Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti pozemku parc. č. KNE 1126/1, trvalý trávnatý porast, o výmere 106m2, LV č. 6492, k. ú. Prešov, lokalita Cemjata, UL Medvedia s podmienkou doplatku náhrady za užívanie pozemku za obdobie dvoch rokov spätne, plus náklady prevodu.

Zámer na priamy predaj nehnuteľnosti

04.06.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -4. C6. 7J'1 
Vyvesené Olia _________ _ 
'lvesenP. liňa --------
MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 44. Zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
č. 948/2018 zo dňa 30.5.2018 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a a nasl. zák. č. 13811991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 
a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI: 
pozemku parc. č. KNE 1126/1, trvalý trávnatý porast, o výmere 106m
2, 
LV č. 6492, 
k. 
ú. Prešov, lokalita Cemjata, UL Medvedia s podmienkou doplatku náhrady za 
užívanie pozemku 
za obdobie dvoch rokov spätne, plus náklady prevodu 
Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet predaja na adresu Mesta Prešov, 
Hlavná 
73, 080 Ol Prešov, Odbor správy majetku, majetkovo-právne oddelenie v zalepenej 
obálke s 
označením" Neotvárať-priamy predaj pozemku por.č. 7/2019" 
v termíne do 
16 dní odo dňa 
vyvesenia s tým, že ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako 35 €/ m
2 
Bližšie informácie ohľadom predaja nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom MsÚ 
v Prešove, odbor správy majetku mesta, majetkovo-právne oddelenie, č. tel.: 051/3100282 
;t§1 
JUDr. Ľudmila Vargov 
poverená riadením odboru správy ajetku mesta 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)