Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: " Cemjata- Bzenov- kabelizácia V203 " SO Ol Silnoprúdové elektrické rozvody montáž, demontáž, PS 01 Trafostanica Orange montáž, demontáž, PS 02 Trafostanica Záhradky ".

Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby

28.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
z a. 05. z:n 
Vyvesené dňa ________ _ 
ZvesenP nň::~ ---------· 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/659/2019 -Sf/5 V Prešove dňa: 15.05.2019 
ROZHODNUTIE 
Verejná vyhláška l Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice l 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 26.11.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
líniovej inžinierskej 
stavby: 
na pozemkoch 
p. č. 
" Cemjata -Bzenov -kabelizácia V203 " SO Ol Silnoprúdové 
elektrické rozvody montáž, demontáž, PS Ol Trafostanica 
Orange montáž, demontáž, PS 02 Trafostanica Záhradky " 
KN-C 
1546111, KN-C 15419, KN-C 15322/1, KN-C 15322/3, 
KN-C 15322/2, KN-C 15216/1, KN-C 15219, KN-C 15211, KN-C 
1522l,KN-C 15251, KN-C 15252,KN-C 
15250/2, KN-C 15249, 
KN-C 15248, KN-C 15246/2 katastrálne územie Prešov KN-C 
756, KN-C 
730, KN-C 724, KN-C 725 katastrálne územie 
Radatice, KN-C 347/4 katastrálne územie Bzenov 
Stavebník je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby 
majetkoprávne 
vysporiadať všetky pozemky, na ktorých sú umiestnené jednotlivé 
stavebné objekty. 
Ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, že má 
k uvedeným pozemkom iné právo 
podľa § 139 odst. l zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel. 
Mesto Prešov, 
ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, na základe urcema Okresného úradu v Prešove -Odbor výstavby a bytovej politiky č. OU-PO-OVBPl-
2019/009346/0010825 
zo dňa 29.01.2019. Okresný úrad Prešov určil v zmysle ustanovenia 
§ 119 ods. l ako príslušný stavebný úrad, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie Mesto 
Prešov -stavebný úrad. Mesto Prešov -stavebný úrad posúdil predložený návrh podľa §3 7 
a 
ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a § 39a 
stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE 
O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY 
" 
Cemjata-Bzenov-kabelizácia V203 " SO Ol Silnoprúdové elektrické rozvody 
montáž, demontáž, 
PS Ol Trafostanica Orange montáž, demontáž, PS 02 Trafostanica Záhradky " 
Líniová inžinierska stavba: 
" Cemjata -Bzenov -kabelizácia V203 " SO O l Silnoprúdové 
elektrické rozvody montáž, demontáž, 
PS O l Trafostanica Orange montáž, demontáž, PS 02 
Trafostanica Záhradky " bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 15461/1, KN-C 
15419, KN-C 15322/1, KN-C 15322/3, KN-C 15322/2, KN-C 1521611, KN-C 15219, KN-C 
15211, KN-C 15221,KN-C 15251, KN-C 15252,KN-C 15250/2, KN-C 15249, KN-C 15248, 
KN-C 15246/2 katastrálne územie Prešov KN-C 756, KN-C 
730, KN-C 724, KN-C 725 
katastrálne územie Radatice, KN-C 347/4 katastrálne územie Bzenov, a to podľa Výkresu pre 
územné konanie, ktorý v 
10/2018 v mierke M=1:2280 vypracoval Ing. Zoran Kostič -
autorizovaný stavebný inžinier. 
2 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. Stavba sa umiestni výkresu pre územné konanie, ktorý v mierke M= l :2280 v apríli 2017 
vypracoval Ing. Vladislav Plocár 
-autorizovaný stavebný inžinier. Stavba sa nachádza v 
lokalite Cemjata, katastrálnom území 
Prešov, Radatice, Bzenov. Stavba sa nachádza v 
súbehu s cestou v záhradkárskej lokalite a 
v zalesnenom území, križuje cestu II/546 a 
podzemné inžinierske siete (Telekom). Terén v trase vedenia 
je rovinatý až mierne 
kopcovitý. Stavenisko 
je prístupné pre mechanizmy po miestnych komunikáciách, 
lesných a 
poľných cestách. 
