Oznámenie o dražbe: byt č.38 na 7. poschodí v bytovom dome súp. č. 6323 na ul. Prostějovská č. 93, Prešov, k.ú. Prešov na parc. 93101308 CKN a spoluvlastnícky podiel 60/2520 na spoločných častiach a zariadeniach domu, zapisaný na LV č. 10781 k.ú. Prešov.

Oznámenie o dražbe

15.03.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Oznamenie o drazbe 
JUDr. JozefTarabeilk, so sidlom Hlavmi 13, Pre~ov, spravca upadcu Frantirek nar. 
30.5.1952, Prostejovska 6323193, 080 Pre~ov, v konanl vedenom na Okresnom sude Presov, c.k. 
vyhlasuje podra §167o, ods. 1 ZKR za primeraneho poutitia ¢. 
52712002 majetku upadcu formou dratby. 
Drazobnik: JUDr. JozefTarabtak. 13, Presov 
spravca na zaklade uznesenia OS zo 7.9.2017 
zverejnene v OV 12.9.2017 
Navrhovater 
drazby : 
Oznacenie : 
Miesto konanla 
drazby : 
Datum konanla drazby : 
Cas otvorenla dra:!:by : 
Vstup na dra:!:bu : JUDr. Jozef 
Tarab¢ilk, 13. Presov 
spravca 
upadcu 
Frantisek Ba¢a, nar. 30.5.1952, Prostejovska 6323193, 060 


kancelaria spravcu-Hiavna 13, 080 


hod. 
9.00hod 
Priebeh drazby bude overovat': JUOr. notar, so sidlom Slovenska 69, 
080 Presov 
Ozna¢enle predmetu draiby : 
sup. pol. 1 by1 ¢. 38 na 7. poschodf v by1ovom dome sup. 6323 na ul. Proslejovska 93, 
Pre~ov, k.u. na pare. 93101308 a spoluvlastnfcky podiel6012520 na 
spolocnych a zariadeniach domu, zapisany na LV 

2 spoluviastnlcky podiel 6012520 na pozemku-pare. 93101306 zastavane 
plochy a nadvoria o 
~~Ymere 375m2. zaplsany na LV Presov 
Majetok sa 
speiia:!:uje ako celok 
Opis predmetu drazby: 
Ide o by1 na 7. poschodi by1oveho domu sup. 6323, na Prostejovskej ulici na sfdlisku 

uzemie Pre~ov, postaveny na parcele ¢. 93101308. dom ma nadzemnych podlazf 
a 1 samostatny vchod (veiiak). prizemf sa nachifldzaju priestory, spoloene priestory a 
zariadenia domu. 
Na kazdom dalsom nadzemnom podia!! sa nachfldza 6 by1ov. Dom je zo panelovej 
kon~truk¢nej sustavy. Zalo:!:eny je na :!:elezobet6noyYch zakladoch. Zvisle konstrukcfe su 
stropy :!:elezobet6nove, strecha plocM s PVC f61iou. Klampiarske kon~trukcie z pozinkovaneho plechu. 
Vnutorne povrchov spolocnych prlestorov su z vflpennych omietok. Vstupne dvere do by1oveho 
domu su s presklenrm. Vykurovanie by1oveho domu a ohrev teplej vody je z centralnej 
kotolne. 
Elektroinstalacla je 380V a 220V. Dom ma bleskozvod. 8y1oyY dom je napojeny na verejne 
rozvody 
in:!:mierskych sieti. vratane kablovej televizie. Rozvody jednotliyYch v sachtach 
Rozvody telef6nov a kflblovej televfzie su v listach z PVc. komunikacne 
prepojene 
:!:elezobet6no~~Ym schodiskom a 2 vyfahmi. BytoiiY dom bol v roku 2014 -
boli osadene 
nove plastov6 v spolo¢nych priestoroch, nove vstupne plastove dvere, keramicke 
dlazby v spolocnych prlestoroch, nove vyfahy, rozvody (vodovod, kanalizacia. plyn). 
nova stre~na krytina s klampiarskymi kon§trukciami a zateplenie fasifldy by1oveho domu. 8y1oliY dom 
bol 
dany do uzivania v roku 1977. 
Samotny ohodnocovany byt bol postupne rekonstruovany a modernizovany -nove 

