Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: - pozemku parc. č. KNC 9593/18, o výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 6492, k. ú. Prešov za účelom majetkovo-právneho usporiadania pod garážou v lokalite Ul. Tehelná v Prešove.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

29.05.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MESTOPREŠOV
<TJSOIC[2%2<@LB)MXOJLB"<^CL@CAKCTVR?TKWELK?NF?BCKF?JCOP?7NC^LR
č.9/2011,ktorýmsaurčujúZásadyhospodáreniaanakladaniasmajetkom
mestaPrešovvzneníVšeobecnezávaznéhonariadeniamestaPrešovč.1/2012
aVšeobecnezávaznéhonariadeniamestaPrešovč.6/2013
TRCNCG\QGC
podl'austanovenia§9aanasl.zák,č.138/1991Zb.omajetkuobcívznení
neskoršíchzmienadoplnkov
ZÁMERNAPRIAMYPRENÁJOMNEHNUTEťNOSTI:
-pozemkuparc.č.KNC9593/18,ovýmere20m2,zastavanéplochyanádvoria,
zapísanéhonaLVč.6492,k.ú.Prešovzaúčelommajetkovo-právnehousporiadania
podgarážouvlokaliteUl.TehelnávPrešove.
AZUKFNDBKFQPVJOO^QRFEMPbJaDFOPV]QPOULUXBQRFENFTOZKNUOBBERFSU:FSTB
=RF`PV$6MBVOZ/+$(0(()=RF`PV$<ECPRSQRZVWNBKFTLUNFSTB$:BKFTLPVP%QRZVOF
PEEFMFOJFVXBMFQFOFKPCZMLFSPXOB_FO\N"Neotvárať-priamyprenájom
pozemkupor.Č.9/2019"
vtermínedo
16dníodadňavyvesenia
stým,žeponúkanácenanájmuza1m2/roknesmiebyťnižšiaakocenaurčená
vzmysleVZNmestaPrešovč.9/2011,ktorýmsaurčujúZásadyhospodárenia
anakladaniasmajetkommestaPrešovvzneníneskoršíchpredpisov,t.j.4,50€/m2.
Bližšieinformácieohl'adomprenájmunehnutel'nostibudúposkytnutéprostredníctvom
MsÚvPrešove,Odborusprávymajetkumesta,Majetkovo-právnehooddelenia
(JUDr.DenisaKončar,č.tel.:051/3100229).
,/}.I •.• ,/ 
/!.~i 
JUDr.ťudmilaVargpVá
poverenáriadenímodborusprávymajetkumesta

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)