2. V rámci stavby sa zdemontuje VN vzdušné vedenie medzi Cemjatou a Bzenovom, ktoré sa 
nahradí novým káblovým VN vedením v zemi. Trasa nového VN vedenia v zemi bude situovaná 
do súbehu s prístupovou cestou pre záhradky (okrajom cesty) a lesnou cestou (za rigolom). 
Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia dvoch trafostaníc. Pôvodné trafostanice sa zdemontujú a v 
ich blízkosti, v rámci tej istej parcely ako bola pôvodná trafostanica, sa postaví nová kiosková 
trafostanica. 
Na kabelizáciu VN vedenia bude použitý kábel NA2XS2Y lx150 RM/25. 
Trafostanice budú kioskové priebežné. Pre zaústenie NN siete do nových trafostaníc bude použitý 
kábel 
NAYY 4x150. Pre uzemnenie vodiča PEN, skríň, trafostanice a bleskoistiek bude požitý 
pásik 
FeZn 30x4. 
3. Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO O l -Silnoprúdové elektrické rozvody 
• 
úsek 
O l -VN vedenie, montáž 
• úsek 02 -VN vedenie, demontáž 
• úsek 03 -NN vedenie, montáž 
• 
úsek 
04 -NN vedenie, demontáž 
PS O l -Trafostanica Orange 
• 
úsek Ol -TS, montáž 
• 
úsek 
02-TS, demontáž 
PS 02 -Trafostanica Záhradky 
• 
úsek 
03 -TS, montáž 
• 
úsek 
04-TS, demontáž 
4. Križovanie s podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami a ich súbehy budú riešené 
v súlade s priestorovou normou STN 
736005. Pred začatím zemných prác sa jestvujúce 
inžinierske siete 
vytýčia. V ich ochranných pásmach sa bude pracovať za dozoru a podľa 
podmienok jednotlivých správcov sietí. 
5. Podľa § 47 odst. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v prípade výrubu 
drevín 
je potrebný súhlas, okrem prípadov uvedených v § 47 odst. 4 zákona č. 543/2002 
Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny. 
6. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s § 40c 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
7. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich 
zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a ďalších 
dokladov potrebných ku kolaudácii. 
8. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -terénne 
úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo 
na skládku, ktorá je 
v rekultivácii. 
9. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 
odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle 
3 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
lO.Pri nakladaní 
s odpadmi 
postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
ll.Počas prác a po ukončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých 
skládok. 
12.Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných 
správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi 
správcu pred poškodením. 
13.Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. 
Ak je to 
nevyhnuté 
je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
14.Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého 
poškodenie môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže 
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 
lS.Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné 
riadne 
upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území 
a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 
16.Počas realizácie umiestňovanej stavby sú navrhovatelia povinní zabezpečiť také opatrenia, 
aby nedošlo 
ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach. 
17.Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
18.Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst.3 stav. zákona a 
v súlade s §22 vyhlášky 
MŽP SR 532/2002 Z. z. 
19. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle 
§12 vyhl. 
MŽP SR532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby 
zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. 
20.Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s §48 odst. 4 a 6 
stavebného zákona a v súlade s §23 vyhlášky 
č. 532/2002 Z. z. 
21.Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na Meste Prešov 
-stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
22.Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov, stavebný úrad o vydanie stavebného 
povolenia. 
Osobitné podmienky 
l. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prešove v záväznom vyjadrení č. 
ORHZ-POl-678-001/2018 zo dňa 07.05.2018 uviedlo, že v zmysle § l ods. 2 písm. f) 
bod 9 Vyhlášky 
MV č. 94/2004 Z.z., ktorou sa technické požiadavky .. sa posudzovanie 
požiarnej 
bezpečnosti nevzťahuje na tento typ stavieb. 
2. Krajský pamiatkový úrad v Prešove v záväznom vyjadrení č. K.PUP0-20 18/8114-
02/28277/UL zo 
dňa 11.04.2018 súhlasí s vydaním územného a stavebného povolenia za 
podmienky: 
• v zmysle § 40 pamiatkového zákona a 
§ 127 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom 
· plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý 
archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu 
Prešov a urobiť nevyhnutné 
opatrenia, aby 
sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
• začiatok zemných prác stavebník ohlási v predstihu 3 pracovných dní Krajskému 
pamiatkovému úradu. 
