Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti: novovytvoreného pozemku parc. č. KNC 9311/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2, odčleneného z pozemku parc. č. KNC 9310/534, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 341 m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Prostejovská.

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

31.05.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                jí. n z.n 
Vyvesené dňa----------=-
MESTO PREŠOV 
Zvesené rliía ---------==--
na základe uznesenia zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
č. 77/2019 zo dňa 3. 4. 2019 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI: 
novovytvoreného pozemku parc. č. KNC 
9311/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
55 m
2
, 
odčleneného z pozemku parc. č. KNC 9310/534, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 4 
341 m
2, 
LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Ul. Prostejovská, na základe GP č. 4 7/2018, vyhotovenom spoločnosťou Geodet kancelária, Ing. Kovalčík Marián, Októbrová 
40, 080 
Ol Prešov, z dôvodu zmeny a prístavby vstupu do predajne MILK-AGRO, s týmito 
podmienkami: 
vytvorenie verejnej zelene so vzrastlou zeleňou a novým 
zábradlím, bude 
súčasťou prístavby vstupných priestorov predajne, 
úpravy plochy námestia budú zrealizované pri kolaudačnom konaní stavby 
prístavby vstupných priestorov, 
udržiavanie zelene na vlastné náklady spoločnosti. 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet predaja na 
adresu Mesta Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo -právne oddelenie 
v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať-priamy predaj pozemku por. č. 5/2019" 
v termíne do 
16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná kúpna 
cena nesmie byť nižšia ako cena určená v zmysle znaleckého 
posudku č. 69/2019 zo dňa 13. 5. 2019, vyhotoveným spoločnosťou Copytrend, s.r.o., 
Tomášikova 16550/3, 
821 Ol Bratislava-mestská časť Ružinov, t.j. 4 210,00 €. 
Bližšie informácie ohľadom predaja nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ 
v Prešov, 
Odboru správy majetku mesta, Majetkovo -právneho oddelenia, č. tel.: 
051/3100218. 
l 
JUDr. Ľudmi a Vargová 
poverená riadením odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)