Zámer predaja nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory rozvoja regiónu a vytvorenia nových pracovných miest, a to novozameraného pozemku parc. č. KNC 1428/45, ostatná plocha o výmere 6725 m2, odčleneného z parc. č. KNC 1428/2 o výmere 6998 m2, ostatná plocha, L V č. 721, k. ú. Záborské.

Zámer predaja

04.06.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                -4. r.s. zrJ 
vyv~:sene ana ________ _ 
Zvesené dň~ -------.~-
MESTO PREŠOV 
na základe uznesenia zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
č. 79/2019 zo dňa 3. 4. 2019 
zverejňuje 
podľa ustanovenia§ 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER PREDAJA 
nehnuteľnosti spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu podpory 
rozvoja regiónu a vytvorenia nových pracovných miest, 
a to novozameraného pozemku 
parc. 
č. KNC 1428/45, ostatná plocha o výmere 6725 m
2, 
odčleneného z parc. č. KNC 
1428/2 o výmere 6998 m2
, 
ostatná plocha, L V č. 721, k. ú. Záborské, v zmysle GP č. 
034/2019, vyhotovenom GEODAT REAL s. r .o., Vansovej 53, 
Stará Ľubovňa, úradne 
overenom 
dňa 10. 5. 2019, pre spoločnosť GLOBCAR reality, s. r. o .. , Bystrická 65/2076, 
040 ll Košice, IČO: 46 
391 011, 
za cenu 201 000 € (29,88 €/m
2) 
v zmysle Znaleckého posudku č. 90/2019 
s právom: 
zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu 
cez pozemok parc. č. KNC 
1428/1, ostatná plocha o výmere 8 958 m2
, 
k. ú. Záborské, v prospech budúceho 
vlastníka pozemku parc. 
č. KNC 1428/2, ostatná plocha o výmere 6725 m
2 
na základe 
GP č. 034/2019 vyhotovenom GEODAT REAL 
s.r.o., Vansovej 53, Stará Ľubovňa, 
úradne overenom dňa 10. 5. 2019, k. ú. Záborské, in rem, bezodplatne. 
argo vá 
poverená riadením odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)