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove v záväznom vyjadrení č. 2018/03784-
03/B.14-Pol 
zo dňa 31.12.2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia. 
4 
4. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja v zavaznom vyjadrení č. 
SUCPSK-P0/347(1034)/2018-001 zo dňa 18.05.2018 súhlasí s vydaním územného 
rozhodnutia. 
5. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. v zavaznom vyjadrení č. CS SVP OZ KE 
2106/2018/2 zo dňa 04.05.2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia. 
6. Ministerstvo Obrany SR, Agentúra správy majetku v záväznom vyjadrení č. ASMdp V -9-
382/2018 zo dňa 05.04.2018. 
7. Lesy š.p. Odštepný závod Prešov v záväznom vyjadrení 24316/120/2018 zo dňa 
29.05.2018 súhlasi s vydaním územného rozhodnutia za podmienky: 
• pri realizácii zamýšľanej stavby budú dodržané všetky príslušné ustanovenia 
zákona 
č .. 326/2005 Z.z. O lesoch v znení neskorších predpisov. 
• dodržať ustanovenia zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov 
• križovanie miestnych účelových komunikácii (najme na parcelách KNC 15211 a 
15251) a ostatných ciest 
projektovať a následné aj realizovať tak, aby vydržali 
prejazd súprav na odvoz dreva 
• križovanie vodných tokov a ostatných odtokových území riešiť tak aby 
nebola 
znížená prirodzená 
prietočnosť územia 
• žiadateľ nebude bez súhlasu správcu a nakladateľa na pozemku prevádzať žiadne 
ďalšie aktivity na lesnom pôdnom fonde a žiadnym spôsobom neobmedzí riadnu 
prevádzku a hospodársku 
činnosť 
• realizácia stavieb v súčasnosti a ani v budúcnosti neobmedzí prevádzku 
hospodárskej 
činnosti správcovskej organizácie a sprístupnenie pozemkových 
nehnuteľnosti vo vlastníctve SR. 
• toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných dotknutých orgánov, organizácii a 
vlastníkov. 
8. Okresný úrad odbor starostlivosti o Ž.P. záväznými vyjadreniami, OU PO-OSZP3-
2018/019135-02 
zo dňa 16.04.2018 OU PO-OSZP3-2018/019123-02Sa zo dňa 17.05.2018, 
OU-PO-PSZP3-2018/019133-02 
zo dňa 13.04.2018, OU-PO-PL0-2019/004961-2/ŠL zo 
dňa 07.01.2019, OU-PO-PL0-2018/047983-2/ŠB zo dňa 13.12.2018 
• so stavebnými odpadmi a s odpadmi s demolície ( skupina 17 ) nakladať v súlade 
s 
§ 77 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
• zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -
terénne úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, 
ktorá je v rekultivácií. 
• realizovať činnosť za podmienky dodržania§ 12 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. 
• ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov, zabezpečiť 
zmluvy o odbere a spracovaní odpadov s oprávnenou osobou. 
• v prípade zneškodnenia odpadov ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 
odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie 
v zmysle zákona 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
• zabezpečiť základnú starostlivosť o pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až 
do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom 
samonáletom drevín a 
nepoškodzovať činnosťou okolité poľnohospodárske 
pozemky. 
• vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej 
hospodárne a 
účelné využitie na nezastavanej časti pozemku resp. Jej uložením 
a rozprestretím na inú parcelu 
poľnohospodárskej pôdy. 
• po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v 
katastri 
nehnuteľnosti podľa 3 od. 2 zákon požiadať o zmenu druhu pozemku 
5 
z poľnohospodárskej pôdy na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu po 
predložení 
porealizačného geometrického plánu. Zmenu druhu pozemku vykonáva 
Okresný úrad 
• V priebehu výstavy a prevádzkovania stavby zabezpečiť dôslednú ochranu 
okolitých lesných pozemkov pred poškodením 
podľa ustanovenia §. 5 zákona č. 
326/2005 Z. z. o lesoch z. n. p. a vykonať opatrenia na zamedzenie vzniku škôd na 
okolitých lesných pozemkoch. 
