Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Boháč, naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov, MVDr. Vladimír Vargečko, naposledy sídlo/pobyt:, 080 01 Prešov, Monika Dudová, naposledy sídlo/pobyt: Vihorlatská 7228 /17, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.04.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ~ :·, . i ' ; -. j ; ' ; • 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
., ~. 
' ' 
' 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov Číslo: l 0080 ll 7112018 
Dátum: 23.04.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: Miroslav Boháč 
Naposledy 
sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 
100796256/2018 zo dňa 23.04.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy. doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100796256/2018 zo dňa 23.04.2018 verejnou vyhláškou podla§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
s1 moze 
uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
.O~!ii!lleoja pa DaňovQ.m \lsade Prešov Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 205 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
n-~-~-~:-_·.·· .. , Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
l: \:. --' 
.:..___ ___ --/ CA .. 
............................... ~ .. :~.-~ 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
030 U l :~ l{ E S O \l 
Táto vyhláška bola vyvesená ............................. ·, ........................................................... .. 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od 
..... : .. : ......... .'.~ ..... do ............................... . 
Číslo: l 00797129/20 l 8 
Dátum: 
23.04.2018 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
Z 7. 01.. !ll:S 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: MVDr. Vladimír Vargečko 
Naposledy sídlo/pobyt:, 080 O l Prešov 
Písomnosť 
. 100788780/2018 zo dňa 23.04.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7,080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy. doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov 
číslo 100788780/2018 zo dňa 23.04.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 56312009 
Z. z. o správe daní (daňov}· poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Prešov Hviezdoslavova 7.080 O l Prešov ,. kancelárii c.216 ' úradn_\ch 
hodin :ich. .. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
.. , -, 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
ff 
OSO O l I~ J·· :~ S U V 
j 
Q~~---················ 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
T. 
hl"'kbl . ··1.· 
a to vy as a o a vyvesena ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od 
?/. ... 
0
.\ ..... :'J .......... do...... .... ... . ...... . 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Číslo: l 00808773/2018 
Dátum: 24.04.2018 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Monika Dudová 
Naposledy sídlo/pobyt: Vihorlatská 7228 
l 17, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100743390/2018 zo dúa 16.04.2018 je uložená na Daúovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 
3, 080 O l Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daúového úradu Prešov číslo 
l 00743390/2018 zo dúa 16.04.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daúový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dúa vyvesema tohto 
oznámenia na 
Daúovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 418, 4. 
poschodie, v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deú tejto lehoty sa považuje za deú doručenia . 
. ~" 
~-f:L'-
.............. ~ ................................... . 
JU Dr. Valéria :Ž:abecká 
vedúci oddelenia daúovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)