Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: medias media s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 13, 080 01 Prešov, MTD SL s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Vajanského 47, 080 01 Prešov, YES MILE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tkáčska 6507 /2, 080 01 Prešov - 2x.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

05.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 101277609/2019 
Dátum: 28.05.2019 
r. c' .• ''] 
vyvt.sene dna_J. __ ·J_. _L_J _____
_ _ Zvesené rlňa -----------
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: medias media s.r.o. 
Naposledy 
sídlo/pobyt: Volgogradská 13, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101143916/2019 zo dňa 15.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, 
že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101143916/2019 zo dňa 15.05.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si 
moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
%Ŕ" 
.......... /.~ ................................. . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: 101345885/2019 
Dátum: 
04.06.2019 
r er· ")'l 
Vyvesené áila ___ -_:J_. -
0
-'"""'"""·--
Zvesené dňa -------~-
DAGOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MTD SL s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Vajanského 47, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101235813/2019 zo dňa 23.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, 
že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101235813/2019 zo dňa 23.05.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
l 
~-/ 
............. f.. .. ~ ............................. . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
-5. CS. Z:J'J 
Vyvesené dňa __________ _ 
Zvesené dňa---------
Číslo: l O 1341860/2019 
Dátum: 03.06.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: YES MILE s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Tkáčska 6507 l 2, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101236494/2019 zo dňa 23.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101236494/2019 zo dňa 23.05.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii č.509. v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Hlavná č. 73 
080 O l P R E Š O V 
-l-
~-cc_Ct:...C'/ 
............................ 
Mgr. Rudolf Krafčák 
/ vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 1 
Táto vyhláška bola vyvesená ........
................................................................................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
-5. Cô. [.J'J 
od ................................ do .................................. . 
-s. rs. zn 
'Vy11e:;ene ana __________ _ 
Zvesené clňa --------
Číslo: l O 13415 82/2019 
Dátum: 
03.06.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: YES MILE s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Tkáčska 6507 l 2, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101170055/2019 zo dňa 17.05.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Z dôvodu, 
že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101170055/2019 zo dňa 17.05.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, v kancelárii č.509. v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
~ 
L: ·(_ / 
~-:~.~-·.~~-~ ...... . 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
/ Mgr. RudolfKrafčák 
MESTO PREŠOV 
Mestsk)· úrad 
Hlavná č. 73 
080 O l P R E Š O V 
-l-
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
..............
..... . 
-s. rs. z.n 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)