• stavebník bude v plnom rozsahu znášať prípadné škody, ktoré vznikli alebo 
vzniknú 
na objekte, ako aj pozemku (z titulu padania lístia, suchých konárov 
prípadne stromov 
za pôsobnosti vyšších plyvov vietor, voda z okolitých porastov). 
• Dôsledne dodržiavať ustanovenia § 31 ods. l zákona Č. 326/2005 Z. z. o lesoch z. 
n. p. (zákaz niektorých činností). V prípade potreby udelenia ďalšej výnimky z§ 31 
ods. l zákona o lesoch požiadať príslušný orgán štátnej správy LH v dostatočnom 
časovom predstihu a predpísanými náležitosťami o vydaní rozhodnutia. 
• V súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona o lesoch ak na zaistenie bezpečnosti 
osôb a majetku bude zo strany majiteľa nehnuteľnosti vyžadovaná zmena v spôsobe 
hospodárenia na 
priľahlých lesných pozemkoch tak len za predpokladu platenia 
náhrad za obmedzenie vlastníckeho práva 
podľa § 35 zákona č. 326/2005 Z. z. o 
lesoch 
z. n. p . 
• V prípade obmedzenia cestnej premávky žiadame dokumentáciu doplniť o projekt 
dočasného dopravného značenia (zvláštne užívanie, státie mechanizmov v 
pracovnej polohe na ceste, nakladanie a skladanie materiálu, príp. 
čiastočnú 
uzávierku, určenie dočasného dopravného značenia a pod.) a tento odsúhlasiť s 
Krajským dopravným inšpektorátom, 
KR PZ v Prešove, Pionierska 33, 080 05 
Prešov. 
• Stavebné práce v dotyku s cestou vykonávať mimo obdobie výkonu zimnej údržby 
ciest, t.j. mimo mesiace november 
-marec. 
• Úpravou elektrického vedenia nesmie dôjsť k zhoršovaniu bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, modernizácii cesty a 
sťažovaniu jej údržby. Pevné nadzemné 
objekty stavby (trafostanicu, 
RS, stlpy a pod.), stavebník je povinný umiestniť v 
takej vzdialenosti mimo hlavný dopravný priestor cesty, aby netvorili pevnú 
prekážku 
na pozemných komunikáciách podľa ustanovenia § 20 ods. l cestného 
zákona. Týka sa to 
aj podperných bodov (stlpov), ktoré sú už umiestnené vedľa 
cesty a doposiaľ neboli preložené, aj tie je nutné preložiť aby netvorili pevnú 
prekážku (ust. § 
21 vyhl. FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon). 
• trasu kábla v súbehu s cestou viesť mimo cestné teleso cesty, vrátane mostných 
objektov a priepustov. 
• križovanie vedenia s cestou realizovať kolmo na os vozovky v súlade s platnou 
STN. 
• 
pri trasovaní káblového vedenia v súbehu s cestou ajej križovaní žiadame v 
dokumentácii stavby presne 
vyznačiť vzdialenosť objektov stavby (podperných 
bodov, trafostanice, kábla, 
atď.) od okraja vozovky resp., od osi cesty. Jednotlivé 
vzdialenosti 
odsúhlasiť so správcom cesty-Správou a údržbou ciest PSK, Jesenná 
14, 
080 05 Prešov, resp. s jej vlastníkom -Prešovským samosprávnym krajom, 
Nám. mieru 2, 
08001 Prešov. 
• stavebné práce realizovať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky 
cesty, príp. k jej poškodeniu. Pôvodné podperné body umiestnené v cestnom telese 
a v cestnom ochrannom pásme žiadame 
odstrániť. 
• v prípade nutnosti obmedzenia cestnej premávky na ceste je stavebník povinný ešte 
6 
pred začatím stavebných prác požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie 
povolení na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, uzávierku cesty a 
určenie 
dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení s dostatočným časovým 
predstihom (min. 15 dní pred samotnou realizáciou stavby). 
• ak plánovaná stavba je navrhovaná aj v extraviláne v ochrannom pásme cesty, 
stavebník 
je povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o udelenie výnimky na 
stavebnú 
činnosť v ochrannom pásme pozemnej komunikácie v štádiu prípravnej 
dokumentácie. 
