 
tam nemajú trvalé pracovisko, pobyt a využívajú danú plochu na prechodné parkovanie 
svojich vozidiel. 
b-Zákaz zriaďovať sklady, dielne, autoumývareň, servis a dopravný areál (externé 
parkovisko). 
c -Odstavnú plochu 
riešiť cez územné rozhodnutie + dodržať plochu zelene 30% f. 
ELAZ s.r.o. 
d-Dať do podmienky, že f. ELAZ s.r.o. ako výrobná firma, nesmie zriadiť v 
rodinnom dome 
a priľahlých plochách výrobnú prevádzku, sklady a dielne súvisiacu s ich 
výrobnou 
činnosťou. 
Prosíme Vás o zohľadnenie našich pripomienok. Riešenie žiadosti f. ELAZ s.r.o. o dodatočne 
povolenie stavby : "Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod Kamennou baňou č.81 
s odstavnou plochou" musí zohl'adňovat' uvedené požiadavky a odstavnú plochu riešiť osobitne 
podľa stavebného zákona (vrátane územného konania). Berieme za samozrejmosť, že externé 
parkovanie vozidiel, alebo 
akákoľvek výrobná činnosť a zariadenia s tým súvisiace budú 
Vami v 
PD pre územné rozhodnutie už v samotnom počiatku zamietnuté. 
V Prešove dňa 5.03.2019 
S úctou ... koniec cit 
Námietky stavebný úrad posúdil a čiastočne im vyhovel, resp. vzhl'adom na to, že 
v priebehu 
času došlo medzi účastníkmi konanie k dohode o dodatočných podmienkach, 
stavebný 
úrad pokladá tento uvedený text za bezpredmný, pričom nové dohodnuté 
podmienky boli akceptované a zapracované do podmienkovej 
časti tohto rozhodnutia 
(podmienky pod 
č. 25, 26, 27, 28, 29)! 
• Pani Eva Lukačeková, bytom Pod kamennou baňou 77, 080 Ol Prešov vzniesla 
námietku v tomto znení: 
"Nesúhlasím s odstavnou plochou a jej už teraz využívaním ako externé parkovisko pre 
cudzia 
autá" ... podpis 
Námietku stavebný úrad posúdil a nevyhovuje jej v časti povolenia odstavnej plochy, avšak 
vyhovel 
jej v časti nepovolenia externého parkoviska vzhľadom na to, že táto odstavná 
plocha bude 
slúžiť "nie ako parkovisko pre cudzie autá" ale výslovne pre príležitostné 
odstavovanie vlastných vozidiel 
spoločnosti ELAZ·a prípadných osobných vozidiel len jej 
zamestnancov v súvislosti s 
ich zamestnaním. 
• Ing. Ondrej Lukaček, bytom Pod Kamennou baňou 77, 080 Ol Prešov vzniesol 
námietku v tomto znení: 
"Odstavnú plochu riešiť cez územné rozhodnutie. S vydaním stav. povolenia, vrátane 
odstavnej plochy 
nesúhlasím" .... bez podpisu 
Námietky stavebný úrad posúdil a nevyhovel im, pretože stavebný úrad v danej veci koná 
"v štádiu jej dodatočného povolenia", nakoľko stavba bola začatá bez predchádzajúceho 
povolenia, 
t. j. v zmysle platnej legislatívy cez územné rozhodnutie by stavba bola riešená 
v tom prípade, ak by 
navrhovateľ o to požiadal predtým, ako by v tejto súvislosti začal 
realizovať akúkoľvek stavebnú činnosť. 
Ing. Juliana Bandurová, bytom Botanická 9, 080 Ol Prešov vzniesla námietku v tomto 
znení: 
,,Nesúhlasím so zriadením odstavnej plochy a ani z jej doterajším využívaním ako 
dopravného 
dvora" ... podpis 
Námietky stavebný úrad posúdil a nevyhovel jej v časti odstavnej plochy, nakoľko odstavná 
plocha 
je v danom území podl'a platného územného plánu s určitými obmedzeniami 
prípustná a v 
časti dopravného dvora stavebný úrad námietke vyhovel, nakoľko táto plocha 
nebude 
slúžiť ako "dopravný dvor". 
• Antom Kmec, bytom Pod Kamennou baňou 73, 080 Ol Prešov vzniesol námietku 
v tomto znení: 
"Nesúhlasím s odstavnou plochou. Súhlasím s užívaním ako rodinný 
dom" .... podpis 
Námietky stavebný úrad posúdil a zamietol ich, nakol'ko predmetná integrovaná činnosť 
s určenými obmedzeniami je v zmysle územného plánu prípustná. Zároveň tunajší stavebný 
úrad dodáva, 
že voči uvedenému účastníkovi bolo začaté samostatné konanie o jeho vylúčení, 
resp. o ne priznaní mu postavenia účastníka v tomto konkrétnom konaní. 