povrchove upravy podlah, a stien, nove vybavenie kuperne, we (2011) a 
kuchyne 
(2012). Byt ma jadro so samostatnou kupefr'\ou a WC. V kuperni je ocerova 
smaltovana 
var'\a a keramicke umyvadlo s pakovymi nerezovymi vodovodnymi batenami, keramicky 
obklad stien a keram
icka dlazba. Vo we je kombi zachodova misa a PVC podlaha. v kuchyni je 
plynovy spor:~k s elektrickou rurou a digestorom, nerezovy drez s pakovou vodovodnou bateriou a 
keramicky obklad 
stien okolo kuchynskej !inky. V najvacsej izbe je plavajuca podlaha, v 
ostatnych 
izbach, v kuchyni a v predsieni su PVC podlahy. Byt ma stierkove omietky. V byte je ustredne 
vykurovanie s panelovymi radiatormi. Plastove s horizontalnymi zaluziami orientovane na 
juhozapad (2 izby), resp. na severozapad 
(1 izba a kuchyr'\a). V predsieni je vstavana skril\a. 
Byt pozostava z 3 izieb a prlslusenstva, tvorl kuchyr'\a, predsier'\, kupefr'\a, WC, a pivnica 
nachadzajuca sa v prlzemr objektu, ktorej vymera je zapocltana do vymery podlahovej plochy bytu. Byt 
nema loggiu. Vypocitana plocha bytu je 60,00 
2• 
Dispozicne riesenie bytu a jeho vybavenie 
je zrejme aj zo schematickeho p&lorysu a z fotodokumentacie v prilohe znateckeho posudku. 
s vlastnlctvom bytu je spojene aj spoluvlastnlctvo na spolocnych a spolocnych 
zariadeniach bytoveho domu a to v podiele 60/2520. Byt je dobre udriiavany a je v dobrom technickom 
stave. 
Prava a zavazky viaznuce na predmete drazby : 
Podia LV c. Presov a LV c. na predmete drazby evidovane 
farchy -
zatozne v prospech Vseobecnej uverovej banky -zmluva o zriaden I 
1488215, V 6085/2014 ana LV c. Presov aj zalozne podra §15 ods. 1 zak. 182/93 
Z.z. 
Cena predmetu drazby : 70.200,00 € 
Najnizsie podanie : 70.200,00 € 
Mlnlmalne prlhodenle : 1.000,00 € 
Drai;obmi zabezpeka : 7.000,00 € 
Sposob zabezpeky : 
pricom cena nehnuternosti je ureena 
znalca lng. Vladimlra Vara, zaplsany 
v zozname znalcov MS 
znalca 913670 
s moznosfou znizenia po 2.000,-€, maximalne 
vsak o 10% z najnizsieho podania 
Na bankovy 1111 0000 v UniCredit Bank pob. Presov, 
najneskor v del\ pred dr'\om konania drazby. Dokladom o zrozenl drazobnej zabezpeky je original 
prlkazu na uhradu vo vyske drazobnej zabezpeky, pricom suma musi byf pripisana na ucet drazobnlka 
najneskOr pred dr'\om konania drazby. Drazobnu zabezpeku nie je mozne v hotovosti do 
pokladne 
ani inym (platobnou kartou a sekom). 
Lehota na zlozenie drazobnej zabezpeky : najneskOr v dell pred dnom konania drazby 
Vratenie drazobnej zabezpeky : do 5 pracovnych 
dnl po skoneenl sa 
drazobna zabezpeka nevracia, ale sa zapocita na uhradu 
ceny dos
iahnutej drazbou. 
Sposob uhrady ceny dosiahnutej vydrazenim : 
Najneskor do 10 dnl odo dna konania drazby na ucet drazobnika 
• 
predmetu drazby : 
dna. 13.4.2018 o 15.30 hod. 
Dna: 16.4.2018 o 15.30 hod. 
po dohode s drazobnlkom, po oznameni o zaujme o obhliadku drai:obnlkovi na 
elektronicku adresu 
tarabcak@centrum.sk, 
v ktorom uvedie aj telef6nne na spatny kontakt alebo na 
c.t. 051n598331-2. 
Organlzacne opatronla drazby (§5, §20 ods. 2 zakona) : 
Ocastnlci iba osoby splnajuce podmienky podra § 5 zakona c. 