9. SPP-Distribúcia, a.s. v záväznom vyjadrení č. TD/NS/0313/2018/Uh zo dňa 03.05.2018 
súhlasí s vydaním územného a stavebného povolenia. V predmetnej lokalite sa siete 
v správe 
SPP a.s. nenachádzajú. 
10. Slovak Telekom, a.s. v záväzné vyjadrení č. 6611809759 zo dňa 09.04.2018 určil: 
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 
Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. 
o ochrane proti rušeniu. 
• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je 
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, 
. vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sieti: Danka Chovanová, 
danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551 
• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 
Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných 
vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť 
zrealizovať prekládku SEK. 
• Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení 
a zariadení. 
• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je 
potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečiť' nadzernnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok 
ochrany zariadení 
je porušením 
povinnosti 
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 
prác 
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 
Valom záujmovom území sa môžu 
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak 
Telekom, a.s., týmto 
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
• Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky 
do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. 
frantisek.fabula@telekom,sk, 
+421 517712188, 0902614733. V objednávke v 
dvoch vyhotoveniach 
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho vydania. 
7 
• Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených 
bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
• ?iadatel' môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
Ziadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
• Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
• Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie. 
ll. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. v záväzné vyjadrení č. IP10254/Zko/2017 zo 
dňa 05.04.2018 uviedla, že v predmetnej lokalite sa inžinierske siete v správe spoločnosti 
nenachádzajú. 
12. VSD, a.s. v záväznom vyjadrení č. 22873/2018 zo dňa 19.10.2018 súhlasí s vydaním 
územného rozhodnutia a stavebného povolenia za podmienok: 
• Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním 
objednávky a mapového podkladu s 
vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú 
adresu: skripka stefan@vsds.sk., tel. 
055 610 2792,0917 433311 -Ing. Štefan Škripko. 
alebo stolicny peter@vsds.sk. tel. 
0556102213.0918248563-Ing. Peter Stoličný," 
• V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu 
plánovaného výkopu s nim, 
je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku 
prev1su. 
• Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. 
• Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami 
musia byt' dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 
1,2. 
• Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol 
prizvaný zástupca našej 
spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. 
• Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni 
pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej 
spoločnosti: 
055/6102823. 
• Pri 
zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými 
vedeniami v zmysle 
STN 736005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné 
na náklady stavebníka 
doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich 
mechanickému poškodeniu v súlade s normami 
STN 34 l 050, STN 33 2000-5-52 a 73 
6005. 
13. VVS, a.s. v záväzné vyjadrení č. 28433/2018/0 zo dňa 16.04.2018 súhlasila s vydaním 
územného a stavebného povolenia a uviedla, že na 
uvedených parcelách sa nenachádza 
verejný vodovod a verejná kanalizácia v ich vlastníctve. 
14. Slovenský pozemkový fond v záväznom vyjadrení č. SPF20259/2018/R0-28-008 zo 
dňa 04.12.2018 súhlasil s vydaním územného rozhodnutia za podmienky: 
• stavebník na dotknuté pozemky v správe SPF/NV najneskôr do vydania kolaudačného 
rozhodnutia podá na príslušnom Okresnom úrade, Katastrálnom odbore návrh na 
vykonanie záznamu 
do katastra nehnuteľnosti o vzniku vecného bremena v súlade so 
stavebným povolením, 
• k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF/NV, 
8 
• po dokončení stavby budú pozemky SPF /NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli 
byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na 
svoje náklady, 
• stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a 
žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky 
SPF/NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v 
nakladaní s dotknutými pozemkami SPF/NV. 
23. Mesto Prešov -odbor hlavného architekta mesta v záväznom vyjadrení 
č. 
OHAM/15456/2017 zo dňa 30.10.2017 súhlasí svydaním územného rozhodnutia 
s nasledovnými podmienkami: 
• Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, ktorý 
bol schválený Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov dňa 28.6.2017 uzn. č.724/2017, 
jeho záväzná časť bola schválená uznesením č. 725/2017 a vyhlásená VZN mesta 
Prešov č. 5/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 24.7.2017, sa vzdušné vedenie V203 
v úseku od Cemjaty po koniec záhradkárskej osady nachádza na funkčnej ploche 
záhrady a záhradkárske osady, pre ktorú platí regulatív RL 
G.3 Záhrady a záhradkárske 
osady. Úsek od konca záhradkárskej osady po katastrálnu hranicu 
Prešova sa nachádza 
na ploche 
funkčne určenej ako plocha lesa, pre ktorú platí regulatív RL G.l Plochy 
krajinnej zelene .. 