Ďalej v tomto konaní sa k stavbe kladne vyjadrili alebo navrhovateľ zabezpečil kladné 
vyjadrenia od: 
OÚ Prešov-OSoŽP; RÚ VZ v Prešove; KPÚ v Prešov; OR HaZZ v Prešove, 
mesta Prešov-OHAM; mesta Prešov-ODaŽP; VVS a.s; Anna Tirčová; Helena Trusová; matúš 
Čemický; peter tkáč, JozefHrustič. 
: 
Vec bola preskúmaná z hľadísk 62 a 63 stavebného zákona, ale aj podľa§ 88 ods. l písm. 
b) stavebného zákona, kde 
na základe tohto ustanovenia bolo preskúmané, či existencia 
stavby, nie 
je v rozpore z verejnými záujmami. 
Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti 
o životné prostredie a stanovísk dotknutých správnych orgánov, ktoré chránia verejné záujmy 
podľa osobitných právnych predpisov stavebný úrad dospel k záveru, že stavba nie je s týmito 
záujmami v rozpore a 
zároveň bolo konštatované, že dokončením stavby nie sú nadmieru 
ohrozené záujmy 
účastníkov konania. 
Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom zabezpečenia ochrany záujmov 
spoločnosti a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolie. 
Na základe výsledkov vykonaného konania o dodatočnom povolení stavby tunajší 
stavebný úrad rozhodol tak, ako 
je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie 
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) proti tomuto 
rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na meste 
Prešov, Hlavná 73, PSČ 080 Ol. Včas podané odvolanie má podl'a ustanovenia § 55 ods. l 
správneho poriadku odkladný 
účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
Prílohy 
l. Overená projektová dokumentácia (lx pre stavebníka a lx pre mesto). 
Na vedomie: 
l. 
ELAZ, s.r.o, IČO 47418044, Pod Kamennou baňou 81,080 Ol Prešov 
2. Helena Trusová, Pod Kamennou baňou 83, 080 Ol Prešov 
3. Peter Perecár, Ražňany, súp. č. 177, 082 61 Ražňany 
4. Danka Perecárová, Rožkovany 177, 082 71 Rožkovany 
5. Anna Tirčová, Pod Kamennou baňou 79,080 Ol Prešov 
6. Ing. Juliana Bandurová, Botanická 9, 080 Ol Prešov 
7. Mgr. Matúš Čemický, Okružná 29, 080 Ol Prešov 
8. Štefan Tirčo, Mirka Nešpora 67, 080 Ol Prešov 
9. Ing. Martin Lukáček, Botanická 7, 080 Ol Prešov 
IO. Ing. arch. Ján Katuščák, Mirka Nešpora 39,080 Ol Prešov 
ll. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, IČO 00151866, Masarykova 10, 080 Ol Prešov 
12. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
13. Okresné riaditel'stvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
14. MsÚ Prešov-OHAM, Jar·ková 24, 080 O l Prešov 
15. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
16. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
17. Msú Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24, 080 O l Prešov 
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
19. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
20. Slovenská správa ciest, IČO 00003328, Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov 
21. Východoslovenská 
distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31,042 91 Košice-Sever 
22. MsÚ 
Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
CO/Mesto Prešov -Stavebný úrad 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie dodatočného povolenia stavby: "Zmena v užívaní 
časti rodinného domu Pod kamennou baňou č. 81 s odstavnou plochou na pozemkoch KN-C-
651/7/1, 6517/2, 6518, 6574/13, KÚ 
Prešov" musí byť vyvesená v súlade s ustanovením§ 69 
ods. 2 stavebného zákona a§ 26 ods. 2 zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov 
www.presov.sk. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia. Do lehoty sa podľa 
§ 27 ods. 2 správneho poriadku nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom 
lehoty najbližší budúci pracovný deň. 
Úradný záznam : 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení 
stavby: 
"Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod kamennou baňou č. 81 s odstavnou 
plochou 
na pozemkoch KN-C-651/7/1, 6517/2,6518,6574/13, KÚ Prešov", bola vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov 
11. 0~. 11""") 
dňa .................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení 
stavby: 
"Zmena v užívaní časti rodinného domu Pod kamennou baňou č. 81 s odstavnou 
plochou 
na pozemkoch KN-C-651/711, 6517/2, 6518, 6574/13, KÚ Prešov", bola zvesená 
z 
úradnej tabule Mesta Prešov 
080 O l P R E Š O V 
-l-
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)