Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - pozemku parc. č. KNC 2588, o výmere 18 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite Ul. Mlynská v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

29.05.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
iJI':i
MESTOPREŠOV
=TJSOID[F&3=ALC*MXOJLC#=^DLADBKDTVR@TKWELK@NF@CDKF@JDOP@8ND^LR
[&-'*())$HPLNZJO@QN[QGY?VO@CSELOMLCVNDKF@@K@HI@C@KF@OJ@GDPHLJ
JDOP@8ND^LRRTKDKX=^DLADBKDTVR@TKWELK@NF@CDKF@JDOP@8ND^LR[&)'*()*
@=^DLADBKDTVR@TKWELK@NF@CDKF@JDOP@8ND^LR[&,'*()+
TRDNDG\QGD
podl'austanovenia§9aanasl.zák.Č.138/1991Zb.omajetkuobcívznení
neskoršíchzmienadoplnkov
ZÁMERNAPRIAMYPRENÁJOMNEHNUTEI..!NOSTI:
-pozemkuparc.Č.KNC2588,ovýmere18m2,zastavanéplochyanádvoria,
zapísanéhonaLVČ.6492,k.Ú.Prešovzaúčelommajetkovo-právnehousporiadania
podgarážouvlokaliteUl.MlynskávPrešove.
B[VLGOECLGRQWKPP_RSGFNQcKbEGPQW^RQPVMVYCRSGFOGUP[LOVPCCFSGTV<GTUC
?SGaQW%7NCWP[0,%)1))*?SGaQW%>FDQSTRS[WXOCLGUMVOGTUC%<CLGUMQWQ&RS[WPG
QFFGNGPKGWYCNGRGPGLQD[NMGTQYPC`GP]O"Neotvárať-priamyprenájom
pozemkupor.č.10/2019"
vtermínedo
16dníodadňavyvesenia
stým,žeponúkanácenanájmuza1m2/roknesmiebyťnižšiaakocenaurčená
vzmysleVZNmestaPrešovČ.9/2011,ktorýmsaurčujúZásadyhospodárenia
anakladaniasmajetkommestaPrešovvzneníneskoršíchpredpisov,t.j.6,90€/m2.
Bližšieinformácieohl'adomprenájmunehnutel'nostibudúposkytnutéprostredníctvom
MsÚvPrešove,Odborusprávymajetkumesta,Majetkovo-právnehooddelenia
(JUDr.DenisaKončar,Č.tel.:051/3100229).
i/
i{· ..... (. '." , II,' ..\.
JUDr.Ludmlla~rgová
poverenáriadenímodborusprávymajetkumesta

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)