Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnutel'ností: - časti pozemkov parc. č. KNC 14832/3, 14832/68 a 14832/69, všetky kultúra zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 12 114,86 m2, vedených na LV č. 6492, k. ú. Prešov na dobu neurčitú.

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnutel'ností

26.04.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Z fi. 04. Z018 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
vyhlasuje 
podl'a §§ 281 až 288 Obchodného zákonníka 
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
na prenájom nehnutel'ností: 
-časti pozemkov parc. č. KNC 14832/3, 14832/68 a 14832/69, všetky kultúra zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 12 114,86 m
2
, 
vedených na LV č. 6492, k. ú. Prešov na dobu neurčitú. 
s týmito podmienkami: 
OBSAH NÁ VRHU ZMLUVY, NA KTOROM VYHLASOVA TEĽ TRV Á: 
l. predmetom návrhu zmluvy je prenájom nehnutel'ností na dobu neurčitú, za účelom dopravného 
napojenia stavieb -objektov 
občianskej vybavenosti, ktoré sú plánované na ploche neareálovej občianskej vybavenosti v zmysle platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 
2015, vybudovania novej priesečnej križovatky, rozšírenia -úpravy časti komunikácie 1/20 ul. 
Rusínska na štvorpruhovú cestu s rekonštrukciou obojstranných 
cyk1ocestičiek a chodníkov. Toto 
navrhované nesenie 
je v súlade s podmienkami vydaného územného rozhodnutia č. 
SÚ/16289/134728/2017-Mk zo dňa 28.03.2018 na stavbu HOBBY PARK Sekčov, Prešov-dopravné 
napojenie 
(HPSO) a 
s platnými povoleniami vydanými v súvislosti s predmetom nájmu a s platným 
Územným plánom mesta 
Prešov v znení Zmien 
a doplnkov 
2015 pre danú lokalitu; a to: 
-časti pozemkov parc. č. KNC 14832/3, 14832/68 a 14832/69, všetky kultúra zastavané plochy 
a nádvoria o celkovej výmere 
12 
114,86 m2
, 
vedených na L V č. 6492, k. ú. Prešov, 
2. súťažiaci uvedie ním navrhovanú ročnú výšku nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako je cena 
stanovená znaleckým posudkom 4,81 
€/m
2
/rok, 
3. súťažiaci prijíma podmienku, že nájomné za predmet nájmu bude splatné vždy do 15. l. bežného 
roka, 
pričom alikvótna čiastka 
nájomného za rok 2018 bude splatná do 15 dní odo dňa protokolárneho 
odovzdania staveniska, 
4. súťažiaci prijíma podmienku, že riadne a včas zaplatí ním navrhované nájomné v zmysle odseku 3 a 
4, inak má vyhlasovatel' právo 
odstúpiť od nájomnej zmluvy; 
5. súťažiaci sa zaväzuje po kolaudácii stavby odovzdať zrekonštruované stavebné dielo do majetku 
Mesta 
Prešov a Slovenskej správy ciest. 
OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY: 
6. ostatné informácie o nehnutel'nostiach poskytne odbor správy majetku mesta MsÚ v Prešove, Jarkova 
24, tel.: 
051/3100228; 
7. návrh súťažiaceho na uzavretie zmluvy o nájme bude podaný písomne v zalepenej obálke poštou, 
alebo do kancelárie oddelenia klientskeho centra na adresu: 
Mestský úrad v Prešove, Odbor správy 
majetku mesta, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov, s výrazným označením "MsÚ -MPO -Obchodná 
verejná sút'až 
-na prenájom nehnutel'ností č. 1/2018 -neotváral"'. Zalepená obálka bude ďalej 
obsahovať: identifikačné údaje súťažiaceho (pri právnickej osobe: názov, právna forma, sídlo a IČO; 
pri fyzickej osobe: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo), návrh nájomnej zmluvy podpísanej 
navrhovateľom a pod.; 
8. lehota na predkladanf fávrhr zmlúv je v deň stanovený v oznámení o vyhlásení obchodnej verejnej 
súťaže, teda do ............... ~Q.~: ... QW ................ do 12.00 hod; 
9. vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlasovatel' uskutoční do 20 kalendárnych dní po uplynutí 
termínu na predkladanie návrhov a výsledok vyhodnotenia 
súťaže bude oznámený účastníkom 
písomnou správou odoslanou najneskôr do 15 kalendárnych dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže; 
IO. návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolatel'ný; 
ll. predložené návrhy možno meniť a dopÍňať len v prípade, ak je nový návrh z pohl'adu vyhlasovatel'a 
výhodnejší ako predchádzajúci, a to len v lehote stanovenej na predkladanie návrhov; 
12. vyhlasovatel' si vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť súťaž; 
13. vyhlasovatel' môže v prijatom návrhu zmluvy opraviť zjavné chyby a iné zrejmé nesprávnosti, 
prípadne 
urobiť drobné doplnenia a špecifikácie len v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä za 
účelom zosúladenia návrhu zmluvy s platnou legislatívou. 
2 
..._l_~--
1 
.'·A 
i / ' 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)