Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnutel'ností: - časti pozemkov parc. č. KNC 14832/3, 14832/68 a 14832/69, všetky kultúra zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 12 114,86 m2, vedených na LV č. 6492, k. ú. Prešov na dobu neurčitú.

26.04.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)