Zámer predaja nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov pre investičnú akciu rekonštrukcie a obnovy kina Scala a letného kina.

Zámer predaja

04.06.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ~ 4. JÚN 2019 
Vyvasen6 dfta: .......................... • 
Zvesené di\ a: ...... • .. • .. •• • • • • • • • .... • 
MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 4. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 80/2019 zo dňa 3. 4. 2019 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER PREDAJA 
nehnuteľností spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov pre investičnú akciu 
rekonštrukcie a obnovy kina Scala a letného kina, a to: 
-pozemku parc. č. KNC 388113 o výmere 
116m2
, 
zastavané plochy a nádvoria, 
-pozemku parc. č. KNC 388114 o výmere 1376 m
2, 
zastavané plochy a nádvoria, 
o celkovej 
výmere 1492 m
2, 
k. ú. Prešov, zapísané na LV č. 6492, lokalita Masarykova 
ul. pre: 
TECHNOFIN, s.r.o., Masarykova ll, 080 Ol Prešov, IČO: 31731 490, 
za 
kúpnu cenu 225 300 Eur s podmienkami pre kupujúceho: 
-
zriadiť v prospech vlastníka stavby kina Scala so súp. č. 2703, umiestnenej na pozemku 
parc. 
č. KNC 3880/1 o výmere 837m
2, 
zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 
6492, k. ú. Prešov, vo vlastníctve mesta Prešov bezplatne právo prechodu a prejazdu 
ku kinu Scala a letnému kinu po pozemku parc. č. KNC 3881/1 o výmere 913 m
2, 
zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov, zapísanom na LV č. 17043, in rem v rozsahu 
nevyhnutnom pre zásobovanie 
počas kultúrnych akcií v zmysle GP, 
-zriadiť v prospech vlastníka stavby kina Scala so súp. č. 2703, umiestnenej na 
pozemku parc. 
č. KNC 388011 o výmere 837m
2, 
zastavané plochy a nádvoria, zapísanej 
na L 
V č. 6492, k. ú. Prešov, vo vlastníctve mesta Prešov bezplatne právo 
prechodu a prejazdu ku kinu Scala a k letnému kinu po pozemku parc. č. KNC 388114 o výmere 
1376 m
2, 
zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Prešov v rozsahu nevyhnutnom pre 
zásobovanie a odstavenie zásobovacích vozidiel 
počas kultúrnych akcií in rem v zmysle 
GP, 
-
v 
prípade potreby zriadiť v prospech vlastníka stavby kina Scala so súp. č. 2703, 
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 388011 o výmere 837 m
2, 
zastavané plochy 
a nádvoria, zapísanej na LV 
č. 6492, k. ú. Prešov, vo vlastníctve mesta Prešov právo 
umiestnenia zásobovacej 
rampy pre potreby kina Scala a letného kina na pozemku 
parc. 
č. KNC 3881/4 v nevyhnutnom rozsahu, 
strpieť existujúce zákonné vecné bremeno uložených inžinierskych sietí a to 
strednotlakového rozvodu plynu, VN vedení a 
kanalizačnej prípojky umiestnených na 
pozemku parc. 
č. KNC 3881/4 o výmere 1376 m
2, 
zastavané plochy a nádvoria, k. ú. 
Prešov v prospech vlastníkov inžinierskych sietí, 
-
z dôvodu rekonštrukcie stavby 
"Kino Scala Prešov -kultúrne a kreatívne centrum" 
umožnit' prístup dodávatel'ovi stavby a stavebnej techniky cez pozemky parc. č. KNC 
3881/1 a parc. 
č. KNC 3881/4, k. ú. Prešov, 
-umožniť vlastníkom bytov v bytovom dome súp. č. 2705, zapísanom na LV č. 9593, k. 
ú. Prešov, bezodplatné parkovanie na pozemku parc. č. KNC 3881/4 o výmere 1376 m
2 
na dobu neurčitú. 
JUDr. Ľudmila Vargo · 
poverená riadením odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)