Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Cecília Blašková Poláková naposledy bytom 08001 Prešov, Mgr. art. Stanislava Kašperová naposledy bytom 08001 Prešov, Eva Kundriková naposledy bytom 08005 Prešov Pod Hrádkom 31.

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

10.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
10
.rsZ]':JVyve~eileona_
Z
v
e
S
I;!"p(iňa_MESTOPREŠOV
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslokonania:EX2325/2019AZOkX^&.'/'+)*2
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresát písomnosti: 
CecíliaBlaškováPoláková
naposledybytom08001Prešov
Ad[XVWX[lČ.k.EX2325/2019zodňa04.06.2019jeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
HNe^XN]&mOYXL_\NKjX^cQXNUmWdTKWROSO`WbV_NXZ]i]SO[KYd[XVWX[l>O[\KAZOkX^č.
k.EX2325/2019zodňa04.06.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonač.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
5NZO[b\[RVemO]UXmOWfYd[XVWX[lYZO^`RKl^UOQX\O*.NWdXN^_^O[OWRKX`WbVOWRKWK
>O[\[TXVfZKNOAZOkX^&;KZTX^b+-&AZOkX^^TKWMOUbZRRČ.303vúradnýchhodinách.
@`WbVOWRO[K^_^O[]SOYXNXL]*.NWd'5T[RKNZO[b\]UXmOWfYd[XVWX[l^UOQX\O
WOYZO^O`VO&YX[UONWgNOjUOQX\_[KYX^Km]SO`KNOjNXZ]iOWRK'
:WP'>bZRKB]kRWX^b
^ONfMKXNNOUOWRKNKWd&YXYUK\TX^KYXNWRTKWRK
WK`bTUKNOYX^OZOWRK:WP'5WNZO_D]ZiKWX^OS
YZRVb\XZT_VO[\KAZOkX^


v
y'ft:~eneona__~1..y,O,..-4!'06y.,.,~ZNJI-:-~l!----
MESTOPREŠOV7vec:el'1"rlňa_
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslokonania:EX2330/2019AZOkX^&.'/'+)*2
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresát písomnosti: 
Mgr.art.StanislavaKašperová
naposledybytom08001Prešov
Ad[XVWX[lč.k.EX2330/2019zodňa04.06.2019JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
HNe^XN]&mOYXL_\NKjX^cQXNUmWdTKWROSO`WbV_NXZ]i]SO[KYd[XVWX[l>O[\KAZOkX^č.
k.EX2330/2019zodňa04.06.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91ods.
3písmoc)zákonaČ.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
5NZO[b\[RVKmO]UXmOWfYd[XVWX[lYZO^`RKl^UOQX\O*.NWdXN^_^O[OWRKX`WbVOWRKWK
>O[\[TXVfZKNOAZOkX^&;KZTX^b+-&AZOkX^^TKWMOUbZRRi',),^fZKNWgMQQXNRWbMQ'
@`WbVOWRO[K^_^O[]SOYXNXL]*.NWd'5T[RKNZO[b\]UXmOWfYd[XVWX[l^UOQX\O
WOYZO^O`VO&YX[UONWgNOjUOQX\_[KYX^Km]SO`KNOjNXZ]iOWRK'
:WP'>bZRKB]kRWX^b
^ONfMKXNNOUOWRKNKWd&YXYUK\TX^KYXNWRTKWRK
WK`bTUKNOYX^OZOWRK:WP'5WNZO_D]ZiKWX^OS
YZRVb\XZT_VO[\KAZOkX^


1
0
,GS.ZJ]Vyvesenédna_
MESTOPREŠOV
Zvesenéoňa_
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslokonania:EX2332/2019AZOkX^&.'/'+)*2
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresát písomnosti: 
EvaKundriková
naposledybytom08005Prešov,PodHrádkom31
Ad[XVWX[li'T'8F+,,+(+)*2`XNjK)-')/'+)*2SO]UXmOWbWK>O[\[TXVfZKNOAZOkX^&
9UK^Wb0,&)1))*AZOkX^'
HNe^XN]&mOYXL_\NKjX^cQXNUmWdTKWROSO`WbV_NXZ]i]SO[KYd[XZWWX[l>O[\KAZOkX^i'
T
'8F+,,+(+)*2`XNjK)-')/'+)*2^OZOSWX]^_QUbkTX]^`V_[UO][\KWX^OWRKa2*XN['
,Yd[VXM%`bTXWKi'./,(+))2H'`'X[YZb^ONKWd$NKjX^gYXZRKNXT%KX`VOWOKNXYUWOWd
WROT\XZgMQ`bTXWX^^`WOWdWO[TXZkdMQYZONYR[X^'
5NZO[b\[Rmóžeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.303vúradnýchhodinách.
@`WbVOWRO[K^_^O[]SOYXNXL]*.NWd'5T[RKNZO[b\]UXmOWfYd[XVWX[l^UOQX\O
WOYZO^O`VO&YX[UONWgNOjUOQX\_[KYX^Km]SO`KNOjNXZ]iOWRK'
:WP'>bZRKB]kRWX^b
^ONfMKXNNOUOWRKNKWd&YXYUK\TX^KYXNWRTKWRK
WK`bTUKNOYX^OZOWRK:WP'5WNZO_D]ZiKWX^OS
YZRVb\XZT_VO[\KAZOkX^

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)