• V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov a 
STN 837010 o ochrane prírody žiadame výkopy situovať nie bližšie ako 
2,5 m 
od päty kmeňov existujúcich stromov. Pri realizácii nesmie dôjsť k poškodeniu 
vzrastlej zelene a jej 
koreňového systému. 
• Nakoľko nová trasa VN vedenia sa bude nachádzať pri ceste II. triedy, o vyjadrenie 
je potrebné požiadať príslušný správny cestný orgán t.j. Okresný úrad Prešov, Odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, Prešov. 
• Pred 
začatím výkopových prác na pozemkoch vo vlastníctve mesta požiadať 
Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy a životného prostredia o povolenie na 
zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a verejnej zelene 
najneskôr 
30 dni pred začatím prác. 
• V rámci kolaudačného konania odovzdať Stavebnému úradu mesta Prešov 
potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. spoločnosti 
Progres CAO Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov, o odovzdaní 
porealizačného zamerania stavby. Porea1izačné zameranie stavby vypracuje 
oprávnená osoba v súlade 
so zásadami tvorby a uplatňovania Digitálnej technickej 
mapy mesta 
Prešov a jej prílohou čl. l "Metodika tvorby a aktualizácie Digitálnej 
technickej mapy mesta 
Prešov", ktoré sú prístupné na internetovej stránke mesta 
Prešov www.presov.sk (občan -klientske centrum -pracovisko 3 -stavebné činnosti 
-kolaudačné rozhodnutie -prílohy). 
Účastníkmi konania neboli vznesené námietky. 
Toto územné rozhodnutie v súlade 
so zákonom NR SR č. 14511995 z.z. o správnych 
poplatkoch, v znení neskorších predpisov, bolo spoplatnené 
podľa §8, položky 59 písm. b/ 
pre 
navrhovateľa právnickú osobu -sumou l 00,00 €. Správny poplatok bol zaplatený 
prevodom na 
účet mesta dňa 22.11.2018. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle 
§ 40 odst. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 04001 Košice, podal 
dňa 26.11.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu:" Cemjata-Bzenov 
9 
-kabelizácia V203 " SO Ol Silnoprúdové elektrické rozvody montáž, demontáž, PS Ol 
Trafostanica Orange montáž, demontáž, PS 02 Trafostanica Záhradky " na pozemkoch 
parc. 
č. KN-C 15461/1, KN-C 15419, KN-C 15322/1, KN-C 15322/3, KN-C 15322/2, KN
C 15216/1, KN-C 15219, KN-C 15211, KN-C 1522l,KN-C 15251, KN-C 15252,KN-C 
15250/2, KN-C 15249, KN-C 15248, KN-C 15246/2 katastrálne územie 
Prešov KN-C 756, 
KN-C 
730, KN-C 724, KN-C 725 katastrálne územie Radatice, KN-C 347/4 katastrálne 
územie Bzenov. 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných 
orgánov a organizácií. 
Stavebník je 
držiteľom povolenia na podnikanie v energetike a ma oprávnenie na 
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej elektrickej siete. K pôvodnej trase elektrického 
vedenia ma 
žiadateľ iné právo v súlade so zákonom 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
a 
doplnení niektorých predpisov, resp. na základe predchádzajúcej legislatív, platnej v 
čase 
zriadenia tohto zariadenia. 
Navrhovaná stavba zasahuje 
do troch katastrálnych území, preto bolo potrebné, aby 
Okresný úrad v Prešove -Odbor vý~tavby a bytovej politiky v rozhodnutí č. OU-PO
OVBP1-2019/009346/0010825 
zo dňa 29.01.2019 v zmysle ustanovenia § 119 ods. l ako 
príslušný stavebný úrad ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie Mesto Prešov -stavebný 
úrad. 