52712002 dobrovornych drazbach, pred zacatlm : 
a) doklad totoi:nosti 
b) 
doklad o zlozenl zabezpeky 
c) cestne prehlasenie, ze nie je osobou vylu¢enou z drazby v zmysle § 20 ods. 2 zakona ¢. 52712002 
Z.z. o dobrovornych drazbach 
d) ak ideo pravnicku osobu-uradny z registra, kde je zapfsana a z ktoreho vypiY,a, kto je 
opravneny konar v jej mene, nle sta~l ako jeden mesiac, ak ide o fyzicku osobu -podnikatera. 
v5'pis zo Z.R, nie starM ako )eden mesiac 
e) v prlpade zastupenia splnomocnencom, ~pecialne splnomocnenie s uradne overenym podpisom 
zastupeneho z ktoreho bude v5'slovne splnomocnenca konaf v 
mene 
zastupeneho na draibe 
drazitera pre pripad neuspesnosti v draibe na vratenie zlozenej zabezpeky 
Zmarenle drazby : 
Neuhradenlm 
ceny vydrazeneho predmetu draiby v lehote 
po udeleni zabezpeka zlozena drazitefom v celom rozsahu prepada v 
prospech konkurznej podstaty 
ako zmluvna pokuta a nevracia sa. 
Nadobudnutle vlastnlckeho k predmetu drazby : 
Vlastnicke k predmetu draiby na vydraiitefa po sucasnom 
riadnom uhradenl ceny dosiahnutej vydraienlm. vlastnlckeho prava pre 
vydraz.tera v prlslu~nom katastri zaznamom. 
Podmlenky odovzdania predmetu drai:by : 
Draiobnlk odovzda vydrai1tefovi po uhrade ceny dosiahnutej vydraienim odpis 
notarskej zapisnice, 
zaznam o odovzdani predmetu drazby, a to najneskOr do desar (10) dni odo dna 
uhrady celej ceny dosiahnutej vydrazenim, v sidle drazobnlka. 
Poucenle (podra § 21 ods. 2 ai 6 zakona 527/2002 Z.z. o dobrovornych drazbach) : 
1. v zmysle §92 ods. 6 ZKR, podra ktoreho sa primerane pouzije 52712002 Z.z. o 
dobrovornych 
drazbach, sa aj ust. §21 ods. 2 at 6 ZoDD pouzije prlmerane, preto ak sa 
spochybl'iuje platnosf zaloznej zmluvy alebo boll poru~ene ust. tohto zakona, 
osoba, ktora tvrdi, ze bola dotknuta na svojich pravach, mOze poziadar sud, a by ur¢il 
neplatnosr drazby. sa ureenia neplatnosti draiby zanika, ak sa neuplatnf do 
troch mesiacov odo 
dl'la priklepu okrem prlpadu, ak dOvody neplatnosti drazby suvisia so 
spachanlm trestneho ¢inu a ztlrovel'llde o drazbu domu alebo bytu, v ktorom ma 
vlastnik predmetu dratby v case pobyt podfa osobitneho 
predpisu; v tomto pripade 
Je mozne domahar sa neplatnosti draiby aj po uplynutl tejto lehoty V 
prlpade 
spoloenej bude neplatna len ta ktorej sa talcyto rozsudok tYka. 
2. Osoba, podala na slide podfa predchadzajuceho bodu, je povinna oznamif 
prislu~nej sprave katastra nehnuternosti zacatie sudneho konania. 
3. Ocastnikmi sudneho konanla o neplatnosf draiby navrhovater drazby, dra!obnlk, vydratlter, 

vlastnik a dotknuta osoba. 
4. Ak vydrafiter drazbu alebo ak sud drazbu za neplatnu, zanikaju ku 
dl\u 
5. Neplatnosf drazby nie je mofne vyslovif z dovodu oneskoreneho zacatia drazby, ak bolo 
pricinou oneskoreneho zacatia 
draiby konanie inej drazby t:Ym na tom istom 
mieste a ak 
neumoznil vlastnik predmetu drai.by, ako aj osoba, ktora k predmetu drazby ine 
ako vlastnicke pravo, vykonaf riadnu obhliadku predmetu drazby. 
V Presove 14.3.2018 
JUDr. Jozef Tarabc 
spravca 
JUDr. JomTARAB~A 
spr~vc" 
Hl""nl13, 
I 
......... 
-
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)