Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - pozemku parc. č. KNC 9310/242, o výmere 21 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite Ul. Bajkalská v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

29.05.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MESTOPREŠOV
<SIRNHCZ2%2<@KB)LWNIKB"<]CK@CAJCSUQ?SJVDKJ?ME?BCJE?ICNO?7MC]KQ
č.9/2011,ktorýmsaurčujúZásadyhospodáreniaanakladaniasmajetkom
mestaPrešovvzneníVšeobecnezávaznéhonariadeniamestaPrešovč.1/2012
aVšeobecnezávaznéhonariadeniamestaPrešovč.6/2013
SQCMCF[PFC
podl'austanovenia§9aanasl.zák.č.138/1991Zb.omajetkuobcívznení
neskoršíchzmienadoplnkov
ZÁMERNAPRIAMYPRENÁJOMNEHNUTEťNOSTI:
-pozemkuparc.č.KNC9310/242,ovýmere21m2,zastavanéplochyanádvoria,
zapísanéhonaLVč.6492,k.ú.Prešovzaúčelommajetkovo-právnehousporiadania
podgarážouvlokaliteUl.BajkalskávPrešove.
AZUKFNDBKFQPVJOO^QRFEMPbJaDFOPV]QPOULUXBQRFENFTOZKNUOBBERFSU;FSTB
>RF`PV%7MBVOZ0,%)1))*>RF`PV%=ECPRSQRZVWNBKFTLUNFSTB%;BKFTLPVP&QRZVOF
PEEFMFOJFVXBMFQFOFKPCZMLFSPXOB_FO\N"Neotvárať-priamyprenájom
pozemkupor.č.11/2019"
vtermínedo
16dníodadňavyvesenia
stým,žeponúkanácenanájmuza1m2/roknesmiebyťnižšiaakocenaurčená
vzmysleVZNmestaPrešovč.9/2011,ktorýmsaurčujúZásadyhospodárenia
anakladaniasmajetkommestaPrešovvzneníneskoršíchpredpisov,t.j.4,80€/m2.
Bližšieinformácieohl'adomprenájmunehnutel'nostibudúposkytnutéprostredníctvom
MsÚvPrešove,Odborusprávymajetkumesta,Majetkovo-právnehooddelenia
(JUDr.DenisaKončar,č.tel.:051/3100229).
JUDr.ťudmil~)Vargová
poverenáriadenímodborusprávymajetkumesta

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)