Navrhované podzemné vedenie na pozemku 
funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so 
stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ani inak nemôže ovplyvniť využitie 
pozemku na 
účel, ktorému je určený. Mesto Prešov-stavebný úrad oznámil podľa§ 36 ods. 4 
stavebného zákona 
dňa 07.02.2019 začatie územného konania verejnou vyhláškou všetkým 
známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 11.03.2019 vykonal 
ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním.· 
Navrhované podzemné vedenie na pozemku funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisí so 
stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ani inak nemôže ovplyvniť využitie 
pozemku na 
účel, ktorému je určený. Mesto Prešov-MsÚ Prešov, stavebný úrad oznámil 
podľa§ 36 stavebného zákona dňa 06.06.2017 začatie územného konania všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a dňa 28.06.2017 vykonal ústne 
konanie spojené s miestnym 
zisťovaním. Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené začatie 
územného konania, bola vyvesená dňa 11.02.2019 na úradnej tabuli mesta Prešov, Obce 
Bzenov, Obce Radatice a zverejnená na internete (www.presov.sk). 
Podľa § 46 stavebného zákona: Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za 
správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant 
vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho 
realizovateľnost Statický výpočet musí 
byť vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovateľný. 
Podľa § 3 7 ods. 3 stavebného zákona Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská 
dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie 
účastníkov a ich námietky. 
Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou 
územnoplánovacou dokumentáciou. Záujmy chránené predpismi o ochrane zdravia 
ľudu, o 
utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o opatreniach na ochranu 
ovzdušia, o kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o 
odpadoch, o vplyvoch na životné prostredie, o pozemných komunikáciách, o energetike, o 
elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej 
ochrane , ktorých sa konanie 
podľa § 126 stavebného zákona dotýka, preskúmal na základe 
lO 
záväzných stanovísk dotknutých orgánov podľa § 140a, v ktorých uplatňujú požiadavky podľa 
osobitných predpisov. 
Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v§ 39 a 39a stavebného 
zákona a bolo zistené, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani 
neprimerane obmedzené 
či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spÍňa 
všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa§ 47 stavebného zákona. Stavebný úrad 
v priebehu 
uskutočneného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby preto 
bolo potrebné 
rozhodnúť tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 
Poučenie: 
V súlade s ustanovením § 42 odst. 2) stavebného zákona toto územné rozhodnutie 
o umiestnení líniovej inžinierskej stavby sa oznámi verejnou vyhláškou. 
Doručenie sa 
uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov, 
Obce Bzenov, Obce Radatice a zverejnením na internete (www.presov.sk). Posledný deň 
tejto lehoty je dňom doručenia. 
Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 odst. l) zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní podat' na Mesto Prešov, správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je potrebné 
odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie možno preskúmat' súdom až 
po vyčerpaní riadneho opravného 
prostriedku. 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: " Cemjata 
-Bzenov -kabelizácia 
V203 " bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená 
na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
z a. os. z:n 
Dňa ..................................... . 
1\1ESTO PREŠOV 
.......... M~H~l~ ' .. ' : ..... . 
O 
P.ečl!l'ka'W poéi}jis 
8U01 PRESOV 
- 1-
Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: " Cemjata
Bzenov -kabelizácia V203 " bola zvesená z · úradnej tabule Mesta Prešov a zvesená 
elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
ll 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 
" Cemjata
Bzenov -kabelizácia V203 " bola vyvesená bola vyvesená na úradnej tabuli obce Bzenov 
2 8. 05. z:yg 
dňa ................................................... . 
v 
••••••••••••• • ~~· • • ··"!:·S • V··············· 
PečM:~!3-qjmíl~ 
Hlavná č. 73 
080 Ol PRE Š O V 
-1-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: " Cemjata
Bzenov -kabelizácia V203 " bola zvesená z úradnej tabule obce Bzenov 
dňa .................................................. . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"Cemjata
Bzenov-kabelizácia V203 " bola vyvesená bola vyvesená na úradnej tabuli obce Radatice 
z 8. os. z:n 
dňa ................................................... . 
....................................... .., ................... . 
..... M T~ ~IfD'';·~y 
rec · a nou ·ľš; v 
:a.es s~y rad 
Hlavná č. 73 
080 Ol PRE Š O V 
-1-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: " Cemjata
Bzenov -kabelizácia V203 " bola zvesená z úradnej tabule obce Radatice 
dňa .................................................. . 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)